Програма для студентів спеціальності 080101 «Механіка» ЗатвердженоСкачати 241.92 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір241.92 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Механіко-математичний факультет


кафедра механіки суцільних середовищ

Укладачі: доц. Каліон В.А.

доц. Харитонов О.М.
ПРАКТИКУМ НА ЕОМ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.080101 «Механіка»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол ______

від ________________-.

Зав. кафедри

_____________ Мольченко Л.В.

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету_____________ ____________

Робоча навчальна програма з дисципліни «Практикум на ЕОМ». Укладачі: кандидат фізико-математичних наук, доцент Каліон Віталій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук Харитонов Олексій МихайловичВикладачі:

к.ф-м.н., доц. Каліон В.А., к.ф-м.н. Харитонов О.М. к.ф-м.н. Лавренюк М.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

ВСТУП

Дисципліна "Практикум на ЕОМ" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "механіка", що читається в I-III семестрах в обсязі 3 кредитів, в тому числі 108 годин занять. З них 53 години лабораторних занять, 55 годин самостійної роботи (І семестр : лабораторні заняття – 18, самостійна робота – 18; ІІ семестр : лабораторні заняття – 17, самостійна робота – 19; III семестр : лабораторні заняття – 18, самостійна робота – 18). Форми контролю: III семестр – залік.


Метою і завданням навчальної дисципліни "Практикум на ЕОМ" є оволодіння основами інформатики, як науки про обробку інформації із використанням ЕОМ, у тому числі навичками структурного програмування на мовах програмування високого рівня Паскаль та Фортран, Сі, а також об’єктно-орієнтованого програмування на Об’єктному Паскалі і Сі++, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

Предмет навчальної дисципліни "Практикум на ЕОМ" включає алгоритми обробки інформації на ЕОМ, архітектуру ЕОМ, структурне програмування на Паскалі в інтегрованому середовищі Borland Pascal for Windows, структурне програмування на Фортрані в інтегрованому середовищі Compaq Visual Fortran 6.x, структурне програмування на Сі в інтегрованому середовищі Borland Ci++5.02, об’єктно-орієнтоване програмування на Об’єктному Паскалі в інтегрованому середовищі Borland Delphi 7 та на Сі++ в інтегрованому середовищі Borland Ci++5.02.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: основні поняття структурного програмування, зокрема : особливості реалізації арифметичних та логічних операцій із базовими та структурованими типами даних на мовах Паскаль, Фортран, Сі, запис на вказаних мовах операторів присвоєння, вводу-виводу, розгалуження та циклу; основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування, зокрема : об’єкт (клас), статичні, віртуальні та динамічні методи, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.

Студент повинен вміти: будувати алгоритми розв’язання найпростіших математичних та механічних задач; за відомим алгоритмом скласти програму для ЕОМ на мовах Паскаль Фортран, Сі. побудувати алгоритми розв’язання найпростіших математичних та механічних задач; за відомим алгоритмом скласти програму для ЕОМ на мові Паскаль в інтегрованому середовищі Borland Pascal for Windows та Borland Delphi 7, мові Фортран в інтегрованому середовищі Compaq Visual Fortran 6.x мовах Сі і Сі++ в інтегрованому середовищі Borland Ci++5.02.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Практикум з ЕОМ" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення нормативних дисциплін "Інформатика, програмування, ЕОМ", "Чисельні методи задач механіки" та спеціальної дисципліни „Асимптотичні й чисельні методи в механіці суцільних середовищ”, використовується при вивченні спеціальної дисципліни "Динаміка рідини", є необхідною для виконання курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт за спеціальністю "механіка".

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Практикум на ЕОМ" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 5 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.I cеместр

Змістовий модуль 1 —52 бали : • відвідування, активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань — 10 балів;

 • виконання лабораторних робіт — 42 бали;

Змістовий модуль 2 — 48 балів : • відвідування, активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань — 10 балів;

 • виконання лабораторних робіт — 38 балів.

Всього за І семестр — 100 балів.


За кожну лабораторну роботу під №№ 1-10 може бути нараховано максимально 6 балів, а за лабораторну роботу під №№ 11-12 може бути нараховано максимально 10 балів. Необхідний мінімум балів – 85.
Коефіцієнт — К1 = 0,25.
Розподіл балів за I семестр
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

52

48

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Відмітка про залік

90 – 100


зараховано


85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

незараховано

1 – 34


II cеместр
Змістовий модуль 1 — 62 бали :

 • відвідування, активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань — 10 балів;

 • виконання лабораторних робіт — 52 бали;

Змістовий модуль 2 — 38 балів : • відвідування, активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань — 10 балів;

 • виконання лабораторних робіт — 28 балів.

Всього за IІ семестр — 100 балів.


За кожну лабораторну роботу під №№ 13,19-22 може бути нараховано максимально 7 балів, а за лабораторну роботу під №№ 14-18 може бути нараховано максимально 9 балів. Необхідний мінімум балів – 85.
Коефіцієнт — К2 = 0,25.

Розподіл балів за II семестр
Змістовий модуль 3 ( ЗМ3 )

Змістовий модуль 4 ( ЗМ4 )

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

35

25

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Відмітка про залік

90 – 100


зараховано


85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

незараховано

1 – 34III cеместр

Змістовий модуль 5 — 100 балів: • відвідування, активність студента на заняттях, виконання аудиторних та домашніх завдань — 20 балів;

 • виконання лабораторних робіт — 80 балів.

Всього за IIІ семестр — 100 балів.


Коефіцієнт — К3 = 0,2.
Залік — Зал = 30 балів.
Розподіл балів за III семестр
Змістовий модуль 5 ( ЗМ5 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

100

30

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Відмітка про залік

90 – 100


зараховано


85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

незараховано

1 – 34

Підсумкова оцінка за курс – (ЗМ1 + ЗМ2) К1 +(ЗМ3 + ЗМ4) К2 + ЗМ5 К3 Зал


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

І семестр

№ теми

Назва теми

І семестрКількість годин

Лекції

Лабораторні

Заняття


Самостійна робота

Інші форми контролю

Змістовий модуль 1. Основи програмування на Паскалі.

1

Базові типи даних

0

2

2
2

Складні оператори

0

3

3
3

Символи та рядки

0

2

2
Змістовий модуль 2. Основи структурного програмування

4

Перерахований та обмежений типи даних

0

2

2
5

Елементи організації програми

0

9

9
Всього годин за І семестр

0

18

18Загальний обсяг 108 год.

в тому числі: І семестр - 36 год.,

Лекції0 год.

Лабораторні18 год.

Самостійна робота - 18 год.IІ семестр

№ теми

Назва теми

ІІ семестрКількість годин

Лекції

Лабораторні

Заняття


Самостійна робота

Інші форми контролю

Змістовий модуль 3. Структуровані типи даних. Основи ООП.

6

Структуровані типи даних

0

7

8
7

Основи об’єктно-орієнтованого програмування
4

4
Змістовий модуль 4. Програмування наФортрані

8

Мова програмування Фортран
6

6
Всього годин за ІІ семестр

0

17

19Загальний обсяг 108 год.

в тому числі: ІII семестр - 36 год.,

Лекції0 год.

Лабораторні17 год.

Самостійна робота - 19 год.IIІ семестр

№ теми

Назва теми

ІII семестрКількість годин

Лекції

Лабораторні

Заняття


Самостійна робота

Інші форми контролю

Змістовий модуль 5

Основи програмування на мові Сі

9

Вступ до програмування на мові Сі.

0

2

2
10

Підпрограми-функції у мові Сі

0

4

4
11

Структури даних у мові Сі

0

12

12
Всього годин за ІII семестр

0

18

18Загальний обсяг 108 год.

в тому числі: ІV семестр - 36 год.,

Лекції0 год.

Лабораторні18 год.

Самостійна робота - 18 год.І СЕМЕСТР
змістовий МОДУЛЬ І. «Основи програмування на Паскалі»
ТЕМА 1. Базові типи даних. (2 год.)
Лабораторне заняття 1.- Організація вводу/виводу (1год.)


 1. Організація вводу/виводу стандартних типів даних.


Лабораторне заняття 2.- Обчислення виразів із використанням стандартних функцій (1год.)


 1. Обчислення виразів із використанням стандартних функцій.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Особливості роботи в інтегрованому середовищі Borland Pascal для DOS.


Література [19].
ТЕМА 2. Складні оператори. (3 год.)

Лабораторне заняття 3.- Розв‘язання рівнянь та нерівностей (1год.)


 1. Чисельне розв‘язання рівнянь та нерівностей.


Лабораторне заняття 4.- Табуляція функцій (1год.)


 1. Побудова таблиць функцій.


Лабораторне заняття 5.- Організація циклів у програмі (1год.)


 1. Організація циклів у програмі. Рекурентні відношення.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)
1. Інтегроване середовище Borland Pascal для Windows.
Література [3].
ТЕМА 3. Символи та рядки. (2 год.)
Лабораторне заняття 6.- Організація обробки символів (1год.)


 1. Організація обробки символів.


Лабораторне заняття 7.- Організація обробки рядків (1год.)


 1. Організація обробки рядків.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)
1. Застосування стандартних функцій для роботи з символами та рядками.

.

Література [3,19].Контрольні запитання до змістового модуля І


 1. Чим відрізняються базові типи цілий та дійсний.

 2. Чи можна виконувати операцію ділення ‘/’ над змінними цілого типу.

 3. Що складає множину значень символьного типу.

 4. Чи можна до даних символьного типу застосовувати операції відношення.

 5. Чи можна застосовувати операції відношення до даних типу «Слово».

 6. Які Ви знаєте функції над символьним типом і типом «Слово».

 7. Умовний оператор.

 8. Каскадний оператор розгалуження.

 9. Які типи операторів циклу Ви знаєте.

 10. Які рекурентні схеми Вам відомі.змістовий МОДУЛЬ 2. «Основи структурного програмування»
ТЕМА 4. Перерахований та обмежений типи даних. (2 год.)
Лабораторне заняття 8.- Перерахований та обмежений типи даних (2год.)


 1. Робота із перерахованим типом.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)
1. Особливості роботи із обмеженим типом.

Література [3, 4].
ТЕМА 5. Елементи організації програми. (9 год.)
Лабораторне заняття 9.- Функції (1год.)


 1. Використання функцій.


Лабораторне заняття 10.- Процедури (1год.)


 1. Обчислення визначеного інтеграла.


Лабораторне заняття 11.- Процедурний тип (2год.)


 1. Використання процедурного типу при обчисленні визначеного інтеграла.


Лабораторне заняття 12.- Модулі (2год.)


 1. Використання модулів при обчисленні визначеного інтеграла.


Завдання для самостійної роботи (9 год.)
1. Алгоритми чисельного інтегрування та їх реалізація на Паскалі.

Література [3, 4, 19].
Контрольні запитання до змістового модуля ІI


    1. Необхідність структуризації в програмуванні. Метод низхідного проектування програм.

    2. Загальне визначення функції й процедури.

    3. Стандартні процедури і функції.

    4. Процедури та функції користувача та приклади їх реалізації.

    5. Фактичні та формальні параметри процедур і функцій.

    6. Особливості реалізації процедур та функцій на мові Паскаль.

    7. Процедурний тип.

    8. Модулі.


змістовий МОДУЛЬ 3. «Структуровані типи даних. Основи ООП»
ТЕМА 6. Cтруктуровані типи даних. (9 год.)
Лабораторне заняття 13.- Масиви (2год.)


 1. Вектори.

 2. Матриці.


Лабораторне заняття 14.- Записи(2год.)


 1. Записи.

 2. Записи із варіантами.


Лабораторне заняття 15.- Файли (2год.)


 1. Типізовані файли.

 2. Текстові файли.


Лабораторне заняття 16.- Динамічні типи даних (1год.)


 1. Вказівники. Динамічні типи даних.


Завдання для самостійної роботи (8 год.)


 1. Процедури пошуку та сортування.

 2. Множини.


Література [3, 10, 11].ТЕМА 7. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. (4 год.)
Лабораторне заняття 17.- Вступ до візуального програмування (2год.)


 1. Обчислити рекурентне співвідношення, використовуючи для вводу вхідних даних й виводу результатів об’єкти: форма, текстове поле, поле вводу, кнопка.


Лабораторне заняття 18.- Особливості використання зовнішніх файлів (2год.)


 1. Обчислення визначеного інтегралу із використанням об’єктів: форма, текстове поле, поле вводу, кнопка, та видачі результатів у зовнішній текстовий файл.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)
1. Інтегроване середовище Borland Delphi 3-8.
Література [13].

Контрольні запитання до змістового модуля ІII


 1. Реалізація масивів на мові Паскаль.

 2. Основні типи задач із використанням масивів.

 3. Реалізація дій із записами на мові Паскаль.

 4. Записи з варіантами на мові Паскаль.

 5. Текстові файли та їх реалізація на мові Паскаль.

 6. Типізовані файли та їх реалізація на мові Паскаль.

 7. Основні типи задач, де використовують файли.

 8. Загальне визначення вказівника. Типізовані та нетипізовані вказівники. Операції над вказівниками та їх реалізація на мові Паскаль.

 9. Вказівники та динамічна пам’ять на Паскалі.

 10. Похідні типи даних та їх реалізація на мові Паскаль.

 11. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування : об’єкт, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм.

 12. Ієрархія об’єктів. Наслідування записів. Статичні методи. Приклади на мові Паскаль.

 13. Інкапсуляція, перевизначення методів. Приклади на мові Паскаль.

 14. Віртуальні методи і поліморфізм. Таблиця віртуальних методів. Приклади на мові Паскаль.

 15. Поняття конструктора й деструктора. Приклади на мові Паскаль.

 16. Динамічні об’єкти і методи. Приклади на мові Паскаль.змістовий МОДУЛЬ 4. «Програмування на Фортрані»
ТЕМА 8. Мова програмування Фортран. (6 год.)
Лабораторне заняття 19.- Масиви та рядки (2год.)


 1. Масиви та рядки.


Лабораторне заняття 20.- Підпрограми та функції (2год.)


 1. Використання підпрограм та функцій для обчислення визначеного інтегралу.


Лабораторне заняття 21.- Бібліотека стандартних процедур IMSL (2год.)


 1. Використання бібліотеки стандартних процедур IMSL для обчислення визначеного інтегралу.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)


 1. Процедури пошуку та сортування на Фортрані.

 2. Алгоритми чисельного інтегрування та їх реалізація на Фортрані.

Література [8, 15, 16].
Контрольні запитання до змістового модуля IV


 1. Особливості реалізації рядків та масивів на Фортрані.

 2. Підпослідовності, перерізи, вирізки масивів.

 3. Особливості реалізації підпрограм (процедур) та функцій на Фортрані.

 4. Модулі.

 5. Внутрішні та зовнішні процедури.

 6. Інтерфейс процедур.

 7. Рекурсивні процедури.

 8. Зовнішні та внутрішні файли.

ІIІ СЕМЕСТР

змістовий МОДУЛЬ V. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ СІ
ТЕМА 9. Вступ до програмування на мові Сі. (2 год.)
Лабораторне заняття 22. Вступ до програмування на мові Сі (2год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з введенням-виведенням даних стандартних типів.

 2. Використання циклів і розгалужень при роботі з даними цілого типу.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)
1. Написання й відпрацювання програм, що реалізують різні способи форматного виведення.

2. Написання й відпрацювання програм, в яких реалізуються циклічні та розгалужені алгоритми.

Література [2, 5, 9, 12].
ТЕМА 10. Підпрограми-функції у мові Сі. (4 год.)
Лабораторне заняття 23. Програмування підпрограм-функцій на мові Сі (2год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з застосуванням підпрограм: перевірка простоти числа, інвертування та зміна записів цілих чисел, обчислення k-тих членів рекурентних послідовностей.


Лабораторне заняття 24. Використання підпрограм-функцій при реалізації найпростіших чисельних методів (2год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з пошуком мінімуму функції однієї та багатьох змінних.

 2. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з наближеним обчисленням інтегралів Рімана.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)
1. Написання й відпрацювання програм, що реалізують різні способи форматного виведення.

2. Написання й відпрацювання програм, в яких реалізуються циклічні та розгалужені алгоритми.

Література [2, 5, 9, 12].
ТЕМА 11. Структури даних у мові Сі. (12 год.)
Лабораторне заняття 25. Робота з масивами на мові Сі (2год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з сортуванням масивів

 2. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з пошуком елементів у масивах

 3. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з перестановками елементів у масивах


Лабораторне заняття 26. Вказівники і масиви (1год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з роботою з динамічною пам’яттю.

 2. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з обробкою динамічних масивів. та масивів вказівників.


Лабораторне заняття 27. Багатовимірні масиви і масиви вказівників (1год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з обробкою багатовимірних масивів.

 2. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з обробкою масивів вказівників.


Лабораторне заняття 28. Рядки (1год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з застосуванням стандартних функцій роботи з рядками: пошук підрядків, слів, зміна рядків.

 2. Застосування стандартних функцій керування пам’яттю при роботі з рядками.


Лабораторне заняття 29. Вказівники на функції (2 год.)


 1. Застосування вказівників на функції при реалізації програм виконання наближених обчислень мінімумів функцій, коренів рівнянь, інтегралів Рімана.

 2. Застосування вказівників на функції при реалізації програм роботи з рядками.


Лабораторне заняття 30. Структури та об’єднання (2 год.)


 1. Побудова та обробка баз даних у вигляді масивів структур та об’єднань.

 2. Побудова та обробка баз даних у вигляді динамічних структур даних.


Лабораторне заняття 31. Робота з файлами (3 год.)


 1. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з обробкою текстових файлів.

 2. Розробка та робота з програмами, пов’язаними з обробкою двійкових файлів.


Завдання для самостійної роботи (12 год.)


 1. Розробка програм для проведення наближених обчислень у середовищі Mathlab 6.5.

 2. Робота у середовищі Mathematica 5.0.


Література [17].
Контрольні запитання до змістового модуля V

 1. Структура програми на мові Сі. Функція main(). Особливості реалізації вводу-виводу.

 2. Цілі і дійсні типи даних. Оператори для роботи зі змінними цих типів даних.

 3. Програмування рекурентних співвідношень.

 4. Підпрограми-функції. Застосування.

 5. Застосування стандартних функцій.

 6. Робота з вказівниками і динамічними змінними.

 7. Використання вказівників на функції.

 8. Багатовимірні масиви та масиви вказівників.

 9. Організація динамічних структур даних.

 10. Робота з текстовими та двійковими файлами. Читання і запис.


Перелік запитань на залік

 1. Застосування стандартних засобів введення-виведення даних мови Сі.

 2. Написання програм для обчислення k- тих членів рекурентних послідовностей

 3. Написання програм для перетворення цілих чисел: інвертування, викреслення цифр, знаходження кількостей входжень окремих цифр.

 4. Застосування підпрограм-функцій для здійснення наближених обчислень.

 5. Застосування стандартних функцій для роботи з рядками.

 6. Розробка програм для роботи з масивами.

 7. Розробка програм для роботи з багатовимірними масивами і масивами вказівників.

 8. Розробка програм для роботи з динамічними структурами даних.

 9. Створення й використання баз даних на основі масивів структур та динамічних структур даних.

 10. Посимвольна робота з текстовими файлами. Написання програм.

 11. Порядкова робота з текстовими файлами. Написання програм.

 12. Робота з двійковими файлами в режимі послідовного доступу. Написання програм.

 13. Робота з двійковими файлами в режимі прямого доступу. Написання програм.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

а) основна:

    1. Абрамов С.А. и др. Задачи по программированию. Библиотечка программиста.- М.: "Наука", 1988.- 225с.

    2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. М.: Финансы и статистика, 1992.-272с.

    3. Каліон В.А., Черняк О.І., Харитонов О.М. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі: Практикум : Навч.посіб.- К.: В-во Київського економічного інституту менеджменту, 2005.- 245с.

    4. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах.-Санкт-Петербург: BHV, 2000.- 256с.

    5. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах.-Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004.- 288с.

    6. Немнюгин М.А., Стесик О.Л. Современный Фортран. Самоучитель.- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.- 496 с.

    7. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль.- М.: "Наука", 1989.- 157с.

    8. Рыжиков Ю.И. Программирование на Фортране PowerStation для инженеров.- Санкт-Петербург : "Корона принт", 1999.- 159с.

    9. Сван Т. Освоение Borland C++4.5. Практический курс. - К.:Диалектика, 1997.-544с.

    10. Ставровський А.Б., Коваль Ю.В. Елементи програмування. Навчальний посібник для студентів Київського ун-ту.- К.: Фонд "Молоді надії України", 1997.- 211с.

    11. Ставровский А.Б. Турбо Паскаль 7.0. Учебник. Библиотека студента.- К.: BHV-"Ирина", 2000.- 400с.

    12. Харитонов О.М., Каліон В.А., Куценко О.Г. Завдання для проведення практичних та лабораторних занять з мови програмування Сі.-К.:ЛОГОС, 2005.-24с.


б) додаткова:

    1. Архангельский А.Я. Delphi 2006. Справочное пособие: Язык Delphi, классы, функции Win32 и NET. — М.: «Бином-Пресс», 2006. — 1152 с.

    2. Васюкова Н.Д., Тюляева В.В. Практикум по основам программирования. Язык Паскаль.- М.: "Высшая школа", 1991.- 160с.

    3. Бартеньев О.В. Visual FORTRAN: новые возможности. М.: "Диалог-МИФИ", 1999.- 301с.

    4. Бартеньев О.В. ФОРТРАН для профессионалов. Математическая библиотека IMSL. Части 1,2,3.-М.: "Диалог-МИФИ", 2000-2001.- 1135с.

    5. Дьяконов В. MATLAB: учебный курс. – СПб: Питер.-2001.-501с.

    6. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. том 1,2,3.- М.: "Мир", 1976.

    7. Турбо Паскаль 7.0 для пользователя.- К.: BHV-"Ирина", 2000.- 432с.

    8. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.-Санкт-Петербург: "Питер", 2001.- 240с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка