Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка2/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДОГОВОРІВ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИТЕМА 1

Доктринальні засади договорів

в агропромисловому комплексі України

(5 год.)

Правове забезпечення аграрної реформи як передумови формування ринкових відносин в АПК. Правове забезпечення становлення та розвитку аграрного ринку. Особливості правового регулювання продовольчої безпеки України. Роль та значення договорів у розвитку ринкових відносин в АПК та забезпеченні продовольчої безпеки України. Розвиток аграрно-правової доктрини щодо правової природи договорів в агропромисловому комплексі України. Юридична природа договорів в агропромисловому комплексі України. Функції аграрно-правових договорів.


Лекція № 1 (2 год.)

Доктринальні засади договорів в агропромисловому комплексі України”
 1. Роль та значення договорів у розвитку ринкових відносин в АПК та забезпеченні продовольчої безпеки України.

 2. Розвиток аграрно-правової доктрини щодо правової природи договорів в агропромисловому комплексі України.

 3. Юридична природа договорів в агропромисловому комплексі України.

 4. Функції аграрно-правових договорів.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Правове забезпечення аграрної реформи як передумови формування ринкових відносин в АПК.

 2. Правове забезпечення становлення та розвитку аграрного ринку.

 3. Особливості правового регулювання продовольчої безпеки України.

 4. Роль та значення договорів у розвитку ринкових відносин в АПК та забезпеченні продовольчої безпеки України.

 5. Розвиток аграрно-правової доктрини щодо правової природи договорів в агропромисловому комплексі України.

 6. Юридична природа договорів в агропромисловому комплексі України.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 4. Про стимулювання розвитку сільського господарства на 2001—2004 роки : Закон України від 18 січня 2001 р. // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 32. — 20 лютого.

 5. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. — 2004. —29 вересня.

 6. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.

 7. Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи : Закон України від 22 грудня 2009 р. // Урядовий кур’єр. — 2009. — № 245. — 31 груд.

 8. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

 9. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.

 10. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України” : Постанова Верховної Ради України від 6 квітня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 38. — Ст. 544.

 11. Про затвердження плану заходів з вирішення проблемних питань розвитку агропромислового комплексу : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 752-р // Урядовий кур’єр. – 2009. — № 135. – 29 липня.

 12. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 49. – Ст. 2400

 13. Про невідкладні заходи про прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666 // Укази Президента України. – 1997. – т. 1. – Ст. 210

 14. Про захист прав власників земельних часток (паїв) : Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. № 332 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 16. – Ст. 590.

 15. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 29 січня 2001 р. № 628 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 5. – Ст. 176.

 16. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку : Указ Президента України від 6 червня 2000 р. // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 103. – 8 червня.

 17. Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1995 р. № 768 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 14 жовтня.

 18. Концепція Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 р., схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1650-р // Урядовий кур’єр. — 2010. — № 6. — 14 січ.

 19. Концепція комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки : Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2005 р. № 536-р // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 52. – Ст. 3339.


Спеціальна література:


 1. Аграрна політика в Україні : навчальний посібник / Гайдуцький П. І., Подолена О. Є., Мартинчук А. А. – К., 1993. – 72 с.

 2. Аграрне право України : підручник / За ред. акад. АПрНУ, проф. В.З. Янчука. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

 3. Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – Вип. 67. – 764 с.

 4. Бычкова Ц. В. Новые подходы к решению продовольственной проблемы: истинное и ложное / Ц. В. Бычкова // Государство и право. – 1992. – № 7. – С. 36-45.

 5. Бебель О. Реформа АПК. Питання нормативного регулювання і пр.рорського нагляду / О. Бебель // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 17-21.

 6. Васильєва В. Г. Реформа АПК : її наслідки, проблеми, перспективи / В. Г. Васильєва // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 4. – С.8-11.

 7. Гончарук О. Реформи в аграрному секторі. Шукати чи ностальгувати? / О. Гончарук // Віче. – 2003. – № 7. – С. 39-43.

 8. Гош О. Аграрні реформи в Україні науковому обґрунтуванню не піддаються / О. Гош // Віче. – 2004. – № 2. – С.72-75.

 9. Долгий О. Реформуванню аграрного сектора економіки держави – надійний правовий захист // О. Долгий / Право України. – 2000. – № 4. – С. 23-26.

 10. Ибрагимов К. Х. Договоры и их место в агропромышленном комплексе / К. Х. Ибрагимов // Аграрное и земельное право. – 2006. – № 2. – С. 90-93.

 11. Козачок В. П. Економіко-правовий аспект реформування агропромислового сектора / В. П. Козачок // Актуальні проблеми політики. Вип. 17. – Одесса, 2003. – С. 205-211.

 12. Коваленко Т. О. Захист майнових прав селян у процесі аграрної реформи / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 1. – С. 48-58.

 13. Кулинич П. Науково-практичний коментар до Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” / П. Кулинич // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С.17-26.

 14. Кучерук К. І. Роль договору у сфері агропромислового комплексу України К. І. Кучерук // Правова держава. – 2001. – Вип. 12. – С. 568-572.

 15. Кучерук К. І. Роль договору в сфері агропромислового комплексу України / К. І. Кучерук // Держава і право. – 2001. – Вип. 10. – С. 366-370.

 16. Моліцький С. Реформування агропромислового комплексу / С. Моліцький // Вісн. пр.ратури. – 2005. – № 1. – С.70-73.

 17. Погрібний С.О. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку // Аграрне право України : підручник / За ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2004. – С. 107-145, С. 367-398.

 18. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / [кол. авт.] ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

 19. Саблук П. Т., Карич Д. Я., Коваленко Ю. С. Основи організації сільськогосподарського ринку. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – 190 с.

 20. Семчик В. І. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва в Україні / В. І. Семчик, О. О. Погрібний // Правова держава. – 1993. — Вип. 4. – С. 73-80.

 21. Семчик В.І. Проблеми агарного права / В. І. Семчик // Правова держава : Щорічник наук. праць. – К. : ІДП НАН України, 2004. – С. 121-134.

 22. Семчик В. І. Теоретичні засади формування організаційних та правових інститутів аграрного ринку / В. І. Семчик // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : наук. доп. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 5-18.

 23. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : моногр. / А. Н. Стативка. – Х. : Право, 1997. – 238 с.

ТЕМА 2

Правові засади договорів в агропромисловому комплексі України

(5 год.)
Конституційні основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України. Законодавчі основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України. Міжнародно-правове регулювання аграрного-правових договорів. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрно-правового регулювання договорів в АПК України. Правові питання застосування типових та примірних форм аграрно-правових договорів. Застосування аналогії при регулюванні виникнення, зміни та припинення договірних відносин в АПК України. Вирішення колізій нормативно-правового регулювання договірних зобов’язань в АПК України. Особливості тлумачення аграрно-правових договорів.
Лекція № 2 (2 год.)

Правові засади договорів в агропромисловому комплексі України”
 1. Конституційні основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України

 2. Законодавчі основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України

 3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрно-правового регулювання договорів в АПК України

 4. Правові питання застосування типових та примірних форм аграрно-правових договорів

 5. Застосування аналогії при регулюванні виникнення, зміни та припинення договірних відносин в АПК України

 6. Особливості тлумачення аграрно-правових договорів


Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Розвиток нормативно-правового забезпечення укладення та виконання аграрно-правових договорів на території України.

 2. Правові аспекти вирішення колізій нормативно-правового регулювання договірних зобов’язань в АПК України.

 3. Міжнародно-правове регулювання аграрно-правових договорів.

 4. Правові питання застосування типових та примірних форм аграрно-правових договорів.

 5. Особливості тлумачення аграрно-правових договорів.


Практичне заняття № 1 (2 год.)

Доктринальні та правові засади договорівв агропромисловому комплексі України”
План:


 1. Розвиток аграрно-правової доктрини щодо правової природи договорів в агропромисловому комплексі України.

 2. Юридична природа та функції договорів в агропромисловому комплексі України.

 3. Законодавчі та підзаконні основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України.

 4. Правові питання застосування типових та примірних форм аграрно-правових договорів.

 5. Вирішення колізій нормативно-правового регулювання договірних зобов’язань в АПК України.

 6. Застосування аналогії при регулюванні виникнення, зміни та припинення договірних відносин в АПК України.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

 4. Про стимулювання розвитку сільського господарства на 2001—2004 роки : Закон України від 18 січня 2001 р. // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 32. — 20 лютого.

 5. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. — 2004. —29 вересня.

 6. Про фермерське господарство : Закон України 19 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

 7. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відом. Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

 8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 81.

 9. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

 10. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.

 11. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

 12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

 13. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 15 травня 1992 р. // Відом. Верховної Ради України. —1992. — № 32. — Ст. 453.

 14. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.

 15. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. в редакції від 2 жовтня 2012 р. // Офіц. вісн. України. — 2012. — № 85.

 16. Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 21 грудня 1999 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.

 17. Про пестициди і агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст. 91.

 18. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 27.

 19. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2005. — № 50. — Ст. 533.

 20. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 315.

 21. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу : Закон України від 7 лютого 2002 р. // Урядовий кур’єр. — 2002. — № 63. — 3 квітня.

 22. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 38. — Ст. 470.

 23. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 5 жовтня 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 47. — Ст. 464.

 24. Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України : Указ Президента України від 29 квітня 1998 р. // Урядовий кур'єр. — 1998. — 2 черв.

 25. Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1995 р. // Урядовий кур'єр. — 1996. — 9 січ.

 26. Про затвердження типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією : Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 р. // Бізнес. — 1996. — 22 квіт.


Спеціальна література:


 1. Аграрне законодавство України : проблеми ефективності /За ред. В. І. Семчика. – К. : Наукова думка, 1998. – 240 с.

 2. Аграрне право України : підручник / За ред. В. З. Янчука. – 2-е вид., переробл. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

 3. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних, земельних відносин / А. Бейкун // Право України. – 2000. – № 3. – С. 45.

 4. Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства / Бичкова Ц. // Право України. — 1996. — № 7. — С. 41.

 5. Гутаріна К. На шляху вдосконалення аграрного і земельного законодавства // К. Гутаріна / Адвокат. – 2005. – № 5. – С.14.

 6. Журавський В. С. Рішучий крок парламенту в розвитку аграрного законодавства / В. С. Журавський // Вісн. Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 19. – С.81-83.

 7. Корнієнко В. М. Конституція України як основа удосконалення аграрного законодавства / В. М. Корнієнко // Матеріали наукової конференції “Конституція України – основа модернізації держави та суспільства” 21-22 червня 2001 р. Харків. – Х. : Право, 2001. – С. 504-505.

 8. Нацюк А. А. Значення локальних нормативно-правових актів у процесі реформування аграрних відносин / А. А. Нацюк // Держава і право. – 2001. – Вип.10. – С. 397-406.

 9. Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / А. Статівка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 7-9.

 10. Статівка А. М. Щодо ролі локальних нормативно—правових актів у забезпеченні ефективності аграрного виробництва / Статівка А. М., Курман Т. В. // Науковий вісн. НАУ. — 2003. — № 68. — С. 75—80.

 11. Стативка А. Совершенствование законодательства о договорах в АПК и правовых гарантиях их исполнения / А. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 3. – С. 7-8.

 12. Статівка А. М. Деякі питання щодо підвищення ролі та якості закону в регулюванні аграрних відносин / А. М. Статівка // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право : актуальні проблеми теорії та практики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2010 р., м. Біла Церква). – Біла Церква, 2010. – С. 23-24.

 13. Титова Н. І. Аграрне законодавство України / Н. І. Титова //Право України. – 1995. – № 1. – С. 6-9.

 14. Титова Н. І., Нацюк А. А. До питання та характеристики аграрного законодавства України / Н. І. Титова, А. А. Нацюк // Держава і право. – 2001. – Вип. 11. – С. 393-398.

ТЕМА 3
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка