Програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» ЗатвердженоСторінка2/8
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І
Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента

ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА. АГРАРНЕ ПРАВО В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИТЕМА 1

Науково-теоретичні засади формування аграрного права України (9 год.)

Розвиток науки аграрного права: історія та сучасність. Сучасні наукові школи аграрного права: загальна характеристика. Аграрно-правові ідей в працях представників аграрної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перспективи розвитку наукових аграрно-правових досліджень.Лекція № 1 (2 год.)

Науково-теоретичні засади формування аграрного права України (6 год.)


 1. Розвиток науки аграрного права: історія та сучасність.

 2. Сучасні наукові школи аграрного права: загальна характеристика.

 3. Аграрно-правові ідеї в працях представників аграрно-правової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 4. Перспективи розвитку наукових аграрно-правових досліджень.Завдання для самостійної роботи (5 год.)


 1. Поняття та загальна характеристика сучасних наукових шкіл аграрного права.

 2. Наукова спадщина професора Василя Зіновійовича Янчука.

 3. Основні напрями розвитку науки аграрного права в країнах СНД.

 4. Основні напрями розвитку науки аграрного права в країнах ЄС.


Семінарське заняття № 1 (2 год.)

Науково-теоретичні засади формування аграрного права України
План:


 1. Розвиток науки аграрного права: історія та сучасність.

 2. Сучасні наукові школи аграрного права: загальна характеристика.

 3. Аграрно-правові ідеї в працях представників аграрно-правової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 4. Перспективи розвитку наукових аграрно-правових досліджень.


Рекомендовані джерела:
Спеціальна література:


 1. Актуальні питання аграрного права України : теорія і практика : Монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін.; за ред. проф. А.М. Статівки. – Х. : ФІНН, 2010. – 240 с.

 2. Багай Н. О. Розвиток науки аграрного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06. “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / Багай Надія Онуфрієвна ; НАН України ; Ін—т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 19 с.

 3. Багай Н. О. Становлення та розвиток аграрного права України / Н. О. Багай // Вісник Львівського університету : [серія : юридична] ; вип. 36. — Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. — 2001. — С. 412—418.

 4. Багай Н. О. Нові напрями аграрно—правових досліджень в сучасний період / Н. О. Багай // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України) : зб. наук. праць. — [вип. V]. — Івано—Франківськ: Плай, 2001. — С. 130—138.

 5. Багай Н. О. Історико—правові витоки аграрного законодавства України (ХІ—ХVІІІ ст.); їх наукове значення / Н. О. Багай // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України) : зб. наук. праць. — [вип. VІ]. — Івано—Франківськ: Плай, 2001. — С. 141—150.

 6. Багай Н. О. Нові правові інститути аграрного права України (наукові підходи) / Н. О. Багай // Держава та регіони : наук.—вироб. журнал ; [серія: право]. — 2001. — № 1. — С. 51—61.

 7. Багай Н. А. Представители науки аграрного права Украины / Н. А. Багай // Аграрное и земельное право. — 2006. — № 3. — С. 129—243.

 8. Коваленко Т. О. Василь Зіновійович Янчук — засновник школи аграрного права України / Т. О. Коваленко // Право України. — 2007. — № 2. — С. 137—140.

 9. Коваленко Т. О. Науковий внесок П. Д. Індиченка у становлення та розвиток земельного та колгоспного права / Т. О. Коваленко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. — 2008. — вип. 79. — С. 9—13.

 10. Козырь М. И. Становление и развитие науки советского сельскохозяйственного права / Козырь М. И. // Развитие аграрно—правовых наук / ред. кол. ; Беляева З. С., Козырь М. И., Славин М. М., Фомина Л. П. ; отв. ред. Козырь М. И. — М. : Инс—т гос—ва и права АН СССР, 1980. — С. 78—95.

 11. Марченко С. І. В. З. Янчук — фундатор української аграрно—правової науки / Марченко С. І.// Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжн. наук.—теорет. конф. [Київ, 26—27 травня 2005 р.] / під ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила. - К. : Магістр—ХХІ ст., 2005.  С. 104—106.

 12. Янчук В. З. Развитие науки советского колхозного права на современном этапе / Василий Зиновьевич Янчук // Развитие аграрно—правовых наук / [ред. колл.] ; отв. ред. Козырь М. И. — М. : Инс—т гос—ва и права АН СССР, 1980. — С. 118—125.

ТЕМА 2

Аграрне право в правовій системі України

(9 год.)
Об’єктивні і суб’єктивні передумови формування і розвитку аграрного права України. Проблеми предмету сучасного аграрного права України. Наукові теорії щодо аграрного права та його місця в правовій системі. Проблеми методу правового регулювання в аграрному праві України. Проблеми реалізації принципів в аграрному праві. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.
Лекція № 2 (2 год.)

Аграрне право в правовій системі України

 1. Об’єктивні і суб’єктивні передумови формування і розвитку аграрного права України.

 2. Наукові теорії щодо аграрного права та його місця в правовій системі.

 3. Проблеми предмету сучасного аграрного права України.

 4. Проблеми методу правового регулювання в аграрному праві України.

 5. Проблеми реалізації принципів в аграрному праві.

 6. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Історичні передумови формування та розвитку аграрного права України.

 2. Наукові теорії щодо аграрного права та його місця в правовій системі.

 3. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.


Семінарське заняття № 2 (2 год.)

Аграрне право в правовій системі України

План:


 1. Об’єктивні і суб’єктивні передумови формування і розвитку аграрного права України.

 2. Проблеми предмету сучасного аграрного права України.

 3. Проблеми методу правового регулювання в аграрному праві України.

 4. Проблеми реалізації принципів в аграрному праві.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


    1. Про стимулювання розвитку сільського господарства на 2001—2004 роки : Закон України від 18 січня 2001 р. [із наступними змінами і доповненнями] // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 32. — 20 лют.

    2. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18 жовтня 2005 року № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.

    3. Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки : Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2000 року // Голос України. — 2000. — 14 січ.

    4. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. — 1999. — 8 груд.


б) Спеціальна література:


 1. Актуальні питання аграрного права України : теорія і практика : Монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін.; за ред. проф. А.М. Статівки. – Х. : ФІНН, 2010. – 240 с.

 2. Багай Н. О. Методи правового регулювання аграрних відносин / Н. О. Багай // Поєднання публічно—правових та приватно—правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. всеукр. наук.—практ. конфер. (19—20 жовтня 2007 року, м. Івано—Франківськ). — Івано—Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. — С. 235—240.

 3. Бурлака С. І. Моральні засади земельного та аграрного права / С. І. Бурлака, І. Ю. Сальман // Стан та перспективи розвитку аграрного права: мат. Міжнар. наук.—теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 64—68.

 4. Демьяненко В. Н. К вопросу о программе спецкурса “Сельскохозяйственно—кооперативное право” / В. Н. Демьяненко, В. В. Демьяненко // Государство и право. — 1998. — № 7. — С. 61—65.

 5. Єрмоленко В. М. До питання про предмет аграрного права / В. М. Єрмоленко // Стан та перспективи розвитку аграрного права: мат. Міжнар. наук.—теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 74—79.

 6. Кацубо С. П. О некоторых аспектах развития аграрного права в республике Беларусь / С. П. Кацубо // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : Міжнар. наук.—практ. конфер., присвяч. 5—річчю створення юрид. ф—ту Нац. аграр. ун—ту (Київ, 17—18 листоп. 2006 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Єрмоленка та ін. — К. : Магістр — ХХІ ст., 2007. — С. 18—21.

 7. Курило В. І. Аграрне право України : дискусія, стан та перспективи розвитку / В. І. Курило // Стан та перспективи розвитку аграрного права: мат. Міжнар. наук.—теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 94—98.

 8. Курило В. До питання про розмежування предметів аграрного та адміністративного права / Володимир Курило // Юридична Україна. — 2004. — № 5. — С. 45—48.

 9. Носік В. В. Правові проблеми аграрних та земельних відносин в Україні в умовах глобалізації та світової інтеграції суспільних явищ / В. В. Носік // Проблеми вдосконалення земельного законодавства та правового забезпечення аграрного виробництва : мат. Міжнар. наук.—практ. конфер., присвяч. 5—річчю заснування юрид. ф—ту Білоцерківського національного аграрного університету (17—18 квітня 2008 року, м. Біла Церква). — Біла Церква : [б. в.], 2008. — С. 16—18.

 10. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні : сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / [ А.П. Гетьман, М.В. Шульга, А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. – Х. : Право, 2012. – 448 с.

 11. Савченко Г. І. Пріоритетність розвитку сільського господарства України як принцип аграрного права. Автореферат дис... к.ю.н. 12.00.06 / Ганна Ігорівна Савченко. – Х. : Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 2012. – 21 с.

 12. Семчик В. І. Проблеми розвитку аграрного права в Україні / Віталій Іванович Семчик // Правова держава : щорічник наук. праць : вип. одинадцятий. — К. : Видавничий дім “Юридична книга”, 2000. — С. 310—322.

 13. Семчик В. І. Аграрне право України : проблеми становлення та розвитку / В. І. Семчик // Академічна юридична думка / [укл. : І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. — К. : ІнЮре, 1998. — С. 443—452.

 14. Статівка А. М. Про зміст предмета аграрного права / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : Міжнар. наук.—практ. конфер., присвяч. 5—річчю створення юрид. ф—ту Нац. аграр. ун—ту (Київ, 17—18 листоп. 2006 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Єрмоленка та ін. — К. : Магістр — ХХІ ст., 2007. — С. 22—25.

 15. Погрібний О. О. Аграрне право України : сучасний стан та перспективи розвитку / Олексій Олексійович Погрібний // Право України. — 2008. — № 5. — С. 40—43.

 16. Раянов Ф. М. Предмет и система сельскохозяйственного права : учеб. пособие / Раянов Ф. М. — Уфа : Башкир. гос. ун—т, 1980. — 80 с.

 17. Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права / Уркевич В. // Право України. — 2008. — № 9. — С. 76—80.

 18. Федорович В. І. Про співвідношення земельного та аграрного права / Віталій Іванович Федорович // Стан та перспективи розвитку аграрного права: мат. Міжнар. наук.—теор. конф., ( Київ, 26—27 травня 2005 р. ) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 189—193.

 19. Чабаненко М. М. Методи правового регулювання аграрних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06. «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» / Чабаненко М. М. ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с.

 20. Чабаненко М. М. Про метод в аграрному праві / М. М. Чабаненко // Право України. — 2004. — № 1. — С. 122—124.

 21. Чабаненко М. М. Імперативний та диспозитивний способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі / М. М. Чабаненко // Право України — 2004. — № 11. — С. 109—112.

 22. Чабаненко М. М. Щодо питання про зміст методу аграрного права // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 3. — С. 33—37.

 23. Чабаненко М.М. Про засоби регулювання аграрних відносин у контексті аграрної реформи / М. М. Чабаненко // Забезпечення законності у сфері земельних відносин : зб. тез. допов., повідом. на міжвуз. конф. молодих науковців. — Львів, 2003. — С. 49—53.

 24. Янчук В. З Теоретические проблемы аграрного права Украины / Василий Зиновиевич Янчук // Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Белоруси, Украины и других странах СНГ, государствах Балтии : тезисы докладов Междун. конгресса, (Минск, 9—10 сент. 1999 г.) — Мн. : БГЭУ, 1999. — С. 99—103.

 25. Янчук В. З. Аграрно—господарче право — навчальна дисципліна / В. З. Янчук // Право України. — 2000. — № 2. — С. 38—42.

ТЕМА 3

Проблеми систематизації аграрного законодавства України

(8 год.)
Проблеми законодавчого врегулювання аграрних відносин в умовах сьогодення. Проблеми екологізації аграрного законодавства. Правові форми систематизації аграрного законодавства України. Проблеми кодифікації аграрного законодавства: історія та сучасний стан. Перспективи систематизації законодавства України: можливі шляхи та форми. Проблеми адаптації аграрного законодавства до законодавства ЄС.
Лекція № 3 (2 год.)

Проблеми систематизації аграрного законодавства України


 1. Проблеми законодавчого врегулювання аграрних відносин в умовах сьогодення.

 2. Правові форми систематизації аграрного законодавства України

 3. Проблеми кодифікації аграрного законодавства: історія та сучасний стан.

 4. Перспективи систематизації законодавства України: можливі шляхи та форми.

 5. Проблеми адаптації аграрного законодавства до законодавства ЄС.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Проблеми екологізації аграрного законодавства.

 2. Правові форми систематизації аграрного законодавства в зарубіжних країнах.

 3. Проблеми кодифікації аграрного законодавства.

 4. Перспективи систематизації аграрного законодавства.


Семінарське заняття № 3 (2 год.)

Проблеми систематизації аграрного законодавства України
План:


 1. Проблеми законодавчого врегулювання аграрних відносин в умовах сьогодення.

 2. Правові форми систематизації аграрного законодавства України

 3. Проблеми кодифікації аграрного законодавства: історія та сучасний стан.

 4. Перспективи систематизації законодавства України: можливі шляхи та форми.

 5. Проблеми адаптації аграрного законодавства до законодавства ЄС.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


  1. Конституція України від 28 червня 1996 року [із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.

  2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

  3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

  4. Податковий кодекс України: Кодекс від 02 грудня 2010 року № 2755-VI [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 2011.- № 13-14, № 15-16, № 17. - Ст.112.

  5. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

  6. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 81.

  7. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

  8. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.

  9. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

  10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців : Закон України від 15 травня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

  11. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

  12. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 15 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 32. — Ст. 453.

  13. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114—XII// Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.

  14. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року № 973—IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 28 серп.

  15. Про насіння і садивний матеріал : закон України від 26 грудня 2002 р. № 411—IV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 92.

  16. Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 21 грудня 1999 р. № 3691—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.

  17. Про пестициди і агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 р. № 86/95—ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст.91.

  18. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 44. — Ст. 281.

  19. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2809—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 50. — Ст. 533.

  20. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі : Закон України від 10 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 41. — Ст. 188.

  21. Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №10. — Ст. 100

  22. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі : Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 25. — Ст. 355;

  23. Про концепцію Національної програми відродження села на 1995—2005 роки : Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № .23 — Ст. 163;

  24. Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки : Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2000 року // Голос України. — 2000. — 14 січ.

  25. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 року [Указ втратив чинність крім статті 3 на підставі Указу Президента N 650/2007 ( 650/2007 ) від 20.07.2007] // Збірник Указів Президента України. — 1994. — № 4;

  26. Про заходи щодо реформування аграрних відносин : Указ Президента України від 18 січня 1995 року // Урядовий кур'єр. — 1995. — 21 січ.

  27. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур'єр. — 1995. — 12 серп.

  28. Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України : Указ Президента України від 29 квітня 1998 року // Урядовий кур'єр. — 1998. — 2 черв.

  29. Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) : Указ Президента України від 15 грудня 1998 року // Голос України. — 1998. — № 244. — 19 груд.

  30. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. — 1999. — 8 груд.

  31. Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1995 року // Урядовий кур'єр. — 1996. — 9 січ.

  32. Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996 року // Урядовий кур'єр. — 1996. — 1 серп.

  33. Про затвердження типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією : Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 року // Бізнес. — 1996. — 22 квіт.


б) Спеціальна література:


 1. Аграрне законодавство України : проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика — К. : Наук. думка, 1998. — 240 с.

 2. Багай Н. О. Конституційні засади аграрного законодавства України / Багай Н. О. // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за мат. ІІ Міжвуз. наук.—практ. конф. [27—28 травня 2005 р., м. Луцьк]. — Луцьк : [б. в.], 2005. — С. 168—172.

 3. Багай Н. О. Структура аграрного законодавства України: проблеми розвитку // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук—теор. конф., присвяченої 80—річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26—27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 54—60.

 4. Багай Н. О. Аграрне законодавство України : поняття, структура, проблеми розвитку / Багай Н. О. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України) : зб. наук. праць. — Вип. ІV. — Івано—Франківськ : Плай, 2000. — С. 95—104.

 5. Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / Андрій Бейкун // Право України. — 1998. — № 11. — С. 42—46.

 6. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно—правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин / Бейкун А. // Право України. — 2000. — № 3. — С. 45—48.

 7. Беляева З. С. Источники колхозного права / Беляева З. С. — М. : Наука, 1972. — 255 с.

 8. Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства / Бичкова Ц. // Право України. — 1996. — № 7. — С. 41.

 9. Гаєцька—Колотило Я. З. Проблеми екологізації аграрного законодавства / Гаєцька—Колотило Я. З. // Екологічне законодавство України : стан та перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.—практ. конф. ; [м. Харків, 13—14 груд. 2007 р.] / редкол. : Ю. П. Битяк, М. В. Шульга, І. В. Яковюк. — Х. : Право, 2008. — С. 57—60.

 10. Єрмоленко В. М. Приведення аграрного законодавства у відповідність до вимог законодавства Європейського Співтовариства / Єрмоленко В. М. // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. міжн. наук.—практ. конф. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. — С. 139—140.

 11. Йосифів П. І. Поняття аграрного законодавства // Держава і право : зб. наук. праць ; [юрид. і політ. науки].— К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. — вип. 28. — С. 497—504.

 12. Коваленко Т. О. Систематизація аграрного законодавства України / Коваленко Т. О. // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук—теор. конф., присв. 80—річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука [Київ, 26—27 травня 2005 р.] / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 85—87.

 13. Козырь М. И. Совершенствование аграрного законодательства России / Козырь М. И. // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук—теор. конф., присв. 80—річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука [Київ, 26—27 травня 2005 р.] / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 88—92.

 14. Кузнєцов Г. Стан та можливі шляхи розвитку українського продовольчого законодавства / Кузнєцов Г. // Український правовий часопис. — 2004. — вип. 8. — С. 53—63.

 15. Морозова Л. А. Еще раз о судебной практике как источнике права / Морозова Л. А. // Государство и право. — 2004. — № 1. — С. 19—23.

 16. Мунтян В. Л. Розвиток аграрного законодавства / Мунтян В. Л. // Держава і право : зб. наук. праць.— К., 1999. — вип. 4. — С. 397—399.

 17. Нацюк А. А. Значення локальних нормативно—правових актів у процесі реформування аграрних правовідносин / Нацюк А. А. // Держава і право : зб. наук. праць ; [юрид. і політ. науки].— К. : Інст. держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — вип. 10. — С. 397—406.

 18. Носік В. В. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України / Носік В. В. // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України : перспективи в ХХІ ст. : мат. міжн. наук. конф. [27—28 квітня 2006 р., м. Біла Церква]. — Біла Церква : [б. в.], 2006. — С. 17—19.

 19. Роль права в сельскохозяйственной рыночной экономике // Государство и право. — 1992. — № 10. — С. 134—145.

 20. Семчик В. И. Проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза / Семчик В. И. // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под ред. Е. В. Кубко, В. В. Цветкова. — К. : Юринком Интер, 2003. — С. 411—424.

 21. Семчик В. І. Фактори впливу на рівень ефективності аграрного законодавства України / В. І. Семчик // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України : перспективи в ХХІ ст. : мат. міжн. наук. конф. [27—28 квітня 2006 р., м. Біла Церква]. — Біла Церква : [б. в.], 2006. — С. 3—7.

 22. Статівка А. М. Про аграрне законодавство і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / Статівка А. М. // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 7—9.

 23. Статівка А. М. Щодо ролі локальних нормативно—правових актів у забезпеченні ефективності аграрного виробництва / Статівка А. М., Курман Т. В. // Науковий вісник НАУ. — 2003. — № 68. — С. 75—80.

 24. Титова Н. І. Вдосконалення Конституції: деякі правові аспекти // Право України. — 2008. — № 1. — С. 114—116.

 25. Титова Н. І. Перспективи кодифікації аграрного законодавства України / Титова Ніна Іванівна. — Львів : [б. в.], 1995. — 75 с.

 26. Устинов В. С. Кризис сельского хозяйства и современное аграрное законодательство / Устинов В. С., Широкалова Г. С. // Государство и право. — 1993. — № 3. — С. 49—60.

 27. Уркевич В. Ю. Про аграрне законодавство України / В. Ю. Уркевич // Пробл. законності : академ. зб. наук. праць [респ. міжвідом. наук. зб.] / відп. ред. В. Я. Тацій. — Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. — вип. 100. — С. 218—225.

 28. Ханнанов Р. А. Правовое обеспечение устойчивости аграрного производства / Ханнанов Р. А. // Государство и право. — 1993. — № 5. — С. 91—102.

 29. Шемшученко Ю. С. Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом / Шемшученко Ю. С. // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под ред. Е. В. Кубко, В. В. Цветкова. — К. : Юринком Интер, 2003. — С. 35—42.

 30. Янчук В. В. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України / Янчук В. В. // Аграрне право України. — К. : Юрінком Інтер, 1999. — С. 58—59.

 31. Янчук В. З. Теоретические проблемы кодификации законодательства о колхозах : автореф. дис. докт. юрид. наук... 714 / Янчук Василий Зиновиевич ; Всесоюзный научно—исследовательский институт советского законодательства. — М., 1969. — 38с.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка