Програма для студентів спеціальності 080300 «Механіка» ЗатвердженоСкачати 466.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір466.83 Kb.
  1   2   3   4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет


Кафедра теоретичної і прикладної механіки

Укладачі:

кандидат фізико-математичних наук, доцент Зражевський Г.М.

кандидат фізико-математичних наук, доцент Лебедєва І.В.

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.080300 «Механіка»

Затверджено

на засіданні кафедри, протокол № ______ від__________________

Зав. кафедри

____________Мелешко В.В.

Декан факультету_____________

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теоретична механіка».

Укладачі:

кандидат фізико-математичних наук, доцент Зражевський Григорій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Лебедєва Ірина ВалеріївнаЛектор: к.ф-м.н., доц. Лебедєва І.В.
Викладач: ас. Вовченко О.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету /інституту/

Вступ


Дисципліна "теоретична механіка" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "механіка", що читається в II, III, IV та V семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), і розрахована всього на 568 годин згідно навчального плану. З них 176 годин лекцій, 140 годин лабораторних робіт і 36 години самостійної роботи (ІI семестр: лекції – 34, лабораторні - 34, самостійна робота - 7; ІІI семестр: лекції – 54, лабораторні - 36, самостійна робота - 11, ІV семестр: лекції – 34, лабораторні - 34, самостійна робота - 7; V семестр: лекції – 54, лабораторні - 36, самостійна робота - 11). Закінчується іспитами в II, III і V семестрах, залік -- у IV семестрі, курсова робота – у IV семестрі.

Мета і завдання навчальної дисципліни "теоретична механіка". Теоретична механіка, як складова частина загального курсу фізики, виділена в окрему дисципліну в університетських фізико-математичних та в усіх інженерних спеціалізаціях з метою : 1) поглибленого вивчення закономірностей механічного руху, як основної форми руху матерії; 2) оволодіння методами математичного формулювання задач руху матеріальних систем та їх дослідження засобами сучасної математики. У наш час методи математичного формулювання задач динаміки механічних систем успішно поширюються практично на всі області природознавства, суспільствознавства, економіки, демографії, прогнозування погоди тощо. У розвитку мистецтва математичної постановки задач техніки та природознавства проявляється вийняткова роль курсу теоретичної механіки серед інших навчальних дисциплін. З теоретичної механіки беруть початок наукові дослідження студентів – майбутніх вчених у галузі природничих та технічних наук.
Предметом навчальної дисципліни "теоретична механіка" є вивчення найбільш загальних закономірностей механічних рухів матерії, що зводяться до простих переміщень або переходів фізичних тіл з одного положення у просторі й часі в інше. До основних абстрактних понять теоретичної механіки належать поняття матеріальної точки, системи матеріальних точок та абсолютно твердого тіла, механічний рух та рівновагу яких досліджує теоретична механіка.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: основні засади класичної механіки Ньютона; основні аксіоми та теореми статики, кінематики та динаміки механіки Ньютона; володіти методологією класичної механіки; знати основні положення аналітичної механіки, методики постановки основних задач аналітичної механіки як в диференціальній так і інтегральній та варіаційній формах; знати основні теореми, принципи та аналітичні результати отримані в аналітичній механіці; орієнтуватися в сучасних досягненнях в теоретичній та аналітичній механіці.

Студент повинен вміти: грамотно будувати механічні моделі спираючись на аксіоми та теореми теоретичної та аналітичної механіки; вміти формалізувати фізичні явища на засадах механіки; аналізувати механічні моделі якісно та доводити розв’язання проблем і задач до отримання кількісних результатів; застосовувати загальні знання та методи до постановки та вирішення задач, що виникають в часткових розділах теоретичної та аналітичної механіки, таких, як теорія розрахунку арочних конструкцій, синтез механізмів, небесна механіка, теорія космічного польоту, теорія коливань, тощо; використовувати знання та навички отримані при вивченні математичних дисциплін: математичний аналіз, теорія диференціальних рівнянь, лінійна алгебра та аналітична геометрія, векторний та тензорний аналіз до аналізу механічних проблем;

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "теоретична механіка" є складовою циклу фундаментальної професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення таких фундаментальних дисциплін як „опір матеріалів та елементи будівельної механіки”, „теорія пружності”, „аерогідромеханіка”, „рівняння математичної фізики”, „теорія пластичності”, є необхідною для виконання курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт за спеціальністю „механіка.”

Система поточного, модульного та підсумкового контролю. Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100-бальною шкалою у кожному семестрі окремо.

ІІ семестр

Змістовий модуль 1 — 30 балів:

 • виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань) — 10 балів;

 • письмова контрольна робота — 20 балів;

Змістовий модуль 2 — 30 балів:

 • виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань) — 10 балів;

 • письмова контрольна робота — 20 балів.

Іспит — 40 балів

Розподіл балів за ІІ семестр
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Максимальна оцінка в балах

30

30

40

100

Підсумковий контроль за семестр складається з суми балів, що отримав студент протягом семестру. Максимально студент може отримати 60 балів протягом семестру.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше ніж 20 балів, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом роботи на семестр з дисципліни “Теоретична механіка”.При складанні іспиту студент може отримати до 40 балів. За сумою балів за роботу в семестрі і за відповідь на іспиті студенту виставляється оцінка. При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


ІІІ семестр

Змістовий модуль 3 — 30 балів:

 • виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань) — 10 балів;

 • письмова контрольна робота — 20 балів;

Змістовий модуль 4 — 30 балів:

 • виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань) — 10 балів;

 • письмова контрольна робота — 20 балів.

Іспит — 40 балів

Розподіл балів за ІІІ семестр
Змістовий модуль 3 ( ЗМ3 )

Змістовий модуль 4 ( ЗМ4 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Максимальна оцінка в балах

30

30

40

100

Підсумковий контроль за семестр складається з суми балів, що отримав студент протягом семестру. Максимально студент може отримати 60 балів протягом семестру.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше ніж 20 балів, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом роботи на семестр з дисципліни “Теоретична механіка”.При складанні іспиту студент може отримати до 40 балів. За сумою балів за роботу в семестрі і за відповідь на іспиті студенту виставляється оцінка. При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


ІV семестр

Змістовий модуль 5 — 30 балів:

 • виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань) — 10 балів;

 • письмова контрольна робота — 20 балів;

Змістовий модуль 6 — 30 балів:

 • виконання лабораторних робіт (активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань) — 10 балів;

 • письмова контрольна робота — 20 балів.

Залік — 40 балів

Розподіл балів за ІV семестр
Змістовий модуль 5 ( ЗМ5 )

Змістовий модуль 6 ( ЗМ6 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Максимальна оцінка в балах

30

30

40

100

Підсумковий контроль за семестр складається з суми балів, що отримав студент протягом семестру. Максимально студент може отримати 60 балів протягом семестру.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше ніж 20 балів, то він не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом роботи на семестр з дисципліни “Теоретична механіка”.

При складанні заліку студент може отримати до 40 балів. За сумою балів за роботу в семестрі і за відповідь на заліку студенту виставляється оцінка. При цьому, кількість балів відповідає оцінці:1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

зараховано

35 – 59

1 – 34

незараховано

Кожна контрольна робота може бути переписана один раз на 16 балів (замість 20 балів). Якщо контрольна робота пропущена з поважної причини, то її можна написати один раз на 20 балів.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка