Програма для студентів спеціальності 040103 геологія ЗатвердженоСкачати 244.5 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір244.5 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет
Кафедра гідрогеології та інженерної геології
Укладач: канд.техн. наук, асистент Шостак А.В.

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.040103 – геологія

Затверджено

на засіданні кафедри гідрогеології

та інженерної геології

Протокол № 18

від «17» травня 2007 р.

Зав. кафедри

___________ ______________


Декан факультету

___________ ______________


Київ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Інженерна геологія».

Укладач: канд. техн. наук, асистент Шостак Андрій Володимирович.

Лектор: канд. техн. наук, асистент Шостак А.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«15» червня 2007 р.ВСТУП

Дисципліна «Інженерна геологія є базовою нормативною дисципліною для освітнього рівня бакалаврів з геології. Вона читається протягом 4 семестру в обсязі 2,5 кредитів, у тому числі 90 годин аудиторних занять, з них 34 години лекцій, 17 годин лабораторних занять і 39 годин самостійної роботи. Завершується вивчення дисципліни заліком у кінці 4 семестру.Метою і завданням навчальної дисципліни «Інженерна геологія» є підготовка майбутніх фахівців до постійного кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, а також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії геологічного середовища зі спорудами та інженерними роботами.

Предмет навчальної дисципліни «Інженерна геологія» включає в себе: оцінку інженерно-геологічних умов для обґрунтування принципової можливості будівництва різного виду споруд; вибір методів моніторингу над геологічними та керування інженерно-геологічними процесами, а також визначення заходів із запобігання небезпечним наслідкам, охорони довкілля і виконання методично обґрунтованих вишукувань.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 1. основні принципи теорії комплексного формування геологічної обстановки конкретного району;

 2. характеристики всіх діючих природних геологічних чинників, що впливають на ґрунти і споруди;

 3. наслідки впливу певних чинників на систему «споруда – ґрунт »;

 4. класифікацію природних фізико-геологічних і інженерно-геологічних процесів і явищ;

 5. методи вивчення процесів, явищ та наслідків їхньої взаємодії зі спорудами;

 6. засоби нейтралізації та протидії небезпечним фізико-геологічним та інженерно-геологічним процесам і явищам.

Студент повинен уміти:

 1. піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні умови;

 2. оцінювати вплив будь-якої споруди на геологічне середовище і навпаки;

 3. самостійно приймати рішення щодо вибору місця розташування проектної споруди;

 4. обирати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення протидії несприятливим інженерно-геологічним умовам;

 5. визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники властивостей ґрунтів;

 6. призначати раціональні методики інженерно-геологічних вишукувань відповідно до чинних нормативних документів.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Інженерна геологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з геології. Вона є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Методика інженерно-геологічних вишукувань», «Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія України».

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна «Інженерна геологія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в цілому за семестр.

Форми поточного контролю. За результатами модульних контрольних робіт (2 роботи протягом семестру) студент може отримати максимально 36 балів (по 18 балів за роботу). Студент може також отримати максимально 14 балів за усні відповіді, 10 балів – за доповнення на практичних заняттях.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.

Модульна контрольна робота №1. Варіанти тем: 1. Вивітрювання гірських порід і основні його чинники (шляхи проникнення, мінеральні зміни в породах, ознаки вивітрювання, зони вивітрювання).

 2. Сезонне та багаторічне промерзання гірських порід. Явища, пов’язані з циклічним промерзанням і відтаванням. Типи підземних льодів. Термоабразія, термокарст, соліфлюкція грунтів.

Модульна контрольна робота №2. Варіанти тем:

 1. Площинний змив і струмениста ерозія. Стадії утворення ярів. Діяльність річок.

 2. Формування берегів природних водоймищ. Селеві потоки (умови утворення, руху, наслідки, заходи протидії).

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою. Підсумкова оцінка розраховується як накопичена з оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік.

Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

30

30

40

100

При цьому кількість балів відповідає наступним оцінкам:

1-34 – «не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «не зараховано» з можливістю повторного складання;

60-64 – «зараховано» («достатньо»);

65-74 – «зараховано» («задовільно»);

75-84 – «зараховано» («добре»);

85-89 – «зараховано» («дуже добре»);

90-100 – «зараховано» («відмінно»).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ темиНАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

Лекції

Лабор.

робота


Самост.

робота


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1

Зміст і об‘єм навчальної дисципліни “Інженерна геологія”. Поняття про інженерно-геологічні умови та їх оцінку. Інженерно-геологічна оцінка геоморфологічних та гідрогеологічних умов місцевості.

2
2

2

Гірські породи як багатокомпонентні системи. Вплив будови і зв’язків у ґрунтах на їхні властивості. Класифікація ґрунтів. Фізичні властивості ґрунтів.

3
4

3

Фізико-хімічні і фізико-механічні властивості ґрунтів. Фізико-геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища (загальна характеристика і принципи класифікації).

2
3

4

Вивітрювання і основні його чинники. Оцінка вивітрілості порід і заходи боротьби з вивітрюванням. Сезонне та багаторічне промерзання гірських порід.

3

4

3

5

Діяльність вітру (еолові процеси). Завдання інженерно-геологічних досліджень в районах розвитку вітрової діяльності. Заходи боротьби з еоловими процесами.

2
3

6

Діяльність поверхневих вод. Площинний змив і струмениста ерозія. Яругоутворення. Діяльність річок. Формування берегів природних водойм.

3

4

3

7

Просадкові явища. Карст, умови його утворення і розвитку, заходи боротьби з ним. Болота і заболочені території, умови їхнього утворення.

2
3

Модульна контрольна робота 1

1Змістовий модуль 2

8

Діяльність підземних вод. Суфозійні явища. Пливуни.

2
2

9

Дія гравітаційних сил на схилах. Зсуви, умови формування та причини утворення. Класифікація зсувів і засоби боротьби з ними.

4
3

10

Діяльність внутрішніх сил Землі. Причини землетрусів, їх класифікація. Оцінка сейсмічності територій. Сейсмічне та мікросейсмічне районування.

2

4

3

11

Процеси, пов‘язані з інженерно-господарською діяльністю людини. Стискання ґрунтів під спорудами.

3
4

12

Умови виконання інженерно-геологічних досліджень (економічні і природні).

2

5

3

13

Методи отримання інженерно-геологічної інформації. Гірничі та бурові роботи, геофізичні методи. Польові й лабораторні дослідження властивостей ґрунтів.

2
3

Модульна контрольна робота 2

1Всього

34

17

39

Загальний обсяг за семестр 90 год,

в тому числі:

лекції – 34 год;

лабораторні – 17 год;

самостійна робота – 39 год.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Зміст і об‘єм курсу “Інженерна геологія”. Поняття про інженерно-геологічні умови та їх оцінку. Інженерно-геологічна оцінка геоморфологічних та гідрогеологічних умов місцевості (2 год)
Лекція 1. Зміст і об‘єм навчальної дисципліни “Інженерна геологія”. Поняття про інженерно-геологічні умови та їх оцінку.

Інженерна геологія (ІГ) як складова у системі наук про Землю. Зміст інженерної геології як науки, її зв’язок із технічними, геологічними та іншими природничими науками. Роль вітчизняних учених (Ф.П.Саваренського, Г.М.Каменського, В.В.Приклонського, І.В.Попова та ін.) у виникненні й становленні науки. Етапи розвитку інженерної геології. Головні теоретичні і практичні завдання інженерної геології на сучасному етапі розвитку.

Вплив геологічних явищ на споруди. Оцінка інженерно-геологічних умов. Геологічна обстановка як головна складова інженерно-геологічних умов.
Завдання для самостійної роботи (2 год)

1.Предмет і об’єкт інженерної геології.

2. Інженерно-геологічна оцінка геоморфологічних та гідрогеологічних умов місцевості

Література [1,4,5,7].
Контрольні запитання


 1. Вкажіть основні етапи виникнення і розвитку інженерної геології як науки.

 2. Що собою становить об’єкт інженерної геології?

 3. Охарактеризуйте предмет інженерної геології.

 4. Дайте означення інженерно-геологічних умов.

 5. Що таке геологічна обстановка?ТЕМА 2. Гірські породи як багатокомпонентні системи. Вплив будови і зв’язків у грунтах на їх властивості. Класифікація грунтів. Фізичні властивості грунтів (4 год)
Лекція 2. Гірські породи як багатокомпонентні системи. Вплив будови і зв’язків у ґрунтах на їхні властивості.

Генетичний підхід до інженерно-геологічного вивчення гірських порід. Означення ґрунту як багатокомпонентної динамічної системи. Будова ґрунту і його склад (мінеральні, водні, органічні, газові складові). Вплив будови ґрунтів на їх властивості. Внутрішні зв’язки в ґрунтах, їх формування і особливості.


Завдання для самостійної роботи (2 год)

1.Генетична класифікація ґрунтів.

2.Види води в ґрунтах.

Література [2,5,7].
Контрольні запитання


 1. Назвіть і охарактеризуйте основні генетичні різновиди гірських порід.

 2. Що називається ґрунтом в інженерній геології?

 3. Які компоненти входять до складу ґрунту?

 4. Чим розрізняється будова різних генетичних типів ґрунтів?

 5. Поясніть взаємозв’язок між будовою і властивостями ґрунтів.


Лекція 3. Фізичні властивості ґрунтів.

Внутрішні зв’язки в ґрунтах, умови і особливості їх формування (хімічні, молекулярні, іонно-електростатичні, електростатичні, магнітні, капілярні). Теплофізичні, електричні і магнітні властивості ґрунтів. Щільність (густина), пористість і гранулометричний склад ґрунтів.


Завдання для самостійної роботи (2 год)

1. Щільність (густина), пористість і гранулометричний склад ґрунтів.Література [2,5,6,7].
Контрольні запитання

 1. Якими є основні типи внутрішніх зв’язків у ґрунтах?

 2. Дайте характеристику генетичних процесів, котрі впливають на формування зв’язків у ґрунтах.

 3. Від чого залежать теплофізичні і електричні властивості ґрунтів?

 4. Дайте означення щільності ґрунту, щільності сухого ґрунту і щільності часток ґрунту.

 5. Що характеризує гранулометричний склад ґрунту?


тема 3. Фізико-хімічні і фізико-механічні властивості ґрунтів. Фізико-геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища (загальна характеристика і принципи класифікації) (2 год).
Лекція 4. Фізико-хімічні і фізико-механічні властивості ґрунтів. Фізико-геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища (загальна характеристика і принципи класифікації).

Корозійні, електрокінетичні, адсорбційні, дифузні і осмотичні властивості ґрунтів. Фізико-хімічна обмінна здатність. Теплота змочування. Пластичність і набрякання. Тиксотропні властивості, усадка і просадка. Деформаційні і міцнісні властивості ґрунтів. Фізико-геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища (загальна характеристика і принципи класифікації).


Завдання для самостійної роботи (3 год)

1.Фізико-хімічна обмінна здатність ґрунтів.

1.Фізико-геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища (загальна характеристика і принципи класифікації).

Література [3,5,6,7].
Контрольні запитання


 1. У чому полягають причини підземної корозії матеріалів?

 2. Поясніть явища електроосмосу і електрофорезу в ґрунтах.

 3. Назвіть усі види поглинаючої здатності ґрунтів.

 4. Дайте означення пластичності й набрякання. Для яких видів ґрунтів вони властиві?

 5. В чому проявляються тиксотропні властивості ґрунтів?

 6. Назвіть основні деформаційні і міцні сні властивості ґрунтів.


тема 4. Вивітрювання і основні його чинники. Оцінка вивітрілості порід і заходи боротьби з вивітрюванням. Сезонне та багаторічне промерзання гірських порід (4 год).

Лекція 5. Вивітрювання і основні його чинники. Оцінка вивітрілості порід і заходи боротьби з вивітрюванням.

Означення процесів вивітрювання. Формування нових відкладів внаслідок вивітрювання. Основні питання, що стосуються інженерно-геологічного вивчення процесів вивітрювання: встановлення будови і закономірностей поширення зон і горизонтів вивітрювання; обґрунтування віку елювію і характеристика швидкостей процесів вивітрювання; встановлення зовнішніх ознак і класифікаційних показників стану і властивостей порід різного ступеня вивітрілості; розробка регіональної схеми розчленування кори вивітрювання на зони і горизонти; виявлення приуроченості різних екзогенних процесів до зон вивітрювання різного віку, будови і потужності; оцінка деформаційних властивостей по-різному вивітрілих порід; встановлення можливості використання по-різному вивітрілих порід як будівельних матеріалів.

Вплив температури, вологи, атмосферного повітря, підземних вод, живих організмів у різносторонньому вигляді на ґрунти. Видозміни у породах внаслідок вивітрювання. Зміна властивостей порід.
Лабораторне заняття 1.

1.Оцінка тріщинуватості гірських порід.

2.Побудова кругової діаграми тріщинуватості за даними польових вимірів.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Шляхи утворення елювіальних відкладів.

2.Роль температури і вологи у процесах вивітрювання порід.

Література [2,3,6,7].
Контрольні запитання


 1. Поясніть суть процесів вивітрювання гірських порід.

 2. Що таке елювій і як він утворюється?

 3. Поясніть механізм дії температури і води у процесах вивітрювання.

 4. Які мінеральні сполуки можуть утворюватися внаслідок процесів вивітрювання?

 5. Назвіть види тріщинуватості гірських порід.


Лекція 6. Сезонне та багаторічне промерзання. Умови будівництва на мерзлих ґрунтах.

Відмінності між мерзлими і морозними породами. Поширення сезонно- і багаторічно мерзлих порід (БМП) на земній кулі. Явища, поширені в областях розвитку БМП (термокарст, наледі, бугри пучіння, термоабразія берегів водоймищ, соліфлюкція). Види термокарсту за С.П.Качуріним. Морфологічні форми термокарсту. Типи наледей, причини їх утворення. Характеристика основних типів підземних льодів.

Методи будівництва в районах розвитку БМП: 1) без врахування вічномерзлого стану ґрунтів основи; 2) із збереженням вічномерзлого стану ґрунтів протягом всього періоду існування споруди; 3) з можливістю відтанення ґрунтів у процесі будівництва і експлуатації споруди; 4) з попереднім відтаненням мерзлих ґрунтів до закладення фундаменту.
Лабораторне заняття 2.

1.Побудова діаграми-«рози» тріщинуватості.

2.Розрахунок коефіцієнта тріщинної пустотності.
Завдання для самостійної роботи (2 год).

1.Процеси, що відбуваються в ґрунтах внаслідок промерзання.

2.Зовнішні прояви процесів промерзання і танення ґрунтів.

Література [2,3,5,7].
Контрольні запитання


 1. Поясніть відмінності між мерзлими і морозними породами.

 2. В чому полягає суть термокарсту і соліфлюкції?

 3. Дайте характеристику основних типів підземних льодів.

 4. Яким є механізм утворення наледей?

 5. Що таке термоабразія берегів водоймищ?

 6. Дайте пояснення до методів будівництва в районах розвитку багаторічно мерзлих порід.


тема 5. Діяльність вітру (еолові процеси). Завдання інженерно-геологічних досліджень в районах розвитку вітрової діяльності. Заходи боротьби з еоловими процесами (2 год).

Лекція 7. Діяльність вітру (еолові процеси). Завдання інженерно-геологічних досліджень в районах розвитку вітрової діяльності. Заходи боротьби з еоловими процесами.

Поняття про негативний вітровий вплив. Типи вітрів, їхня топоніміка. Геологічне значення вітрової діяльності. Еолові форми рельєфу, їхня будова та особливості. Гранулометричний і мінеральний склад рухомих пісків. Інженерно-геологічні дослідження в районах розвитку еолових процесів (визначення характеру, інтенсивності і напрямку розвитку; виявлення і оконтурення ділянок, складених рухомими пісками; вивчення складу і фізико-механічних властивостей різних типів еолових утворень). Рекомендації і заходи щодо протидії наслідкам еолових процесів.


Завдання для самостійної роботи (3 год)

1.Завдання інженерно-геологічних досліджень у районах розвитку вітрової діяльності. 2.Заходи боротьби з еоловими процесами.

Література [1,3,4,7].
Контрольні запитання


 1. Наведіть приклади негативних проявів вітрової діяльності.

 2. Які процеси називаються еоловими і в чому полягає їхня суть?

 3. Які за механічним складом породи піддаються еоловим процесам?

 4. Назвіть методи боротьби з наслідками еолових процесів.

 5. Поясніть суть інженерно-геологічних вишукувань на територіях розвитку рухомих пісків.


тема 6. Діяльність поверхневих вод. Площинний змив і струмениста ерозія. Яругоутворення. Діяльність річок. Формування берегів природних водойм (4 год).
Лекція 8. Діяльність поверхневих вод. Площинний змив і струмениста ерозія. Яругоутворення.

Процес площинного змиву, утворення делювіальних відкладів. Площинна ґрунтова ерозія (водна і ґрунтова). Струмениста ґрунтова ерозія (геологічна і ексцесивна). Чинники, що впливають на швидкість ґрунтової ерозії. Стійкість ґрунтів щодо ерозії. Вивчення закономірностей процесу ерозії (польові обстеження: морфологічні та інші ознаки, кількість промоїн після чергового дощу або сніготанення, відклади розмитого матеріалу у нижній частині схилів, наявність і розміри грязьових потоків і т.д.). Одночасно вивчається геологічна будова схилів, характер ґрунтового покриву, рельєф місцевості, рослинність і т.д.

Стадії розвитку яру. Регресивна ерозія, утворення висячого устя. Вироблення профілю рівноваги. Затухання процесу, утворення балки. Вплив місцевих природних умов: рельєфу, клімату, геологічної будови і гідрогеологічних умов, рослинного покриву і т.д. Характеристика розмивності порід. Заходи протидії яругоутворенню.
Лабораторне заняття 3.

1.Переформування берегів водосховищ.

2.Визначення профілю переробленого берега за методом Г.С.Золотарьова на 10-річну стадію.
Завдання для самостійної роботи (1 год)

1.Процеси площинного розмиву і ґрунтової ерозії.Література [3,5,7].
Контрольні запитання

 1. В чому полягає суть площинного розмиву і утворення делювію?

 2. Що таке струмениста ерозія?

 3. Поясніть суть процесу яругоутворення.

 4. Назвіть і охарактеризуйте стадії розвитку яру.

 5. Що таке профіль динамічної рівноваги?


Лекція 9. Діяльність річок. Формування берегів природних водойм.

Розмивання, перенесення і відкладення матеріалу річкою. Коразія і корозія гірських порід. Форми транспортування ґрунтового матеріалу. Співвідношення між еродуючою і акумулятивною діяльністю річки. Стадії життя річки, їхні характерні ознаки. Базис ерозії і профіль рівноваги. Бокова ерозія і вплив на неї розмивності порід. Причини порушення динамічної рівноваги.

Морська і озерна абразія. Корозія і коразія, роль хвилювання у цих процесах. Підводний і надводний схили, їхня форма. Абразійний і акумулятивний берегові профілі.
Лабораторне заняття 4.

1.Переробка берегів штучних водосховищ.

2.Визначення ширини переробленого берега за методом Г.С.Золотарьова на кінцеву стадію.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розмивна, транспортувальна і акумулятивна діяльність річок.

2.Умови формування і склад руслових відкладів річок.

Література [3,5,6,7].
Контрольні запитання


 1. Поясніть відмінності між коразією та корозією гірських порід.

 2. В яких формах відбувається перенесення річкою ґрунтового матеріалу?

 3. Що називається профілем рівноваги річки?

 4. Охарактеризуйте фаціальні різновиди алювіальної світи нормального профілю.

 5. Якими є умови формування акумулятивного і абразійного берегових профілів?


ТЕМА 7. Просадкові явища. Карст, умови його утворення і розвитку, заходи боротьби з ним. Болота і заболочені території, умови їхнього утворення (2 год).
Лекція 10. Просадкові явища. Карст, умови його утворення і розвитку, заходи боротьби з ним. Болота і заболочені території, умови їхнього утворення.

Природа просідних властивостей лесових ґрунтів. Роль адсорбційної води у руйнування початкової структури ґрунтів (фізико-хімічна взаємодія). Вплив водообміну на хімічне розчинення солей цементу. Зміни просідного процесу в часі (за О.К.Ларіоновим). Зовнішні результати перетворення структури лесових порід.

Означення карсту (за Ф.П.Саваренським). Географічне поширення карсту. Поєднання природних умов, за яких можливе утворення картсу. Ґрунти, що піддаються карстоутворенню (умови розчинності сполук, насичені і недонасичені розчини, роль домішок у процесах розчинення). Вплив температури, тиску, вуглекислоти, розчинених солей на загальну розчинність. Заходи протидії і обмеження карстових процесів.

Умови утворення заболочених територій і боліт, їх означення. Надлишкове зволоження і погіршення аерації ґрунтів, зміна рослинних асоціацій. Типи боліт (верхові, перехідні, низинні). Органічні й мінеральні складові болотних відкладів. Умови будівництва на заболочених територіях.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1.Лесові і лесовидні гірські породи: склад, особливості будови і властивості.

2.Вологісний режим зони аерації при заболочуванні.

Література [2,3,5,7].
Контрольні запитання

1. Дайте детальну характеристику складу і будови лесових порід

2. Поясніть механізм процесу просідання у лесових породах.

3. Дайте означення карстових процесів. Назвіть основні форми карстових проявів.

4. Охарактеризуйте послідовність утворення болота.

5. Назвіть типи болотних відкладів, дайте характеристику їхніх властивостей.


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

Необхідно дати якомога повну і вичерпну відповідь у письмовій формі на наступні варіанти запитань.

1.Вивітрювання гірських порід і основні його чинники (шляхи проникнення, мінеральні зміни в породах, ознаки вивітрювання, зони вивітрювання гірських порід).

2.Сезонне та багаторічне промерзання гірських порід. Явища, пов’язані з циклічним промерзанням і відтаванням. Типи підземних льодів. Термоабразія, термокарст, морозне пічіння, соліфлюкція ґрунтів.


Змістовий модуль 2
ТЕМА 8. Діяльність підземних вод. Суфозійні явища. Пливуни (2 год).
Лекція 11. Діяльність підземних вод. Суфозійні явища. Пливуни.

Означення і суть механічної та хімічної суфозії. Прояви суфозії у природних умовах. Умови виникнення й розвитку суфозії. Інженерно-геологічна оцінка можливості виникнення суфозії і заходи з її попередження.

Явище пливунності ґрунтів та його наслідки. Класифікація пливунів за О.Ф.Лебедєвим. Означення не істинних пливунів і їх причини. Істинні пливуни, умови їхнього утворення. Органо-мінеральні колоїди, алюмоферизолі і гелі, колоїдно-дисперсні мінерали. Характерні властивості пливунів.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Геологічні та гідрогеологічні умови виникнення суфозійних проявів.

2.Механізм утворення істинних і несправжніх пливунів у природних умовах.

Література [2,3,5,7].
Контрольні запитання


 1. Поясніть, у чому полягають відмінності між механічною та хімічною суфозією ґрунтів.

 2. За яких умов може відбуватися суфозія?

 3. Якими є завдання інженерно-геологічних досліджень території при вивченні суфозійних процесів?

 4. Дайте характеристику ґрунтам, схильним до проявів пливунних властивостей.

 5. Чим істинні пливуни відрізняються від несправжніх пливунів (псевдопливунів)?

 6. В чому проявляється тиксотропія ґрунтів? Вкажіть її причини.


ТЕМА 9. Дія гравітаційних сил на схилах. Зсуви, умови формування та причини утворення. Класифікація зсувів і засоби боротьби з ними (4 год).
Лекція 12. Дія гравітаційних сил на схилах.

Поділ схилів за геоморфологічним положенням та історією розвитку. Групи чинників, що обумовлюють виникнення й розвиток схилових процесів. Осипи, розсипи, обвали, снігові лавини. Заходи протидії схиловим процесам.


Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1.Схилові процеси і явища (осипи, розсипи, обвали, снігові лавини).Література [3,5,7].
Контрольні запитання

 1. Як класифікуються схили за геоморфологічними ознаками?

 2. Назвіть чинники, котрі формують середовище для проявів схилових процесів.

 3. Які чинники зміни стану і властивостей порід призводять до утворення схилових процесів?

 4. Яким чином тектонічні фактори позначаються на інтенсивності схилових процесів?


Лекція 13. Зсуви, умови формування та причини утворення. Класифікація зсувів і засоби боротьби з ними.

Причини утворення зсувів (процеси, що змінюють зовнішню форму і висоту схилу; процеси, що призводять до зміни будови і фізико-механічних властивостей порід схилу; процеси, що створюють додатковий тиск на породи схилу). Морфологія зсувного схилу, елементи зсувного тіла, його ознаки. Класифікація зсувів (приклад – за Ф.П.Саваренським). Протизсувні заходи.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Причини утворення зсувів у ґрунтових масивах.

2. Окремі, загальні і регіональні класифікації зсувів.

Література [1,3,5,6].
Контрольні запитання


 1. Дайте характеристику основним причинам утворення зсувів.

 2. В чому полягають відмінності між класифікаціями зсувів?

 3. Наведіть класифікацію зсувів за Ф.П.Саваренським.

 4. Вкажіть заходи боротьби і протидії зсувним процесам.

 5. Дайте характеристику укісним і підземним дренажам як протизсувним заходам.ТЕМА 10. Діяльність внутрішніх сил Землі. Причини землетрусів, їх класифікація. Оцінка сейсмічності територій. Сейсмічне та мікросейсмічне районування (2 год).
Лекція 14. Діяльність внутрішніх сил Землі. Причини землетрусів, їх класифікація. Оцінка сейсмічності територій. Сейсмічне та мікросейсмічне районування.

Суть явища землетрусу та його означення. Види землетрусів і механізм їхнього утворення (за Г.О.Гамбурцевим). Блоки і послаблені зони, сейсмічні шви, осередки землетрусів. Показники сейсмічності території. Види і поширення сейсмічних хвиль, результати їхньої дії на поверхні землі та на споруди. Оцінка енергії осередку землетрусу. Поняття про магнітуду, її суть. Оцінка інтенсивності землетрусів (шкала Ріхтера, 12-бальна Міжнародна шкала, суть і розбіжності між ними). Сейсмічне районування.


Лабораторне заняття 5.

1.Побудова інженерно-геологічних розрізів за даними буріння свердловин.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1.Оцінка сейсмічності територій і сейсмічне районування.

2.Міжнародна 12-бальна сейсмічна шкала (принципи побудови і критерії оцінювання сили землетрусів).

Література [3,5,6,7].
Контрольні запитання


 1. Назвіть і охарактеризуйте типи землетрусів.

 2. Поясніть теорію і механізм утворення землетрусів за Г.О.Гамбурцевим.

 3. Що таке магнітуда і як вона обчислюється?

 4. Як оцінюється сила землетрусу за шкалою Ріхтера та за 12-бальною шкалою?

 5. Які зони земної кори відзначаються найбільшою сейсмічною активністю?тема 11. Процеси, пов‘язані з інженерно-господарською діяльністю людини. Стискання грунтів під спорудами (3 год).
Лекція 15. Процеси, пов‘язані з інженерно-господарською діяльністю людини.

Утворення гірничого тиску в підземних виробках, його небезпека і наслідки. Елементи теорії склепіння природної рівноваги (за проф.М.М.Протодьяконовим). Розрахунок величини тиску на кріплення гірничої виробки. Осідання ґрунтових товщ внаслідок вироблення родовищ вуглеводнів та підземних вод.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Вчення про склепіння природної рівноваги.

2.Зрушення ґрунтів над виробленим простором у підземних спорудах.

Література [1,2,5,6].
Контрольні запитання


 1. Як утворюється гірничий тиск у підземних виробках?

 2. Що таке склепіння природної рівноваги?

 3. Поясніть залежність для розрахунку величини тиску на кріплення гірничої виробки.

 4. Чому відбувається обрушення склепінь у підземних гірничих виробках?

 5. Як оцінюється величина осідання внаслідок спрацювання водоносного горизонту?


Лекція 16. Стискання ґрунтів під спорудами.

Природа осідання споруд від додаткового тиску. Групи чинників, від яких залежить величина осідання і його розвиток у часі. Поняття про пружні, структурно-адсорбційні і структурні деформації в ґрунтах. Порівняльна характеристика ґрунтів за деформаціями. Фільтраційна консолідація ґрунтів. Нерівномірність осідань ґрунтів, її наслідки та заходи протидії.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Види деформацій у ґрунтових основах (порівняльна характеристика).

2.Теорія фільтраційної консолідації.

Література [2,3,5,7].
Контрольні запитання


 1. Від чого залежить величина осідання ґрунтової основи?

 2. Назвіть типи деформацій у ґрунтах.

 3. Які типи деформацій переважають у скельних і напівскельних ґрунтах?

 4. Дайте характеристику деформацій, що відбуваються в піщаних і глинистих ґрунтах.

 5. Яка деформація називається граничною?тема 12. Умови виконання інженерно-геологічних досліджень (економічні і природні) (2 год).
Лекція 17. умови виконання інженерно-геологічних досліджень (економічні і природні).

Комплекс економічних умов виконання інженерно-геологічних вишукувань. Вплив природних умов на методику вишукувань і засоби їхнього виконання. Тектонічні умови, літолого-петрографічні особливості порід, гідрогеологічні умови, фізико-геологічні процеси і явища як чинники, що впливають на виконання інженерно-геологічних робіт.Лабораторне заняття 6.

1.Побудова літолого-генетичної карти за даними інженерно-геологічних вишукувань.

2.Знайомство з основними типами інженерно-геологічних карт (їх призначення, принципи побудови, використання).
Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1.Економічні умови виконання інженерно-геологічних досліджень.

2.Вплив природних чинників на визначення складності територій вишукувань.

Література [1,4].
Контрольні запитання


 1. Назвіть і дайте характеристику економічним умовам виконання досліджень.

 2. Які умови виконання досліджень належать до природних?

 3. Як саме рельєф і геоморфологічні умови впливають на виконання досліджень?

 4. Чому типи фізико-геологічних процесів і явищ впливають на методику вишукувань?тема 13. Методи отримання інженерно-геологічної інформації. Гірничі та бурові роботи, геофізичні методи. Польові й лабораторні дослідження властивостей ґрунтів (2 год).
Лекція 18. Методи отримання інженерно-геологічної інформації. Гірничі та бурові роботи, геофізичні методи. Польові й лабораторні дослідження властивостей ґрунтів.

Умови, явища і процеси, котрі повинні бути охарактеризовані за результатами інженерно-геологічних досліджень. Мета інженерно-геологічного опису гірських порід та його порядок. Складання інженерно-геологічних розрізів, інженерно-геологічна типізація порід. Вивчення фізико-механічних властивостей, виділення інженерно-геологічних елементів. Типи відкритих гірничих виробок, види буріння та геофізичні методи в інж.-геол. вишукуваннях. Польові стаціонарні спостереження. Призначення і види лабораторних методів досліджень.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1.Польові й лабораторні методи визначення деформаційних і міцнісних властивостей ґрунтів.Література [1,4,5,6].
Контрольні запитання

 1. В чому полягає мета інженерно-геологічного опису порід? Вкажіть його послідовність.

 2. Назвіть основні види гірничих виробок і дайте їм характеристику.

 3. Для чого призначені бурові і геофізичні роботи серед комплексу інженерно-геологічних вишукувань?

 4. Як виконуються спостереження за розвитком просадкових явищ?

 5. Як виконуються спостереження за розвитком деформацій і осідань споруд?


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

Необхідно дати якомога повну і вичерпну відповідь у письмовій формі на наступні варіанти запитань.

 1. Площинний змив і струмениста ерозія. Стадії утворення ярів. Діяльність річок.

 2. Формування берегів природних водоймищ. Селеві потоки (умови утворення, руху, наслідки, заходи протидії).Список основної рекомендованої літератури

 1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – М.:"Недра", 1986. – 329 с.

 2. Грунтоведение. Под ред..акад. Е.М.Сергеева. – М.: Изд-во МГУ, 1983.– 392 с.

 3. Золотарёв Г.С. Инженерная геодинамика.– М.: Изд-во МГУ, 1983. – 326 с.

 4. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 384 с.

 5. Золотарёв Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 344 с.

 6. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. – М.:"Недра", т.2, 1977.– 478с.; т.3, 1978.– 496с.

 7. Сергеев Е.М. Инженерная геология. – М: Изд-во МГУ, 1982. – 384 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка