Програма для студентів спеціальності 030402 "Правознавство" ЗатвердженоСкачати 404.7 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2017
Розмір404.7 Kb.
  1   2   3Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення


Укладач: д.ю.н., доц. Щербина В.І.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030402 "Правознавство"


Затверджено

на засіданні кафедри трудового права та права

соціального забезпечення

Протокол № 8

від „11”лютого 2013 р.

зав.кафедрою проф. Іншин М.І.­

__________________________

Декан юридичного факультету


________ д.ю.н. Гриценко І.С.

Київ – 2013Робоча навчальна програма із дисципліни «Відповідальність у трудовому праві»

Укладач: д.ю.н., доц. Щербина В.І.

Рецензенти: д.ю.н., проф. Іншин М.І.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 2013р.


___________________________

Проф. Безклубий І.А.ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………4

Тематичний план дисципліни…………………………………………….. 6

Зміст лекційного курсу………………………………………………………7

Плани для самостійної роботи………………………………………………..8

Теми для індивідуальних завдань (рефератів)…………………………...9

Контроль знань……………………………………………………………… 11

Питання до підсумкового семестрового контролю (заліку)……………..13

Література……………………………………………………………………..15


ВСТУП
Дисципліна «Відповідальність у трудовому праві» викладається студентам юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, галузі знань «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», спеціальності 6.03040201 «Правознавство (за галузями)» спеціалізації «Трудове право», які отримують поглиблену підготовку для виконання роботи відповідно до ДК 009:2010 за напрямом «Діяльність у сфері права».

Вона передбачає вивчення інститутів трудового права України, що містять норми декількох видів юридичної відповідальності та інших примусових заходів, непов’язаних із нею у контексті сучасного вчення про правову відповідальність. Навчальна дисципліна викладається студентам 4 курсу юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 годин, з них лекцій – 18 год., практичних – 14 год., самостійної роботи – 40 год. Форма підсумкового контролю – залік.Навчальна задача дисципліни полягає у вивченні основних інститутів трудового права про юридичну відповідальність у трудовому праві, а також інших примусових заходів цієї галузі права.

Мета вивчення дисципліни «Відповідальність у трудовому праві» – пізнання й розуміння студентами основних понять та інститутів юридичної відповідальності у трудовому праві, ознайомлення з примусовими заходами, непов’язаними з юридичною відповідальністю, практикою їх застосування в Україні, специфікою правового регулювання цих примусових заходів у зарубіжних країнах. Завданнями цієї дисципліни є:

 • оволодіння студентами основними поняттями, категоріями та інститутами юридичної відповідальності або інших примусових заходів у трудовому праві;

 • вироблення у студентів уміння самостійно працювати з першоджерелами (нормативно-правовими актами, судовою практикою) та спеціальною юридичною літературою з трудового права;

 • отримання навичок порівняльно-правового аналізу нормативно-правових актів, їх проектів та трудового законодавства зарубіжних країн;

 • продукування науково обґрунтованих пропозицій з вдосконалення правового регулювання заходів юридичної відповідальності та інших примусових заходів на основі вивчення зарубіжного досвіду;

 • підвищення рівня правосвідомості та правової культури студентів, що беруть участь у навчальних і наукових програмах за кордоном;

 • виховання у студентів шанобливого ставлення до прав і свобод громадян, вміння їх захищати використовуючи наявних нормативний матеріал та практику його застосування.

Результати навчання полягають у тому, що студент повинен:

Знати:

 • основні поняття, категорії та інститути трудового права, зокрема, дисциплінарної та матеріальної відповідальності, заходів захисту та запобіжних заходів;

 • акти трудового законодавства України, що містять норми юридичної відповідальності та інших примусових заходів, окремі положення законодавства зарубіжних країн, що може використовуватися для вдосконалення законодавства України;

 • судову практику застосування норм трудового права України, що містять примусові заходи;

 • особливості застосування юридичної відповідальності та інших примусових заходів до окремих категорій працівників (суддів, прокурорів, працівників транспорту та ін.).

Вміти:

 • ефективно застосовувати норми трудового права про юридичну відповідальність та інші примусові заходи, забезпечувати високий рівень законності та дотримання прав громадян і юридичних осіб;

 • надавати юридичні консультації щодо застосування норм юридичної відповідальності та інших примусових заходів трудового права;

 • використовувати досвід правового регулювання охоронних відносин у країнах із ринковою економікою для вдосконалення трудового законодавства України;

 • популяризувати трудове законодавство України, його високі соціальні стандарти, утверджувати ідею про роль примусових заходів трудового права, як фактору стабілізації розвитку трудових правовідносин.Тематичний план

дисципліни «Відповідальність у трудовому праві»

для спеціальності «Правознавство»


№\Теми дисципліни

Всього годин

Денна форма

Заочна форма

Післядипломна освіта

Лекції

Сем.

занят.

Сам.

робота

Лекції

Сем.

занят.

Сам. робота

Лекції

Сем.

занят.

Сам.

робота
Модуль 1. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ1.

Теорія правового примусу в трудовому праві

11

3

2

62.

Дисциплінарна відповідальність працівників

13

4

3

83.

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

18

5

3

10


Модуль 2. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, НЕ пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ4.

Запобіжні заходи

14

3

3

85.

Заходи захисту

14

3

3

8


ВСЬОГО:

72

18

14

40
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Тема 1. Теорія правового примусу в трудовому праві.

  1. Охоронна функція трудового права в сучасних умовах

  2. Поняття правового примусу в трудовому праві

  3. Різновиди правового примусу в трудовому праві


Тема 2. Дисциплінарна відповідальність працівників.

1. Правова природа дисциплінарної відповідальності працівників

2. Функції, принципи та різновиди дисциплінарної відповідальності працівників

3. Передумови та підстави дисциплінарної відповідальності

4. Дисциплінарні санкції у трудовому праві

5. Реалізація заходів дисциплінарної відповідальності та охоронні правовідносини

6. Перспективи вдосконалення норм трудового права про дисциплінарну відповідальність працівників
Тема 3. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

1. Поняття, особливості санкцій та різновиди матеріальної відповідальності у трудовому праві

2. Підстави притягнення працівників до матеріальної відповідальності

3. Завдання і функції матеріальної відповідальності працівників

4. Різновиди матеріальної відповідальності працівників

5. Реалізація норм про матеріальну відповідальність працівників

6. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності

7. Правова природа, особливості та функції матеріальної відповідальності роботодавця

8. Загальна характеристика окремих різновидів матеріальної відповідальності роботодавця

9. Відшкодування роботодавцем працівникові моральної шкоди


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, НЕ пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Тема 4. Запобіжні заходи.

1. Правова природа запобіжних заходів у трудовому праві

2. Різновиди запобіжних заходів у трудовому праві

3. Відсторонення від роботи

4. Недопущення працівників на роботу в разі проведення страйку

5. Позбавлення працівників заохочувальних виплат

6. Використання спеціальних категорій працівників і технічних пристроїв для запобігання розкрадання майна роботодавця

7. Примусове зупинення роботи для забезпечення безпеки працівників

8. Заходи щодо запобігання неефективному використанню робочого часу
Тема 5. Заходи захисту.

1. Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому праві

2. Поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених працівників

3. Зміна формулювання причин звільнення

4. Визнання умов договорів про працю недійсними

5. Відрахування із заробітної плати

6. Страйк

7. Локаут

8. Самозахист трудових прав
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Тема 1. Теорія правового примусу в трудовому праві.


  1. Охоронна функція трудового права в сучасних умовах

  2. Поняття правового примусу в трудовому праві

  3. Різновиди правового примусу в трудовому праві

Література: 21, 22, 40, 59, 60, 67, 82, 94, 100, 106, 143, 174, 179, 181, 182, 183, 189.
Тема 2. Дисциплінарна відповідальність працівників.

1. Передумови та підстави дисциплінарної відповідальності

2. Дисциплінарні санкції у трудовому праві

3. Реалізація заходів дисциплінарної відповідальності та охоронні правовідносиниЛітература: 12, 17, 27, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 66, 104, 132, 166, 189.
Тема 3. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

1. Підстави притягнення працівників до матеріальної відповідальності

2. Реалізація норм про матеріальну відповідальність працівників

3. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності

4. Відшкодування роботодавцем працівникові моральної шкоди

Література: 13, 19, 27, 35, 46, 49, 64, 66, 93, 97, 107, 108, 112, 136, 157, 160, 180, 189.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, НЕ пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Тема 4. Запобіжні заходи.

1. Відсторонення від роботи

2. Недопущення працівників на роботу в разі проведення страйку

3. Позбавлення працівників заохочувальних виплат

4. Використання спеціальних категорій працівників і технічних пристроїв для запобігання розкрадання майна роботодавця

5. Примусове зупинення роботи для забезпечення безпеки працівників

6. Заходи щодо запобігання неефективному використанню робочого часу

Література: 25, 33, 66, 75, 91, 102, 115, 124, 128, 137, 165, 173, 175, 189.
Тема 5. Заходи захисту.

1. Поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених працівників

3. Зміна формулювання причин звільнення

4. Визнання умов договорів про працю недійсними5. Відрахування із заробітної плати

Література: 20, 41, 42, 66, 68, 80, 81, 111, 133, 139, 176, 189.
Теми для індивідуальних завдань (рефератів)

  1. Різновиди правового примусу в трудовому праві.

  2. Правова природа дисциплінарної відповідальності працівників.

  3. Підстави дисциплінарної відповідальності.

  4. Дисциплінарні санкції у трудовому праві.

  5. Перспективи вдосконалення норм трудового права про дисциплінарну відповідальність працівників.

  6. Особливості санкцій матеріальної відповідальності у трудовому праві.

  7. Підстави притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

  8. Підвищена (кратна) матеріальна відповідальність.

  9. Договірна матеріальна відповідальність.

  10. Реалізація норм про матеріальну відповідальність працівників.

  11. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності.

  12. Правова природа матеріальної відповідальності роботодавця.

  13. Матеріальна відповідальність роботодавця: основні проблеми вдосконалення норм в Трудовому кодексі України.

  14. Відшкодування роботодавцем працівникові моральної шкоди.

  15. Правова природа запобіжних заходів у трудовому праві.

  16. Відсторонення від роботи.

  17. Позбавлення працівників заохочувальних виплат.

  18. Використання спеціальних категорій працівників і технічних пристроїв для запобігання розкрадання майна роботодавця.

  19. Примусове зупинення роботи для забезпечення безпеки працівників.

  20. Заходи щодо запобігання неефективному використанню робочого часу.

  21. Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому праві.

  22. Поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених працівників.

  23. Визнання умов договорів про працю недійсними.

  24. Страйк.

  25. Локаут.

  26. Самозахист трудових прав.


Плани для самостійної роботи


Зміст самостійної роботи

за темами

Кількість годин

Форма контролю

1. Теорія правового примусу в трудовому праві

6

Перевірка конспекту.

2. Дисциплінарна відповідальність працівників

8

Реферат

3. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

10

Перевірка конспекту.

4. Запобіжні заходи

8

Перевірка конспекту.

5. Заходи захисту

8

Перевірка конспекту.


Змістовний модуль 1. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Тема 1. Теорія правового примусу в трудовому праві.

  1. Охоронна функція трудового права в сучасних умовах

  2. Поняття правового примусу в трудовому праві

  3. Різновиди правового примусу в трудовому праві

Література: 21, 22, 40, 59, 60, 67, 82, 94, 100, 106, 143, 174, 179, 181, 182, 183, 189.
Тема 2. Дисциплінарна відповідальність працівників.

1. Дисциплінарні санкції у трудовому праві

2. Реалізація заходів дисциплінарної відповідальності та охоронні правовідносини

3. Перспективи вдосконалення норм трудового права про дисциплінарну відповідальність працівниківЛітература: 12, 17, 27, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 66, 104, 132, 166, 189.
Тема 3. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

1. Поняття, особливості санкцій та різновиди матеріальної відповідальності у трудовому праві

2. Різновиди матеріальної відповідальності працівників

3. Реалізація норм про матеріальну відповідальність працівників

4. Правова природа, особливості та функції матеріальної відповідальності роботодавця

5. Загальна характеристика окремих різновидів матеріальної відповідальності роботодавця

6. Звільнення сторін трудових правовідносин від матеріальної відповідальності

Література: 13, 19, 27, 35, 46, 49, 64, 66, 93, 97, 107, 108, 112, 136, 157, 160, 180, 189.
Змістовний модуль 2. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ТРУДОВОГО ПРАВА, НЕ пОВ’ЯЗАНІ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Тема 4. Запобіжні заходи.

1. Правова природа запобіжних заходів у трудовому праві

2. Різновиди запобіжних заходів у трудовому праві

Література: 25, 33, 66, 75, 91, 102, 115, 124, 128, 137, 165, 173, 175, 189.
Тема 5. Заходи захисту.

1. Поняття, ознаки та різновиди заходів захисту у трудовому праві

2. Страйк

3. Локаут

4. Самозахист трудових прав

Література: 20, 41, 42, 66, 68, 80, 81, 111, 133, 139, 176, 189.
Контроль знань
Контроль знань студентів з дисципліни «Відповідальність у трудовому праві» включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, яку має можливість отримати студент за змістовий модуль визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період та модульної контрольної роботи (тестування).

Підсумкова оцінка за дисципліну визначається як сума балів, набраних студентом за змістові модулі (максимальна кількість балів – 60) та заліку (максимальна кількість балів – 40).


Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Залік


Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів30 балів

30 балів

40 балів

100 (30+30+

60)Поточний контроль. Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тести, контрольні та інші письмові роботи, колоквіуми, експрес-опитування, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань, колоквіумів, контрольних робіт тощо.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка