Програма для студентів спеціальності 070300 «Хімія» ЗатвердженоСкачати 401.68 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір401.68 Kb.
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Хімічний факультет

Кафедра аналітичної хімії
Лектор: доктор хімічних наук, професор Сухан В.В.
Укладачі: доктор хімічних наук, професор Сухан В.В.

доктор хімічних наук, професор Запорожець О.А.

кандидат хімічних наук, доцент Зінько Л.С.

кандидат хімічних наук, доцент Зуй М.Ф.


АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.070300 «Хімія»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 11

від „ 08” травня 2007 р.

Зав. кафедри

_____________ В.М.Зайцев

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету____________ Ю.М.Воловенко


КИЇВ-2007
Робоча навчальна програма з дисципліни „Аналітична хімія”.

Укладачі: доктор хімічних наук, професор Сухан В.В.доктор хімічних наук, професор Запорожець О.А.

кандидат хімічних наук, доцент Зінько Л.С.

кандидат хімічних наук, доцент Зуй М.Ф.

Лектор: доктор хімічних наук, професор Сухан В.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

ВСТУП

Дисципліна "Аналітична хімія" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "хімія", що читається в I та II семестрах в обсязі 4,33 кредитів у I семестрі та 9 кредитів у II семестрі, в тому числі 297 годин аудиторних занять з них 76 годин лекцій, 36 годин практичних занять і 315 години самостійної роботи (І семестр: лекції – 36, лабораторні – 72, практичні - 32, самостійна робота - 144; ІІ семестр: лекції – 34, лабораторні – 119, практичні - 14, самостійна робота - 171). Закінчується іспитами в I та II семестрах.Метою і завданням навчальної дисципліни "Аналітична хімія" є ознайомлення з теорією і практикою аналізу

Предмет навчальної дисципліни "Аналітична хімія" включає методи кількісного та якісного аналізу

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

правила техніки роботи у аналітичній лабораторії;

основи якісного аналізу;

якісні реакції на катіони та аніони;

способи усунення впливу сторонніх іонів;

способи розділення іонів у розчині при їх якісному визначенні;

основи гравіметричного аналізу.

Студент повинен вміти:

- виконувати якісне визначення катіонів та аніонів у розчині, що містить інші іони, які заважають визначенню;

- визначати елементи, що входять до складу складного зразка (сплаву та суміші речовин);

- кількісно визначати елементи методом гравіметрії;

- розв’язувати розрахункові задачі з курсу аналітичної хімії.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Аналітична хімія" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Хімія комплексних сполук", "Комплексні сполуки в аналізі об`єктів довкілля", "Хроматографія в аналізі об`єктів довкілля", "Основи хроматографії", "Застосування органічних реагентів в аналізі", "Застосування органічних реагентів в аналізі об’єктів навколишнього середовища", "Хімія навколишнього середовища", „Функціональні матеріали: отримання, будова, застосування”, „Екстракція в аналізі”, „Методи концентрування та розділення при аналізі об`єктів навколишнього середовища”, „Сучасні електрохімічні методи аналізу”, „Електрохімічні методи аналізу об`єктів довкілля”, „Отримання та застосування сорбентів в аналізі об`єктів довкілля”, „Вступ до сучасної аналітичної хімії”, „Методи молекулярної спектроскопії”, „Основи атомної спектроскопії”, „Атомно-абсорбційний та атомно-емісійна спектроскопія”, „Рентген-флуоресцентний аналіз”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Аналітична хімія" в першому семестрі оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою в кожному семестрі окремо.Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять.

Студент може отримати максимально 108 балів за усні відповіді, 36 балів за доповнення на усіх лабораторних та практичних заняттях впродовж семестру.  • усна відповідь, домашня письмова робота – по 3 бали;

  • доповнення – по 1 балу;

  • письмові самостійні - всього 40 балів

  • модульні контрольні роботи – всього 100 балів

Модульний контроль: 6 модульних контрольних робіт (на перший семестр).

Змістовий модуль 1

Максимальна кількість балів – 80. Передбачається проведення зі студентами 4 лабораторних, 4 семінарських занять та написання 2 контрольних робіт з теми якісні реакції на катіони І, ІІ та ІІІ аналітичних груп.

Виконання кожної лабораторної роботи – 10 балів, написання кожної контрольної роботи – 10 балів, самостійна робота – 10 балів, активність – 10 балів (у тому числі усна відповідь – 3 бали (на кожному занятті), доповнення – 1 бал).

Оцінка за лабораторну роботу включає в себе:

- оцінку за теоретичну підготовку (усне або письмове опитування): 0–3 бали (0незадовільно, 1 – задовільно, 2 – добре, 3 – відмінно);

- оформлення протоколу: 0–3 бали (0 – незадовільно (відсутній), 1 – задовільно, 2 – добре, 3 – відмінно);

- виконання навчальної задачі: 0–3 бали (0 – невірно, 1зі значними помилками, 2з незначними помилками, 3 – вірно);

- робота в лабораторії: 0 – 1 бали (0 – незадовільно, 1 – добре).

Розрахунок максимальної кількості балів за змістовий модуль 1:20 (контрольні роботи) + 40 (лабораторні роботи) + 10 (самостійна робота) + 10 (активність студента) = 80 балів.

Змістовий модуль 2

Максимальна кількість балів – 120. Передбачається проведення зі студентами 6 лабораторних, 6 семінарських занять та написання 2 контрольних робіт з теми якісні реакції на катіони ІV, V аналітичних груп, рідкісних елементів та аналізу сплаву.

Виконання кожної лабораторної роботи – 10 балів, написання кожної контрольної роботи – 20 балів, самостійна робота – 10 балів, активність – 10 балів (у тому числі усна відповідь – 3 бали (на кожному занятті), доповнення – 1 бал).

Оцінка за лабораторну роботу включає в себе:

- оцінку за теоретичну підготовку (усне або письмове опитування): 0–3 бали (0 – незадовільно, 1 – задовільно, 2 – добре, 3 – відмінно);

- оформлення протоколу: 0–3 бали (0 – незадовільно (відсутній), 1 – задовільно, 2 – добре, 3 – відмінно);

- виконання навчальної задачі: 0–3 бали (0 – невірно, 1 – зі значними помилками, 2 – з незначними помилками, 3 – вірно);

- робота в лабораторії: 0 – 1 бали (0 – незадовільно, 1 – добре).

Розрахунок максимальної кількості балів за змістовний модуль 2:40 (контрольні роботи) + 60 (лабораторні роботи) + 10 (самостійна робота) + 10 (активність студента) = 120 балів.

Змістовий модуль 3

Максимальна кількість балів – 86. Передбачається проведення зі студентами 5 лабораторних, 5 семінарських занять та написання 1 контрольної роботи з теми якісні реакції на аніони І, ІІ та ІІІ аналітичних груп, визначення функціональних груп органічних речовин, аналізу невідомої речовини та суміші речовин.

Виконання кожної лабораторної роботи – 10 балів, написання контрольної роботи – 20 балів, самостійна робота – 6 балів, активність – 10 балів (у тому числі усна відповідь – 3 бали (на кожному занятті), доповнення – 1 бал).

Оцінка за лабораторну роботу включає в себе:

- оцінку за теоретичну підготовку (усне або письмове опитування): 0–3 бали (0 – незадовільно, 1 – задовільно, 2 – добре, 3 – відмінно);

- оформлення протоколу: 0–3 бали (0 – незадовільно (відсутній), 1 – задовільно, 2 – добре, 3 – відмінно);

- виконання навчальної задачі: 0–3 бали (0 – невірно, 1 – зі значними помилками, 2 – з незначними помилками, 3 – вірно);

- робота в лабораторії: 0 – 1 бали (0 – незадовільно, 1 – добре).

Розрахунок максимальної кількості балів за змістовий модуль 3:20 (контрольна робота) + 50 (лабораторні роботи) + 6 (самостійна робота) + 10 (активність студента) = 86 балів.

Змістовий модуль 4

Максимальна кількість балів – 100. Передбачається проведення зі студентами 3 лабораторних та 3 семінарських занять та написання 1 контрольної роботи з теми гравіметричний метод аналізу.

Виконання кожної лабораторної роботи – 20 балів, написання контрольної роботи – 20 балів, самостійна робота – 10 балів, активність – 10 балів (у тому числі усна відповідь – 3 бали (на кожному занятті), доповнення – 1 бал).

Оцінка за лабораторну роботу включає в себе:

- оцінку за теоретичну підготовку (усне або письмове опитування): 0–6 бали (0 – незадовільно, 2 – задовільно, 4 – добре, 6 – відмінно);

- оформлення протоколу: 0–6 бали (0 – незадовільно (відсутній), 2 – задовільно, 4 – добре, 6 – відмінно);

- виконання навчальної задачі: 0–6 бали (0 – невірно, 2 – зі значними помилками, 4 – з незначними помилками, 6 – вірно);

- робота в лабораторії: 0 – 1 бали (0 – незадовільно, 1 – добре).

Розрахунок максимальної кількості балів за змістовний модуль 4:20 (контрольна робота) + 60 (лабораторні роботи) + 10 (самостійна робота) + 10 (активність студента) = 100 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з чотирьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.І семестр
Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3 (ЗМ3)

Змістовий модуль 4 (ЗМ4)

Комплексний підсумковий модуль

(КПМ) - іспит

Підсумкова оцінка

(ПО)

Вагові коефіцієнти (%)

10 %

k1=0,1020 %

k2=0,2015 %

k3=0,1515 %

k4=0,1540 %

kісп1=0,40100 %

Максимальна оцінка в балах

80

120

86

100

100

100

Оцінка в балах

8

24

13

15

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):

ПО= k1.ЗМ1+ k2.ЗМ2+ k3.ЗМ3+ k4.ЗМ4+ k ісп.КПМ

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою
90 – 100

5

відмінно

«відмінно»

85 – 89

4

добре

«добре» («дуже добре»)

75 – 84

«добре»

65 – 74

3

задовільно

«задовільно»

60 – 64

«задовільно» («достатньо»)

35 – 59

2

незадовільно

«незадовільно» з можливістю повторного складання

1 – 34

«незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за чотири змістовні модуля сумарну середню арифметичну максимальну оцінку в балах менше ніж 16 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Аналітична хімія.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, лабораторних і ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І семестр

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Лабораторні

Практичні

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. «Предмет та завдання аналітичної хімії. Якісний та кількісний хімічний аналіз»Вступ. Предмет, завдання, значення аналітичної хімії та її місце серед природничих наук.

4
Значення аналітичної хімії для розвитку галузей природознавства, техніки і науки.


2Якісний та кількісний хімічний аналіз. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи аналізу. Їх метрологічні характеристики.

4
Роль українських вчених у розвитку аналітичної хімії. Основні наукові аналітичні центри.


2Якісне визначення катіонів І-ІІІ аналітичних груп
16

9

4

Модульна контрольна робота 11
Модульна контрольна робота 22
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Застосування реакцій осадження та кислотно-основної взаємодії у якісному та кількісному аналізі»Рівновага у гетерогенних системах. Реакції осадження і розчинення осадів і їх значення для аналізу.

62Рівновага у гомогенних системах. Кислотно-основна рівновага.

6
Якісне визначення катіонів ІV та V аналітичних груп
16

4

2

Модульна контрольна робота 32


Якісне визначення катіонів рідкісних елементів
4

2

2Аналіз сплаву
4

2

2

Модульна контрольна робота 42
ЗМІСТОВИЙ Модуль 3. «Застосування реакцій комплексоутворення у якісному та кількісному аналізі »Рівновага у гомогенних та гетерогенних системах. Реакції комплексоутворення.

6
Рівновага окисно-відновних реакцій.

2
Якісний хімічний аналіз. Класифікація катіонів та аніонів.

22Якісне визначення аніонів І - ІІІ аналітичних груп
8

4

2Аналіз індивідуальних речовин та їх суміші
12

4

4

Модульна контрольна робота 52
ЗМІСТОВИЙ Модуль 4. «Кількісний хімічний аналіз. Гравіметрія»

  1. 4

Кількісний хімічний аналіз. Пробовідбір та пробопідготовка. Основні метрологічні характеристики методики.

24

  1. 5

Гравіметричний аналіз. Основи методу.

4

12

4

4

Модульна контрольна робота 62
Всього

36

72

36

144

Загальний обсяг 288 + 324 год.

в тому числі: І семестр - 288 год.,

Лекції36 год.

Лабораторні – 72 год.

Практичні – 36 год.

Самостійна робота - 144 год.І СЕМЕСТР
змістовий МОДУЛЬ І. Предмет та завдання аналітичної хімії. Якісний та кількісний хімічний аналіз

ТЕМА 1. Вступ. Предмет, завдання, значення аналітичної хімії та її місце серед природничих наук
Лекція 1. Предмет аналітичної хімії. Місце аналітичної хімії серед природничих наук

Вступ. Предмет, завдання, значення аналітичної хімії та її місце серед природничих наук.Лекція 2. Значення аналітичної хімії для розвитку техніки і науки

Аналітичний контроль техногенних процесів, аналіз сировини та сертифікація готової продукції, екологічний контроль тощо.ТЕМА 2. Значення аналітичної хімії для розвитку галузей природознавства, техніки і науки

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Значення аналітичної хімії для розвитку галузей природознавства, техніки і наукиЛітература [1, 4, 7, 8 – осн.].
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка