Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка5/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 11

Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення

суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві

(8 год.)
Поняття, ознаки та види договорів сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Законодавче забезпечення укладення та виконання договорів у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Особливості договорів купівлі-продажу та поставки у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правова природа та особливості укладання договорів оренди майнових паїв у сільському господарстві. Договори у сфері забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин суб’єктів аграрного підприємництва. Договори у сфері забезпечення паливом сільськогосподарських товаровиробників.
Лекція № 12 (2 год.)

Договори у сфері матеріально-технічного забезпеченнясуб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві”


 1. Поняття, ознаки та види договорів сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 2. Особливості договорів купівлі-продажу та поставки у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.

 3. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

 4. Правова природа та особливості укладання договорів оренди майнових паїв у сільському господарстві.

 5. Договори у сфері забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин суб’єктів аграрного підприємництва.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Поняття, ознаки та види договорів сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 2. Законодавче забезпечення укладення та виконання договорів у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 3. Особливості договорів купівлі-продажу та поставки у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.

 4. Договори у сфері забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин суб’єктів аграрного підприємництва.

 5. Договори у сфері забезпечення паливом сільськогосподарських товаровиробників.Практичне заняття № 7 (2 год.)

Договори у сфері матеріально-технічного забезпеченнясуб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві”
План:


 1. Особливості договорів купівлі-продажу та поставки у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.

 2. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

 3. Правова природа та особливості укладання договорів оренди майнових паїв у сільському господарстві.

 4. Договори у сфері забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин суб’єктів аграрного підприємництва.

 5. Договори у сфері забезпечення паливом сільськогосподарських товаровиробників.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 3. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 5 жовтня 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 47. — Ст. 464.

 4. Про фінансовий лізинг : Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1998. — № 16. — Ст. 68.

 5. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 315.

 6. Про пестициди та агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст.91.

 7. Про альтернативні види палива : Закон України від 14 січня 2000 р. в редакції від 21 травня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 40. – Ст. 577.

 8. Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива : Закон України від 21 травня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 40. – Ст. 577.

 9. Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки : Указ Президента України від 23 лютого 2001 р. // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 9. — Ст. 346.

 10. Про заходи щодо забезпечення майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 29 січня 2001 р. № 62/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 5. – Ст. 176.

 11. Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини : Указ Президента України від 26 вересня 2003 р. // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 185.

 12. Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи : Указ Президента України від 12 квітня 2000 р. № 584/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 15. – Ст. 606.

 13. Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 9. — Ст. 396.

 14. Про створення Державного лізингового фонду для технічного переоснащення сільського господарства : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1031 // Уряд. кур’єр. – 1997. – 25 верес.

 15. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177 // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 46. – 15 березня.

 16. Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2009 р. N 276-р // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 21. – Ст. 682.

 17. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/218 від 30 березня 1995 р. із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua

 18. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 01-6/1205 від 12 листопада 1993 р. із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua


Спеціальна література:


 1. Артиш В. І. Лізинг у матеріально-технічному забезпеченні фермерів / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 30–32.

 2. Веденин Н. Н. Правовое регулирование производственно-технического обеспечения сельского хозяйства : монография / Н. Н. Веденин.  М. : Наука, 1988.  172 с.

 3. Гориславська І. Правове забезпечення лізингових правовідносин в АПК України / І. Горіславська // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 99–101.

 4. Єрмоленко В. М. Проблеми укладання договорів оренди майнових паїв аграрними підприємствами / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 37-41.

 5. Єрмоленко В. М. Проблеми укладання договорів оренди із Спілкою співвласників майнових паїв / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 16-19.

 6. Корнієнко Г. С. Машинно-технологічна станція як одна із нових організаційно-правових форм матеріально-технічного забезпечення товаровиробників АПК в умовах ринку / Г. С. Корнієнко // Проблеми законності. – 2002. – Вип. 55. – С. 187–193.

 7. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г. С. Корнієнко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45–49.

 8. Корнієнко Г. С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Г. С. Корнієнко ; Нац. юрид. акад. України ім Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

 9. Легенченко М. О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення / М. О. Легенченко // Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 177-182.

 10. Логвинчк Р. П. Ризики при укладенні договорів лізингу / Р. П. Логвинчук // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 392-395.

 11. Логвинчук Р. А. Стадії укладення договору лізингу / Р. А. Логвинчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 360-364.

 12. Ментух Н. Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності / Н. Ф. Ментух // Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 104-111.

 13. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві / під. ред. В. І. Семчика. – К. : ІДП НАН України, 2001. – 216 с.

 14. Правові основи майнових і земельних відносин : нНавч. посіб. / За заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр-ХХІ, 2006. – 384 с.

 15. Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомості неукладеним : господарсько-правовий аспект / Ю. Серебрякова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 92-95.

ТЕМА 12

Договори на використання науково-технічної продукції

(інноваційні договори) у сільському господарстві

(7 год.)
Поняття та особливості інноваційних договорів у сільському господарстві. Загальна характеристика законодавчого регулювання укладення та виконання інноваційних договорів у сфері АПК. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в агропромисловому комплексі. Договори на передачу майнового права на науково-технічний результат та окремих прав, що з нього випливають. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Лекція № 13 (2 год.)

Договори на використання науково-технічної продукції(інноваційні договори) у сільському господарстві”


 1. Поняття та особливості інноваційних договорів у сільському господарстві.

 2. Загальна характеристика законодавчого регулювання укладення та виконання інноваційних договорів у сфері АПК.

 3. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в агропромисловому комплексі.

 4. Договори на передачу майнового права на науково-технічний результат та окремих прав, що з нього випливають

 5. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Поняття та особливості інноваційних договорів у сільському господарстві.

 2. Загальна характеристика законодавчого регулювання укладення та виконання інноваційних договорів у сфері АПК.

 3. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 3. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 411-IV// Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 92.

 4. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Голос України. – 2002. – 12 березня. — № 46.

 5. Положення про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції, затверджене Постановою Державного комітету СРСР з науки та техніки від 19 листопада 1987 р. № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua

 6. Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 13. — Ст. 589.

 7. Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 травня 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 24. — Ст. 1162.

 8. Про затвердження Положення про експертизу назв сортів рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 23 червня 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 24. — Ст. 1162.

 9. Про затвердження Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 15 серпня 2008 р. № 515) // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 6. — Ст.250.

 10. Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт : Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 р. № 287 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 41. — Ст. 1643.

 11. Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не поширюється виключне право власника : Наказ Державної служби охорони прав на сорти рослин від 12 березня 2003 р. № 3-2/139-43 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 14. – Ст.639.

 12. Про затвердження Порядку перевірки збереженості сорту рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 36. — Ст. 1959.

 13. Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. — № 22. – 5 лютого.

 14. Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. // Урядовий кур'єр. – 2003. — № 96. — 28 трав.

 15. Про заходи щодо реалізації Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 34. — Ст. 1592.

 16. Про окремі питання розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських культур на сучасному етапі : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1998 р. № 1409 // Офіц. вісн. України. — 1998. — № 36.

 17. Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу та Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 травня 2003 р. № 152 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 29. — Ст. 1509.Спеціальна література:


 1. Бошицький Ю. Л. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київ. ун-ту права. – 2008. – № 4 . – С. 143-148.

 2. Великанова М. М. Порядок укладення договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Адвокат. – 2005. – № 12. – С. 12-15.

 3. Гиренко І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. / Інна Володимирівна Гиренко. – К., 2010. – 205 с.

 4. Єрмоленко В. М. Правовий захист селекційних досягнень в тваринництві / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 29-32.

 5. Єрмоленко В. М. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / В. М. Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46-49.

 6. Єрмоленко В. М. Правове регулювання селекційної діяльності в рослинництві / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 53-56.

 7. Крижна В. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 3-8.

 8. Кузьмина Н. Г. Правовое регулирование селекционной деятельности : монографія / Н. Г. Кузьмина. – М. : Рос. акад. правосудия, 2007. – 176 с.

 9. Лебедев В. Ю. Критерии и признаки охраноспособности селекционного достижения в животноводстве / В. Ю. Лебедев // Вопросы изобретательства. – 1987. – № 4. – С. 26-28.

 10. Курило (Гиренко) І. В. Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в рослинництві України / І. В. Курило (Гиренко) // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 129-132.

 11. Курило (Гиренко) І. В. Правовий аспект формування інноваційних кластерів у сільському господарстві / І. В. Курило (Гиренко) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. – 2009. – № 4. – С. 124-127.

 12. Курило (Гиренко) І. В. Класифікація інноваційної діяльності в рослинництві України / І. В. Курило (Гиренко) // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 124-127.

 13. Медведєва М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства / М. Медвєдєва // Право України. – 2004. – № 9. – С. 138-142.

 14. Нестор В. Аналіз деяких особливостей виконання та укладення договорів щодо науково-дослідних робіт / В. Нестор // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу “Право України”. – 2011. – № 2. – С. 20-23.

 15. Підопригора О. О. Право на селекційні досягнення / О. О. Підопригора // Право власності в Україні : навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. О. Підопригора [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер. 2000. – С. 637-656.

 16. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві / О. В. Пічкур. – К. : ПП “Авокадо”, 2006. – 803 с.

 17. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

 18. Проценко Т. П. Правові питання залучення додаткових коштів сільськогосподарськими кооперативами з метою використання їх в інноваційних цілях / Т. П. Проценко // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 456-462.

 19. Пушкар М. В. Організаційно-правові заходи охорони прав на сорти рослин в Україні : автореф. дис... к.ю.н. спец. 12.00.07 / М. В. Пушкар ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – К., 2006. – 17 с.

 20. Семчик В. І. Правові проблеми розвитку інноваційної діяльності у сільському господарстві України / В. І. Семчик // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД : Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 10-11 вер. 2010 р.) : зб. наук. праць / за заг. ред. А. М. Статівки та ін. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С. 63-66.

 21. Станіславський В. П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / В. П. Станіславський ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.

 22. Станіславський В. П. Правові питання насінницької діяльності в Україні: окремі проблеми / В. П. Станіславський // Право України. – 2003. – № 3. – С. 113-116.

 23. Станіславський В. П. Розвиток законодавства щодо вирощування зернових культур / В. П. Станіславський // Право України. – 2004. – № 4. – С. 138-141.

 24. Станиславский В. П. Об усилении публично-правового регулирования семеноводства в Украине / В. П. Станиславський // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 89-90.

ТЕМА 13

Договори у сфері надання послуг

суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві України

(9 год.)
Поняття, ознаки та види договорів на надання послуг суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві. Законодавче регулювання договорів у сфері надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам. Договори у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Особливості договірного регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва. Договори у сфері складського зберігання зерна. Договори надання сільськогосподарським товаровиробникам рекламних та інформаційних послуг. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва. Договірне регулювання відносин у сфері надання юридичного обслуговування суб’єктів господарської діяльності в АПК. Договори з виробничо-технічного обслуговування та ремонту техніки, обладнання у сільському господарстві. МТС як форма виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання в АПК.
Лекція № 14 (2 год.)

Договори у сфері надання послугсуб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві України”


 1. Поняття, ознаки та види договорів на надання послуг суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві.

 2. Законодавче регулювання договорів у сфері надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

 3. Договори у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 4. Особливості договірного регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва.


Лекція № 15 (2 год.)

Договори у сфері надання послугсуб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві України”


 1. Договори у сфері складського зберігання зерна.

 2. Договори надання сільськогосподарським товаровиробникам рекламних та інформаційних послуг.

 3. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва.

 4. Договірне регулювання відносин у сфері надання юридичного обслуговування суб’єктів господарської діяльності в АПК.

 5. Договори з виробничо-технічного обслуговування та ремонту техніки, обладнання у сільському господарстві. МТС як форма виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання в АПК.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)


 1. Договори надання сільськогосподарським товаровиробникам рекламних та інформаційних послуг.

 2. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва.

 3. Договори з виробничо-технічного обслуговування та ремонту техніки, обладнання у сільському господарстві. МТС як форма виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання в АПК.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 3. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 35. — Ст. 258.

 4. Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва : Закон України від 23 грудня 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2005. — № 6. — Ст.136.

 5. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Уряд. кур’єр. — 2004. —29 вересня.

 6. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу : Закон України від 7 лютого 2002 р. // Уряд. кур’єр. — 2002. — № 63.

 7. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 9 лютого 2012 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 41. – Ст. 491.

 8. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради — 2004. — № 38. — Ст. 470.

 9. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 9 лютого 2012 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 41. – Ст. 491.

 10. Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно : Закон України від 20 листопада 2012 р. // Голос України. – 2013. – № 11. – 18 січня.

 11. Про аграрні розписки : Закон України від 6 листопада 2012 р. // Голос України. — 2013. — № 11. — 18 січня.

 1. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 5 жовтня 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 47. — Ст. 464.

 1. Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996р. в редакції від 1 липня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 8. – Ст. 62.

 2. Положення про обіг складських документів на зерно, затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 р. № 198 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 30. — Ст. 1571.

 3. Порядок ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 р. № 374 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 39. — Ст. 2501.

 4. Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 р. № 374 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 39. — Ст. 2501.

 5. Порядок ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання : затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1569 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 46. — Ст. 3053.

 6. Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 16. — Ст. 706.

 7. Порядок здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 146 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 14. – Ст. 441.

 8. Про встановлення на 2012/13 маркетинговий період розміру плати за використання бюджетної позики виробниками зерна у межах режиму державних заставних закупівель : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2012 р. № 859 // Офіц. вісн. України. – 2012 р. – № 70. – Ст. 2837.

 9. Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 89 // Офіц. вісн. України. – 2006 . – № 27. – Ст. 1939.

 10. Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 705 // Офіц. вісн. України. – 2008 р. – № 59. – Ст. 1988.

 11. Про затвердження Технічного регламенту зернового складу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 р. № 228 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 27. — Ст. 1811.

 12. Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно : Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 р. № 198 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 30. — Ст. 1571.

 13. Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 р. № 661 // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 94. — Ст. 3115.

 14. Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 р. № 660 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 91. – Ст. 3713.

 15. Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника, затверджене Наказом Мінагрополітики України від 26 червня 2005 р. № 176 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 31. – Ст. 1882.

 16. Стандартний договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджений Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30 жовтня 2012 р. № 1968, та Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 р. № 660 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 91. – Ст. 3713.

 17. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, затверджені Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11 грудня 2012 р. № 2677, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 грудня 2012 р. № 760 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 7. – Ст. 251.

 18. Стандартні страхові тарифи для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30 жовтня 2012 р. № 1968, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 р. № 660 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 91. – Ст. 3713.

 19. Положення про державні приймальні випробування технічних засобів для агропромислового комплексу України, затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України від 14 липня 2009 р. № 488 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 81. – Ст. 2759.

 20. Порядок здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України від 22листопада 2011 р. № 643 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 102. – Ст. 3765.

 21. Про практику застосування господарськими судами законодавства про рекламу та про інформацію : Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 березня 2006 р. № 01-8/638.Спеціальна література:


 1. Берлач А. Проблемы становления системы сельскохозяйственного страхования / А. Берлач, Н. Берлач // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 6. – С. 15-17.

 2. Берлач А. Организационно-правовые проблемы финансово-кредитного механизма в крестьянских (фермерских) хозяйствах Украины / А. Берлач // Предпринимательство, хозяйство, право. – 2000. – № 1. – С. 26-28.

 3. Богославець В. Особливості укладення договорів про надання правових послуг / В. Богославець // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 95-98.

 4. Грамацький Е. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України / Е. Грамацький // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 114-118.

 5. Горіславська І. В. Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств : монографія / І. В. Горіславська. – К. : Компринт, 2012. – 209 с.

 6. Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарських підприємств // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – № 11. – С. 38-40.

 7. Горіславська І. Специфіка договору страхування у сільському господарстві / І. Горіславська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 136-138.

 8. Горіславська І. Відповідальність аграрних суб’єктів і кредитних установ при порушенні зобов’язань за кредитним договором / І. Горіславська // Підприємництво, господарство, право. – 2002. –№ 3. – С. 32-33.

 9. Горіславська І. Аналіз правового регулювання фінансово-кредитної дільності сільськогосподарських підприємств / І. Горіславська // Науковий вісн. Національного аграрного університету. – 2001. – Вип. 37. – С. 260-263.

 10. Духневич А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільськогосподарської кооперації у формі кредитних спілок / А. Духневич // Право України. – 2001. – № 9. – С. 41-43.

 11. Євстігнєєв А. Складське зберігання зерна : договірний аспект / А. Євстігнєєв // Юрид. Україна. – 2006. – № 6. – С. 98-104.

 12. Єрмоленко В. М. Інформація як об’єкт цивільного обороту / В. М. Єрмоленко // Юридична Україна. – 2004. – № 6. – С. 21-26.

 13. Зайц Н. Ф. Юридическое обслуживание колхозов и межколхозных организаций / Н. Ф Зайц. – М. : Юрид. лит-ра, 1977. – 78 с.

 14. Кудріна Ю. І. Кредитний договір про бюджетну позику в межах режиму державних заставих закупівель / Ю. І. Кудріна // Вісн. Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 2 (55). – С. 175-181.

 15. Лобова О. Розвиток аграрного страхування в США / О. Лобова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 133. – С. 49-52.

 16. Марченко В. Основні вимоги щодо укладення договорів страхування за законодавством України / В. Марченко, Л. Макарчук // Юридичний журнал. – 2011. – № 12. – С. 56-59.

 17. Мушенок В. В. Нормативно-правове регулювання участі держави у страхуванні ризиків сільськогосподарського виробництва / В. В. Мушенок // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 9. – С. 71-77.

 18. Мухитдинов Н. Б. Договоры в сфере технического обслуживания сельскохозяйственных предприятий / Н. Б. Мухитдинов // Советское государство и право. – 1970. – № 2. – С. 118-122.

 19. Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства : зарубіжний досвід / С. Ніщимна // Право України. – 2006. – № 10. – С. 138-141.

 20. Самчук З. Ф. Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.06 / З. Ф. Самчук. – Х., 1994. – 15 с.

 21. Тараненко Л. С. Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні : монографія / Л. С. Тараненко. – Хм. : Хм. ун-т управління та права, 2012. – 164 с.

 22. Янчук В. В. Поняття юридичного обслуговування та його основні організаційні форми / В. В. Янчук //Аграрне право України : підруч. / за ред. В. З. Янчука. – К. : Юрінком, 1996. – С. 227-235.

 23. Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных производителей / А. Н. Стативка. –Х. : Право, 1999. – 124 с.

 24. Статівка А. М. Про деякі аспекти правового регулювання ринку страхування сільськогосподарської продукції / А. М. Статівка // Проблеми вдосконалення земельного законодавства та правового забезпечення аграрного виробництва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 5-річчю заснування юрид. ф-ту Білоцерківського нац. аграр. ун-ту (Біла Церква, 17-18 квіт. 2008 р.). – Біла Церква, 2008. – С. 13-14.

 25. Стативка А. Н. О договоре на кредитирование аграрных товаропроизводителей / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 10. – С. 34—37.

 26. Стативка А. Н. О договорах на оказание рекламных услуг аграрным товаропроизводителям / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 4. – С. 11—14.

 27. Стативка А. Н. О договоре лизинга / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 2. – С. 9-14.

 28. Стативка А. Правовые гарантии в развитии договорных отношений юридической службы в АПК / А. Стативка, З. Самчук // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 9. – С. 7—9.

 29. Статівка А. М. Про вдосконалення агросервісних відносин / А. М. Стативка // Актуальные вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности : тезисы Межрегион. науч. конф. – X. : Нац. юрид. академия Украины, 1996.

 30. Шестерик С. Правові питання укладання кредитних договорів / С. Шестерик // Юридичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 106-108.

 31. Янчук В. Правове регулювання як спосіб удосконалення кредитного ринку в АПК України / В. Янчук, І. Горіславська // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 1. – С. 25-26.

ТЕМА 14

Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції

на внутрішньому ринку України

(7 год.)

Поняття, ознаки та види договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції в Україні. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Законодавче регулювання реалізації сільськогосподарської продукції в Україні. Особливості договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Договір поставки в аграрній сфері. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду. Договірне регулювання реалізації сільськогосподарської продукції через Аграрний фонд. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру. Договірне регулювання реалізації молока та молочних продуктів.


Лекція № 16 (2 год.)

Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукціїна внутрішньому ринку України”


 1. Поняття, ознаки та види договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції в Україні

 2. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

 3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 4. Правове регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб.

 5. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна.

 6. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду.

 7. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру.

 8. Договірне регулювання реалізації молока та молочних продуктів.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Поняття, ознаки та види договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції в Україні

 2. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

 3. Законодавче регулювання реалізації сільськогосподарської продукції в Україні.

 4. Особливості договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

 5. Договір поставки в аграрній сфері.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 3. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 35. — Ст. 258.

 4. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб : Закон України від 22 грудня 1995 р. в редакції від 15 грудня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 14. — Ст. 118.

 5. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. — 2004. —29 вересня.

 6. Закон України “Про насіння і садивний матеріал” від 26 грудня 2002 р. в редакції Закону України від 2 жовтня 2012 р. // Голос України. – 2012. — № 208. – 3 листопада.

 7. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10 вересня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 39.

 8. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 27.

 9. Про виноград та виноградне вино : Закон України від 16 червня 2005 р. // Відом. Верховної Ради. – 2005. — № 31. – Ст. 419.

 10. Про молоко та молочні продукти : Закон України від 24 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради. – 2004. — № 47. – Ст. 513

 11. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 6 лютого 2003 р. // Уряд. кур’єр. – 2003. — № 46. – 12 березня.

 12. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 8 липня 2011 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 17. – Ст. 155.

 13. Про аквакультуру : Закон України від 18 вересня 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 79. – Ст. 3193.

 14. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 27.

 15. Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна : Указ Президента України від 18 вересня 2007 р. № 890/2007 // Офіц. вісн. Президента України. – 2007. — № 30. – Ст. 651.

 16. Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 705 // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 59. — Ст. 1988.

 17. Про Аграрний фонд : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 27. – Ст. 1574.

 18. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 48. – Ст. 1577.

 19. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2012/2013 маркетинговому періоді : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 березня 2012 р. № 125 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 23. – Ст. 896.

 20. Порядок здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 146 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 14. – Ст. 441.

 21. Про запровадження державних форвардних закупівель зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 736 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 37. — Ст. 1486.

 22. Про затвердження форми форвардного біржового контракту : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 77 // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 21. — Ст.607.

 23. Про затвердження Типової форми договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти : Наказ Міністерства аграрної політики України від 9 січня 2004 р. № 3 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 4. — Ст. 194.

 24. Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти “А” : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 р. № 201 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 30. — Ст. 1842.


Спеціальна література:


 1. Апопій І. Нові аспекти укладення договору поставки товарів для державних потреб / І. Апопій // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 18-21.

 2. Бичкова Ц. В. Договірні відносини по державних закупках продукції у сільськогосподарських підприємств / Ц. В. Бичкова. – К. : Наукова думка, 1969. – 212 с.

 3. Веденин Н. И. Договорные отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / Н. И. Веденин // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 38-45.

 4. Довбня В. А. Правове регулювання виробництва і реалізації цукру / Довбня В. А. // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — С. 179-186.

 5. Глоба О. Укладення договору поставки : теорія і практика / О. Глоба // Юридичний журнал. – 2005. – № 12. – С. 50-58.

 6. Головко Н. В. Особливості правового регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб : автореф. дис. канд. юрид. наук. ... 12.00.06. / Н. В. Головко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 18 с.

 7. Головко Н. В. Роль держави в регулюванні відносин по закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб / Н. В. Головко // Проблеми законності. – 2008. – Вип. 93. – С. 63-67.

 8. Головко Н. В. Державний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції для державних потреб : поняття, особливості / Н. В. Головко // Проблеми законності. – 2007. – Вип. 90. – С. 108-113.

 9. Головко Н. В. Значення біржової торгівлі в закупівлі сільськогосподарської продукції / Н. В. Головко // Проблеми законності. – 2007. – Вип.88. – С.69-75.

 10. Головко Н. В. Значення цін і ціноутворення у сфері закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб / Н. В. Головко // Проблеми законності. – 2008. – Вип. 97. – С. 102-108.

 11. Гайнетдинов М. Фьючерсная торговля сельскохозяйственной продукцией / М. Гайнетдинов // Хозяйство и право. – 1993. – № 11. – С. 17-19.

 12. Корнієнко В. М. Правове регулювання виробництва і реалізації м'ясо-молочної продукції / Корнієнко В. М., Марченко С. І. // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.187-205.

 13. Логуш Л. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції за комерційним законодавством США / Л. Логуш // Право України. – 2002. – № 3. – С. 162.

 14. Лукьяненко В. Е. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных коммерческих организаций : формирование рынка зерна / В. Е. Лукьяненко // Аграрное и земельное право. – 2006. – № 2. – С. 84-89.

 15. Луць В. В. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції / В. В. Луць // Зобов’язальне право : теорія і практика : навч. посіб. / ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 354-364.

 16. Марченко С. І. Правове регулювання виробництва і реалізації зерна / С. І. Марченко // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — С. 158-178.

 17. Миронець І. М. Договір контрактації – основна правова форма реалізації сільськогосподарської продукції колгоспами / І. М. Миронець // Вісн. Київ. ун-ту імені Т. Г. Шевченка : Серія права. – 1968. – Вип. 9. – С. 82-89.

 18. Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов’язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 93-96.

 19. Носова З. И. Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции / З. И. Носова. – М. : Статут, 2004. – 219 с.

 20. Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції : автореф. дис. канд. юрид. наук... 12.00.06 / О. А. Поліводський ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – К., 1999. – 17 с.

 21. Поліводський О. А. Щодо питання про види договорів на реалізацію товарної продукції / О. А. Поліводський // Правова держава. – 1998. – Вип. 9. – С. 376-379.

 22. Поліводський О. А. Організація договірних зв’язків в АПК / О. А. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85-88.

 23. Поліводський О. А. Договір міни як форма реалізації сільгоспродукції в Україні (проблеми правового регулювання) / О. А. Поліводський // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 3. – С. 25-28.

 24. Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції з використанням біржових торгів / О. А. Поліводський // Правова держава. – 1999. – Вип. 10. – С. 397-403.

 25. Поліводський О. А. Державний контракт – правова форма реалізації сільськогосподарської продукції / О. А. Поліводський, Ц. В. Бичкова // Аграрне законодавство України : проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. – К. : Наук. думка, 1998. – С. 140-158.

 26. Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції / О. А. Поліводський // Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні : монографія / кол. авторів ; за ред. В.І. Семчика. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 189-228.

 27. Радчук О. Правове регулювання договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції громадянам / О. Радчук // Радянське право. – 1991. – № 10. – С. 34-36.

 28. Самсонова Я. О. Правові питання договірних відносин виноградарських і виноробних підприємств: структура правовідносин / Я. О. Самсонова // Проблеми законності. – 2006. – Вип. 79. – С. 183-191.

 29. Самсонова Я. О. Договір контрактації винограду / Я. О. Самсонова // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 103. – С. 132-139.

 30. Святченко Л. О. Значення договору контрактації у цукробуряківниутві на сучасному етапі розвитку аграрних відносин / Л. О. Святченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 149-152.

 31. Святченко Л. О. Деякі особливості договірних відносин у цукробуріквництві / Л. О. Святченко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2009. - № 3. – С. 201-205.

 32. Станіславський В. П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / В. П. Станіславський ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.

 33. Станіславський В. Розвиток законодавства щодо вирощування зернових культур / Станіславський В. // Право України. — 2004. — № 4. — С. 138—141.

 34. Станіславський В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу / В. Станіславський // Право України. – 2008. – № 10. – С. 55-57.

 35. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 240 с.

 36. Стативка А. Н. Договоры на реализацию сельскохозяйственной продукции / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С. 17-22.


ТЕМА 15

Зовнішньоекономічні договори

в агропромисловому комплексі України

(6 год.)

Особливості законодавчого регулювання відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на світових аграрних ринках. Особливості реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ. Поняття, ознаки, форма зовнішньоекономічних договорів у аграрній сфері. Особливості договорів поставки сільськогосподарської продукції за межі території України. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу окремих видів сільськогосподарської продукції за межі території України. Правове регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україну.


Лекція № 17 (2 год.)

Зовнішньоекономічні договорив агропромисловому комплексі України”


 1. Особливості законодавчого регулювання відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на світових аграрних ринках.

 2. Особливості реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ.

 3. Поняття, ознаки, форма зовнішньоекономічних договорів у аграрній сфері

 4. Особливості договорів поставки сільськогосподарської продукції за межі території України.

 5. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу окремих видів сільськогосподарської продукції за межі території України.

 6. Правове регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україну.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Особливості законодавчого регулювання відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на світових аграрних ринках.

 2. Особливості реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ.

 3. Поняття, ознаки, форма зовнішньоекономічних договорів у аграрній сфері


Практичне заняття № 8 (2 год.)

Правове регулювання окремих різновидів договорів в АПК України”
 1. Договори на передачу майнового права на науково-технічний результат та окремих прав, що з нього випливають.

 2. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 3. Договори надання сільськогосподарським товаровиробникам рекламних та інформаційних послуг.

 4. Договірне регулювання відносин у сфері надання юридичного обслуговування суб’єктів господарської діяльності в АПК.

 5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 6. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду.

 7. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу окремих видів сільськогосподарської продукції за межі території України.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 3. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Офіц. вісн. України. — 1997. — № 41. — Ст. 24.

 4. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10 вересня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 39.

 5. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // Уряд. кур'єр — 1994. — 6 жовтня.

 6. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” в редакції 1990 р., затверджені Міжнародною торгівельною палатою 1 вересня 1990 р. № 460 // Уряд. кур'єр. — 1994. — 6 жов.

 7. Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів : Указ Президента України від 7 серпня 2001 р. // Уряд. кур'єр. — 2001. — 14 серпня. — № 145.

 8. Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі : Указ Президента України від 5 вересня 2001 р. // Голос України. – 2001. — № 171.

 9. Порядок укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі : Затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 січня 2011 р. № 5 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 15. – Ст. 638

 10. Положення про порядок реалізації на зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції : Затверджене Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством економіки України, Міністерством зовнішніх економічних зв’язків України, Державним митним комітетом України від 18 січня 1994 р. № 37-19-1-12/314 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.netСпеціальна література:


 1. Бистров Г. Щодо проекту Програми створення та функціонування ринку зерна держав-учасниць СНД / Г. Бистров, А. Статівка // Право України. – 2001. – № 8. – С. 64-67.

 2. Богдан А. Щодо правових аспектів виробництва зерна в Україні порівняно з вимогами законодавства Європейського Союзу / Богдан А. // Право України. – 2009. — № 11. – С. 201-206.

 3. Семчик В. І. Проблеми правового забезпечення розвитку аграрного ринку в контексті приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ) / В. І. Семчик // Проблеми вдосконалення земельного законодавства та правового забезпечення аграрного виробництва : мат. Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 5-річчю заснування юридичного факультету Білоцерківського національного аграрного університету (Біла Церква, 17-18 квіт. 2008 р.). – Біла Церква, 2008. – С. 10-11.

 4. Назаренко В. Використання договору консигнації суб’єктами аграрного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 28-32.

 5. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 101-104.

 6. Назаренко В. Особливості застосування договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами аграрного підприємництва / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 63-66.

 7. Фокина Н. И. Влияние законодательства ЕС и ВТО на правовое регулирование рынка зерна в России / Фокина Н. И. // Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития аграрно-продовольственных рынков в Российской Федерации : мат. Всероссийской научн.-практ. конф. ; под ред. Г. Е. Быстрова, М. И. Палладиной. – Казан : Изд-во “Таглимат” ИЭУП, 2006. – С. 352-355.

 8. Хван Л. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) / Л. Хван // Адвокат. – 2008. – № 11. – С. 14-26.

Контрольні питання до змістовного модуля ІІ
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка