Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка4/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ДОГОВОРІВ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИТЕМА 9

Договори у сфері забезпечення виробництва

сільськогосподарської продукції рослинництва

(10 год.)
Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва. Особливості договорів оренди землі та земельних часток (паїв) у сільському господарстві України. Особливості договорів оренди природних ресурсів для сільськогосподарського виробництва. Договір на виробництво високопродуктивного насіння. Договір на виконання агрохімічних робіт. Договори на виконання меліоративних робіт. Договір на полив сільськогосподарських культур.
Лекція № 9 (2 год.)

Договори у сфері забезпечення виробництвасільськогосподарської продукції рослинництва”


 1. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 2. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 3. Особливості договорів оренди землі та земельних часток (паїв) у сільському господарстві України.

 4. Особливості договорів оренди природних ресурсів для сільськогосподарського виробництва.


Лекція № 10 (2 год.)

Договори у сфері забезпечення виробництвасільськогосподарської продукції рослинництва”


 1. Договір на виробництво високопродуктивного насіння.

 2. Договір на виконання агрохімічних робіт.

 3. Договори на виконання меліоративних робіт.

 4. Договір на полив сільськогосподарських культур.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 2. Особливості договорів оренди землі та земельних часток (паїв) у сільському господарстві України.

 3. Особливості договорів оренди природних ресурсів для сільськогосподарського виробництва.

 1. Договір на полив сільськогосподарських культур.


Практичне заняття № 5 (2 год.)

Договори у сфері забезпечення виробництвасільськогосподарської продукції рослинництва”
План:


 1. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 2. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 3. Договір на виробництво високопродуктивного насіння.

 4. Особливості договорів оренди землі та земельних часток (паїв) у сільському господарстві України.

 5. Особливості договорів оренди природних ресурсів для сільськогосподарського виробництва.

 6. Договір на полив сільськогосподарських культур.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 4. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. в редакції Закону України від 2 жовтня 2012 р. // Голос України. – 2012. — № 208. – 3 лист.

 5. Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1993. — № 34. — Ст. 352.

 6. Про захист рослин : Закон України від 14 жовтня 1998 р. // Відом. Верховної Ради України. —1998. — № 50-51. — Ст. 310.

 7. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Голос України. – 2002. – 12 березня. — № 46.

 8. Про меліорацію земель : Закон України від 14 січня 2000 р. // Уряд. кур’єр. — 2000. — 16 лютого.

 9. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 314.

 10. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства з питань насінництва : Закон України від 17 листопада 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 49.

 11. Про оренду землі : Закон України від 6 жовтня 1998 р., в ред. від 2 жовтня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

 12. Про затвердження Типового договору оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 9. – Ст. 527.

 13. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від грудня 1999 р. № 1529 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 49. – Ст. 2400.

 14. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666/94 // Голос України. – 1994. – 16 лист.

 15. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. № 720 // Голос України. – 1995. – 12 серп.

 16. Про затвердження Порядку знищення насіння сільськогосподарських рослин, яке безпосередньо не може бути використане на продовольчі та кормові цілі : Наказ Міністерства аграрної політики України від 14 травня 2003 р. № 132 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 22. — Ст. 998.


Спеціальна література:


 1. Арнаут А. Г. Переважне право купівлі при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення / А. Г. Арнаут // Право ХХІ століття : становлення та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Миколаїв, 2006. – С. 444-446.

 2. Бакай Ю. Ю. Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ю. Ю. Бакай. – Х., 2010. – 20 с.

 3. Баранець О. М. Окремі питання забезпечення виконання зобов’язань по договору оренди земельної частки (паю) / О. М. Баранець // Вісн. господарського судочинства. – 2004. – № 1. – С. 27-31.

 4. Бердніков Є. С. Договір як форма регулювання оренди землі в Україні / Є. С. Бердніков // Актуальні проблеми держави та права. –2000. – Вип. 9. – С. 253-257.

 5. Брунь А. Г. Актуальні проблеми договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення / А. Г. Брунь // Вісн. Університету внутрішніх справ. – Х., 2001. – Спецвипуск. – С. 301-303.

 6. Брунь А. Г. Генезис договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення / А. Г. Брунь // Вісн. Університету внутрішніх справ. – Х., 2003. – Вип. 22. – С. 356-363.

 7. Дейнега М. А. Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. А. Дейнега ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

 8. Дейнега М. А. Правове регулювання хімічної меліорації земель в Україні / М. А. Дейнега // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 73-78.

 9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Наук.-навч. посіб. / за ред. Н.І. Титової. – Л. : Вид-во ПАІС, 2005. – 368 с.

 10. Єрмоленко В. М. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / В. М. Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46-49.

 11. Иконицкая И. А. Договоры в сфере земельных отношений в сельском хозяйстве / И. А. Иконицкая, Н. И. Краснов // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 29-41.

 12. Иконицкая И. А. Договоры в сфере земельных отношений в сельском хозяйстве / И. А. Иконицкая, Н. И. Краснов, Э. И. Павлова, О. А. Самончик, Л. П. Фомина // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 29-41.

 13. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання землі у сучасний період / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60-64.

 14. Ільницька Н. Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення : вдосконалення їх правового регулювання / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С. 61-63.

 15. Ільницька Н. Гарантії прав сторін за договором оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення : окремі аспекти / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство, право. – 2000. – № 11. – С. 58-61.

 16. Кобецька Н. Р. Комплексний підхід при укладенні договорів оренди природних ресурсів // Правова політика Української держави [текст] : Мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Т. 1. (19-20 лют. 2010 р.). – Ів.-Фр. : Прикарп. нац. уні-т ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 224-226.

 17. Корольов В. Договори про виконання агрохімічних та меліоративних робіт : окремі питання теорії аграрного права / В. Корольов // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 85-87.

 18. Краснова М. Актуальні питання регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні / М. Краснова // Право України. – 2011. – № 2. – С. 132-135.

 19. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К. : Магістр-ХХІ, 2006. – 384 с.

 20. Сидор В. Д. Права та обов’язки сторін за договором застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення / В. Д. Сидор // Вісн. Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 4. – С. 174-181.

 21. Станіславський В. П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06/ Валерій Петрович Станіславський ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.

 22. Станіславський В. П. Правові питання насінницької діяльності в Україні : окремі проблеми / В. П. Станіславський // Право України. – 2003. – № 3. – С. 113-116.

 23. Станіславський В. П. Розвиток законодавства щодо вирощування зернових культур / В. П. Станіславський // Право України. – 2004. – № 4. – С. 138-141.

 24. Станиславский В. П. Об усилении публично-правового регулирования семеноводства в Украине / В. П. Станиславський // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 89-90.

 25. Станіславський В. П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні : моногр. / В. П. Станіславський. – Х. : Право, 2006. – 160 с.

 26. Станіславський В. Договірні відносини в насінницькій діяльності/ В. Станіславський // Право України. – 2007. – № 10. – С. 63-66.

 27. Стативка А. Н. О договорных отношениях по производству высокопродуктивных семян / А. Н. Стативка // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 10. – С. 58—59.

 28. Хомченко Д. М. Про визнання частково недійсним договору оренди земельної ділянки / Д. М. Хомченко // Вісн. господарського судочинства. – 2011. – № 4. – С. 56-59.

 29. Янчук В. В. Правовое обеспечение интенсивних технологий в растиниеводстве / В. В. Янчук. – К. : Урожай, 1990. – 152 с.

ТЕМА 10

Договори у сфері забезпечення виробництва

сільськогосподарської продукції тваринництва

(8 год.)
Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва. Договір на створення племінних сільськогосподарських тварин. Договір на проведення штучного запліднення тварин. Договір на виробництво та переробку кормів для худоби.
Лекція № 11 (2 год.)

Договори у сфері забезпечення виробництвасільськогосподарської продукції тваринництва”


 1. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 2. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 3. Договір на створення племінних сільськогосподарських тварин.

 4. Договір на проведення штучного запліднення тварин.

 5. Договір на виробництво та переробку кормів для худоби.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Законодавче забезпечення племінної справи.

 2. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 3. Договір на створення племінних сільськогосподарських тварин.

 4. Договір на проведення штучного запліднення тварин.

 5. Договір на виробництво та переробку кормів для худоби.


Практичне заняття № 6 (2 год.)

Договори у сфері забезпечення виробництвасільськогосподарської продукції тваринництва”
План:


 1. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 2. Договір на створення племінних сільськогосподарських тварин.

 3. Договір на проведення штучного запліднення тварин.

 4. Договір на виробництво та переробку кормів для худоби.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 3. Про племінну справу у тваринництві : Закон України в редакції Закону України від 21 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 2000. — 26 січ.

 4. Про ветеринарну медицину : Закон України в редакції від 16 листопада 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2007. — № 5—6. — Ст. 53.

 5. Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки : Закон України від 4 червня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 636.

 6. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин : Закон України від 4 червня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 635.

 7. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу в тваринництві : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Голос України. – 2001. — № 82.

 8. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 р. : Закон України від 19 лютого 2004 р. № 1517-IV // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 23. — Ст. 319.

 9. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21 лютого 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 27. — Ст. 230.

 10. Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахо репродуктора : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 р. № 215/66 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 35. — Ст. 1646.

 11. Про затвердження Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 р. № 211/61 // Офіц. вісн. України. – 2002. — № 33. — Ст. 1548.

 12. Про затвердження Інструкції із селекції бугаїв м'ясних порід : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2009 р. № 41 // Офіц. вісн. України. — 2009. — № 11. — Ст. 349.

 13. Про затвердження Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 14 липня 2008 р. № 421 // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 59. — Ст. 2005.

 14. Про затвердження Інструкції із селекції племінних бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 р. № 721 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 10. — Ст. 646.

 15. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 р. № 720 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 10. — Ст. 645.

 16. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2004 р. № 25/52 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 11. — Ст. 699.

 17. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2005 р. № 48/250 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 26. — Ст. 1507.

 18. Про затвердження Інструкції з оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах спеціалізованих контрольно-випробувальних станцій : Наказ Міністерства аграрної політики України від 6 серпня 2004 р. № 290 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 34. — Ст. 2300.

 19. Інструкція з проведення тестування племінних тварин за ДНК-маркерами : Наказ Міністерства аграрної політики України 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 20. Інструкція з проведення цитогенетичного контролю племінних тварин : Наказ Міністерства аграрної політики України 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 21. Інструкція з проведення імуногенетичних досліджень племінних тварин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 22. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення генетичних досліджень у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 23. Про затвердження Інструкції з порядку обліку, видачі, зберігання та витрачання бланків племінних свідоцтв (сертифікатів) : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 травня 2004 р. № 171 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 21. — Ст. 1482.

 24. Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві: Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2003 р. № 474 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 4. — Ст. 193.

 25. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами : Наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 р. № 406 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 2. — Ст. 86.

 26. Про затвердження Положення про породовипробування у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 листопада 2003 р. № 388 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 47. — Ст. 2456.

 27. Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 р. № 364 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 46. — Ст. 2416.

 28. Про затвердження Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення, Інструкції з бонітування кролів, Інструкції з ведення племінного обліку в звірівництві та кролівництві та зразків форм племінного обліку в звірівництві та кролівництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2003 р. № 351 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 43. — Ст. 2278.

 29. Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 р. № 242 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 33. — Ст. 1806.

 30. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва та проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) : Наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 185/83 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 43. — Ст. 253.

 31. Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 652 // Офіц. вісн. України. — 2009. — № 50. — Ст. 1679.

 32. Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1349 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 89. — Ст. 3273.

Спеціальна література:


 1. Бондар Л. О. Правове регулювання племінної справи у тваринництві / Ладимир Олександрович Бондар // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2004. — С. 327-332.

 2. Буркат В. П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у скотарстві України : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К., 2006. – 580 с.

 3. Гиренко І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Інна Володимирівна Гиренко ; Націон. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – К., 2010. – 205 с.

 4. Довбня В. А. Правове забезпечення організації племінної справи у сільському господарстві / В. А. Довбня // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005 — С. 205-209.

 5. Дурсунов М. О. Законодавче забезпечення ветеринарної справи в Україні у ХХ столітті : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дурсунов Малік Орудж огли ; Націон. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 21 с.

 6. Єрмоленко В. М. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / В. М. Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46-49.

 7. Єрмоленко В. М. Правовий захист селекційних досягнень в тваринництві / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 29-32.

 8. Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. — № 10. – С. 56-66.

 9. Коваленко Т. О. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин / Т. О. Коваленко // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН.

 10. Ковальова С. Адміністративна відповідальність за правопорушення в племінній справі у тваринництві / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 87-89.

 11. Ковальова С. Деякі аспекти державного регулювання генно-інженерної діяльності в племінній справі у тваринництві / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 46-49.

 12. Ковальова С. Щодо системи принципів правового регулювання племінною справою у тваринництві України / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 20-23.

 13. Кузьмина Н. Г. Правовое регулирование селекционной деятельности : моногр. / Н. Г. Кузьмина. – М. : Рос. акад. правосудия, 2007. – 176 с.

 14. Лебедев В. Ю. Критерии и признаки охраноспособности селекционного достижения в животноводстве / В. Ю. Лебедев // Вопросы изобретательства. – 1987. – № 4. – С. 26-28.

 15. Лебедев В. Ю. Правовая охрана селекционных достижений в Республике Молдова : моногр. / В. Ю. Лебедев. – Кишинев : Центр. тип., 1990. – 377 с.

 16. Левченко В. И. Проблемы правового обеспечения селекции и охрана ее достижений в СССР : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 и 12.00.03 / В.И. Левченко. – М., 1990. – 29 с.

 17. Підопригора О. О. Право на селекційні досягнення / О. О. Підопригора // Право власності в Україні : навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. О. Підопригора [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер. 2000. – С. 637-656.

 18. Рижук С. М. Історичні етапи розвитку племінної справи у тваринництві України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 19. Романенко И. Н. Развитие продуктивного животноводства Украинской СССР : моногр. / И. Н. Романенко. – К. : Госполитиздат, 1957. – 359 с.

 20. Стативка А. О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных / А. Стативка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 52-53.

 21. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : монография / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 238 с.

 22. Шовкун В. В. Правове регулювання племінної справи у тваринництві : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Валерій Валерійович Шовкун ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

 23. Шовкун В. В. Історико-правові аспекти розвитку племінної справи у тваринництві / В. В. Шовкун // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. Серія “Право”. – 2011. – Вип. 165. – Ч. 3. – С. 153-160.

 24. Шовкун В. В. Про правове регулювання племінної справи у тваринництві / В. В. Шовкун // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. Серія “Право”. – 2010. – Вип. 156. – С. 114-119.

 25. Шовкун В. Про суб’єктів племінної справи в тваринництві / В. Шовкун // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 84-87.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка