Програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права» ЗатвердженоСкачати 450.31 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір450.31 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Укладачі: к.ю.н., доцент Попова А.В,

к.ю.н., доцент Лукач І.В.
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ УКЛАДАННІ, РОЗІРВАННІ ТА ВИКОНАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права»


Затверджено

на засіданні кафедри господарського права

Протокол №7 від 23 березня 2012 р.

Декан юридичного факультету

_______________ д.ю.н. Гриценко І.С.

Київ – 2012
Робоча навчальна програма зі спецкурсу

«Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів»

для студентів IІ курсу магістратури юридичного факультетуВирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів. Робоча навчальна програма / А.В.Попова., І.В. Лукач – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 41 с.

Укладачі: к.ю.н., доцент Попова А.В.,

к.ю.н., доцент Лукач І.В.

Лектор: к.ю.н., доц. Попова А.В.


Викладач: к.ю.н., доцент Лукач І.В.

Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.Погоджено

з навчально-методичною комісією

Протокол № ____від ___________2012 р.
__________________________________

ЗМІСТ
1. Передмова…………………………………………………………………4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…………………………………………………………………………...6

Поточний контроль

Модульний контроль

Підсумковий контроль

3. Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Теорія Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів»……………………………………………………………….....................8

4. Зміст дисципліни «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» за темами. Змістовний модуль. Практичні завдання……………...................................................................9

5. Типові завдання з дисципліни «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів»..………………………………………………………………………….16

6. Перелік питань, що виносяться на іспит …...………………………….25

7. Рекомендовані джерела

7.1. Нормативно-правові акти………………………………………..........27

7.2. Навчально-методична література ……………………………………30

7.3. Спеціальна література ………………………………………………...30

7.4. Судова практика…………………………………………………….....34
1. Передмова

Вступ

Дисципліна «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» є спеціальним курсом для студентів IІ курсу магістратури юридичного факультету господарсько-процесуальної спеціалізації в обсязі 16 годин лекцій та 17 годин семінарських занять. За результатами вивчення матеріалу спецкурсу студенти складають іспит.Мета і завдання навчальної дисципліни.

В умовах ринкової економіки господарський договір є основним засобом організації відносин між суб’єктами господарювання та важливим інструментом правової організації господарського життя суспільства в цілому. Через це великого значення для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів господарсько-процесуальної спеціалізації має ґрунтовне освоєння та розуміння теоретичних засад регулювання господарських договірних відносин на нормативно-правовому, індивідуальному (саморегулятивному) та судовому рівні.

Метою викладення дисципліни «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» є поглиблення знань, які були одержані студентами при вивченні нормативних курсів господарського та цивільного права, господарського процесуального права та спецкурсу «Теорія господарського договірного права» з питань вирішення спорів щодо регулювання договірних відносин суб’єктів господарської, в тому числі підприємницької, діяльності. Досягненню цієї мети допоможуть наведені в програмі нормативно-правові акти господарського законодавства (за станом на 1 січня 2012 р.), матеріали судової практики (Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України) та спеціальна література з господарського процесуального та договірного права.

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати: зміст законодавчих актів, якими регулюються договірні відносини в сфері господарювання; рішення Конституційного Суду України з питань, що охоплюються предметом спецкурсу; методологічні підходи до вирішення проблем застосування норм господарського та цивільного законодавства, якими регулюються господарські договірні відносини; узагальнення вищих судових інстанцій щодо розгляду спорів, які виникають з господарських договірних відносин (постанови Пленуму Верховного Суду України, рекомендації та інформаційні листи Вищого господарського суду України), а також правові позиції Верховного Суду України у справах цієї категорії.

Цілісне бачення врегулювання спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів забезпечується відвідуванням лекцій, семінарських занять та самостійним опрацюванням рекомендованої літератури.Студент повинен вміти вирішувати казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського права, господарського процесуального права, цивільного права, договірного права, письмово аргументувати власну правову позицію (в тому числі, шляхом складання процесуальних документів: проекту позовної заяви, клопотання, судового рішення, ухвали суду, постанови касаційної інстанції).

Методи викладання: використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, формально-логічний метод, системно-логічний історичний метод , порівняльно-правовий, методи аналізу та синтезу.

Методи оцінювання: студенти складають іспит.

Мова викладення: українська.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» юридичного факультету.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2.1. Поточний контроль:

Викладення спецкурсу розраховане на проведення лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів. Форми поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Формами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми тощо.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді, активність при обговоренні питань семінарського заняття, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, у т.ч. підсумкового модульного тестування, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (у т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 20 балів

2.2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом семестру виконується 1 модульне тестування.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 20 балів.

Студент може отримати максимально 40 балів у змістовному модулі.

Модульний контроль: 1 модульна контрольна робота за підсумками семестру.

2.3. Підсумковий семестровий контроль

Семестр завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі іспиту, який максимально може бути оцінений у 60 балів. Для комплексного модульного контролю можуть бути використані контрольні запитання до змістовних модулів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за змістовний модуль у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

І семестр
Змістовий модуль 1 (ЗМ1 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

15%

k1=0,1540%

kісп1=0,4100%

Максимальна оцінка в балах

40

60

100

Оцінка (бали)

40

60

100

Шкала оцінювання

За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни3. Навчально-тематичний план зі спецкурсу

«Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів»

№№

п/п


Тема заняття

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Самост. робота

1

Загальні правові засади вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні ГД

4

4

2

2

Тлумачення господарського договору

2

2

2

3

Досудове врегулювання договірних спорів

2

2

4

4

Особливості вирішення спорів, що виникають при укладанні господарських договорів

2

2

4

5

Особливості вирішення спорів, що виникають при зміні та розірванні господарських договорів

2

2

4

6

Особливості вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів

2

2

2

7

Вирішення договірних спорів третейськими судами та порядок оскарження їх рішень в господарських судах

2

3

2
Всього годин:

16

17

20


4. Зміст дисципліни «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» за темами. Змістовний модуль. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.
Лекції 1,2

Тема 1. Загальні правові засади вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів (4 год.)

1. Поняття, ознаки та види договірних спорів.

2. Компетенція господарських судів при вирішенні спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів.

3. Дія норм про господарські договори у часі.

4. Застосування судом аналогії закону та права при вирішенні спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів.
Семінарські заняття 1,2. Загальні правові засади вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів (4 год.)

1. Поняття, ознаки та види договірних спорів.

2. Компетенція господарських судів при вирішенні спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів.

3. Дія норм про господарські договори у часі.

4. Застосування судом аналогії закону та права при вирішенні спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів.
Практичні завдання

Визначить ціну позову за яким позивач вимагає сплату заборгованості за отриманий на підставі договору купівлі-продажу, товар у розмірі 5400 грн., неустойку, передбачену договором, за несвоєчасну оплату товару у розмірі 290 грн. та вимагає розірвання цього договору.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).
Лекція 3

Тема 2. Тлумачення господарського договору (2 год.)

1. Поняття тлумачення договору.

2. Способи та правила тлумачення господарського договору.

3. Тлумачення господарського договору судом: підстави, межі.


Семінарське заняття 3. Тлумачення господарського договору (2 год.)

1. Поняття тлумачення договору.

2. Способи тлумачення господарського договору.

3. Правила тлумачення господарського договору.

4. Підстави тлумачення господарського договору судом

5. Межі тлумачення господарського договору.


Практичні завдання

Визначить розмір судового збору за позовом про сплату заборгованості за отриманий на підставі договору поставки, товар у розмірі 6300 грн. та вимагає розірвання цього договору.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).
Лекція 4

Тема 3. Досудове врегулювання договірних спорів (2 год.)

1. Значення досудового врегулювання договірних спорів.

2. Порядок пред’явлення претензії.

3. Порядок і строки розгляду претензії.

4. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів.
Семінарське заняття 4. Досудове врегулювання договірних спорів (2 год.)

1. Значення досудового врегулювання договірних спорів.

2. Порядок пред’явлення претензії.

3. Порядок і строки розгляду претензії.

4. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів.

5. Досудове врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні ГД.


Практичні завдання

Сформулюйте фабулу справи і підготуйте:

1. Претензію.

2. Відповідь на претензію.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).
Лекція 5

Тема 4. Особливості вирішення спорів, що виникають при укладанні господарських договорів (2 год.)

1. Загальні умови укладання господарських договорів.

2. Подання позову.

3. Особливості доказування.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів.
Семінарське заняття 5. Особливості вирішення спорів, що виникають при укладанні господарських договорів (2 год.)

1. Загальні умови укладання господарських договорів.

2. Подання позову.

3. Особливості доказування.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів.
Практичні завдання

Сформулюйте фабулу справи і підготуйте:

1. Позовну заяву про укладення господарського договору.

2. Клопотання про уточнення позовних вимог.

3. Клопотання про припинення провадження у справі.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).


Лекція 6

Тема 5. Особливості вирішення спорів, що виникають при зміні та розірванні господарських договорів (2 год.)

1. Загальні умови зміни та розірвання господарських договорів.

2. Подання позову.

3. Особливості доказування.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів.
Семінарське заняття 6. Особливості вирішення спорів, що виникають при зміні та розірванні господарських договорів (2 год.)

1. Загальні умови зміни та розірвання господарських договорів.

2. Подання позову.

3. Особливості доказування.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів.
Практичні завдання

Сформулюйте фабулу справи і підготуйте:

1. Позовну заяву про розірвання господарського договору.

2. Зустрічний позов про зміну строку виконання зобов’язань за договором.

3. Клопотання про витребування нових доказів.

4. Клопотання про відвід суду по справі.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).
Лекція 7

Тема 6. Особливості вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів (2 год.)

1. Загальні умови виконання господарських договорів.

2. Подання позову.

3. Особливості доказування.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів.
Семінарське заняття 7. Особливості вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів (2 год.)

1. Загальні умови виконання господарських договорів.

2. Подання позову.

3. Особливості доказування.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів.

5. Особливості вирішення спорів про визнання господарських договорів недійсними.


Практичні завдання

Сформулюйте фабулу справи і підготуйте:

1. Позовну заяву про визнання господарського договору недійсним.

2. Клопотання про призначення бухгалтерської експертизи.

3. Клопотання про забезпечення позову.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).


Лекція 8

Тема 7. Вирішення договірних спорів третейськими судами та порядок оскарження їх рішень в господарських судах (2 год.)

1. Поняття третейського розгляду господарських спорів.

2. Порядок розгляду договірних спорів у третейських судах.

3. Форма, зміст та строки подання заяви до господарського суду про скасування рішення третейського суду.

4. Особливості розгляду справи про оскарження рішення третейського суду.

5. Підстави для скасування господарським судом рішення третейського суду.

6. Порядок видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.
Семінарське заняття 8. Вирішення договірних спорів третейськими судами та порядок оскарження їх рішень в господарських судах (3 год.)

1. Поняття та значення третейського розгляду договірних спорів.

2. Порядок розгляду договірних спорів у третейських судах.

3. Форма, зміст та строки подання заяви до господарського суду про скасування рішення третейського суду.

4. Особливості розгляду справи про оскарження рішення третейського суду.

5. Повноваження господарського суду за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду.

6. Підстави для скасування господарським судом рішення третейського суду.

7. Порядок видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.


Практичні завдання

Підготуйте:

1. Третейську угоду про передачу спору до постійного третейського суду.

2. Третейську угоду про передачу спору до тимчасового третейського суду.

Підготувати тестові завдання із запропонованої теми. Вимоги до тестових завдань: кількість – 10 тестів з однієї теми, 4/5 варіантів відповіді, правильна відповідь виділена, зазначення джерела інформації (не менше п’яти).

5. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ УКЛАДАННІ, РОЗІРВАННІ ТА ВИКОНАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ»

Задачі

1. Статтею 24 Установчого договору про створення та діяльність закритого акціонерного товариства «***» (засновниками якого є два суб’єкта підприємницької діяльності - український та іноземний) від 25 серпня 1999 року було передбачено:

«У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов’язань по цьому договору Акціонери докладають всіх зусиль для їх врегулювання в претензійному порядку.

Якщо Акціонери не дійшли згоди, будь-який з них має право передати спір в органи суду або арбітражного суду.

Спори за участю Акціонера-нерезидента підлягають розгляду в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України в м. Києві згідно з регламентом цього суду із застосуванням матеріального права України».

СП було зареєстровано у встановленому порядку як суб’єкт підприємницької діяльності та розпочало діяльність 15 липня 2002 року український учасник ЗАТ звернувся до господарського суду з позовною вимогою про визнання установчого договору недійсним, оскільки договір був підписаний без додержання вимог Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (в редакції, що діяла на момент укладення договору), тобто без двох підписів з кожної сторони.

Яким чином слід витлумачити зазначену умову договору? Чи підлягає позовна вимога розгляду у господарському суді?
2. Фонд державного майна звернувся до господарського суду з позовом до ВАТ «***» про розірвання договору купівлі-продажу, повернення майна та стягнення 500,00 грн. Ухвалою господарського суду затверджено мирову угоду, укладену між Фондом та ВАТ «***». За умовами мирової угоди договір купівлі-продажу державного майна не розривається, у відповідності до ст. 29 Закону України «Про приватизацію державного майна» ВАТ «***» сплачує Фонду штраф в сумі 500,00 грн. протягом місяця з моменту затвердження мирової угоди. Судова колегія Вищого господарського суду України (далі –ВСГУ), розглянувши касаційне подання прокурора та наявні матеріали, ухвалу місцевого господарського суду залишила без змін. Посилання прокурора, що мирова угода від 22 липня 2004 року відносно нерозірвання договору купівлі-продажу суперечить вимогам закону і суперечить інтересам держави не можуть братись судом до уваги враховуючи наступне. Як вбачається з укладеної мирової угоди, сторони домовились лише про зміну строків виконання умов договору купівлі-продажу, а також в подальшому погодились керуватись положеннями укладеного договору. Таким чином, на думку ВГСУ, місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що мирова угода не суперечить законодавству, не порушує чиї-небудь законні права та охоронювані інтереси й правомірно затвердив мирову угоду.   

Який порядок внесення змін до договору купівлі-продажу об’єкта приватизації? Дайте правову оцінку судовим актам у цій справі. 


3. Рішенням господарського суду Полтавської області задоволено позов ПрАТ «С» до ТОВ «Р» про розірвання договору оренди нежилого приміщення та виселення відповідача із займаного приміщення. Постановою апеляційного господарського суду це судове рішення скасовано, позов залишено без розгляду. При цьому апеляційний суд виходив з того, що позивач, в порушення умов договору, не звернувся до відповідача з пропозицією щодо дострокового розірвання договору оренди, тобто не вжив заходів досудового врегулювання спору. З такими висновками не погодився ВГСУ, оскільки, на його думку, вони не ґрунтуються на законі. Із посиланням на ст. 124 Конституції України та рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року №15-рп/2002 оскаржувану постанову скасовано, а справу передано до апеляційного суду для її перегляду в порядку апеляційного провадження.

Чи правильно застосовані господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норми про досудове врегулювання господарських спорів та порядок розірвання договорів?


4. Рішенням суду задоволено позов ТОВ «А» до ТОВ «Н» про внесення змін до договору на користування електричною енергією. Відповідач заперечував проти внесення змін до договору, посилаючись на те, що діючим законодавством передбачені лише дві підстави для внесення змін у договір рішенням суду: у разі істотного порушення договору другою стороною та у зв’язку з істотною зміною обставин. При укладенні договору на користування електричною енергією від 3 серпня 2000 року сторони керувалися діючими на той час Правилами користування електричною енергією від 31 липня 1996 року із змінами та доповненнями від 22 вересня 2000 року. До цих Правил Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 22 серпня 2002 року №928 було внесено зміни та доповнення. Залишаючи касаційну скаргу без задоволення, ВГСУ визнав обґрунтованим висновок попередніх судових інстанцій щодо доцільності внесення змін до договору у зв’язку із внесенням 22 серпня 2002 року змін до Правил користування електричною енергією.

Якими є підстави зміни господарських договорів? Дайте правову оцінку рішенням судів.


5. До господарського суду звернулось регіональне відділення Фонду державного майна з позовом про стягнення з покупця несплаченої частини вартості майна - автозаправної станції, яка була придбана відповідачем на аукціоні. Позивач обгрунтував свої вимоги тим, що: 1) відмова відповідача від повної сплати придбаного об’єкта є результатом помилки в інформаційному повідомленні про продаж АЗС; 2) відповідач прийняв за передаточним актом майно без будь-яких заперечень. Відповідач проти позову заперечував, мотивуючи тим, що йому було передано майно не тієї комплектності, про яку зазначалося в інформаційному повідомленні про аукціон (замість двох автоматичних блокпунктів передано АЗС з двома паливно - роздаточними колонками).

Дайте правову оцінку доводам позивача та відповідача. Яке рішення має винести господарський суд ?


6. Підприємством «М…» та АТ «Б….» 1 листопада 2011 року було укладено договір купівлі-продажу продовольчих товарів. В договорі було встановлено термін передачі товару - 1 листопада 2011 року, термін оплати товару, вартість товару. Договором передбачалось, що невід’ємною його частиною є специфікація, проте її сторони не склали. Товар був переданий покупцю в день укладення договору, претензій до його якості та кількості не було. Вартість отриманого товару відповідала вказаній в договорі. Пізніше покупець відмовився від оплати товару, мотивуючи відмову тим, що договір є неукладеним, оскільки відсутня специфікація. Продавець звернувся до господарського суду з позовом про стягнення боргу та штрафних санкцій з покупця. Яке рішення має винести суд?

Приклади тестових завдань

1. Прохання про забезпечення позову про розірвання господарського договору міститься у:

а) позовній заяві;

б) відзиві;

в) заяві;

г) апеляційній скарзі;

д) зустрічному позові.
2. Для примусового виконання рішення третейського суду господарський суд має видати:

а) жодного акта;

б) рішення;

в) ухвалу;

г) поставу;

д) наказ.


3. Суд може розглянути переддоговірний спір з договору, що укладається на основі:

а) примірного договору;

б) договору приєднання;

в) типового договору.


4. Які господарські договори можуть бути укладені в судовому порядку:

а) оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства;

б) організаційні договори;

в) державний контракт;

г) основний договір, якщо сторона попереднього договору ухиляється від його укладення;

д) договір на постачання електроенергії на вимогу енергопостачальника;

є) договір приєднання;

б) біржовий договір.


5. Третейська угода – це:

а) угода між сторонами про врегулювання договірного спору;

б) угода між сторонами про передачу договірного спору до арбітражу;

в) угода між господарським судом і стороною про врегулювання договірного спору;

г) угода між господарським судом і стороною про передачу договірного спору до третейського суду;

д) угода між третейським судом і прокурором про припинення провадження.


6. Судовий збір справляється за подання:

а) позовної заяви про укладання, зміну та розірвання договору до господарського суду;

б) відзиву на позовну заяву;

в) позовної заяви до третейського суду;

г) позовної заяви до міжнародного комерційного арбітражу;

д) позову прокурора до господарського суду.


7. Які з наведених методів тлумачення відповідно до законодавства не застосовуються при тлумаченні господарського договору:

а) граматичний;

б) системний;

в) історико-політичний;

г) функціональний;

д) телеологічний.


8. За відсутності в договорі умови про предмет:

а) він є нікчемним;

б) може бути визнаний в судовому порядку недійсним;

в) вважається таким, що не відбувся.


9. Позовна заява про укладання, зміну чи розірвання господарського договорі повинна містити:

а) найменування господарського суду;

б) найменування сторін;

в) зміст позовних вимог;

г) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору;

д) зазначення суми договору.


10. Відзив на позовну заяву про укладання, зміну чи розірвання господарського договору має право надіслати:

а) позивач;

б) відповідач;

в) третя особа;

г) судовий експерт;

д) іншій відповідач.


11. Засобами забезпечення позову про зміну чи розірвання господарського договору є:

а) витребування доказів;

б) накладення арешту на грошові суми;

в) накладення арешту на майно;

г) заборона відповідачеві вчиняти певні дії;

д) зупинення стягнення на підставі виконавчого документа.

12. Третейська угода:

а) укладається усно;

б) укладається у письмовій формі;

в) затверджується господарським судом;

г) засвідчується нотаріусом;

д) затверджується прокурором.


13. Якщо сторони не домовилися по усіх істотних умовах господарського договору, але одна із сторін здійснила певні дії по його виконанню, вона має право вимагати:

а) визнання договору неукладеним;

б) визнання договору недійсним;

в) спонукання іншої сторони до виконання обов’язку в натурі;

г) витребування майна з чужого незаконного володіння;

д) сплати штрафних санкцій;

є) відшкодування шкоди.
14. За умови дотримання чинного законодавства сторони господарського договору можуть на свій розсуд домовитись про:

а) процедуру розгляду справи господарським судом;

б) порядок досудового врегулювання;

в) процедуру розгляду справи третейським судом;

г) порядок судового провадження;

д) процедуру розгляду справи адміністративним судом.


15. Повноваження представників юридичних осіб, що уклали господарський договір, підтверджуються довіреністю:

а) нотаріально посвідченою;

б) за підписом керівника;

в) посвідченою печаткою організації;

г) за підписом судді;

д) посвідченою суддею.


16. Якщо відзив на позовну заяву про укладання, зміну чи розірвання господарського договору не подано:

а) зупиняється провадження у справі;

б) справу не може бути розглянуто по суті;

в) припиняється провадження у справі;

г) справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами;

д) залишається позов без розгляду.


17. Що є підставою складання та подання відзиву на позовну заяву про укладання, зміну чи розірвання господарського договору:

а) подання позовної заяви позивачем;

б) винесення ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви;

в) винесення ухвали про повернення позовної заяви;

г) винесення ухвали про поруш провадження у справі.
18. Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється на (вказати неправильну відповідь):

а) спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями;

б) спори про звернення стягнення на заставлене майно;

в) спори про зміну та розірвання господарських договорів;

г) спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ.
19. Претензія розглядається у строк:

а) два місяці з дня одержання претензії;

б) один місяць з дня відправлення претензії;

в) 20 днів з дня одержання претензії;

г) один місяць з дня одержання претензії.
20. Претензії, пов’язані з якістю та комплектністю продукції (товарів) розглядаються у строк:

а) два місяці з дня відправлення претензії;

б) два місяці з дня одержання претензії;

в) 20 днів з дня одержання претензії;

г) один місяць з дня одержання претензії.
21. Відповідь на пропозицію про зміну чи розірвання договору надсилається у строк:

а) два місяці з дня одержання пропозиції;

б) один місяць з дня відправлення пропозиції;

в) 20 днів з дня одержання пропозиції;

г) один місяць з дня одержання пропозиції.
6. Перелік питань, що виносяться на іспит
Поняття, ознаки та види договірних спорів.

Компетенція господарських судів при вирішенні спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів.

Дія норм про господарські договори у часі.

Застосування судом аналогії закону та права при вирішенні спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів.

Поняття тлумачення договору.

Способи тлумачення господарського договору.

Правила тлумачення господарського договору.

Підстави тлумачення господарського договору судом

Межі тлумачення господарського договору.

Значення досудового врегулювання договірних спорів.

Порядок пред’явлення претензії.

Порядок і строки розгляду претензії.

Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів.

Досудове врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні ГД.

Загальні умови укладання господарських договорів.

Подання позову про укладання господарського договору.

Особливості доказування у спорах, що виникають при укладанні господарських договорів.

Загальна характеристика запобіжних заходів у спорах, що виникають при укладанні господарських договорів.

Загальні умови зміни та розірвання господарських договорів.

Подання позову про зміну та розірвання господарських договорів.

Особливості доказування у спорах, що виникають при зміні та розірванні господарських договорів.

Загальна характеристика запобіжних заходів у спорах, що виникають при зміні та розірванні господарських договорів.

Загальні умови виконання господарських договорів.

Подання позову про виконання господарських договорів.

Особливості доказування у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів.

Загальна характеристика запобіжних заходів у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів.

Поняття та значення третейського розгляду договірних спорів.

Порядок розгляду договірних спорів у третейських судах.

Форма, зміст та строки подання заяви до господарського суду про скасування рішення третейського суду.

Особливості розгляду справи про оскарження рішення третейського суду.

Повноваження господарського суду за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду.

Підстави для скасування господарським судом рішення третейського суду.

Порядок видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.
7. Рекомендовані джерела
7.1. Нормативно-правові акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141.

Господарський процесуальний кодекс України вiд 6 листопада 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №6. - Ст.56.

Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.

Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40, 41. - Ст. 356.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 17 серпня 2005 р. – №153-154.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №13, / №13-14, №15-16, №17. - стор. 556.

Закон України від 26 листопада 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №50. – Ст. 472.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №25. – Ст. 198.

Закон України від 10 листопада 1994 р. «Про транспорт»// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №51. - Ст.446.

Закон України вiд 14 березня 1995 року «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №15. - Ст. 99.

Закон України вiд 22 грудня 1995 року «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» (в реакції Закону від 15 грудня 2005 року) // Урядовий кур’єр. – 17 березня 2006 р. - №51.

Закон України вiд 15 травня 1996 року «Про приватизацiю невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №34. - Ст. 160.

Закон України від 4 липня 1996 р. «Про залізничний транспорт»// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №40. - Ст. 183.

Закон України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272.

Закон України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №40. – Ст. 263.

Закон України вiд 24 сiчня 1997 року «Про державний матерiальний резерв» // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №13. - Ст. 112.

Закон України вiд 19 лютого 1997 року «Про приватизацiю державного майна»// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №17. - Ст. 122.

Закон України вiд 16 жовтня 1997 року «Про електроенергетику»// Урядовий кур’єр. - 20 листопада 1997 року. - №215 – 216.

Закон України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24. – Ст. 207.

Закон України від 16 липня 1999 року «Про концесії»// Урядовий кур’єр. - 22 вересня 1999 року. - №177.

Закон України від 14 вересня 1999 року «Про угоди про розподіл продукції»// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №44. - Ст. 391.

Закон України вiд 12 листопада 2003 року «Про фінансовий лізинг»// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №15. - ст. 231.

Закон України від 11 травня 2004 р. «Про третейські суди» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст. 412.

Закон України від 22 грудня 2005 р. «Про доступ до судових рішень» // Урядовий кур’єр. – 18 квітня 2006. – №73-74.

Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий кур’єр. – 30 березня 2006 р. – № 60.

Закон України від 1 червня 2010 року «Про здійснення державних закупівель» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - №33. – ст. 471.

Закон України від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів» // Урядовий кур’єр. – 12 серпня 2010. – №148.

Закон України від 8 липня 2011 року «Про судовий збір» // Офіційний вісник України. - 12.08.2011. - №59. - стор. 110.

Постанова Ради Мiнiстрiв УРСР №401 вiд 27 червня 1969 року «Про затвердження Статуту автомобiльного транспорту УРСР» // Зібрання постанов Уряду УРСР.-1969.- №7 - Ст. 88.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. №642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію» // Офіційний вісник України. - 2000. - №15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. №643 «Про затвердження Типового концесійного договору» // Офіційний вісник України. - 2000. - №15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» // Урядовий кур’єр. – 31 серпня 2005 - №163.

Наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 14 жовтня 1997 року №363 «Про затвердження Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi» // Офіційний вісник України. - 1998. - №8. - Ст. 312.

Наказ Фонду державного майна України від 4 березня 1998 року №396 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на укладання договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства, його структурного підрозділу» // Офіційний вісник України. – 1998. - №15. - ст. 577.

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 вересня 2003 року №921 «Про затвердження Правил оптового ринку електричної енергії України» // Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2003. - №10.


7.2. Навчально-методична література

Абрамов Н.Г. Хозяйственное процессуальное право Украины. Учебное пособие (курс лекций) / Н.Г. Абрамов. – Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / І.А. Балюк. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.

Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. Навч. посібник. – К., «Наукова думка», 2002. – 280 с.

Господарське процесуальне право України: Підручник / [ред. О.І. Харитонової]. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

Васильєв С.В. Господарський процес України / С.В. Васильєв. – Х.: Еспада, 2010. – 288 с.

Господарське процесуальне право / [ред. О.П. Подцерковний, М.Ю. Картузов]. – Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

Рєзнікова В.В. Господарсько-процесуальне право України / В.В. Рєзнікова. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2011. – 225 с.


7.3. Спеціальна література

Ансон В. Договорное право. Пер. с англ. - М., Юр. лит-ра, 1984. - 464 с.

Бабенко В.В. Доказування в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В.В. Бабенко; Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва. – К., 2007. – 19 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Беляневич О.А. Про особливості застосування статті 652 Цивільного Кодексу України// Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 3. - С. 78-87.

Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 1 серпня 2011 р.): наук.-практ. коментар / В. Е. Беляневич. – Видання третє. – К.: Юстініан, 2011. – 1160 с.

Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітражний процес» / В.Е. Беляневич; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – 17 с.

Біда К.М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / К.М. Біда; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів / Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2005. – 20 с.

Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

Васильєв С. В. Доказування та докази у господарському процесі України / С. В. Васильєв, Л. М. Ніколенко. – Х.: Еспада, 2004. – 192 с.

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / [відп. ред. Б.І. Шицький]. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 472 с.

Господарське процесуальне право України / [ред. В.Л. Костюк]. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

Грек Б.М. Господарський процес України (у схемах) / Б.М. Грек. – К.: Прецедент, 2006. – 182 с.

Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. – М.: «Статут», 2005. – 172 с.

Демченко С.Ф. Господарське процесуальне право: практикум / С.Ф. Демченко, Г. М. Остапович. – К.: Преса України, 2008. – 120 с.

Джунь В.В. Принцип номіналізму у грошових зобов’язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №2.

Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №4.

Експертизи у судовій практиці/ [заг. ред. В.Г. Гончаренка]. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 386 с.

Заменгоф З.М. Изменение и расторжение хозяйственных договоров. - М.: Юр. лит - ра., 1967. - 144 с.

Картузов М.Ю. Запобіжні заходи в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / М.Ю. Картузов; Одеська державна юридична академія. – Одеса, 2010. – 21 с.

Кот О.О. До питання про визнання недійсними угод, укладених з метою, суперечною інтересам держави і суспільства // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4.

Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин за новим Цивільним та Господарським кодексами України// Українське комерційне право. 2003. - № 4. - С. 21- 32.

Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров. - М.: Юр. лит - ра., 1978. - 143 с.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / [ред. О.І. Харитонова]. – К.: Істина, 2006. – 272 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про оренду державного та комунального майна» / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 352 с.

Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві : навчальний посібник / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 415 с.

Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Статут, 2003. – 192 с.

Овечкін В.Е. Деякі проблемні питання застосування арбітражними судами законодавства про приватизацію (за матеріалами судової колегії) // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №4. - С. 176-184.

Подцерковный О.П. Ціна як умова господарського договору// Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 6. – С. 144-151.

Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду України у справах про банкрутство / Б.М. Поляков. – К.: Логос, 2008. – 488 с.

Притика Д.М. Арбітражний процес: навчальний посібник / Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. – Х.: Консум, 1999. – Ч.ІІ. – 416 с.

Проблемні питання у застосуванні Цивільного та Господарського кодексів України. Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. – 336 с.

Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. – 172 с.

Рожкова М.А. Судебный акт и динамика обязательства. – М.: Статут, 2003. – 140 с.

Роїна О.М. Господарський процес / О.М. Роїна. – К.: Правова єдність, 2011. – 192 с.

Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: «Статут», 2003. – 251 с.

Спасибо-Фатєєва І. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2. – С. 178-184.

Степанова Т.В. Доказування та докази в господарському процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / Т.В. Степанова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2002. – 18 с.

Таликін Є.А. Запобіжні заходи у господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / Є.А. Таликін; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2010. – 18 с.

Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / Теліпко В.Е.; [ред. Притика Д.М.]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.

Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. – М.: Статут, 2007. – 602 с.

Хохлов С.А. Понуждение заключить договор как правовая форма регулирования хозяйственных связей в капиталистических странах // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. – М.: «Статут», 2001. – С. 228-241.

Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.

Черепахин Б.Б. Ответственность грузополучателя по требованиям из договора железнодорожной перевозки // Труды по гражданскому праву. М.: «Статут», 2001. (Классика российской цивилистики). – С. 121-150.

Черленяк М.І. Підвідомчість справ господарським судам України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / М.І. Черленяк; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – 848 с.


7.4. Судова практика

Практика Європейського Суду з прав людини

Рішення Європейського Суду з прав людини від 25 липня 2003 року у справі «Совтрансавто-Холдинг проти України» // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 1. – С. 372-390.Практика Конституційного Суду України

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999 року №1-рп/99// Офіційний вісник України. - 1999. - №7. - Ст. 255.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 року №3-рп/99// Офіційний вісник України. – 1999. - №15. – Ст. 614.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000 року №15-рп/2000// Офіційний вісник України. – 2000. - №51.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та частини першої статті 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29 січня 2002 року №1-рп/2002// Офіційний вісник України. – 2002. - №22.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (справа про електроенергетику) від 12 лютого 2002 року №3-рп/2002// Офіційний вісник України. – 2002. - №22. - Ст. 1069.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 року №15-рп/2002// Офіційний вісник України. – 2002. - №28. – Ст. 1333.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 року №18-рп/2004 // Урядовий кур’єр. – 15 грудня 2004 р. - №239.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) від 24 березня 2005 року №2-рп/2005 // Урядовий кур’єр. - 20 квітня 2005 р. - №73.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного товариства «Оболонь» та громадянина Винника Віктора Володимировича про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Закону України «Про господарські товариства», пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про власність» (справа про права акціонерів ЗАТ) від 11 травня 2005 року №4-рп/2005// Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - №2. – С. 23-29.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу від 30 вересня 2009 року №23-рп/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – №79. – стор. 62. – Ст. 2694.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 12 липня 2011 року №9-рп/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – №60. – Ст. 2418.Практика Верховного Суду України

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 року №3 «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними»// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – с. 74-80.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 року №9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – с. 9-14.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року №13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів».


Практика Вищого господарського суду України

Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 2 квітня 1994 року №02-5/874 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності».

Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 року №02 - 5/293 (із наступними змінами) «Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань».

Роз’яснення президiї Вищого арбiтражного суду України вiд 28 липня 1994 року №02-5/492 (iз наступними змiнами) «Про участь в арбiтражному процесi вiдособлених пiдроздiлiв юридичних осiб».

Роз’яснення президiї Вищого арбiтражного суду України вiд 6 жовтня 1994 року №02-5/706 (iз наступними змiнами) «Про деякi питання практики вирiшення спорiв, пов’язаних з укладанням та виконанням кредитних договорiв».

Роз’яснення президiї Вищого арбiтражного суду України вiд 12 травня 1999 року №02-5/223 (із наступними змінами) «Про деякі питання, пов’язані з застосуванням індексу інфляції».


Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 року №02-5/111 (iз наступними змiнами) «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних із визнанням угод недійсними».

Роз’яснення президiї Вищого арбiтражного суду України від 25 травня 2000 року №02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 21 липня 1992 року №01-6/856 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів автомобільним транспортом».

Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 29 травня 2002 року №04-5/601 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею».

Лист Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1998 року №01-8/73 «Про Закон України «Про електроенергетику».

Лист Вищого арбітражного суду України від 6 квітня 1998 року №05-2/99 «Про результати вивчення практики розгляду спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів органів приватизації».

Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 12 квітня 2001року №01-8/442 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з орендними правовідносинами (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)» // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 3.

Лист Вищого арбітражного суду України від 25 квітня 2001 року №01/-8/500 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про приватизацію державного майна».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року №01-8/153 «Про деякі питання практики вирішення спорів за участю підприємств, установ та організацій, що входять до системи державного резерву».

Лист Вищого господарського суду України від 30 серпня 2002 року №01-8/978 «Про рішення Конституційного Суду України від 09 липня 2002 року».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27 листопада 2006 р. №01-8/2651 «Про деякі питання призначення судових експертиз».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12 грудня 2006 р. №01-8/2776 «Про деякі питання практики забезпечення позову».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20 квітня 2007 р. №01-8/251 «Про деякі питання практики вжиття запобіжних заходів».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 3 серпня 2007 р. №01-8/622 «Про деякі питання практики застосування статті 20 Господарського процесуального кодексу України».

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29 листопада 2007 року №01-8/917 «Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства».

Лист Вищого господарського суду України від 14 грудня 2007 р. №01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 4 червня 2008 р. №01-8/348 «Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15 січня 2010 року №01-08/12 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 9 березня 2010 року №01-08/129 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)».

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 25 лютого 2011 року №3 «Про затвердження нової редакції Регламенту пленуму Вищого господарського суду України».

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 26 грудня 2011 р. №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 26 грудня 2011 р. №17 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами».

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 26 грудня 2011 р. №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 4 березня 2011 р. №01-06/216 «Про Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25 серпня 2011 р. №01-06/1175/2011 «Щодо судового збору».

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21 листопада 2011 року №01-06/1624/2011 «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права».


(Судова практика Вищого господарського суду України розміщена на сайті суду http://www.arbitr.gov.ua/index.php).База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка