Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка3/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

 1. Земельний процес як різновид правозастосовчої діяльності, інститут земельного права та навчальна дисципліна.

 2. Місце земельного процесу серед інших видів процесу.

 3. Земельно процесуальні правовідносини: об'єкти, суб'єкти, зміст.

 4. Земельно процесуальні норми.

 5. Джерела земельних процесуальних норм.

 6. Види земельного процесу.

 7. Доюрисдикційний та юрисдикційний процес.

 8. Процедура передачі земельних ділянок у власність (приватизація) громадян України із земель запасу.

 9. Порядок надання земельних ділянок в користування громадян України із земель державної та комунальної власності.

 10. Приватизація громадянами України земельних ділянок, наданих в користування.

 11. Передача земельних ділянок із державної та комунальної власності у колективну на підставі адміністративних актів.

 12. Передача земельних ділянок у власність та користування юридичних осіб на підставі адміністративних актів.

 13. Передача у власність та надання у користування земельних ділянок об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

 14. Особливості приватизації земельних ділянок фермерськими господарствами.

 15. Загальна характеристика процедури набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими правочинами.

 16. Особливості спадкування земельних ділянок.

 17. Процедурне забезпечення іпотеки земельних ділянок.

 18. Набуття прав користування земельними ділянками на підставі правочинів.

 19. Особливості процедури передачі земельних ділянок в оренду.

 20. Процедура виникнення та припинення прав на земельні частки (паї).

 21. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на підставі правочинів.

 22. Підстави та умови припинення прав на земельні ділянки.

 23. Співвідношення процедури припинення права власності та користування на земельні ділянки з процедурою набуття прав на земельні ділянки та процедурою зміни їх цільового призначення.

 24. Порядок вилучення та викупу земельних ділянок. Суспільна необхідність та суспільні потреби.

 25. Процедура відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам внаслідок обмеження або припинення прав на земельні ділянки.

 26. Правова природа права на земельну частку (пай).

 27. Правове регулювання процедури паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам

 28. Виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

 29. Земельна частка (пай) ат земельна ділянка. Спільні та відмінні риси.

 30. Ускладнення порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

 31. Обмін земельних часток (паїв) та виділення їх єдиним масивом.

 32. Мета та критерії поділу земель на категорії. Цільове призначення та функціональне використання земель.

 33. Основне цільове призначення, цільове призначення, функціональне використання: співвідношення категорій.

 34. Процедура визначення та зміни цільового призначення земельних ділянок.

 35. Умови, підстави та порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 36. Стадії процедури зміни цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у приватній власності.

 37. Переведення земельної ділянки в іншу категорію та його співвідношення зі зміною виду використання в межах категорії земель.

 38. Процедура, суб'єктно-об'єктний склад та особливості державного та інших видів контролю за використанням земель.

 39. Поняття, складові та порядок ведення державного земельного кадастру.

 40. Поняття, види та процедура проведення моніторингу земель.

 41. Склад та порядок ведення державного земельного кадастру.

 42. Правове регулювання процедури оцінки земель.

 43. Кадастрове зонування.

 44. Особливості моніторингу земель та ґрунтів в системі моніторингу довкілля.

 45. Геодезичні та картографічні роботи при веденні державного земельного кадастру.

 46. Поняття землеустрою. Структура, види та загальні засади виконання землевпорядних робіт.

 47. Особливості розробки землевпорядних проектів, пов'язаних із утворенням нових землеволодінь.

 48. Авторський нагляд за дотриманням вимог землевпорядних проектів.

 49. Порядок оскарження висновків державної землевпорядної експертизи.

 50. Види землевпорядних дій, що виконуються на місцевому рівні.

 51. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою.

 52. Реєстрація прав на землю: поняття, значення та співвідношення з іншими суміжними видами реєстраційних процедур.

 53. Інституційне забезпечення реєстрації прав на землю.

 54. Реєстрація документів, прав на земельні ділянки та земельних ділянок.

 55. Об'єкт реєстраційних правовідносин.

 56. Поняття та види земельного юрисдикційного процесу.

 57. Розгляд земельних спорів органами місцевого самоврядування.

 58. Особливості розгляду земельних спорів у порядку цивільного та господарського та адміністративного процесу.

 59. Підстави та порядок розгляду земельних спорів органами земельних ресурсів.

 60. Порядок притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства.

 61. Особливості розгляду земельних спорів судами. Підсудність та підвідомчість.

 62. Порядок розгляду земельних спорів органами земельних ресурсів. Процедура оскарження прийнятих рішень.

 63. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.

 64. Кваліфікація діянь, що містять ознаки забруднення чи псування земель.


3. Список літератури до змістовного модуля 1.

 1. Абдраимов Б.Ж. Еще раз о земельном процессе … // Государство и право. - 2001. - № 7. - С. 57-64.

 2. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. - М.: Госюриздат, 1958. - 424 с.

 3. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

 4. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - К.: Знання, 2005. - 445 с.

 5. Балюк Г.І., Єлісєєва О. В. Правові засади вирішення судами спорів, пов'язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - 2004. - Випуск 61. - С. 75-79.

 6. Балюк Г.І. До створення правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель / Сучасні проблеми охорони земель. Матеріали міжнародної конференції. - Вінниця, 1995. - С. 641-642.

 7. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. - 2007. - № 1. - С. 12-18.

 8. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. - 2006. - № 6. - С. 49-56.

 9. Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - Випуск 62. - С. 132-135.

 10. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. - 2006. - № 9. -С. 15-18.

 11. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України. - 2004. - № 2. - С. 60-66.

 12. Берлач А.І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України // Землевпорядний вісник. - 1998. - № 4. - С. 21-23.

 13. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. - 144 с.

 14. Быстров С.В. Отвод и изъятие земельных участков (в городах и поселках городского типа). - М.: Издательство литературы по строительству. - 1966. - 148 с.

 15. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории в свете реформы местного самоуправления // Экологическое право. - 2006. - № 3. - С. 16-18.

 16. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории по целевому назначению // Экологическое право. - 2005. - № 2. - С. 29-32.

 17. Волков Г.А. Приобретение права собственности на землю по давности владения // Экологическое право. - 2005. - № 1. - С. 64-68.

 18. Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Экологическое право России на рубеже ХХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. - М.: Зерцало, 2000. - С. 182-200.

 19. Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р. // Право України. - 2004. - № 3. - С. 127-131.

 20. Волынцева А.В. Признание ранее возникших прав, как принцип государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проблемы применения // Сибирский юридический вестник. - 2001. - № 3. - С. 43-46.

 21. Гавриш Н.С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. - Одеса, 2000. - С. 249-252.

 22. Гоштинар С.Л. Правове регулювання ведення державного земельного кадастру в Україні . - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 - К, 2008. - 19 с.

 23. Греков Л.Д., Юрченко А.Д. До питання розмежування земель державної і комунальної власності // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. - У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. - Київ: РПВС України, НАН України, 2006. - Ч. І. - С. 101-103.

 24. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. - 172 с.

 25. Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право. - 2006. - № 1. - С. 5-14.

 26. Гуревський В.К. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. - С. 56-58.

 27. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. - Одеса, 2000. - С. 98-102.

 28. Джавадов Х.А. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства ( на прикладі України, Азербайджану та Росії). - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 - К, 2008. - 18 с.

 29. Евтихиев И.И. Управление в области планировки и застройки городов. - М.: Госюриздат, 1958. - 28 с.

 30. Ельцова И.Ю. Правовые особенности обмена земельных участков // Право: теория и практика. - 2003. - № 8.

 31. Єлисєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. - К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. - С. 423-429.

 32. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. - У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. - Київ: РПВС України, НАН України, 2006. - Ч. І. - С. 184-187.

 33. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. - 185 с.

 34. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. Вид.2, перероб. І доп. - К.: Істина, 2009. - 600 С.

 35. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання - за ред. к.ю.н. В.З. Янчука. - К., "Видавництво Київського університету". - 1960. - 304 с.

 36. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. - 424 с.

 37. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-ге. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. - К.: Фізична особа - суб'єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2007. - 720.

 38. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. - 3-е вид., перероб. і доп. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 896 с.

 39. Земельний кодекс. Науково-практичний коментар./ За ред. Гетьмана А.М., Шульги М.В.- Видання 4. - Х., 2007.

 40. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар. 4 вид. - Х., 2008. - 624с.

 41. Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г. А., Краснов Н. И., Фомина Л. П. - М.: Наука, 1982. - - 408 с.

 42. Земельное право России. Учебник по специальности "Правоведеие" / под. редакцией В.В. Петрова. М.: Стоглавь, 1995. - 300 с.

 43. Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. - К.: Истина, 2002. - 496 с.

 44. Земельное право. Ред. Г.А. Аксененок. - М.: Юрид. лит., 1972. - 232 с.

 45. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор - доктор юрид. наук, профессор С.А.Боголюбов. - М.: Издательская группа Норма-Инфа.М, 1998. - 400 с.

 46. Земельный кадастр стран Восточной Европы, Вьетнама и КНР / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П. Малахина и др. - М., 1992. - 49 с.

 47. Иконицкая И.А. Разрешение земельных споров. - М.: Юрид. лит., 1973. - 104 с.

 48. Ильин А.В. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного назначения // Государство и право. - 2004. - №. 5. - С. 38-45.

 49. Ільків Н.В., Ільницький О.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів // Земельне право України. - 2006. - № 8. - С. 10-17.

 50. Ільницький О.В. Поєднання приватних та публічних інтересів при вирішенні земельних спорів з використанням адміністративної позасудової форми // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). - м.Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. - С. 185-191.

 51. Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б. А. Семенюка. - Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. - С. 48-54.

 52. Коваленко Т.О. Право на землю і банкрутство: теоретичні та практичні проблеми // Земельне право. - 2006. - № 1. - С. 15-24.

 53. Ковальський Д. Поняття об'єкта земельно-процесуальних правовідносин // Юридична Україна. - 2004. - № 10. - С. 50-53.

 54. Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб // Юридична Україна. - 2003. - № 9. - С. 36-40.

 55. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв'язання законодавчих колізій // Право України. - 1999. - № 8. - С. 28-31.

 56. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти розмежування правового регулювання відносин, об'єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2005. - Випуск 67. - С. 12-15.

 57. Ковальчук Т.Г. Проблеми набуття прав на земельні ділянки в процесі приватизації // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, присвяченої пам'яті М.М. Михеєнка та М.Й. Стефана. - К.: ВГЛ Обрій, 2009. - С. 176-180.

 58. Козьмук П.Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах // Землевпорядний вісник. - 1999. - № 2. - С. 31-33.

 59. Козьмук П.Ф., Козьмук А.П. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. - Чернівці: Букрек, 2004. - 224 с.

 60. Колотинская Е.Н. Правовые основы советского земельного кадастра. - М.: изд-во Моск. Ун-та, 1980. - 102 с.

 61. Колотинская Е.Н. Правовые основы земельного кадастра в России. - М.: Изд-во МГУ, 1968. - 270 с.

 62. Краснов Н.И., Иконицкая И. А. Процессуальные вопросы советского земельного права. - М.: Наука, 1975. - 150 с.

 63. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - Випуск 58. - С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - Випуск 59. - С. 144-148.

 64. Кулинич П. Визначення цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2004. - № 4. - С. 9-16.

 65. Кулинич П. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи "єдиного вікна" та перспективи їх реалізації в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2004. - № 3. - С. 15-19.

 66. Кулинич П. Правовий режим єдиних земельних масивів // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2004. - № 3. - С. 24-30.

 67. Кулинич П. Про правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2003. - № 2. - С. 17-20.

 68. Кулинич П.Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні // Земельне право. - 2006. - № 9. - С. 30-39.

 69. Кулинич П.Ф. Державні акти на землю в системі виникнення земельних прав: минуле, сьогодення, майбутнє // Земельне право України. - 2006. - № 5. - С. 29-39.

 70. Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика. - 2007. - № 6. - С. 45-51.

 71. Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України. - 2006.- № 4. - С. 11-17.

 72. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. - Х.: Право, 2007. - 160 с.

 73. Лугина О. Захист прав землевласників у разі самовільного використання належних їм земельних ділянок // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2005. - № 5. - С.85-88.

 74. Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України. - 2007. - № 3. - С. 59-65.

 75. Луняченко А.В. Захист земельних прав шляхом визнання угоди недійсною // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. - С. 91-93.

 76. Марусенко Р.І. Правові аспекти реєстрації земельних сервітутних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - Випуск 60. - С. 27-31.

 77. Меркулова О., Мірошниченко А. Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств // Земельне право України. - 2007. - № 8-9. - С. 40-50.

 78. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К.: Правова єдність, 2009. - 496 с.

 79. Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - Випуск 57. - С. 70-72.

 80. Носік В. Земельні торги: поняття і юридичне значення // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2003. - № 2. - С. 37-39.

 81. Носік В. Новели в законодавстві України з оцінки земель // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2004. - № 3. - С. 39-44.

 82. Носік В. Самочинне будівництво: поняття і юридичні наслідки // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2004. - № 4. - С. 24-27.

 83. Носік В.В. Виникнення прав на землю: теоретичні і практичні аспекти //Право України. - 2004. - № 9. - С. 81-85.

 84. Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. - 2003. - Вип. 50.- С. 87-89.

 85. Носік В.В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов'язок? // Право України. - 2004. - № 5. - С. 127-131.

 86. Носік В.В. Правні засади земельних аукціонів в Україні // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1996. - № 1. - С. 217-222.

 87. Носік В.В. Правові аспекти іпотеки землі України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 10 (36). - С. 56-65.

 88. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи // Право України. - 2003. - № 1. - С. 63-67.

 89. Носік В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика // Земельне право України. - 2006. - № 5. - С. 47-58.

 90. Носік В.В. Юрисдикція судових органів у здійсненні прав власника на землю від імені Українського народу // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, 26-28 травня 2004 року. - Чернівці, 2004. - С.269-277.

 91. Оверковська Т. Юридична природа понять "забруднення" та "псування" земель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - 2006. - № 71. - С. 105-109.

 92. Пейчев К. Правові проблеми визначення поняття відчуження земельних ділянок // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12. - С. 47-51.

 93. Радченко К.Г. Тенденції розвитку законодавства України у сфері землеустрою // Землевпорядний вісник. - 2003. - № 4. - С. 45-52.

 94. Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. - М.: Юрид. лит., 1968. - 160 с.

 95. Семчик В. І., Кулинич. П.Ф., Шульга М.В. Земельне право. Академічний курс. - К., 2008.

 96. Семчик В.І. Земельний пай не може бути об'єктом оренди // Правова держава. - Вип. 8. - К.: ІДП НАН України, 1997. - С. 180-184.

 97. Сидор В.Д. Державна реєстрація застави земельної ділянки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - С. 417-421.

 98. Снідевич О. Землевпорядні позови у цивільному процесі України // Право України. - 2006. - № 6. - С. 69-72.

 99. Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин // Право України. - 2006. - №2. - С. 98-101.

 100. Снідевич О.С. Предметна компетенція суду у справах, пов'язаних із земельними правовідносинами // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 4. - К.: Видавничий дім "Юридична книга", 1999. - С. 245-254.

 101. Станкевич Н.Г. Вещные права на землю граждан в гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь // Экологическое право. - 2005. - № 1. - С. 88-95.

 102. Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення // Юридична Україна. - 2003. - № 4. - С. 61-64.

 103. Стичинський Б.С. Створення земельної реєстраційної системи // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. - Травень, 1996 року, Київ. - К., 1996. - С. 244-245.

 104. Стукаленко О.В. Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний та процесуальний аспекти). - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.07 - Д, 2008. - 20 с.

 105. Федорченко М.С. Набувальна давність у земельному праві України: науково-практичний коментар. - К.: ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2007. - 64 с.

 106. Чашкова С.Ю. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности на землю // Сибирский юридический вестник. - 2001. - № 2. - С. 52-57.

 107. Черемшинський М. Еволюція кадастрових систем та питання кадастрової реформи в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2003. - № 2. - С. 40-44.

 108. Черемшинський М. Кадастр та нові технології отримання просторової інформації // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2004. - № 3. - С. 51-59.

 109. Черемшинський М. Системи кадастру та реєстрації: можливі альтернативи? // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. - 2003. - № 1. - С.47-51.

 110. Штукатурова А.І. Правова природа зонування земель населених пунктів // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. - У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. - Київ: РПВС України, НАН України, 2006. - Ч. І. - С. 248-250.

 111. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування. - Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.08. - Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2004. - 20 с.

 112. Шульга А.М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок // Земельне право. - 2006. - № 1. - С. 65-70.

 113. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. - Харьков, Фирма "Консум", 1998. - 224 с.

 114. Шульга М.В. Возникновение и прекращение права пользования землями сельских населённых пунктов.- Автореф. … к.ю.н.- М., 1981.- 20 с.

 115. Шульга М.В. Питання приватизації земельних ділянок громадянами // Земельне право України: проблеми теорії та практики. - 2007. - № 4-5. - С. 47-56.

 116. Юрченко А.Д. До питання переоформлення правовстановлюючих документів на землю у випадках укладення цивільно-правових угод (полемічні погляди) // Землевпорядний вісник. - 2005. - № 1. - С. 71-72.

 117. Юрченко А.Д. Удосконалення землевпорядкування в умовах реформування земельних відносин. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. УААН. Інститут землеустрою. - К., 1996. - 149 с.

 118. Яницький В.П. Правові наслідки порушення порядку набуття права приватної власності на землю // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. - С. 411-417.


4. Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовного модуля 1:

 1. Конституція України від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30, ст. 141

 2. Земельний кодекс України від 25.10.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст.27

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122

 4. Кодекс України про надра від 27.07.94 // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340

 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст.131

 6. Лісовий кодекс України від 21.01.94 в ред. від 08.02.2006// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99.

 7. Цивільний кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст.356

 8. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49, ст.517

 9. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 07.02.02 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30, ст.204

 10. Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.350

 11. Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471

 12. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.553

 13. Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 502.

 14. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 47, ст.642

 15. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст.282

 16. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.313

 17. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (ст. 10) від 14.02.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20, ст.272

 18. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст.170

 19. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.05.99 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20-21, ст.190

 20. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.78

 21. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280

 22. Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 52, ст.683

 23. Закон України "Про охорону земель" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.349

 24. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.07.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст.333

 25. Закон України "Про оцінку земель" від 11.12.03 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст.229

 26. Закон України "Про планування і забудову території" від 0.04.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 31, ст.250

 27. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.314

 28. Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" від 08.09.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, ст.555

 29. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24, ст.348

 30. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 53, ст.793

 31. Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" від 05.02.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст.411

 32. Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23.12.98 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст.46

 33. Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.08 // Відомості Верховної Ради України. 2009, № 19, ст. 257.

 34. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” від 5.03.2009 № 1066-17 // Відомості Верховної Ради України. 2009, № 29, ст. 396.

 35. Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" 08.08.95 № 720.

 36. Указ Президента України "Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів" 06.01.96 № 34 // Урядовий кур'єр". - 13/01/1996.

 37. Постанова Верховної Ради УРСР "Про земельну реформу" 18.12.90 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 10, ст.100

 38. Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" 11.10.02 №1531 // Офіційний вісник України. - 2002 р. - № 42 від 01/11/2002, стор. 144, стаття 1941

 39. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу" 25.07.07 № 963 // Офіційний вісник України. - 2007 р. № 55 від 06/08/2007, стор. 31, стаття 2221.

 40. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" 10.12.03 № 1908 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 51 від 02/01/2004, книга 1, стор. 181, стаття 2682.

 41. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" від 19 березня 2008 р. № 224 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 23 від 04/04/2000, стор. 58, стаття 698.

 42. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про моніторинг земель" 20.08.93 № 661

 43. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів" 31.03.04 № 427 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 14 від 23/04/2004, стор. 301, стаття 972.

 44. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" 11.04.02 № 502 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 15 від 26/04/2002, стор. 87, стаття 818.

 45. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)" 24.01.00 №119.// Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 21.

 46. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення" 25.08.04 № 1094 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 34 від 10/09/2004, стор. 52, стаття 2261.

 47. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" 26.05.04 № 677 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 21 від 11/06/2004, стор. 44, стаття 1425.

 48. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними" 14.04.97 № 347 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 16, стор. 80.

 49. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини" 28.12.01 № 1768 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 1 від 18/01/2002, стор. 77.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек" 31.03.04 № 410 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 13 від 16/04/2004, стор. 83, стаття 896.

 51. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів" 26.05.04 № 671 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 21 від 11/06/2004, стор. 29, стаття 1420.

 52. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового договору оренди землі" 03.03.04 № 220 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 9 від 19/03/2004, стор. 30, стаття 527.

 53. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" 04.03.04 № 266 // Офіційний вісник України 2004 р. № 10 від 26/03/2004, стор. 127, стаття 596.

 54. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" 02.04.02 № 449 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 14 від 19/04/2002, стор. 221, стаття 753.

 55. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)" 12.10.95 № 801.

 56. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" 30.05.97 № 525 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 23, стор. 87.

 57. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" 23.03.95 № 213.

 58. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" 04.02.04 № 122 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 5 від 20/02/2004, стор. 39, стаття 241.

 59. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення державного земельного кадастру" 12.01.93 № 15.

 60. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" 19.04.93 № 284.

 61. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства" 24.01.00 № 118 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 19

 62. Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" 17.11.97 № 1279 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 47, стор. 40.

 63. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" 17.07.03 № 1088 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 30 від 08/08/2003, стор. 78, стаття 1532

 64. Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" від 06.05.09 № 439 // Офіційний вісник України . - 2009. - № 33 від 15.05.2009.

 65. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності"від 22.04.09 № 381 // Офіційний вісник України . - 2009. - № 30 від 30.04.2009.

 66. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки" від 18.02.09 № 113 // Офіційний вісник України . - 2009. - № 12 від 27.02.2009.

 67. Наказ Держземагентства "Про затвердження Положень про територіальні органи Держземагентства" 06.06.2007 № 24 // Офіційний вісник України. - 2007 р. № 52 від 27/07/2007, стор. 208, стаття 2137.

 68. Наказ Держкомзему "Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі" 04.05.99 № 43 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 23 від 25/06/1999, стор. 357.

 69. Наказ Держкомзему "Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації" 03.12.04 № 391 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 51 від 06/01/2005, стор. 326, стаття 3406.

 70. Наказ Держкомзему "Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок" 12.11.98 № 118.

 71. Наказ Держкомзему "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок" 04.01.05 № 1 // Офіційний вісник України. - 2005 р. № 4 від 11/02/2005, стор. 100, стаття 236.

 72. Наказ Держкомзему "Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" 12.12.03 № 312 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 52 від 09/01/2004, книга 2, стор. 822, стаття 2891.


Частина 2.
Змістовний модуль 2. Земельно-правові документи.

Укладач: к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Лектор: к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Викладачі, які проводять практичні заняття: ас. Третяк Т.О.

В основу ч.2 робочої навчальної програми «Земельно-правові документи» покладено навчально-методичний комплекс зі спецкурсу Земельно-правові документи, розроблений к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г., к.ю.н., доц. Гринько С.В. у 2007 р. та затв. кафедрою трудового, земельного та екологічного права 09.02.2001 р., протокол № 5..

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка