Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного праваПроблеми земельного права
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни "Проблеми земельного права".


Укладачі:

Ковальчук Т.Г. кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри трудового, земельного і екологічного права;

Кохановська ОВ доктор юридичних наук, професор;

Марусенко Р.І. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права;

Мірошниченко А.М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права.
Лектори:

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.
Викладачі, які проводять семінарські заняття:

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

доц. Марусенко Р.І.,

ас. Бевз О.В.,

ас. Власенко Ю.Л.,

ас. Євстігнєєв А.С.,

ас. Саркісова Т.Б.,

ас. Суярко М.О.,

ас. Третяк Т.О.

Рецензент:д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 13

від "25 " червня 2009 р.


Погоджено

з науково-методичною комісією

"____" ______________ 2009р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету

декан юридичного факультетуд.ю.н. Гриценко І.С._______ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

1.Поточний контроль знань. 6

2. Модульний контроль знань 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 9

Змістовний модуль 1.Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю 9

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 13

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 15

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента 17

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 20

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2. 22

V. ЛІТЕРАТУРА 25

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 61І. ВСТУП
Робоча навчальна програма з курсу "Проблеми земельного права" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціальності "Правознавство".

Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" викладається студентам магістратури І року навчання у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години, з них лекцій – 18 годин, семінарських занять – 18 годин, самостійної роботи – 36 годин.Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань щодо актуальних проблем та колізій у правовому регулюванні відносин з використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання складних та нетипових проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, проекти законодавчих та інших нормативних актів, наукові теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: теоретичні розробки у сфері розв’язання колізійних проблем земельного права та розвитку його як галузі, основні спірні та проблемні положення Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати доктринальні положення земельного права, фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів.

Студент повинен вміти: правильно застосовуючи неоднозначні положення нормативно-правових актів, вирішувати колізії норм, обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу, а в разі необхідності - доктринальні розробки, аналізувати практику застосування норм земельного законодавства та робити висновки тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі І року навчання магістратури.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність ґрунтовних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.

"Проблеми земельного права" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами як "Земельне право", "Екологічне право", "Актуальні проблеми екологічного права" тощо.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка