Програма для студентів спеціальності 060100 " Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень " Магістр права" ЗатвердженоСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

кафедра земельного та аграрного праваУкладач:

к.ю.н. Марусенко Р.І.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 " Правознавство"

освітньо-кваліфікаційний рівень " Магістр права"

Затверджено

на засіданні кафедри

земельного та аграрного права

Протокол №__

від "__"_______ 2012 р.
Декан юридичного факультету

Гриценко І. С.___________


КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

"ПрАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ"

Правове забезпечення ведення Державного земельного кадастру. Робоча навчальна програма – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – ___с.

Укладач:


к.ю.н. Марусенко Р.І.

Лектор:к.ю.н. Марусенко Р.І.


Рецензент:

д.ю.н., проф. Мірошниченко А.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __від " ___" ____________ 2012 р.

___________________________Підпис голови НМК факультету
ЗМІСТ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 1

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

6

1. Поточний контроль знань. 62. Модульний контроль знань 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 8

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади Державного земельного кадастру 9

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 14

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 1. 15

Змістовний модуль 2. Особливості правового регулювання окремих складових земельного кадастру 16

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 16

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 20

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 2. 21

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 22

Список рекомендованої літератури 25

Перелік основних законодавчих та нормативних актів: 33І. ВСТУП

Робоча навчальна програма з курсу «Правове забезпечення ведення Державного земельного кадастру» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Правове забезпечення ведення Державного земельного кадастру» викладається студентам при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра 2 курсу денної форми навчання у 1 семестрі та 2 курсу заочної форми навчання у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання дисципліни становить 108 год. (3 кредити ECTS), з яких 34 год. лекцій, 17 семінарських занять та 57 год. самостійної роботи. Завершується вивчення дисципліни складанням іспиту.

Робоча навчальна програма розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціалізації "Земельне та аграрне право" та складається з 2-х модулів:

1 модуль - Теоретико-методологічні засади Державного земельного кадастру. Загальний обсяг викладання - 60 годин, з них лекцій - 18 годин, практичних занять - 9 годин, самостійної роботи - 33 годин;

2 модуль - Особливості правового регулювання окремих складових земельного кадастру. Загальний обсяг викладання - 48 годин, з них лекцій-16 годин, практичних занять - 8 годин, самостійної роботи - 24 години.


Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання земельних відносин в частині ведення Державного земельного кадастру в Україні та в порівнянні із законодавством інших країн, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства у вказаній сфері.
Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регламентації процедури ведення земельного кадастру, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, інших актів земельного законодавства, які спрямовані на регулювання відносин щодо ведення Державного земельного кадастру та його окремих складових на різних етапах реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення у вказаній частині земельного права.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; розв’язувати складні колізійні та спірні ситуації, вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, інші норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Правове забезпечення ведення Державного земельного кадастру" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Правознавство" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація "Земельне та аграрне право").

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентами їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо, а також оволодіння базовим курсом "Земельне право".

"Правове забезпечення ведення Державного земельного кадастру" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін земельно-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами, як "Земельне право", що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі, Проблеми земельного права, що вивчається студентами на 1 курсі магістратури тощо, і спрямована на поглиблення знань, здобутих при вивченні цих курсів.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка