Програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» ЗатвердженоСторінка1/8
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра земельного та аграрного праваУкладачі:

к.ю.н., доц. Марченко С. І.,

д.ю.н., проф. Носік В.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „ __” ___________ 2012 р.
декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С. ________

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин. Робоча навчальна програма / Марченко С. І., Носік В.В. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 104 с.
Укладачі:

к.ю.н., доц. Марченко С. І.,

д.ю.н., проф. Носік В.В.
Лектор:

к.ю.н., доц. Марченко С. І.


Викладач:

к.ю.н. доц. Третяк Т. О.


Рецензент:

к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.


Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __від "___" ____________ 2012 р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

© С. Марченко, В. Носік, 2012


З М І С Т
І. ВСТУП………………………………………………………………………………........................4

ІІ. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………………………………………………...……....... 6


ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ…………........ 8

ІV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ…………………………………………………........... 10


Змістовний модуль І “ Проблеми аграрного права як галузі права. Аграрне право в правовй системі України ”……………………………………………………………………………........... 10

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента………………….10

2. Контрольні запитання до змістовного модуля І………………………………………........... 40

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1 ……………...…..41

Змістовний модуль ІІ “ Актуальні проблеми правового регулювання внутрішніх аграрних правовідносин ”……………………………………………………………………………….......... 421. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента………………….42

2. Контрольні запитання до змістовного модуля І………………………………………........... 65

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1 ……………...…..66

Змістовний модуль ІІІ “ Актуальні проблеми правового регулювання зовнішніх аграрних правовідносин ”………………………………………………………………………………......... 671. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента………………….67

2. Контрольні запитання до змістовного модуля І………………………………………........... 98

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1 ……………...…..99

V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ………………………………………………………............ 100В С Т У П

Робоча навчальна програма з дисципліни “Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин” розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності “Правознавство”.Зазначена навчальна дисципліна викладається студентам першого курсу магістратури денної форми навчання у другому семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 144 години, з них 34 лекційних, 34 практичних та 72 години самостійної роботи, що структурно складають три модулі: 1) “Проблеми аграрного права як галузі права. Аграрне право в правовй системі України»; 2) “Актуальні проблеми правового регулювання внутрішніх аграрних правовідносин”; 3) “Актуальні проблеми правового регулювання зовнішніх аграрних правовідносин”. Вивчення кожного модуля завершується модульною контрольною роботою. З даної дисципліни передбачені лекції з основних тем, вивчення окремих тем на семінарських заняттях (підготовка теоретичних питань та вирішення задач), а також самостійна робота – вивчення законодавства, рекомендованої літератури, опрацювання питань, винесених на самостійну роботу.

Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів юридичного факультету належного рівня знань щодо предмету, системи, структури та основних інститутів аграрного права України на основі правового аналізу методологічних, теоретичних і законодавчих джерел щодо реформування аграрних відносин, здійснення суб’єктивних прав і свобод та виконання обов’язків у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів і живих організмів у сільськогосподарській діяльності, державного регулювання аграрних відносин, гарантування і юридичного захисту прав суб’єктів аграрного права, тенденцій і перспектив правового регулювання аграрних відносин в Україні відповідно до вимог СОТ в умовах світових інтеграційних процесів у економічній та інших сферах у зарубіжних державах різних правових систем.

Методами навчання є лекції, семінарські заняття, самостійна робота. На семінарських заняттях поєднується вивчення теоретичних питань певної теми із практичним розв’язанням юридичних задач. Вивчення окремих тем завершується підсумковим модульним контролем засвоєння теоретичних питань у формі тесту. Самостійна робота полягає у вивченні законодавства, рекомендованої літератури та опрацюванні питань, внесених на самостійну роботу.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, аграрних законів та підзаконних нормативних актів у сфері регламентації аграрних відносин та практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: положення Конституції України, законів України та підзаконних актів, які містять норми матеріального та процесуального характеру, спрямовані на визначення підстав, умов, порядку реалізації прав на здійснення окремих видів господарської діяльності в АПК України, гарантування безпечності та якості сільськогосподарської продукції тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії аграрного права у зазначеній сфері.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням норм аграрного законодавства, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти аграрного законодавства, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Вивчення спецкурсу “Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю “Правознавство” напряму підготовки “Земельне та аграрне право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Формою підсумкового контролю знань студентів є іспит. Перелік питань, які виносяться на іспит, допоможе студентам при самооцінці знань в процесі підготовки до іспиту.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів сприяє реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з трьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню дисципліни студенти складають іспит. На іспит можуть виноситися вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

За три змістовні модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 10/15/15 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового екзаменаційного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.Параметри


Змістовний

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовний

модуль 2

(ЗМ2)

Змістовний

модуль 3

(ЗМ3)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 -10

0 - 15

0 - 15

0 - 60

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях і їх оцінка:


 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 балів;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та практичних занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни “Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин” визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.

Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він у підсумку набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум балів, а саме:

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

10 балів (ЗМ 1) + 12 балів (ЗМ 2) + 10 балів (ЗМ 3) + 49 балів (іспит) = 81 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці “добре”.

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Теми


Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ практичні

самост. робота

Змістовий модуль І

Проблеми аграрного права як галузі права. Аграрне право в правовій системі України”1

Науково-теоретичні засади формування аграрного права України

2

2

5

2

Аграрне право в правовій системі України

2

2

5

3

Проблеми систематизації аграрного законодавства України

2

2

4

4

Права, свободи і обов’язки особи у аграрному праві України: проблеми реалізації, охорони, захисту

2

2

4

5

Проблеми аграрних правовідносин в Україні у механізмі правового регулювання

2

2

5

6

Проблеми інституційно-функціонального регулювання аграрних відносин в Україні

2

2

5

7

Проблеми юридичної відповідальності за аграрні правопорушення

2

1

4

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1Всього за модуль

14

14

32

Змістовий модуль ІІ

Актуальні проблеми правового регулювання внутрішніх аграрних правовідносин”8

Проблеми правового становища сільськогосподарських товаровиробників.

2

2

8

9

Проблеми правового регулювання внутрішніх аграрних правовідносин

4

4

8

10

Проблеми правового регулювання аграрних правовідносин в особистих селянських господарствах

2

1

4

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)


Всього за модуль

8

8

20

Змістовий модуль ІІІ

Актуальні проблеми правового регулювання зовнішніх аграрних правовідносин”11

Проблеми правового регулювання господарської діяльності у сільському господарстві

4

3

6

12

Проблеми договірного регулювання аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та надання послуг суб’єктам аграрного підприємництва

4

4

6

13

Проблеми правового регулювання аграрних правовідносин з оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві

2

2

6

14

Проблеми правового регулювання аграрних правовідносин у сфері соціального розвитку сільської поселенської мережі

2

2

6

Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
1
Всього за модуль

12

12

24
ВСЬОГО годин 144 , із них:

34

34

76  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка