Програма для студентів спеціальності 06. 030301 журналістика ЗатвердженоСкачати 282.19 Kb.
Дата конвертації24.11.2016
Розмір282.19 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістикиКафедра соціальних комунікацій


Укладачі: ас. Ю. М. Нестеряк,ас. В.В. Гридчина, ас. В.В. Литвиненко

Журналістський фах:

Модуль «Агенційна журналістика»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності – 06.030301 журналістика

Затверджено

на засіданні кафедри


Протокол №

від „” червня 20__ р.
Зав. кафедри

проф. Різун В.В.

Директор інститутупроф. Різун В.В.

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма з дисципліни: «Журналістський фах: Агенційна журналістика »Укладачі: ас. Нестеряк Юлія Миколаївна, ас. Гридчина Вікторія Віталіївна, ас. Литвиненко Володимир Вікторович

Викладачі: доц. Білан Надія Іванівна, доц. Ільченко Володимир Іванович, доц. Карась Максим Анатолійович, ас. Георгієвська Вікторія Володимирівна, ас. Нестеряк Юлія Миколаївна, ас. Литвиненко Володимир Вікторович, ас. Трачук Тетяна Анатоліївна,

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20 р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних структур суспільства, подальше зростання ролі інформації в політичній, економічній, соціальній та інших сферах підвищують роль і значення засобів масової комунікації.

Глобалізація інформаційних процесів, збільшення частки інформаційних агентств в інформаційному обігу, розширення й диверсифікація їхніх інформаційних продуктів зумовлюють потребу детального вивчення історичного розвитку агентств, їх виробничого і творчого потенціалів на сучасному етапі.

Ознайомлення студентів із особливостями роботи інформаційних агентств дає можливість закріпити їхні знання про журналістику новин, виробити навички написання матеріалів у інформаційних жанрах.  Мета курсу – ознайомлення із інформаційно-технологічними засадами розвитку й діяльності інформаційних агентств, їх досвідом, місцем і роллю у вітчизняному та світовому інформаційних просторах, вироблення уміння і навичок роботи із новинними матеріалами, засвоєння найважливіших вимог до повідомлень інформаційних агентств, ознайомлення із жанровим потенціалом агенційної журналістики.

Головні завдання дисципліни:  

 • познайомити студентів із ознайомити студентів з основними етапами становлення і розвитку інформаційних агентств, їх роллю і місцем у процесах глобалізації;

 • установити особливості роботи журналіста для інформаційного агентства;

 • надати студентам базові відомості про жанри новинної журналістики, про збагачення інформаційними агентствами жанрової палітри журналістики;

 • домогтися розуміння студентами понять «агенційна журналістика», «інформаційний продукт»;

 • забезпечити засвоєння студентами принципів побудови повідомлень світових та вітчизняних інформаційних агентств;

 • забезпечити засвоєння студентами вимог, які висуваються до матеріалів інформаційних агентств, навчити користуватися жанровим потенціалом ;

 • ознайомити студентів із структурою та організацією роботи інформаційних агентств:

 • навчити редагувати матеріали інформаційних агентств, адаптуючи їх до потреб потенційної аудиторії. ;

 • подбати про перспективне бачення студентами можливостей і проблем глобальних та національних інформаційних агентств в епоху Інтернету.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

 • основні етапи становлення та розвитку світових та вітчизняних інформаційних агентств, лідерів сучасного інформаційного ринку:

 • особливості агенційної журналістики, принципи та критерії відбору новин;

 • структуру повідомлення інформаційного агентства: слаглайн, хедлайн, дейтлайн, лід, су блід, джерела інформації, бекграунд;

 • жанрову систему, яка використовується вітчизняними та світовими інформаційними агентствами та характеристики таких жанрів як факт, розширене повідомлення, замітка (та її різновиди), репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція, інформаційний звіт, жанр статистичної інформації, виклад думок, огляд преси, портрет (його різновиди).

 • принципи організації роботи інформаційного агентства;

 • поняття диверсифікації інформаційних продуктів та послуг інформаційних агентств та її причини:

 • принципи редагування матеріалів інформаційних агентств

 • техніку написання повідомлення для інформаційного агентства та підготовки різножанрових матеріалів;

 • можливості та перспективи розвитку інформаційних агентств в епоху глобалізації.

УМІТИ:

 • застосувати на практиці свої знання, отримані в курсі;

 • шукати та відбирати новини для інформаційних агентств;

 • збирати необхідну для написання матеріалів інформацію;

 • вмотивовано користуватися різними джерелами інформації;

 • визначити жанр майбутнього матеріалу для інформаційного агентства;

 • сформувати його структуру, включивши всі обов’язкові елементи;

 • вміти писати повідомлення для інформаційних агентств та готувати матеріали в інших жанрах;

 • вміти готувати бекграунд та підбирати для цього інформацію;

 • володіти основами редагування матеріалів інформаційних агентств;

 • вміти адаптувати повідомлення інформаційного агентства до потреб аудиторії, співвіднісши його з інтересами потенційних споживачів інформації.

Курс агенційної журналістики є першим у низці дисциплін професійно-практичної підготовки студентів-журналістів. Читається у 2 семестрі першого року навчання в обсязі 288 годин (8 кредитів). З яких 102 години практичних занять та 186 годин самостійної роботи. Навчальним планом передбачено, що дисципліна читається упродовж цілого дня, тобто 6 аудиторних годин, з яких 2 години теоретичного та 4 години практичного характеру.

Проведення практичних занять передбачає використання різноманітних інтерактивних форм і методів навчання, таких як «мозковий штурм», ділова гра, робота в малих групах, дискусії, екскурсії тощо. Наближення до реальної журналістської творчості забезпечується підготовкою матеріалів для інформаційного агентства Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка «ІЖ інформ».

Самостійна робота студентів спрямована не лише на розширення знань, а й на підготовку інформаційних матеріалів, на вироблення навичок застосовувати здобуті знання на практиці. Кожне завдання для самостійного опрацювання передбачає роботу із реальними матеріалами інформаційних агентств, знайомство із їх інформаційною продукцією та послугами. Це дає можливість студентам не лише усвідомити реалії сучасної журналістики, а й виробити звичку постійно слідкувати за розвитком вітчизняного та світового ринку інформації, сформувати критичний погляд, здатність до аналітичного мислення.

Оволодіння основами новинної журналістики, формами і методами роботи журналістів інформаційних агентств створить надійне підґрунтя для подальшого вдосконалення і розвитку професійних навичок студентів, зробить внесок у формування їхньої журналістської майстерності.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Журналістський фах: Агенційна журналістика» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою
90-100

5

відмінно
85-89

4

добре

дуже добре

75-84
65-74

3

задовільно
60-64

достатньо

35-59

2

незадовільно

з можливість повторного складання

1-34

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Контроль знань.

Поточний:

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; творчих робіт; контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально 60 балів за виконані завдання.

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

Робота на тематичних практичних заняттях

16 тем х 1 бали = 16 балів

16 тем х 0,5 балів = 8 балів

(округлюється за математичними правилами)Виконання домашніх самостійних робіт

15 роб. х 2 бали = 30 балів


8 роб. х 1 бали = 8 балівКонтрольна робота

(модульна)
2 роб. х 5 балів = 10 балів

2 роб. х 3 бали = 6 балів

Підсумкова контрольна робота


1 роб. х 4 бали = 4 бали

1 роб. х 2 бали = 2 бали

Всього

60 балів

24 бали


Підсумковий:

Відбувається у вигляді іспиту, що складається з тестового та творчого завдань.


Розрахунок 100 бальної оцінки відбувається за накопичувальною системою

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Підсумкова контрольна робота

Оцінка на іспиті

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

37

19

4

40

100

Студенти, що набрали менше 24 балів до складання іспиту не допускаються.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


теми

Назва практичного заняття

Кількість годин

практичних

самост. робота

Змістовий модуль 1

«Інформаційні агентства у системі засобів масової комунікації»Особливості зародження, розвитку інформаційних агентств. Формування досвіду українських інформаційних агентств у світовому контексті

6

8Сучасний стан розвитку інформаційних агентств

6

8Організація і структура роботи інформаційних агентств

6

10Національні інформаційні агентства Європи

6

4Інформаційні агентства Азії та Африки. Об’єднання інформаційних агентств

6

8Інформаційні агентства на медіа-ринку України

6

8Роль інформаційних агентства у формуванні іміджу України у світі

6

8Інформаційні агентства у процесі євроінтеграції України

6

8Правове поле діяльності інформаційних агентства: світові традиції та українська практика

6

8Глобальні телемережі новин на інформаційному ринку

6

6Інформаційні агентства в мережі Інтернет

6

8Діяльність інформаційних агентств у контексті громадянської журналістики

6

6

Модульна контрольна робота

2
Змістовий модуль 2

«Інформаційно-творчі особливості агенційної журналістики»Особливості журналістики новин.

Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств6

12Інформаційні продукти і жанри інформаційних агентств

6

48Джерела інформації в роботі інформаційних агентств

6

12Способи вираження позиції інформаційними агентствами

6

24

Модульна контрольна робота

2
Підсумкова контрольна робота

2ВСЬОГО

102

186

Загальний обсяг 288 год., у тому числі:

Практичні - 102 год., Самостійна робота – 186 год.Змістовий модуль 1

«Інформаційні агентства у системі

засобів масової комунікації»
Тема 1

Практичне заняття 1 (теоретичне)

Особливості зародження, розвитку інформаційних агентств. Формування досвіду українських інформаційних агентств у світовому контексті.


Практичне заняття 2-3

Визначення структурно-творчих особливостей повідомлень українських та світових інформаційних агентств.


Опис заняття.
Робота в малих групах.

Студенти отримують комплект роздрукованих повідомлень зі стрічок інформаційних агентств. На основі їх аналізу, роблять висновок про спільне й відмінне отриманих повідомлень, про їх зміст та структуру.

Визначені студентами спільні й відмінні риси виписуються на дошку або на папір.

Після закінчення студентами аналізу викладач узагальнює почуте й робить висновок про спільні риси повідомлень інформаційних агентств.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Написати повідомлення для одного із світових інформаційних агентств.Література [1, 3,11, 18, 22]
Тема 2

Практичне заняття 4 (теоретичне)

Сучасний стан розвитку інформаційних агентств


Практичне заняття 5

Вплив глобальних трансформацій та інформаційно-комунікаційних технологій на діяльність інформаційних агентств (на прикладі агентства Рейтер).


Опис заняття

На ноутбуці в аудиторії викладач відкриває сторінку «Second Life». Там знаходить віртуальний офіс інформаційного агентства Рейтер. Студенти знайомляться з офісом, організацією його роботи, із віртуальним кореспондентом. Після ознайомлення аналізують інформацію, яка подається агентством і його віртуальним офісом.

Практичне заняття 6

Фотографії інформаційних агентств у структурі їх інформаційних продуктів.


Опис заняття

Студенти аналізують фотографії різноманітних інформаційних агентств, зокрема українського фотографічного агентства PHL.

Знаходять у принесених на заняття друкованих ЗМІ ( газетах і журналах)фотографії інформаційних агентств.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Підготувати фотографії для інформаційного агентства «Іж-інформ» із врахуванням інтересів його потенційної аудиторії.Література [1,3, 11, 18, 22]
Тема 3

Практичне заняття 7 (теоретичне)

Організація і структура роботи інформаційних агентств


Практичне заняття 8

Моделювання діяльності інформаційного агентства.


Опис заняття

Робота в малих групах.

Кожна група створює інформаційне агентство, або обирає із вже існуючих.

Визначає структуру інформаційного агентства та призначає керівників агентства, відповідальних за роботу відділів.

Кожна робоча група отримує перелік тем зі стрічок українських інформаційних агентств. Кожен відділ має відібрати 3-5 тем, які агентство планує висвітлювати, аргументуючи при цьому свій вибір.

Потрібно враховувати спрямованість інформаційного агентства та інтереси аудиторії.
Практичне заняття 9

Інформаційні продукти та послуги інформаційних агентств.На занятті студенти переглядають трансляцію прес-конференцій, які проводяться в УНІАНІ і транслюються на 5 каналі.

Переглядають зразки відеопродукції агентств Рейтер та Асошіейтед Прес (Reuters Television –RTV, Associated Press Television – APTN).

Обговорюють перспективи розвитку та диверсифікації інформаційних продуктів у сучасному інформаційному просторі.
Завдання для самостійної роботи (10 год.)

1. Написати два повідомлення з прес-конференції УНІАН.

2. Україна на сторінках світових та національних інформаційних агентств. Написати огляд новин про Україну, використавши стрічки світових та національних інформаційних агентств.

Література [1, 2, 3, 11, 18,20, 21, 22]
Тема 4

Практичне заняття 10 (теоретичне)

Національні інформаційні агентства Європи


Практичне заняття 11

Особливості зародження та розвитку європейської агенційної журналістики.


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти аналізують роздані викладачем зразки повідомлень європейських національних інформаційних агентств та намагаються визначити якому інформаційному агентству (якої країни) вони належать.
Практичне заняття 12

Створення повідомлень для інформаційних європейських національних інформаційних агентств.


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти пишуть повідомлення для запропонованого викладачем інформаційного агентства про події в Україні, готуючи відповідний бекграунд.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Зробити перелік національних агентств Європи, Азії, Африки, Америки (на вибір)Література [1,3, 11-23,27-29, 33]
Тема 5

Практичне заняття 13 (теоретичне)

Інформаційні агентства Азії та Африки. Об’єднання інформаційних агентств.


Практичне заняття 14

Особливості зародження та розвитку агенційної журналістики країн Азії та Африки..


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти аналізують роздані викладачем зразки повідомлень азійських та африканських національних інформаційних агентств та намагаються визначити якому інформаційному агентству ( якої країни) вони належать.
Практичне заняття 15

Створення повідомлень для інформаційних азійських та африканських національних інформаційних агентств.Опис заняття

Студенти пишуть повідомлення для запропонованого викладачем інформаційного агентства про події в Україні, готуючи відповідний бекграунд.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Описати діяльність одного національного інформаційного агентства світу.Література [1,3, 11-23,27-29, 33]
Тема 6

Практичне заняття 16 (теоретичне)

Інформаційні агентства на медіа ринку України


Практичне заняття 17

Державні та недержавні інформаційні агентства України


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти аналізують повідомлення українських інформаційних агентств, висловлюючи припущення щодо форми їх власності.

Порівнюють висвітлення однієї події. Висловлюючи припущення про можливий вплив форми власності агентства на тональність повідомлення.
Практичне заняття 18

Традиційні інформаційні агентства та інформаційні агентства в мережі Інтернет


Опис заняття

Студенти порівнюють повідомлення інформаційних агентств, виокремлюючи спільні і відмінні риси.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Відвідати прес-конференцію інформаційного агентства і написати повідомлення.Література [1, 13, 19-21]
Тема 7

Практичне заняття 19 (теоретичне)

Роль інформаційних агентства у формуванні іміджу України у світі


Практичне заняття 20-21

Формування іміджу України українськими інформаційними агентствами


Опис занять

Проаналізувати стрічки українських інформаційних агентств (національних та місцевих) за 1 день. Зробити висновок: скільки матеріалів можуть покращити (погіршити) імідж України.

Робота в малих групах

Обговорити і запропонувати перелік тем, спрямованих на формування позитивного іміджу України.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Проаналізувати інформацію з іншомовних стрічок Українських інформаційних агентств.Література [1, 13, 19-21]
Тема 8

Практичне заняття 22 (теоретичне)

Інформаційні агентства у процесі євроінтеграції України


Практичне заняття 23-24

Джерела інформації про євроінтеграцію України та їх використання в журналістській практиці


Опис заняття

Робота в малих групах.

Обговорити й запропонувати перелік тем щодо євроінтеграції України. Розробити схему залучення різноманітних інформаційних джерел та методи роботи з ними.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Скласти перелік прямих і непрямих джерел до теми Євоінтеграція України.Література [1,13, 19-21,27, 29]
Тема 9

Практичне заняття 25 (теоретичне)

Правове поле діяльності інформаційних агентства: світові традиції та українська практика


Практичне заняття 26-27

Законодавча база діяльності українських інформаційних агентств.


Опис заняття

Робота в малих групах.

Група ділиться на парну кількість підгруп. Одні з них – готують заяву на адресу реєструю чого органу про реєстрацію інформаційного агентства, а інші – моделюють роботу реєструю чого органу.

Роль реєструючого органу можуть виконувати студенти іншої групи. Завдання однієї групи – подати заяву, а іншої – знайти недоліки у заповнення заяви і не прийняти її.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Опрацювати українське законодавство, яке регулює діяльність інформаційних агентств.Література [1, 4, 10, 24-26]
Тема 10

Практичне заняття 28 (теоретичне)

Глобальні телемережі новин на інформаційному ринку


Практичне заняття 29-30

Телевізійні агентства новин


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти моделюють роботу телевізійного агентства новин. Після обговорення інформаційного порядку денного визначають ньюзмейкерів для свого інформаційного агентства, враховуючи потенційні потреби певної аудиторії.
Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Зробити порівняльну характеристику подачі новин за один день одним з телевізійних агентств новин та класичним інформаційним агентствомЛітература [7,11-32]

Тема 11


Практичне заняття 31 (теоретичне)

Інформаційні агентства в мережі Інтернет


Практичне заняття 32-33

Мережеві інформаційні агентства.


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти створюють модель мережевого агентства. Описують тематико-жанрову структуру сайту агенції. Пропонують теми матеріалів для кожної рубрики.
Завдання для самостійної роботи (8 год.)

Описати роботу одного з мережевих агентств України.Література [1, 5, 6, 7, 29, 30, 31]
Тема 12

Практичне заняття 34 (теоретичне)

Діяльність інформаційних агентств у контексті громадянської журналістики


Практичне заняття 35-36
Опис заняття

Робота в малих групах.

С студенти моделюють роботу інформаційного агентства, яке використовує у своїй роботі матеріали громадянської журналістики.

Крок перший

Проводиться опитування студентів, викладачів, відвідувачів Інституту журналістики: які новини ви знаєте? Що нового відбулося в Інституті або довкола нього? Свідком якої події вам довелося бути?

Крок другий

Обговорення зібраної інформації, відбір новин, які можуть бути розміщені на стрічці агентства.

Крок третій

Обговорення можливих способів перевірки інформації, уточнення деталей, підбір джерел інформації до тем.
Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Знайти повідомлення громадянської журналістики на сайтах світових інформаційних агентств.Література [1, 18]

Змістовий модуль 2

«Інформаційно-творчі особливості

агенційної журналістики»
Тема 13

Практичне заняття 37 (теоретичне)

Особливості журналістики новин.

Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств
Практичне заняття 38

Структура інформаційного повідомлення сучасних інформаційних агентств.


Опис заняття

Отримавши зразки повідомлень інформаційних агентств, студенти аналізують їх структуру, відповідність правилу «перевернутої піраміди», правилу «наближення інтересів» тощо. Пишуть інформаційне повідомлення для «ІЖ-інформ».
Практичне заняття 39

Жанри інформаційних агентств: флеш (повідомлення-блискавка), лід, факт.


Опис заняття

За поданою інформацією (можливий матеріал друкованого ЗМІ, підібраний викладачем) студенти пишуть флеш, лід, факт.
Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Написати 5 повідомлень для інформаційного агентства «ІЖ-інформ».

 2. З матеріалів «Урядового кур’єру» написати флеш, лід та факт.

Література [1, 2, 3, 6, 8, 9,10]
Тема 14

Практичне заняття 40 (теоретичне)

Інформаційні продукти і жанри інформаційних агентств


Практичне заняття 41-42

Розширене повідомлення, замітка.


Опис заняття

За поданою інформацією (кейсом) студенти повинні написати розширене повідомлення, замітку. Поетапна робота обговорюється в малих групах та підсумовується викладачем.
Завдання для самостійної роботи (48 год.)

Опрацювати Reuters Guide Book.Література [1,2,3,8,10]

Тема 15


Практичне заняття 43 (теоретичне)

Джерела інформації в роботі інформаційних агентств.


Практичне заняття 44

Використання різноманітних джерел інформації у практиці інформаційних агентств


Опис заняття

Робота в малих групах.

Студенти отримують по 2 конверти, в одному з яких – прізвище та ім’я особи, а в іншому – тема.

Після одговорення, студенти мають написати перелік тем, до яких особа може бути експертом, а також перелік осіб, які можуть бути джерелами інформації до запропонованої теми.

Викладач може запропонувати студентам проаналізувати газетний матеріал та спробувати визначити якими джерелами інформації користувався журналіст та яких джерел йому не вистачило, які джерела можна було б залучити для удосконалення публікації.
Практичне заняття 45

Використання різноманітних джерел інформації у практиці інформаційних агентств


Опис заняття

Робота в малих групах.

Викладач готує перелік осіб та тем, написаних на вузеньких листочках.

Студенти обирають особу й тему. Після обговорення в групах, під час якого вони намагаються логічно поєднати особу й тему, група формулює 10 запитань до особи на запропоновану тему.

Серед осіб мають бути прізвища кількох студентів-однокурсників із іншої групи. Після озвучення запитань, викладач запрошує студента, до якого адресовані запитання, й пропонує провести інтерв’ю у режимі реального часу.

Завдання для самостійної роботи (12 год.)

Скласти покажчик прямих і непрямих джерел інформації до запропонованої викладачем теми. Написати аналітичний матеріалЛітература [1,2,8,10]
Тема 16

Практичне заняття 46 (теоретичне)

Способи вираження позиції інформаційними агентствами


Практичне заняття 47-48
Опис заняття

Робота у малих групах.

На основі запропонованого ситуативного завдання (кейсу) студенти готують інформацію з позитивним та негативним забарвленням, використовуючи різні способи вираження позиції інформаційними агентствами.
Завдання для самостійної роботи (24 год.)

За матеріалами інформаційних агентств скласти словник позитивної, негативної та нейтрально забарвленої лексики.Література [1,2,10]
Приблизний перелік питань, які виносяться на екзамен:


 1. Дослідники історії становлення та розвитку інформаційних агентств.

 2. Трансформація місця і ролі інформаційних агентств в системі засобів масової інформації.

 3. Інформаційні агентства, телеграфні агентства, агентства новин.

 4. Причини виникнення перших світових інформаційних агентств.

 5. Зародження української агенційної журналістики у контексті світової.

 6. Інформаційне агентство Шарля Гаваса.

 7. Інформаційна діяльність Поля Юліуса Рейтера.

 8. Інформаційне агентство Рейтер.

 9. Інформаційне агентство Вольфа.

 10. Інформаційне агентство «Ассошіейтед Прес»: етапи становлення.

 11. Угода між інформаційними агентствами 1870 року: історичне значення.

 12. Підстави для створення першого російського офіційного інформаційного агентства.

 13. Інформаційні агентства СПТА і ПТА.

 14. Особливості інформаційного агентства «Трансоцеан».

 15. Причини посилення позицій американських інформаційних агентств порівняно з європейськими.

 16. Вплив Другої світової війни на розвиток інформаційних агентств світу.

 17. Радінформбюро та АПН.

 18. Особливості інформаційного агентства АПН.

 19. Попередники інформаційних агентств України.

 20. Українське державне телеграфне агентство (УТА) та Українське телеграфічне агентство (УТА).

 21. Інформаційне агентство РАТАУ.

 22. Укрінформ як наступник РАТАУ.

 23. Сучасна вітчизняна та зарубіжна агенційна журналістика.

 24. Визначення поняття «інформаційна журналістика».

 25. Класифікація інформаційних агентств в залежності від їх організаційної форми.

 26. Особливості вітчизняного ринку виробництва новин.

 27. Основні категорії інформаційних продуктів інформаційних агентств.

 28. Причини диверсифікації продуктів сучасних інформаційних агентств.

 29. Поняття «інформаційного продукту» агентства. Системи інформаційних продуктів.

 30. Неоднозначність статутних завдань Укрінформу.

 31. Українське незалежне інформаційне агентство «УНІАН».

 32. Інформаційна продукція УНІАН.

 33. Транснаціональні інформаційні компанії.

 34. Інформаційна група Інтерфакс.

 35. Ключові напрямки інформаційної діяльності агентство «Інтерфакс-Україна».

 36. Ключові гравці на сучасному інформаційному ринку світу серед інформаційних агентств.

 37. Інформаційні продукти «Рейтер»: розширення і диверсифікація.

 38. Сучасні інформаційні агентства Сполучених Штатів Америки.

 39. Сучасні інформаційні агентства Великобританії.

 40. Система інформаційних продуктів ІТАР-ТАРС.

 41. Сучасні інформаційні агентства азійських країн у світовому контексті.

 42. Інформаційне агентство Китаю.

 43. Особливості реєстрації українських інформаційних агентств.

 44. Правове поле діяльності вітчизняних інформаційних агентств.

 45. Законодавча класифікація інформаційних агентств України.

 46. Перше недержавне інформаційне агентство України.

 47. Регіональні інформаційні агентства України.

 48. Державні інформаційні агентства України.

 49. Інформаційні агентства он-лайн.

 50. Інформаційне агентство УФС.

 51. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств: вітчизняні і світові надбання.

 52. Слаглайн, дейтлайн, хедлайн.

 53. Структура повідомлень інформаційних агентств.

 54. Лід. Особливості побудови та види.

 55. Бекграунд інформаційного повідомлення.

 56. Обов’язкові компоненти інформаційного повідомлення.

 57. Джерела інформації як обов’язкові компоненти інформаційних повідомлень агентств новин.

 58. Види джерел інформації та особливості х використання.

 59. Особливості використання цитат в повідомленнях світових інформаційних агентств.

 60. Способи вираження позиції інформаційних агентств.

 61. Інформаційні продукти та їх жанри.

 62. Факт і розширене повідомлення.

 63. Замітка та її види.

 64. Виклад думок як жанр у практиці інформаційних агентств.

 65. Інформаційний звіт та його використання.

 66. Жанр статистичної інформації.

 67. Фічер.

 68. Інтерв’ю та репортаж у практиці інформаційних агентств.

 69. Портрет, види портрета у практиці інформаційних агентств.

 70. Фактори, які впливають на розвиток сучасних вітчизняних та зарубіжних інформаційних агентств.


Основна література


 1. Нестеряк Ю.М. Агенційна журналістика. Курс лекцій. – К.: Інститут журналістики, 2009. – 185с.

 2. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 160 с. (електронний варіант – http://evartist.narod.ru/text3/43.htm)

 3. Сапунов В.И. Зарубежные информационные агентства. – Спб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 382 с.Додаткова література


 1. Засоби масової інформації: українське законодавство. – К., 2004. –
  366 с.

 2. Могилевская Э.В. Информационные агентства в Интернете/ http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1164&level1=main&level2=articles

 3. Могилевская Э.В. Типологические признаки информационных агентств в Интернете.// Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика – Воронеж, 2008. - №1- С.207-213 (електронний варіант - http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1756&level1=main&level2=articles)

 4. Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. М.: Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. – 168 с. (електронний варіант – http://evartist.narod.ru/text5/68.htm)

 5. Погорелый Ю. А. Информационное агентство: стиль оперативных сообщений / Под ред. Г.Ф. Вороненковой. М., 2000. – 36 с. (електронний варіант – http://www.evartist.narod.ru/text19/018.htm)

 6. Технология новостей: от события к идее // http://www.newsman.tsu.ru/library/main/NewsTech.pdf. - 2004.

 7. Reuters Handbook of Journalism. – London, 2008. – 535 р. (http://handbook.reuters.com/index.php/Main_Page)Інтернет посилання


 1. Агентство “Асошіейтед Прес” http://www.ap.org

 2. Агентство Інтерфакс www.interfax-news.com

 3. Агентство “Інтерфакс-Україна” www.interfax.com.ua

 4. Агентство Ітар-ТАРС www.itar-tass.com

 5. Агентство Кіодо Цусін www.kyodo.co.jp

 6. Агентство РІА-новини www.rian.ru

 7. Агентство “Сіньхуа” www.xinhua.org

 8. Агентство “Томсон-Ройтерс” http://www.reuters.com

 9. Агентство Українські новини http://ukranews.com

 10. Агентство “Укрінформ” www.ukrinform.ua

 11. Агентство “УНІАН” www.unian.net

 12. Агентство “Франс Прес” http://www.afp.com

 13. Альянс Середземноморських інформаційних агентств www.aman-alliance.org

 14. Законодавча база Верховної ради України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 15. Інформаційний центр Міністерства юстиції України http://www.informjust.ua/

 16. Міністерство Юстиції України http://www.minjust.gov.ua/0/11739

 17. Об’єднання європейських інформаційних агентств http://www.newsalliance.org

 18. Організація інформаційних агентств Азійсько-Тихоокеанського регіону www.oananews.org

 19. Причорноморська асоціація національних інформаційних агентств – ПАНІА http://bsanna-news.ukrinform.ua

 20. Телевізійна мережа новин BBC http://news.bbc.co.uk

 21. Телевізійна мережа новин CNN http://www.cnn.com

 22. Телевізійна мережа новин Аль-Джазіра http://english.aljazeera.net

 23. Федерація арабських інформаційних агентств www.fananews.comБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка