Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка3/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

Загальна характеристика договорів


в агропромисловому комплексі України

(7 год.)
Поняття, загальні та особливі ознаки аграрно-правових договорів. Особливості сільськогосподарської діяльності та договори в АПК. Сторони договорів в АПК України. Предмет договорів в АПК України. Умови договорів в агропромисловому комплексі. Зміст аграрно-правових зобов’язань. Форма аграрно-правових договорів. Класифікація договорів в агропромисловому комплексі України.
Лекція № 3 (2 год.)

Загальна характеристика договорівв агропромисловому комплексі України”


 1. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрно-правових договорів.

 2. Сторони та предмет договорів в АПК України.

 3. Умови договорів в агропромисловому комплексі.

 4. Зміст аграрно-правових зобов’язань.

 5. Форма аграрно-правових договорів.

 6. Класифікація договорів в агропромисловому комплексі України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрно-правових договорів.

 2. Доктринальні підходи до класифікації договорів в агропромисловому комплексі України.

 3. Особливості предмету аграрно-правових договорів.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. — 2004. —29 вересня.

 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 92. – Т. 1. – Ст. 3248.

 3. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 35. — Ст. 258.

 4. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. в редакції від 2 жовтня 2012 р. // Офіц. вісн. України. — 2012. — № 85.

 5. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 27.

 6. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 315.

 7. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 5 жовтня 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 47. — Ст. 464.

 8. Про аграрні розписки : Закон України від 6 листопада 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 5. – Ст. 146.

 9. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державою підтримкою : Закон України від 9 лютого 2012 р. // Відом. Верховної Ради України . – 2012. – № 1. – Ст. 491.

 10. Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти “А” : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 р. № 201 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 30. — Ст. 1842.

 11. Про затвердження Типової форми договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти : Наказ Міністерства аграрної політики України від 9 січня 2004 р. № 3 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 4. — Ст. 194.

 12. Про затвердження форми форвардного біржового контракту : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 77 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 21. – Ст. 607.

 13. Положення про обіг складських документів на зерно, затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 р. № 198 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 30. — Ст. 1571.

 14. Стандартний договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджений Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30 жовтня 2012 р. № 1968, та Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 р. № 660 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 91. – Ст. 3713.

 15. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, затверджені Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11 грудня 2012 р. № 2677, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 грудня 2012 р. № 760 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 7. – Ст. 251.


Спеціальна література:


 1. Бычкова Ц. В. Вопросы правового регулирования реализации продукции, произведенной в сельском хозяйстве / Ц. В. Бычкова // Правовое регулирование развития АПК Украины. – К. : Наукова думка, 1993. – 148 с.

 2. Веденин Н. Н. Договорные отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / Н. Н. Веденин // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 38-46.

 3. Гуревич Г. С. Договоры в сельскохозяйственном производстве / Г. С. Гуревич. – Минск : Ураджай, 1979. – 159 с.

 4. Єрмоленко В. М. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія / Володимир Михайлович Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 58-61.

 5. Єрмоленко В. М. Категорія “сільськогосподарська діяльність” у аграрному праві / Володимир Михайлович Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 124-127.

 6. Козырь М. И. Аграрное право России : проблемы становления и развития / М. И. Козырь. – М. : Право и государство, 2003. – 208 с.

 7. Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК / В. Корольов // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С.63-73.

 8. Крупко П. М. Представництво у цивільно-правових відносинах у сфері аграрного ринку // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні. – Тези доп. і наук. повідомлень на науково-практичній конференції. – К. : ІДіП НАНУ, 2004. – С. 62-64.

 9. Лурье С. М., Козырь М. И. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий / С. М. Лурье, М. И. Козырь. – М. : Наука, 1974. – 311 с.

 10. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / В. В. Луць. — К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.

 11. Носік В. В. Аграрне право у національній правовій системі України: тенденції та перспективи розвитку / В. В. Носік // Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 80-річчю проф. В.З. Янчука (Київ, 26-27 травня 2005 р.). – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – С.106 – 109.

 12. Пархоменко Н. М. Договір у системі права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. М. Пархоменко / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 1998. — 16 с.

 13. Первушин А. Г. Хозяйственный договор в деятельности предприятий сельского хазяйства / А. Г. Первушин. – М. : Юрид. лит, 1976. – 224 с.

 14. Статівка А. М. Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06 / А. М. Статівка / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1998. — 32 с.

 15. Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных производителей / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1999. – 124 с.

 16. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : Моногр. / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 238 с.

 17. Стативка А. Н. О специфических чертах договоров в агропромышленном комплексе / А. Н. Стативка // Проблеми провадження правових реформ в України. – X. : Нац. юрид. академія України, 1996.

ТЕМА 4

Принципи правового забезпечення договірної діяльності в агропромисловому комплексі України

(5 год.)
Поняття та система принципів правового забезпечення договірної діяльності в АПК. Правові проблеми договірної свободи в умовах здійснення аграрної реформи в Україні. Правове забезпечення еквівалентності при укладенні та виконанні аграрно-правових договорів. Принцип належного виконання договорів в АПК України. Проблеми реалізації принципу незмінності аграрно-правових договорів. Правові аспекти реалізації принципу рівності сторін договорів в АПК України.
Лекція № 4 (2 год.)

Принципи правового забезпечення договірної діяльності в агропромисловому комплексі України”
 1. Поняття та система принципів правового забезпечення договірної діяльності в АПК.

 2. Правові проблеми договірної свободи в умовах здійснення аграрної реформи в Україні.

 3. Правове забезпечення еквівалентності при укладенні та виконанні аграрно-правових договорів.

 4. Принцип належного виконання договорів в АПК України.

 5. Проблеми реалізації принципу незмінності аграрно-правових договорів.

 6. Правові аспекти реалізації принципу рівності сторін договорів в АПК України.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Поняття та система принципів правового забезпечення договірної діяльності в АПК.

 2. Правові проблеми договірної свободи в умовах здійснення аграрної реформи в Україні.

 3. Принцип належного виконання договорів в АПК України.


Практичне заняття № 2 (2 год.)

Загальна характеристика та принципи договорівв агропромисловому комплексі України”
План:


 1. Сторони, предмет та умови договорів в АПК України.

 2. Зміст та форма аграрно-правових зобов’язань.

 3. Правові проблеми договірної свободи в умовах здійснення аграрної реформи в Україні.

 4. Правове забезпечення еквівалентності при укладенні та виконанні аграрно-правових договорів.

 5. Принцип належного виконання договорів в АПК України.

 6. Проблеми реалізації принципу незмінності аграрно-правових договорів.

 7. Правові аспекти реалізації принципу рівності сторін договорів в АПК України.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 27.

 2. Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві України : Закон України від 17 жовтня 1990 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1990. – № 45. – Ст. 602.

 3. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 49. – Ст. 527.

 4. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

 5. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.

 6. Про основні засади аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст.1.

 7. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років : Закон України від 18 січня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – Ст. 52.

 8. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21 червня 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 58. – Ст. 2309.

 9. Про Рекомендації парламентських слухань на тему “Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України” : Постанова Верховної Ради України від 6 квітня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 38. — Ст. 544.

 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 6, 9 Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” (справа про визначення мінімальної ціни на цукор) від 15 квітня 2004 р. № 10-рп/2004 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 17. — Ст. 1199.


Спеціальна література:


 1. Вяткина Е. С. Договорные отношения предпринимательских организаций в сфере сельскохозяйственного производства. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук 12.00.03 / Елена Сергеевна Вяткина. – Казань, 2002. – 21 с.

 2. Договорные отношения сельскохозяйственных товаропроизводителей / за ред. И. А. Иконицкаой, З. С. Беляевой. – М. : Колос, 2003. – 256 с.

 3. Кобута І., Сеперович Н. Політика деяких країн у ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію / І. Кобута, Н. Сеперович // Пропозиція. – 2000. – № 10. – С.110-111.

 4. Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : Монографія / Т. В. Курман . – Х. : СПД-ФЛ. Гальцев А.В, 2007. – 208 с.

 5. Курман Т. Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / Т. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 53-55.

 6. Латинін М. А. Законодавче забезпечення функціонування механізму державної підтримки розвитку аграрного сектора економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління. – № 2 (26). – Х., 2005. – С. 272-281.

 7. Марченко С. І. Правові засади надання державної підтримки суб’єктам аграрного підприємництва / Світлана Іванівна Марченко // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2002. — Вип. 45. – С. 74-77.

 8. Марченко С. І. Поняття державної підтримки суб’єктів аграрного підприємництва / Світлана Іванівна Марченко // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка: юрид. науки. – 2002. — Вип. 47. – С. 145-149.

 9. Марченко С. І. Організаційно-правові форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Забезпечення законності у сфері земельних відносин : зб. тез. — Львів, 2003. — С. 114-116.

 10. Марченко С. І. Організаційно-правове забезпечення державної цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Світлана Іванівна Марченко // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : зб. тез доп. і наук. повідом. наук.–практ. конф. / відп. ред. В. І. Семчик. — К. : Ін-т держави і права В.М. Корецького НАН України, 2004. — С. 102-105.

 11. Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” / Авт. та упоряд. В. М. Єрмоленко, А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич ; За заг. ред. А. М. Статівки. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 352 с.

 12. Пархоменко Н. М. Договір у системі права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. М. Пархоменко / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 1998. — 16 с.

 13. Первушин А. Г. Хозяйственный договор в деятельности предприятий сельского хазяйства / А. Г. Первушин. – М. : Юрид. лит, 1976. – 224 с.

 14. Сафонов І. Державна підтримка виробника сільськогосподарської продукції є конче необхідною / І. Сафонов // Право України – № 3. – С.53-56.

 15. Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С.54-57.

 16. Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50-53.

 17. Стативка А. Н. О принципах договорного права, регулирующего отношения в системе АПК / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 5. – С. 23—25.

 18. Статівка А. М. Правові проблеми договірної свободи в умовах ринкових відносин / А. М. Статівка // Вісн. Академії правових наук України. – 1997. – № 1 (8). – С. 136-143.

 19. Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных производителей / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1999. – 124 с.

 20. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : моногр. / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 238 с.

 21. Статівка А. М. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС / А. М. Статівка // Право України. – 2005. – № 8. – С.132-135.

 22. Статівка А. М. Проблемні питання деяких аспектів правового забезпечення якості сільськогосподарської продукції / А. М. Статівка // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 10-11 вересня 2010 р.) : Збірник наукових праць / за заг. ред. А. М. Статівки та ін. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С. 67-70.

 23. Стативка А. Н. Правовое обеспечение эквивалентности в договорных отношениях в АПК / А. Н. Стативка // Проблеми законності. – 1997. – Вып. 32. – С. 90-95.

 24. Статівка А. М. Співвідношення інтересів, суспільних відносин і правової форми в АПК / А. М. Статівка // Право України. – 1997. – № 11. – С.87-89.


ТЕМА 5

Динаміка договорів в агропромисловому комплексі України

(7 год.)
Поняття умов і підстав укладення, зміни та припинення аграрно-правових договорів. Роль та значення майнового інтересу в укладенні, зміні та припиненні договорів у сфері АПК. Умови та підстави укладення договорів в АПК України. Умови та підстави зміни аграрно-правових договорів. Умови та підстави припинення аграрно-правових зобов’язань. Проблеми визнання аграрно-правових договорів недійсними та неукладненими. Захист прав сторін аграрно-правових зобов’язань.
Лекція № 5 (2 год.)

Динаміка договорів в агропромисловому комплексі України”
 1. Поняття умов і підстав укладення, зміни та припинення аграрно-правових договорів.

 2. Роль та значення майнового інтересу в укладенні, зміні та припиненні договорів у сфері АПК.

 3. Умови та підстави укладення договорів в АПК України.

 4. Умови та підстави зміни аграрно-правових договорів.

 5. Умови та підстави припинення аграрно-правових зобов’язань.

 6. Проблеми визнання аграрно-правових договорів недійсними та неукладненими.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Роль та значення майнового інтересу в укладенні, зміні та припиненні договорів у сфері АПК.

 2. Проблеми визнання аграрно-правових договорів недійсними та неукладненими.

 3. Захист прав сторін аграрно-правових зобов’язань.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

 5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

 7. Земельний кодекс України від 5 жовтня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 8. Щодо укладення договорів оренди : Постанова Верховного суду України від 28 березня 2006 р. № 7/192-3/167 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

 9. Про визнання недійсним укладеного між позивачами договору : Постанова Верховного суду України від 18 червня 2002 р. // Постанови Верховного суду України та ВГСУ. – 2003. – №3.

 10. Задовольняючи позов про розірвання договору оренди землі, суд неправильно застосував норми Закону України “Про оренду землі”, адже порядок укладення договорів оренди земельної частки (паю) урегульований не цим законом, а Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” та постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)” : Рішення Верховного суду України від 6 листопада 2003 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

 11. Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Узагальнення Верховного суду України від 24 листопада 2008 р. // Вісн. Верховного суду України. – 2009. – № 1. – Ст. 22.

 12. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Постанова пленуму Верховного суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

 13. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 р. № 6 // Вісн. господарського судочинства. – 2011. – № 3. – Ст. 6.

 14. Узагальнення судової практики розгляду господарськими судами справ у спорах, пов'язаних із земельними правовідносинами : Узагальнення Вищого господарського суду України від 1 січня 2010 р. // Вісн. господарського судочинства. – 2010. – № 1.

 15. Про визнання недійсним договору страхування : Постанова Вищого господарського суду України від 6 лютого 2008 р., Справа № 21/206-07-6894 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

 16. Про стягнення заборгованості та збитків : Постанова Верховного суду України від 15 травня 2007 р. № 12/111 // Бізнес : законодавство та практика. – 2007. – № 16. – Ст. 62.

 17. Про зміну розміру майнового паю : Ухвала Судової палати з цивільних справ Верховного суду України від 24 квітня 2002 р. // Вісн. Верховного суду України. – 2003. – № 2.Спеціальна література:


 1. Баклан О. В. Укладання адміністративно-правових договорів у сфері підприємництва : деякі питання / О. В. Баклан // Право України. – 2012. – № 6. – С. 197-201.

 2. Беляневич О.А Господарський договір та способи його укладання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Київ нац. ун-т імені Т. Шевченка. — К., 1999. — 24 с.

 3. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання / О. А. Беляневич. – К. : Наукова думка, 2002. – 234 с.

 4. Беляневич О. А. До питання про недійсність господарських договорів / О. А. Беляневич // Вісн. господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 200-207.

 5. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору / С. Бервено // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 10-14.

 6. Бєлкін Л. М. Проблеми публічно-правових наслідків укладення приватноправових договорів / Л. М. Бєлкін // Вісн. господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С. 172-81.

 7. Бондар Т. В. Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладення) / Т. В. Бондар // Вісн. господарського судочинства. – 2008. – № 2. – С.87-93.

 8. Вавженчук С. Я. Теоретико-правові питання динаміки укладання договорів / С. Я. Вавженчук // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 4/5. – С. 110-119.

 9. Вавженчук С. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин / С. Вавженчук // Право України. – 2009. – № 12. – С. 191-195.

 10. Дзюбенко С. Укладення договорів за рішенням суду : аналіз законодавства та судової практики / С. Дзюбенко // Юрид. радник. – 2009. – № 1. – С. 62-64.

 11. Діковська І. А. Порядок укладення договору / І. А. Діковська // Договірне право України : особлива частина : навч. посіб. / Н. С. Кузнєцова, Т. П. Базова, Ю. В. Білоусов та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – С. 707-711.

 12. Дякович М. Цивільно-правові проблеми укладення попереднього договору / М. Дякович // Юрид. радник. – 2008. – № 4. – С. 59-63.

 13. Жеков В. І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним / В. І. Жеков // Універ. записки Хмельницького ун-ту управління та права : Часопис : Право. Економіка. Управління. – 2005. – Вип. 3. – С. 129-133.

 14. Заярний О. А. До питання про застосування неустойки за порушення організаційно-господарських зобов’язань, що виникають з договорів / О. А. Заярний //Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 81-93.

 15. Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору / В. Карабань // Право України. – 2001. – № 1. – С. 42-44.

 16. Ковальський Д. В. Про визнання недійсним договору пайової участі / Д. В. Ковальський // Вісн. господарського судочинства. – 2011. – № 5. – С. 43-4.

 17. Костенко Л. Укладення господарського договору / Л. Костенко // Юрид. журнал. – 2006. – № 10. – С. 98-100.

 18. Кошиль Ю. Кауза правочину та інституту зміни і розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин : аспекти співвідношення / Ю. Кошиль // Юрид. Україна. – 2008. – № 1. – С. 33-38.

 19. Куліш А. М. Окремі питання укладення господарських договорів суб’єктами господарювання / А. М. Куліш // Правовий вісн. Укр. академії банківської справи : науково-практичний журнал. – 2010. – № 1 (3). – С. 60-62.

 20. Кучерук К. І. Договір у цивільному праві / К. І. Кучерук // Держава і право. – 2002. – Вип. 16. – С. 179-185.

 21. Мілош В. Окремі питання, пов’язані з укладенням господарських договорів / В. Мілош // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 63-67.

 22. Мілош В. С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору / В. С. Мілош // Вісн. господарського судочинства. – 2006. – № 2. – С. 194-204.

 23. Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання договорів відчуження нерухомості недійсними / Є. Мічурін // Юрид. журнал. – 2004. – № 3. – С. 96-99.

 24. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору / О. Міхно // Право України. – 2004. – № 5. – С. 135-138.

 25. Міхно О. І. Припинення договору за цивільним законодавством України : монографія / О. І. Міхно. – К. : Оберіг, 2009. – 224 с.

 26. Міхно О. Припинення та розірвання цивільно-правового договору : співвідношення понять / О. Міхно // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 21-25.

 27. Міхно О. Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання / О. Міхно // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 92-95.

 28. Подоляк С. А. Недійсність господарського договору в Україні : причини та правові підстави / С. А. Подоляк // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 426-231.

 29. Полякова О. Розірвання договору за рішенням суду / О. Полякова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 32-36.

 30. Потопальський С. С. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним договору, укладеного під впливом помилки та обману // С. С. Потопальський // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 363-368.

 31. Потопальський С. С. Проблеми правового регулювання недійсності договорів за законодавством України / С.С. Потопальський // Вісн. господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С. 160-168.

 32. Присяжнюк А. Відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору у зв’язку з істотними порушеннями договору / А. Присяжнюк // Юрид. Україна. – 2006. – № 3. – С. 56-61.

 33. Присяжнюк А. Зміна і розірвання цивільно-правових договорів : правові наслідки, підстави повернення виконання за договором / А. Прсяжнюк // Юрид. Україна. – 2005. – № 12. – С. 27-32.

 34. Процьків Н. М. Розірвання цивільно-правових договорів за законодавством зарубіжних країн / Н. М. Процьків // Науковий вісн. Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Правознавство. – 2006. – Вип. 356. – С. 54-58.

 35. Процьків Н. М. Особливості розірвання договору купівлі-продажу за законодавством України / Н. М. Процьків // Науковий вісн. Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Правознавство. – 2002. – Вип. 147. – С. 45-49.

 36. Саленко В. Ю. До питання про поняття недійсного господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – № 3. – С. 190-193.

 37. Серьогін О. Ю. Правові наслідки розірвання договору за новим Цивільним кодексом України / О. Ю. Серьогін // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2006. – № 1. – С. 61-63.

 38. Стативка А. Н. Совершенствование законодательства о договорах в АПК и правовых гарантиях их исполнения / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 3. – С. 7—8.

 39. Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных производителей / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1999. – 124 с.

 40. Стативка А. Предварительный договор и его исполнение в АПК / А. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 4. – С. 19-21.

 41. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : моногр. / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 238 с.

 42. Теньков С. О. Визнання договорів недійсними – деякі сучасні тенденції судової практики / С. О. Теньков // Вісн. господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 104-107.

 43. Титикало Р. Правові проблеми визнання господарських договорів неукладеними / Р. Титикало // Юрид. радник. – 2006. – № 6. – С. 38-42.

 44. Томчишен С. В. Захист права власності у спорах, пов’язаних із визнанням договорів купівлі-продажу недійсними / С. В. Томчишен // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2006. – № 1. – С. 99-114.

 45. Томчишен С. В. Умови недійсності (нікчемності) та підстави визнання недійсними правочинів (договорів), які не відповідають вимогам щодо правової форми / С. В. Томчишен // Вісн. господарського судочинства. – 2010. – № 3. – С. 17-28.

 46. Томчишен С. В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами України / С. В. Томчишен // Вісн. господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 178-187.

 47. Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним / С. Томчишен // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 24-29.

 48. Фисатиди А. Підстави, способи та наслідки розірвання договорів / А. Фисатиди // Юридичний радник. – 2008. – № 5. – С. 65-66.

 49. Харчук В. Визнання договору неукладеним як один із способів захисту цивільних прав та інтересів судом / В. Харчук // Юрид. журнал. – 2010. – № 2. – С. 54-56.

 50. Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки / В. Черешнюк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 3-6.

 51. Черленяк М. І. Підвідомчість господарським судам справ, що виникають при укладання, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів / М. І. Черленяк // Держава і право. – 2006. – Вип. 33. – С. 326-330.ТЕМА 6

Організаційно-правові гарантії належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України

(5 год.)
Поняття організаційно-правових гарантій належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України. Інституційне забезпечення укладення та виконання аграрно-правових договорів. Функціональне забезпечення укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України. Економіко-правове стимулювання належного виконання аграрно-правових договорів. Юридична відповідальність за порушення договірної дисципліни в агропромисловому комплексі України.
Лекція № 6 (2 год.)

Організаційно-правові гарантії належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України”
 1. Поняття організаційно-правових гарантій належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 2. Інституційне забезпечення укладення та виконання аграрно-правових договорів.

 3. Функціональне забезпечення укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 4. Економіко-правове стимулювання належного виконання аграрно-правових договорів.

 5. Юридична відповідальність за порушення договірної дисципліни в агропромисловому комплексі України.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Поняття організаційно-правових гарантій належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 2. Економіко-правове стимулювання належного виконання аграрно-правових договорів.

 3. Юридична відповідальність за порушення договірної дисципліни в агропромисловому комплексі України.


Практичне заняття № 3 (2 год.)

Динаміка договорів в агропромисловому комплексі України та організаційно-правові гарантії їх належного укладення та виконання”


План:


 1. Поняття умов і підстав укладення, зміни та припинення аграрно-правових договорів.

 2. Умови та підстави укладення, зміни та припинення договорів в АПК України.

 3. Економіко-правове стимулювання належного виконання аграрно-правових договорів.

 4. Юридична відповідальність за порушення договірної дисципліни в агропромисловому комплексі України.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 16 травня 2008 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2008. — № 25. — Ст. 241.

 5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170

 6. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 18.

 7. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.

 8. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

 1. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2005. — № 50. — Ст. 533.

 2. Про карантин рослин : Закон України від 3 квітня 2003 р. в ред. Закону від 19 січня 2006 р. // Відом. Верховної Ради. — 2003. — № 28. — Ст. 212.

 3. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 27.

 4. Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.

 5. Про ветеринарну медицину : Закон України в редакції Закону від 16 листопада 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2007. — № 5—6. — Ст. 53.

 6. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради. — 2003. — № 38. — Ст. 315.

 7. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 5 жовтня 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 47. — Ст. 464.

 8. Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Голос України. — 1999. — № 236.

 9. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 237.

 10. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.

 11. Про Державну інспекцію сільського господарства України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.

 12. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 29 січня 2001 р. // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 19. – 1 лютого.

 1. Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення : Указ Президента України від 27 серпня 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 35. – Ст. 1644.

 2. Про Аграрний фонд : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 27. – Ст. 1574.

 3. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 44. – Ст. 1788.

 4. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 48. – Ст. 1577.

 5. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2012/2013 маркетинговому періоді : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 березня 2012 р. № 125 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 23. – Ст. 896.

 6. Положення про Головну державну фітосанітарну інспекцію, державні фітосанітарні інспекції в Автономній Республіці Крим, областях : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 травня 2012 р. № 257 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 43. – Ст. 1681.

 7. Про затвердження Положення про Українську державну насіннєву інспекцію : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 березня 2004 р. № 97 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 15. – Ст. 1075.


Спеціальна література:


 1. Болдуєв М. В. Ринковий механізм та об’єктивна необхідність втручання держави в аграрну сферу економіки / М. В. Болдуєв // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 79-81.

 2. Болдуєв М. В. Сучасна державна політика щодо забезпечення продовольчої безпеки країни / М. В. Болдуєв // Держава та регіони : Економіка та підприємництво. – 2009. – № 1. – С. 21-25.

 3. Браніцький О. Аграрно—правова відповідальність : постановка питання / О. Браніцький // Підприємництво, господарство, право. — 2008. — № 1. — С.

 4. Бугера С. І. Організаційно—правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. / Бугера Сергій Іванович ; НАН України ; Ін—т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с.

 5. Галушко В. О. Державне регулювання технічного переоснащення аграрної сфери АПК України на засадах фінансового лізингу / В. О. Галушко // Держава та регіони : Серія Державне управління. – 2008. – № 4. – С. 99-92.

 6. Грецька Г. А. Інституціональна роль держави по забезпеченню конкурентноспроможності аграрного сектора / Г. А. Грецька // Теоретичні та прикладні питання економіка : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – К., 2007. – Вип. 13. – С. 79-84.

 7. Джавадов Х. А. Юридическая ответственность : феномено—логические признаки сущности и оснований / Джавадов Х. А. // Часопис Київського університету права : український наук.—теорет. часопис. — 2006. — № 2. — С. 144—149.

 8. Дубініна М. В. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах інституціональної трансформації аграрного сектору / М. В. Дубініна // Науковий вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 141. – С. 99-103.

 9. Ільницька Н. Гарантії прав сторін за договором оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення: окремі аспекти / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство, право. – 2000. – № 11. – С. 58-61.

 10. Краснова М. В. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві / М. В. Краснова // Вісн. Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Юридичні науки. – 2011. – Вип. 87. – С. 12-16.

 11. Курило В. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки / В. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 77-81.

 12. Латинін М. А. Вплив державних органів влади на формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку України / М. А. Латинін // Держава та регіони : Серія Державне управління. – 2006. – № 2. – С. 12-132.

 13. Макаренко П. М. Формування інституційної системи державної підтримки аграрного сектора України / П. М Макаренко // Держава та регіони : Державне управління. – 2009. - № 2. – С. 109-112.

 14. Малік М. Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М. Й. Малік, О. Т. Шпитуляк // Економіка АПК. – 2011. – № 7 (201). – с. 169-16.

 15. Міщенко Д. А. Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах Світової організації торгівлі / Д. А. Міщенко // Економіка та держава. – 2011 – № 10. – С. 108-110.

 16. Піддубний О. Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Україні : стан та можливості удосконалення правового регулювання : монографія / Піддубний О. Ю. / В. І. Курило (заг.ред.). — К. : Ірідіум, 2009. — 128 с.

 17. Рижко П. О. Сутність аграрної політики ФРН стосовно функціонування й розвитку сільського господарства / П. О. Рижко // Науковий вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування України : Право. – 2011. – Вип. 165, ч. 1. – С. 100-105.

 18. Романко С. М. Особливості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції / Романко С. М. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. праць. — Івано—Франківськ : Плай, 2006. — вип. ХVІІ. — С. 169—173.

 19. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : монография / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 238 с.

 20. Статівка А. Поняття гарантій суб’єкта договірних відносин в АПК та їх класифікація / А. Статівка // Право України. – 1998. – № 5. – С. 33-36.

 21. Статівка А. Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах / А. Статівка // Право України. — 2001. — № 10. — С. 29—32.

 22. Титарчук І. М. Державний вплив на ціноутворення в аграрному секторі / І. М. Титарчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис. – 2005. – Вип. 1/2. – С. 380-383.

 23. Шапоренко О. І. Продовольча безпека як основа державної політики в аграрній сфері / О. І. Шапоренко // Держава та регіони : Державне управління. – 2008. – № 4. – С. 209-213.


ТЕМА 7

Правове забезпечення біржової торгівлі

сільськогосподарською продукцією

(7 год.)
Становлення та розвиток правового регулювання біржової діяльності в Україні. Особливості правосуб’єктності аграрних бірж. Організаційна структура аграрної біржі. Правове становище Аграрної біржі. Права та обов’язки учасників біржової діяльності. Зміст діяльності аграрних бірж за законодавством України. Біржові договори в системі аграрно-правових договорів.
Лекція № 7 (2 год.)

Правове забезпечення біржової торгівлісільськогосподарською продукцією”


 1. Становлення та розвиток правового регулювання біржової діяльності в Україні.

 2. Особливості правосуб’єктності аграрних бірж.

 3. Правове становище Аграрної біржі.

 4. Зміст діяльності аграрних бірж за законодавством України.

 5. Біржові договори в системі аграрно-правових договорів.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Правосуб’єктність аграрних бірж як юридичних осіб.

 2. Організаційна структура аграрної біржі.

 3. Права та обов’язки учасників біржової діяльності.

 4. Біржові договори в системі договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 4. Про товарну біржу : Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

 5. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р. // Урядовий кур'єр. – 2002. – № 138. – 31 липня.

 6. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21 червня 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 58. – Ст. 2309.

 7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 рок // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 188. – 8 жовтня.

 1. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 49. – Ст. 527.

 1. Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна : Указ Президента України від 19 травня 2003 р. // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 92. – 22 травня.

 2. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку : Указ Президента України від 6 червня 2000 р. // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 103. – 8 червня.

 3. Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку : Указ Президента України від 8 серпня 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 32. – Ст. 1507.

 4. Про прискорення організації біржового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1995 р. // Електронний ресурс : Режим доступу : http:// www.nau.com.ua

 5. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 16.

 6. Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.nau.com.ua

 7. Про створення Аграрної біржі : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 52. – Ст. 3321.

 8. Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 серпня 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 34. – Ст. 1850.

 9. Про затвердження форми форвардного біржового контракту : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 77 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 21. – Ст. 607.

 10. Про організацію та проведення аукціону племінних овець : Наказ Міністерства аграрної політики України та Української Академії аграрних наук від 22 квітня 2003 р. № 115/37 // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.nau.com.ua

 11. Про затвердження Порядку визначення середньозважених цін на зерно за результатами біржових торгів в Україні за спотовими контрактами : Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства сільського господарства і продовольства України від 29 березня 1996 р. № 54/98 // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.liga.net

 12. Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань біржового товарною ринку : Наказ Міністерства аграрної політики від 11 червня 2002 р. № 155 // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.liga.net

 13. Положення про організацію та проведення аукціонів живої худоби та птиці : Затверджене спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української Академії аграрних наук від 5 червня 2002 р. №153/44 // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.nau.com.ua

 14. Порядок укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі : Затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 січня 2011 р. № 5 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 15. – Ст. 638

 15. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією : Затверджені спільним наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 р. №103/44/62 // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.liga.net

 16. Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів : Спільний наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Держаної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 р. № 52/63/90/221 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 26. – 14 липня.

 17. Правила біржової торгівлі на Київській агропромисловій біржі / Офіц. Інтернет-сайт Київської агропромислової біржі // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.agrostock.kiev.ua

 18. Тимчасові правила проведення біржових торгів на Українській аграрній біржі // Електронний ресурс : Режим доступу : http://uame.com.ua


Спеціальна література:


 1. Агропромышленная биржа – основной элемент рыночной инфраструктуры // Земледелие. – 1992. – № 4. – С. 5-7.

 2. Бичкова Ц. В. Нові форми реалізації сільськогосподарської продукції / Ц. В. Бичкова // Аграрне законодавство України : проблеми ефективності / За ред. В. І.Семчика. – К. : Наукова думка, 1998. – С. 158 – 167.

 3. Бобкова А. Г., Моісеєв Ю. О. Біржове право : навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв– К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

 4. Гайдуцький П. І, Бузовський Е. А., Тимченко В. Г. Біржова торгівля –основа ринку. – К. : УСГА. – 1992. – 32 с.

 5. Головко Н. В. Значення біржової торгівлі в закупівлі сільськогосподарської продукції / Н. В. Головко // Проблеми законності. – 2007. – Вип. 88. – С. 69-75.

 6. Горьовий В. П. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / В. П. Горьовий ; Інститут аграрної економіки УААН. — К., 1999. — 222 с.

 7. Дмитрук Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі / Б. П. Дмитрук. – К., 2001. – 245 с.

 8. Дудорова К. Біржові операції як різновиди алеаторних договорів / К. Дудорова // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №4. – С. 7-9.

 9. Дудорова К. Б. Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 1995. — 226 с.

 10. Дуфенюк О. М. Біржа як необхідний елемент механізму залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України / О. М. Дуфенюк // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 111-116.

 11. Панькова Л. О. Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Л. О. Панькова ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2005. – 20 с.

 12. Панькова Л. О. Аграрні біржі : історико-правовий аспект / Л. О. Панькова // Держава і право. – 2002. – Вип. 17. – С. 323-328.

 13. Панькова Л. О. Правове становище аграрних бірж у контексті аграрного права України / Л. О. Панькова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 18-21.

 14. Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції з використанням біржових торгів / О. А. Поліводський // Правова держава. – 1999. – Вип. 10. – С. 397-403.

 15. Ратушин Ю. Основні аспекти правової дії організованих ринків / Ю. Ратушин // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 10. – С. 79-81.

 16. Ткаченко Б. О. Проблеми правового регулювання торговельно-біржової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Б. О. Такаченко ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1997. – 23 с.

 17. Чижмарь Ю. В. Правове регулювання укладення форвардних угод на товарних біржах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. — К., 2000. — 16 с.

 18. Чижмарь Ю. В. Правовий статус посередників на товарних біржах / Ю.В. Чижмарь // Держава і право. – 1999. – Вип. 3. – С. 159-170.

 19. Чуркин А. Общая правовая характеристика биржевых сделок / А. Чуркин // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 30-33.

 20. Щербина В. С. Правове регулювання біржової діяльності в Україні // Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – Кн. 2. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.


ТЕМА 8

Правове забезпечення оптової торгівлі

сільськогосподарською продукцією

(7 год.)
Становлення та розвиток правового регулювання оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Поняття та юридичні ознаки оптового ринку сільськогосподарської продукції. Правове регулювання діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції. Правове регулювання діяльності агроторгових домів. Правове регулювання аукціонів живої худоби і птиці. Види договорів, що використовуються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції. Правове регулювання взаємодії аграрних бірж та агроторгових домів.
Лекція № 8 (2 год.)

Правове забезпечення оптової торгівлісільськогосподарською продукцією”


 1. Становлення та розвиток правового регулювання оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні.

 2. Поняття та юридичні ознаки оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 3. Правове регулювання діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 4. Правове регулювання діяльності агроторгових домів.

 5. Правове регулювання аукціонів живої худоби і птиці.

 6. Види договорів, що використовуються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Розвиток законодавства у сфері оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією на території Україні.

 2. Правове регулювання виставково-ярмаркової діяльності в аграрному секторів.

 3. Правове регулювання діяльності агроторгових домів.

 4. Правове регулювання аукціонів живої худоби і птиці.

 5. Правове регулювання взаємодії аграрних бірж та агроторгових домів.


Практичне заняття № 4 (2 год.)

Правове забезпечення оптової та біржової торгівлісільськогосподарською продукцією”
План:


 1. Особливості правосуб’єктності аграрних бірж.

 2. Зміст діяльності аграрних бірж за законодавством України.

 3. Права та обов’язки учасників біржової діяльності.

 4. Біржові договори в системі аграрно-правових договорів.

 5. Правове регулювання діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 6. Види договорів, що використовуються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 3–4. — Ст. 27.

 4. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції : Закон України від 25 червня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – Ст. 755.

 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 рок // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 188. – 8 жовтня.

 6. Про затвердження Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 11. – Ст. 542.

 7. Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 65. – Ст. 2517.

 8. Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції : Наказ Міністерства аграрної політики України від 25 листопада 2009 р. № 830 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 101. – Ст. 3552.

 9. Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції : Наказ Міністерства аграрної політики України від 19 лютого 2010 р. № 73 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 26. – Ст. 1045.

 10. Про затвердження Положення про організацію та проведення аукціонів живої худоби та птиці : Наказ Міністерства аграрної політики України від 5 червня 2002 р. № 153/44 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 33. – Ст. 1547.


Спеціальна література:


 1. Батигіна О. М. Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції в України. Автореферат дис... к.ю.н. 12.00.06. – Х. : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007. – 20 с.

 2. Батигіна О. М. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції / О. М. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 91-93.

 3. Батигіна О. М. Правове становище агроторгового дому / О. М. Батигіна // Право України. – 2006. – № 3. – С. 39-43.

 4. Батигіна О. Розвиток законодавства щодо оптової реалізації аграрної продукції : історико-правовий аналіз // Право України. – 2004. – № 12. – С. 48.

 5. Ващишин М. Я. Оптові ринки сільськогосподарської продукції як суб’єкти аграрного права / М. Я. Ващишин // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила, В. І. Семчика. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С. 37-40.

 6. Корінець Р. Я. Про діяльність асоціацій оптових ринків сільськогосподарської продукції / З. Я. Корінець // Економіка АПК. – 2011. – № 9 (203). – С. 5-82.

 7. Панькова Л. О. Правові аспекти діяльності агроторгових домів як складової біржового ринку / Л. О. Панькова // Юридична Україна. – 2004. – № 8. – С. 62-65.

 8. Уркевич В. Ю. Правові питання функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції / В. Ю. Уркевич // Проблеми законності. – 2010. –Вип. 108. – С. 115-123.

 9. Шубравська О. В. Оптові ринки сільськогосподарсько продукції : європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. – 2012. – № 8 (609). – С. 77-85.

Контрольні питання до змістовного модуля І

ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДОГОВОРІВВ АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ”


 1. Правове забезпечення аграрної реформи як передумови формування ринкових відносин в АПК.

 2. Правове забезпечення становлення та розвитку аграрного ринку.

 3. Роль та значення договорів у розвитку ринкових відносин в АПК та забезпеченні продовольчої безпеки України.

 4. Розвиток аграрно-правової доктрини щодо правової природи договорів в агропромисловому комплексі України.

 5. Юридична природа договорів в агропромисловому комплексі України. Функції аграрно-правових договорів.

 6. Конституційні основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України.

 7. Законодавчі основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України.

 8. Міжнародно-правове регулювання аграрного-правових договорів.

 9. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрно-правового регулювання договорів в АПК України.

 10. Правові питання застосування типових та примірних форм аграрно-правових договорів.

 11. Застосування аналогії при регулюванні виникнення, зміни та припинення договірних відносин в АПК України.

 12. Вирішення колізій нормативно-правового регулювання договірних зобов’язань в АПК України.

 13. Особливості тлумачення аграрно-правових договорів.

 14. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрно-правових договорів.

 15. Особливості сільськогосподарської діяльності та договори в АПК.

 16. Сторони договорів в АПК України.

 17. Предмет договорів в АПК України.

 18. Умови договорів в агропромисловому комплексі. Зміст аграрно-правових зобов’язань.

 19. Форма аграрно-правових договорів.

 20. Класифікація договорів в агропромисловому комплексі України.

 21. Поняття та система принципів правового забезпечення договірної діяльності в АПК.

 22. Правові проблеми договірної свободи в умовах здійснення аграрної реформи в Україні.

 23. Правове забезпечення еквівалентності при укладенні та виконанні аграрно-правових договорів.

 24. Принцип належного виконання договорів в АПК України.

 25. Проблеми реалізації принципу незмінності аграрно-правових договорів.

 26. Правові аспекти реалізації принципу рівності сторін договорів в АПК України.

 27. Поняття умов і підстав укладення, зміни та припинення аграрно-правових договорів.

 28. Роль та значення майнового інтересу в укладенні, зміні та припиненні договорів у сфері АПК.

 29. Умови та підстави укладення договорів в АПК України.

 30. Умови та підстави зміни аграрно-правових договорів.

 31. Умови та підстави припинення аграрно-правових зобов’язань.

 32. Проблеми визнання аграрно-правових договорів недійсними та неукладненими.

 33. Захист прав сторін аграрно-правових зобов’язань.

 34. Поняття організаційно-правових гарантій належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 35. Інституційне забезпечення укладення та виконання аграрно-правових договорів.

 36. Функціональне забезпечення укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 37. Економіко-правове стимулювання належного виконання аграрно-правових договорів.

 38. Юридична відповідальність за порушення договірної дисципліни в агропромисловому комплексі України.

 39. Становлення та розвиток правового регулювання біржової діяльності в Україні.

 40. Особливості правосуб’єктності аграрних бірж.

 41. Організаційна структура аграрної біржі.

 42. Правове становище Аграрної біржі.

 43. Права та обов’язки учасників біржової діяльності.

 44. Зміст діяльності аграрних бірж за законодавством України.

 45. Біржові договори в системі аграрно-правових договорів.

 46. Становлення та розвиток правового регулювання оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні.

 47. Поняття та юридичні ознаки оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 48. Правове регулювання діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 49. Правове регулювання діяльності агроторгових домів.

 50. Правове регулювання аукціонів живої худоби і птиці.

 51. Види договорів, що використовуються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка