Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» (спеціалізація: «гідрогеологія» І «геофізика») ЗатвердженоСкачати 298.61 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір298.61 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет

Кафедра геології родовищ корисних копалин


Укладачі:

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Омельчук О.В.

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Курило М.В.
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.040103 «Геологія»

(спеціалізація: «гідрогеологія» і «геофізика»)Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри
_____________ Михайлов В.А.

Декан геологічного факультету_____________ Вижва С.А.

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Геологорозвідувальна справа».


Укладачі: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Омельчук Олександр Васильович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Курило Михайло Васильович
Лектор: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Омельчук Олександр Васильович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

ВСТУП

Дисципліна «Геологорозвідувальна справа» є базовою нормативною дисципліною, що викладається на ІI курсі у четвертому семестрі в обсязі 90 години, з них лекцій – 34 год., лабораторних – 17 год., самостійна робота – 39 год.. Форма підсумкового контролю – залік. . За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 2,5 кредити ECTS.Метою курсу «Геологорозвідувальна справа» для студентів геологічного факультету (спеціалізація «гідрогеологія» і «геофізика») є ознайомлення студентів з геологічними умовами, технічними засобами і методичними прийомами виконання пошукових і розвідувальних робіт.

Завданням курсу «Геологорозвідувальна справа» є:

- засвоєння способів буріння розвідувальних свердловин і технології виконання бурових робіт при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин;

- опанування основними відомостями про бурові розчини, спеціальні роботи в свердловинах, буріння і обладнання свердловин на воду;

- розгляд загальних даних про гірські породи, гірничі виробки, методи розвідки родовищ корисних копалин;- вивчення основних виробничих процесів і технічних засобів при проведенні гірничих виробок відкритим і підземним способами, організація геологорозвідувальної служби.

Предметом вивчення є гірські породи, в яких проходяться гірничі виробки і свердловини для пошуків та розвідці родовищ корисних копалин. Курс забезпечує знання щодо тіл корисних копалин і умов їх залягання, гірничорозвідувальних виробок і фізико-механічних властивостей гірських порід. Наводяться дані про гірничі роботи, інструменти і машини та технологічні операції проведення гірничорозвідувальних виробок. Надається характеристика сучасних способів буріння розвідувальних свердловин, використання бурових розчинів, а також методи документації гірничих виробок і керну бурових свердловин. Впродовж курсу розглядаються питання охорони праці і безпеки при проведенні всіх видів геологорозвідувальних робіт, а у заключній частині наводяться дані про організацію робіт для проведення гірничорозвідувальних виробок.

Студент повинен знати:

 • основні сучасні способи і методи буріння геологорозвідувальних свердловин;

 • головні технологічні операції при бурінні свердловин;

 • промивання свердловин, призначення і види промивальних агентів, параметри глинистих розчинів;

 • класифікацію і характеристику відкритих та підземних гірничих виробок;

 • технологічні процеси, що здійснюються під час гірничих робіт, інструменти і машини для проходження гірничих виробок.

Студент повинен вміти:

 • розраховувати необхідні параметри при бурінні свердловин на воду;

 • класифікувати гірські породи за фізико-механічними властивостями;

 • вести документацію гірничих виробок;

 • орієнтуватись у застосуванні в буропідривних роботах промислових вибухових речовин;

 • визначати параметри глинистих розчинів.

Курс «Геологорозвідувальна справа» займає базове місце в структурно-логічній схемі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр геології», оскільки є дисципліною, що формує у студентів знання про геологічні умови, технічні засоби і методичні прийоми виконання геологорозвідувальних робіт. При вивченні дисципліни «Геологорозвідувальна справа» студентам необхідні знання з геології, мінералогії, фізики, хімії, екології тощо.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт протягом семестру, а також заліку в кінці семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами, самостійними і лабораторними роботами. Для отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 балів. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «не зараховано».

Форми поточного контролю. поточний контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання письмових робіт – 20 балів, самостійних робіт – 5 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100- бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік.


ІV семестр

Змістовний модуль І (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти, в %

30%

К1=0,3030%

К2=0,3040%

Кзалік=0,40100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100


Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за І семестр (зваженої):


ПО=ЗМ1  К1 + ЗМ2  К2 + КПМ  Кзалік

При простому розрахунку отримаємо:
Змістовний модуль І (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

30

30

40

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності1


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

60 – 100


зараховано

1 – 59

не зараховано

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Геологорозвідувальна справа"2.КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА»
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

ІV семестр

Модульна контрольна робота 1 – 30 балів

Письмова контрольна робота – 20 балів

Лабораторні роботи – 5 балів

Самостійна робота – 5 балівМодульна контрольна робота 2 – 30 балів
Письмова контрольна робота – 20 балів

Лабораторні роботи – 5 балів

Самостійна робота – 5 балів
Підсумковий контроль у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на залік – 40.


ІV семестр


Змістовний модуль 1: «Основи буріння розвідувальних свердловин».

Максимальна кількість балів – 30

Термін – 3-а декада березня

Змістовний модуль 2: «Проходження гірничорозвідувальних виробок»

Максимальна кількість балів – 30

Термін – 3-а декада травня
Підсумковий контроль (залік)

Студент повинен : • володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу «Геологорозвідувальна справа», що передбачений навчальною програмою дисципліни;

 • вміти класифікувати гірські породи і гірничорозвідувальна виробки;

 • ознайомитися з технологічними процесами проходження геологорозвідувальних виробок;

 • знати основні методи буріння розвідувальних свердловин і організацію бурових робіт;

 • засвоїти основні вимоги до техніки безпеки при проходженні геологорозвідувальних виробок.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

IV семестр

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Лабора-торні роботи

Самостій-на робота

Інші форми контролю (бали)

Змістовний модуль 1.

Основи буріння розвідувальних свердловин

1

Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин

2

1

4
2

Кріплення і промивання свердловин

2

1

4
3

Основи колонкового буріння

2

1

3
4

Основи роторного буріння

2

1

2
5

Викривлення свердловин

2

1

2
6

Аварії в свердловинах і способи їх ліквідації

2

1

2
7

Технології буріння надглибоких свердловин

2

1

2
8

Спеціальні роботи в свердловинах

2

1

2
9

Буріння свердловин на воду

2
2
Модульна контрольна робота 1
1Контрольна модульна робота 1

Основи буріння розвідувальних свердловин30

Всього

18

9

23
Змістовний модуль 2.

проходження гірничорозвідувальних виробок

10

Вступ, предмет, об’єкт, задачі, методи досліджень. Гірничорозвідувальні виробки

2

1

2
11

Фізико-механічні властивості і класифікація гірських порід

2

1

2
12

Гірничі роботи інструменти і машини

2

1

2
13

Підривні роботи

2

1

214

Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок

2

1

2
15

Прибирання і транспортування породи

2

1

2
16

Кріплення і вентиляція виробок

2

1

2
17

Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом

1

1

2
Модульна контрольна робота 2

1


Контрольна модульна робота 2

Проходження гірничорозвідувальних виробок30

Всього

16

8

16
Всього за IV семестр

34

17

39Загальний обсяг 90 год.

в тому числі:

Лекції – 34 год.

Лабораторні – 17 год.

Самостійна робота - 39 год.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«ОСНОВИ БУРІННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН»
Лекція 1. Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин – 2 год.

Наводяться загальні дані про розвідувальні свердловини, елементи, параметри і конструкцію свердловин. Розглядається класифікація сучасних способів механічного буріння розвідувальних свердловин за основними ознаками. Дається характеристика бурових вишок, щогл і вантажопідйомних пристроїв.Рекомендована література: [3, 4, 10]
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Побудувати конструкцію свердловини для певного геологічного розрізу з властивостями обсадних колон різного призначення.

Рекомендована література:[4, 14, 15]
Лекція 2. Кріплення і промивання свердловин – 2 год.

Розглядаються способи кріплення стінок геологорозвідувальних свердловин різними типами обсадних труб, цементними та глинистими розчинами. Надається характеристика, властивості і параметри глинистих розчинів і способи їх приготовлення.Рекомендована література: [3, 4, 11, 14]
Лабораторна робота 1. Прилади і техніка визначення параметрів бурових розчинів – 2 год.

Студенти повинні ознайомитися з приладами, що входять до переносної лабораторії ЛГР, яка призначена для оперативного контролю якості глинистих розчинів безпосередньо на буровій установці і навчитися користуватися аерометром, віскозиметром, відстійником, приладом ВМ-6 для заміру водовіддачі.Рекомендована література:[1, 4, 11, 14]
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Підготувати інформацію щодо складу глин і спеціальних реагентів, що застосовуються при виготовленні глинистих розчинів. Навчитися визначити потреби глини і води для приготування глинистого розчину заданої густини протягом зміни.

Рекомендована література:[3, 4, 10]
Лекція 3. Основи колонкового буріння – 2 год.

Наводиться детальна характеристика обертального колонкового буріння. Розглядаються породоруйнівний інструмент, який руйнує кільцевий забій свердловини (алмази, тверді сплави, дріб). Розглядається технологічний режим буріння твердосплавними, алмазними і дробовими коронками. Дається короткий опис бурових установок і інструкції з техніки безпеки при колонковому бурінні.Рекомендована література: [3, 4, 9, 11, 14]
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Познайомитися з методами і технічними засобами відбору керну при колонковому бурінні, його укладанням, етикетуванням і первинною геологічною документацією і складанням геолого-технічного наряду на буріння свердловин.

Рекомендована література:[4, 9, 11]
Лекція 4. Роторне буріння і буріння забійними двигунами – 2 год.

Розглядаються сучасні методи і установки для буріння розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ роторним способом і забійними двигунами. Приводиться характеристика роторних установок різного типу, породоруйнівного інструменту, технологічний режим і техніка безпеки при роторному бурінні і бурінні забійними двигунами.Рекомендована література: [3, 4, 8, 10, 14, 15]
Лабораторна робота 2. Буріння свердловин на воду – 2 год.

На конкретних прикладах буріння артезіанських свердловин на воду в м. Києві і Броварах студенти повинні скласти проект водозабірної свердловини, вибрати тип, діаметр і довжину фільтру, розрахувати дебіт свердловин і визначити водопід’ємне обладнання.Рекомендована література:[3, 4, 14]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати матеріал по проектуванню, забезпеченню і техніко-економічним показникам бурових робіт. Вивчити дані щодо розподілу і організації гідрогеологічних і геологічних досліджень у свердловинах в окремих геологічних організаціях.

Рекомендована література:[4, 8, 11, 13]
Лекція 5. Викривлення свердловин – 2 год.

Наводяться основні причини викривлення свердловин: геологічні, технічні та технологічні. Характеризуються прилади для вимірювання викривлення свердловин і способи ліквідації викривлення свердловинРекомендована література: [3, 4, 10, 15]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати і графічно зобразити геологічні причини викривлення свердловин.

Рекомендована література:[4, 10, 14]
Лекція 6. Аварії в свердловинах і способи їх ліквідації – 2 год.

Розглядаються аварії на бурових свердловинах, причини їх виникнення і способи ліквідації. Називаються технічні вузли бурової станції, де найчастіше відбуваються аварії. Особлива увага приділяється запобіганню аварій на розвідувальних і експлуатаційних нафтогазових свердловинах.Рекомендована література: [3, 2, 4, 8, 9, 10]
Лабораторна робота 3. Спеціальна прилади, що вимірюють кривизну свердловини – 2 год.

Студенти знайомляться з основними приладами і принципами їх роботи для вимірювання кривизни свердловини (інклінометри, гіроскопи).Рекомендована література: [3, 4, 14]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Студенти самостійно повинні ознайомитись з процесами спрямованого, багатозабійного і кущового буріння, опанувати його використання і методи проходження.

Рекомендована література: [3, 4, 10]
Лекція 7. Буріння надглибоких свердловин – 2 год.

Розглядаються мета, технологічний режим і проблеми проходження надглибоких свердловин. Особлива увага приділяється геологічним результатам надглибокого буріння, оскільки жодна з надглибоких свердловин цілком не підтвердила проектного геологічного розрізу. Надається перелік, фізико-хімічні і технологічні параметри 10 надглибоких свердловин, що були пробурені в бувшому СРСР, США і Німеччині.Рекомендована література: [4, 25]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати матеріал по надглибокому бурінню на континентах і океанах і підготувати реферат на тему: «Надглибоке буріння, його результати і проблеми».

Рекомендована література:[4, 25]

Лекція 8. Спеціальні роботи в свердловинах – 2 год.

Наводиться характеристика спеціальних робіт, що виконуються для прискорення її проходження, ліквідації аварії і підвищення віддачі нафто -, газо - та водо шарів. Це геофізичні роботи, процеси торпедування і тампонування свердловин.Рекомендована література: [3, 4, 8, 11]
Лабораторна робота 4. Розрахунок тампонування цементним розчином – 2 год.

На основі геологічного розрізу і конструкції свердловини студенти повинні самостійно розраховувати кількість і якість цементного розчину, густину розчину, а також тривалість цементування.


Завдання для самостійної роботи (2 год.). Детально розглянути всі методи геофізичних досліджень свердловин і дати їх характеристику.

Рекомендована література:[3, 10, 13, 14]
Лекція 9. Буріння свердловин на воду – 2 год.

Розглядаються способи буріння експлуатаційних свердловин на воду, обладнання свердловин, типи водопід’ємних пристроїв, відкачки за допомогою ерліфту, способи цементування, гідрогеологічні та геофізичні дослідження в свердловинах.Рекомендована література: [3, 4, 14, 20]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати матеріал з організації робіт при бурінні свердловин на воду, розрахунку часу на буріння з застосуванням збірників укрупнених кошторисних норм (розвідкове буріння).

Рекомендована література: [3, 5]

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ

ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1


 1. Охарактеризувати бурові вишки і вантажопідйомні пристосування для різних видів розвідувального буріння.

 2. Привести схему технологічного режиму надглибокого буріння в кристалічних і осадових породах.

 3. Дати характеристику підземного буріння і буріння в кар’єрах при розробці родовищ корисних копалин.


Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1.


 1. Бурові свердловини, їх конструкція і класифікація.

 2. Бурові вишки і вантажопідйомні інструменти.

 3. Бурові розчини і промивання свердловин.

 4. Характеристика бурових установок.

 5. Ударно-механічне буріння.

 6. Обертальне колонкове буріння.

 7. Роторне буріння.

 8. Буріння забійними двигунами.

 9. Аварії в свердловинах, причини їх виникнення і способи ліквідації.

 10. Спеціальні роботи в свердловинах.

 11. Документація керну свердловин.

 12. Проектування і організація бурових робіт.

 13. Буріння надглибоких свердловин.


Проблемні питання для обговорення.


 1. Нові нетрадиційні способи руйнування гірських порід.

 2. Фізико-механічні і термодинамічні характеристики гірських порід на великих глибинах за даними надглибокого буріння.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

«ПРОХОДЖЕННЯ ГІРНИЧОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ВИРОБОК»
Лекція 10. Вступ, предмет, об’єкт. Задачі. Гірничорозвідувальні виробки – 2 год.

Розглядаються предмет і об’єкт геологорозвідувальних робіт і їх місце в розвитку продуктивних сил країни. Підкреслюється, що гірничі роботи поряд із геофізичними та буровими – основні технічні засоби вивчення надр і розвідки родовищ. Приводиться класифікація і характеристика гірничо-розвідувальних виробок за призначенням і конструкцією.Рекомендована література: [3, 4]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Студенти повинні розглянути, засвоїти і дати характеристику всім відкритим і підземним гірничим виробкам. Проаналізувати геологічні умови їх проходження.

Рекомендована література: [3, 6, 22]

Лекція 11. Фізико-механічні властивості і класифікація гірських порід – 2 год.

Висвітлюються фізико-механічні властивості гірських порід, які впливають на процеси проведення гірничих робіт. Приводиться класифікація гірських порід за М.М.Протодияконовим і категорийність для різних виробничих і технологічних процесів.


Лабораторна робота 5. Форми тіл корисних копалин – 2 год.

Студенти повинні опанувати різні групи тіл корисних копалин і їх просторову орієнтацію (ізометричні, плескаті, витягнуті). Вивчити за допомогою графічного матеріалу різні форми тіл для кожної просторової групи. Вивчити будову гірського компасу і за його допомогою вимірювати елементи залягання тіл корисних копалин.Рекомендована література: [4, 8, 10, 17]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Скласти у вигляді таблиці класифікації порід за показниками міцності для різних виробничих операцій при проведенні гірничорозвідувальних виробок.

Рекомендована література: [4, 19, 20, 28]
Лекція 12. Гірничі роботи, інструменти і машини – 2 год.

Наводяться дані про класифікацію гірничих робіт і дається окрема характеристика ручним, механізованим, машинним і спеціальним роботам, в залежності від гірничо-геологічних і кліматичних умов, а також техніка безпеки при цих роботах.Рекомендована література: [2, 3, 4, 18, 23, 24]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Студенти повинні ознайомитися з конструкцією сучасних гірничих машин, які використовуються при проходженні геологорозвідувальних виробок і експлуатації родовищ.

Рекомендована література: [3, 4, 6, 18]


Лекція 13. Підривні роботи – 2 год.

Розглядаються основні технологічні і вибухові характеристики вибухових речовин, їх класифікація. Характеризуються способи підривних зарядів і методи підривних робіт, приводяться розрахунок економічної ефективності і параметрів буро-підривних робіт. Студенти детально опановують техніку безпеки при виконанні підривних робіт.Рекомендована література: [4, 10, 12, 16, 23, 24]
Лабораторна робота 6. Опробування гірничих виробок – 2 год.

Студенти повинні засвоїти способи відбору проб, методи і стадії обробки проб. Навчитися обробляти результати аналізів проб.


Завдання для самостійної роботи (2 год.). Скласти перелік рекомендованих вибухових речовин, які використовуються для проходження відкритих і підземних гірничих виробок в різних гірничо-геологічних умовах.

Рекомендована література: [3, 112, 15, 16]
Лекція 14. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок – 2 год.

Висвітлюються головні характеристики компонентів рудникового повітря. Розглядаються основні групи вентиляторів (відцентрові та осьові). Визначаються принципи природної і штучної вентиляції і комплекс методів боротьби із запиленням повітря у забоях. Приводиться загальна інформація про освітлення підземних виробок.Рекомендована література: [4. 5. 8. 10]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Скласти і намалювати схему штучної і природної вентиляції шахти, штольні, шурфа та інших гірничих виробок.

Рекомендована література: [2, 3, 8, 10]
Лекція 15. Прибирання та транспортування породи – 2 год.

Розглядається технологія і механізація прибирально-транспортувальних та навантажувальних робіт. Приводиться характеристика машин, що здійснюють електровозну відкатку, шахтний підйом, скреперне, канатне і конвеєрне транспортування. Розглядається техніка безпеки при прибиранні і транспортуванні породи.Рекомендована література: [3, 4, 6, 8, 10]
Лабораторна робота 7. Документація гірничих виробок – 2 год. Студенти повинні оволодіти методикою, змістом і основними формами геологічної документації як відкритих так і підземних гірничих виробок.

Рекомендована література: [21, 27]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Описати принцип застосування певного виду машин для окремих операцій виробничого циклу прибирання, навантаження і транспортування породи.

Рекомендована література: [3, 4, 15]
Лекція 16. Кріплення і водовідлив гірничих виробок – 2 год.

Студенти повинні ознайомитись з основними положеннями гірничої механіки. Гірський тиск і засвоїти поведінку порід при проходженні гірничих виробок, використовуючи теорію пружності і гідростатичного тиску. В залежності від гірничо-геологічних умов і з правилами техніки безпеки . розглядаються окремі матеріали і види кріплення гірничих виробок. Із-за можливих водоприпливів різних дебетів, розглядаються прохідницький і стаціонарний водовідлив і методи їх ліквідації.Рекомендована література: [2, 3, 4, 6, 8]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опанувати використання певних методів кріплення в різних гірничо-геологічних ситуаціях з використанням того чи іншого кріпильного матеріалу.

Рекомендована література: [3, 4, 5, 6, 8]
Лекція 17. Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом – 1 год.

Наводиться детальна характеристика видів відкритої розробки родовищ за використаним устаткуванням для видобутку корисної копалини і розкриття пустої породи. Розглядається детальний опис виїмкових, прибиральних і транспортувальних механізмів. Класифікація систем розробки і елементи відкритої розробки.Рекомендована література: [6, 22]
Лабораторна робота 8. Розрахунок вартості і часу проходження гірничорозвідувальних виробок – 2 год.

Студенти повинні навчитися розраховувати вартість, час і кількість робочого персоналу при проходженні різних типів гірничорозвідувальних виробок.Рекомендована література: [20, 27, 29]
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Дати техніко-економічну характеристику систем відкритої розробки родовищ, включаючи відвальні і дренажні роботи.

Рекомендована література: [6, 22]


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ

ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 1. Навести графічні варіанти форм тіл корисних копалин і відповідне розміщення різних типів гірничорозвідувальних виробок.

 2. Охарактеризувати проведення гірничорозвідувальних виробок в різних гірничо-геологічних і ландшафтно-географічних умовах.

 3. Дати основні засади основи організації робіт для проведення гірничорозвідувальних виробок.Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1


 1. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання.

 2. Фізико-хімічні властивості і класифікація гірських порід.

 3. Гірничо-розвідувальні вирбки і їх класифікація.

 4. Класифікація гірничих робіт.

 5. Гірничі інструменти і машини.

 6. Основи теорії вибуху і вибухові речовини.

 7. Способи і методи підривних робіт, шпури і буріння шпурів.

 8. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок.

 9. Прибирання і транспортування породи.

 10. Гірський тиск І кріплення гірничих виробок.

 11. Водо прилив, водовідлив і способи водовідливу.

 12. Технологія проведення гірничорозвідувальних виробок.

 13. Документація гірничих виробок.


Проблемні теми для обговорення.


 1. Швидкісне проходження стовбурів шахт.

 2. Причини аварій на підземних гірничих виробках.

 3. Підземні пожежі і боротьба з ними.Контрольні питання до заліку


 1. Форми тіл корисних копалин та у мови їх залягання.

 2. Промислова характеристика руд.

 3. Фізико-механічна характеристика руд і вміщуючи порід.

 4. Класифікація руд і гірських порід.

 5. Гірничорозвідувальні виробки.

 6. Гірничі роботи, інструменти і машини.

 7. Буріння шпурів.

 8. Вибухові матеріали і їх властивості.

 9. Підривні роботи.

 10. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок.

 11. Прибирання і транспортування породи.

 12. Види рудникового транспорту.

 13. Шахтний підйом.

 14. Гірський тиск в гірничорозвідувальних виробках.

 15. Матеріали і конструкція кріплення.

 16. Водовідлив.

 17. Проведення гірничорозвідувальних виробок.

 18. Організація робіт при проведенні гірничорозвідувальних виробок.

 19. Розробка родовищ підземним способом.

 20. Системи розробки підземним способом.

 21. Розробка родовищ відкритим способом.

 22. Основні поняття, елементи і параметри кар’єру.

 23. Кар’єрний транспорт.

 24. Системи відкритої розробки родовищ.

 25. Гідромеханізація відкритих гірничих робіт.

 26. Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин.

 27. Конструкція і класифікація свердловин.

 28. Категорійність порід за буримістю.

 29. Бурові вишки і вантажопідйомні пристосування.

 30. Кріплення стінок свердловин.

 31. Промивання свердловин

 32. Властивості і параметри бурових розчинів.

 33. Ручне ударно-обертальне буріння.

 34. Механічне буріння неглибоких свердловин.

 35. Ударно-механічне буріння.

 36. Колонкове буріння.

 37. Основи роторного буріння.

 38. Буріння забійними двигунами.

 39. Викривлення свердловин і їх причини.

 40. Буріння кущових свердловин.

 41. Надглибоке буріння.

 42. Аварії в свердловинах, причини виникнення і способи ліквідації.

 43. Спеціальні роботи в свердловинах

 44. Проектування бурових робіт.

 45. Забезпечення і техніко-економічні показники бурових робіт.

 46. Організація безпечного ведення геологорозвідувальних робіт.Література
Основна:

 1. Володин Ю.И. Разведочное бурение. –М, Недра, 1972.

 2. Ларин К.Л. Геологоразведочное дело. –К.: Вища школа, 1975.

 3. Ларин К.Л. Геологоразведочное дело. –К.: Вища школа, 1981.

 4. Ларин К.Л., Виноградов Г.Ф., Шабатин В.С., та інші. Геологорозвідувальна справа. –К.: Либідь, 1996.

 5. Максимов А.А. Милосердина Г.Г., Еремин И.И. Краткий курс геологоразведочного дела. –М, Изд-во Московского у-та, 1980.


Додаткова:

 1. Агошков М.К., Борисов С.Е., Боярский В.А. Разработка рудних и нерудних месторождений. –М.: Недра, 1970.

 2. Альбов М.Н. Опробывание рудных месторождений. –М.: Металургиздат, 1952.

 3. Астафьев Ю.П., Сулима Г.С., Близнюков В.Г. и др. Горное дело. –М.: Недра, 1973.

 4. Воздвиженский б..И., Волков С.А. Разведочное колонковое бурение. –М.: Госгеолтехиздат, 1957.

 5. Воздвиженский Б.И., Куличихин Н.И. Багдасаров Ш.Б. и др. Основы горнобурового дела. –М.: Недра, 1967.

 6. Володин Ю.И. Разведочное бурение. –М.: Недра, 1972.

 7. Единые правила безопасности при взрывных работах. –М.: недра, 1972.

 8. Иванов К.И., Латышев В.А., Андреев В.Д. Техника бурения при разработке месторождений полезных ископаемых. –М.: Недра, 1987.

 9. Куличихи Н.Н., Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение. –М.: Недра, 1973.

 10. Коробейников П.Г., Любимов Н.Г. Техника и технология буровзрывных работ. –М.: Недра, 1972.

 11. Ловля С.А., Каплан Б.Л., Майоров В.В. и др. Взрывное дело. – М.Недра, 1976.

 12. Марков П.Н. Геологоразведочное дело. –М.: Изд-во Московского ун-та, 1956.

 13. Максимов А.А., Милосердина Г.Г. Еремина Н.И. Краткий курс геологоразведочного дела. –М.: Изд-во Московского ун-та, 1971.

 14. Милосердина Г.Г. Задачник по геологоразведочному делу. – М.: Недра, 1968.

 15. Милосердина Г.Г., А.П. Прокофьев. Сборник типовых задач по геологоразведочному делу. –М.: Недра, 1976.

 16. Погребицкий А.Е., Породеев С.В., Поротов Г.С. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. М.: Недра 1977.

 17. Попов Г.Н. Разработка месторождений полезных ископаемых. –М.: Металургиздат, 1955.

 18. Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 1972.

 19. Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М.: Недра,1976.

 20. Резанов А.И. Сверхглубокое бурение. М.: Наука, 1981.

 21. Словарь «Горное дело» М.: Недра, 1975.

 22. Трофимов Н.Н. Несмих Г.С., Науменко Б.Н. Учебные задания для лабораторных работ по курсу «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Раздел «Опробование». – М.: 1982.

 23. Формы геологических тел. Справочник. Под ред. Ю.А.Косыгина. –М.: Недра, 1977.1


2 Усі пояснення викладач робить сам, виходячи із власної, запропонованої системи оцінювання знань та вмінь студентів.

модульна контрольна робота проводиться викладачем на лабораторному занятті в обсязі 1 год.

модульна контрольна робота проводиться лектором на лекції в обсязі 1 год. (півпари).База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка