Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка1/4
Дата конвертації24.11.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра екологічного права
Укладачі:

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

к.ю.н., доц. Ковальчук Т. Г.

к.ю.н., ас. Сушик О. В.ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИМОДУЛЬ 1

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030401 “Право”

освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр права”Затверджено

на засіданні кафедри екологічного праваПротокол № 4

від "22" грудня 2011 р.
Декан юридичного факультету

Гриценко І.С.___________

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма модуля 1 спецкурсу

“Енергетичне право України”


ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Еколого-правові проблеми в енергетиці
Енергетичне право України. Модуль 1: Енергетичне право України. Еколого-правові проблеми в енергетиці. Робоча навчальна програма / Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Сушик О.В. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 47 с.

Укладачі:

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н., ас. Сушик О.В.


Лектор:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.


Викладач:

к.ю.н.,ас. Сушик О.В.Рецензент:

д.ю.н., проф., зав. кафедри

екологічного права Краснова М.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __від "___" ____________ ______ р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

© Г. Балюк, Т. Ковальчук, О. Сушик, 2012З М І С Т

1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 1 ......... 4

2. ЗМІСТ МОДУЛЯ 1 ЗА ТЕМАМИ

2.1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної

роботи студента .......... 5

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1 .......... 15


4. ТИПОВИЙ ТЕСТ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ .......... 18
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ ДО МОДУЛЯ 1 .......... 21
6. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ …….. 23
7. СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …….. 36

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 1


Тема

Кількість годин, у тому числі

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

Змістовний модуль1. Енергетичне право України. Еколого-правові проблеми в енергетиці.

Тема 1. Введення в енергетичне право України

2

2

4

Тема 2. Формування енергетичного права України як комплексної галузі права

2

2

4

Тема 3. Джерела енергетичного права України

3

2

8

Тема 4. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи)


2

2

6

Тема 5. Правове регулювання використання та охорони надр як джерела мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів


2

2

4

Тема 6. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики


2

2

4

Тема 7. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці


2

2

4

Тема 8. Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії


2

2

4

Модульна контрольна робота
1
Всього годин за 1 модуль 72, із них

17

17

38

2. ЗМІСТ МОДУЛЯ 1 ЗА ТЕМАМИ
2.1. Тематика лекцій, практичних занять,

самостійної роботи студентаТема 1. Введення в енергетичне право України (8 год.).
Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії». Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання. Співвідношення понять енергетичні ресурси та природні ресурси. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Правове регулювання енергетичної політики України. Правове регулювання енергетичної безпеки України. Правове регулювання загальних екологічних проблем в паливно-енергетичному комплексі та шляхи їх розв’язання.
Лекція 1. Введення в енергетичне право України (2 год.).


 1. Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії».

 2. Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.

 3. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

 4. Правове регулювання енергетичної політики України.


Практичне заняття 1. Введення в енергетичне право України (2 год.).

 1. Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії».

 2. Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.

 3. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

 4. Правове регулювання енергетичної політики України.

 5. Правове регулювання енергетичної безпеки України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.).


 1. Правове регулювання енергетичної політики України.

 2. Правове регулювання енергетичної безпеки України.

 3. Правове регулювання загальних екологічних проблем в паливно- енергетичному комплексі та шляхи їх розв’язання.


Рекомендована література:

Основні джерела: 16-19, 32, 36, 73, 76-78, 85, 104, 148, 150, 155, 172-175.

Додаткові джерела: 6-8, 10, 40, 44, 50-54, 56, 58, 83, 137, 155, 178.

Нормативно-правові акти: 1- 158.


Тема 2. Формування енергетичного права України як комплексної галузі права (8 год.).
Об’єктивні передумови формування енергетичного права України. Енергетичне право – комплексна галузь права. Предмет та методи енергетичного права України. Принципи енергетичного права України. Система енергетичного права України як галузі права. Енергетичне право України як наука. Енергетичне право України як навчальна дисципліна. Співвідношення і взаємодія енергетичного права з іншими галузями правової системи України ( екологічним, земельним, надровим, водним правом). Енергетичне право зарубіжних держав: Росія, Казахстан, Азейбайджан, Туркменистан, ФРН, Франція, Австрія, Великобританія, Китай, США та інші.
Лекція 1. Формування енергетичного права України як комплексної галузі права (2 год.).


 1. Об’єктивні передумови формування енергетичного права України.

 2. Енергетичне право України – комплексна галузь права.

 3. Принципи енергетичного права України.

 4. Система енергетичного права України як галузі права.

 5. Енергетичне право України як наука.

 6. Енергетичне право України як навчальна дисципліна.


Практичне заняття 1. Формування енергетичного права України як комплексної галузі права (2 год.).


 1. Об’єктивні передумови формування енергетичного права України.

 2. Енергетичне право України – комплексна галузь права.

 3. Принципи енергетичного права України.

 4. Методи енергетичного права України.

 5. Співвідношення і взаємодія енергетичного права з іншими галузями правової системи України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Предмет та методи енергетичного права України.

 2. Співвідношення і взаємодія енергетичного права з іншими галузями правової системи України.

 3. Співвідношення і взаємодія енергетичного права з екологічним правом.

 4. Співвідношення і взаємодія енергетичного права з земельним та надровим правом.

 5. Енергетичне право зарубіжних держав: Росія, Казахстан, Азейбайджан, Туркменистан, ФРН, Франція, Австрія, Великобританія, Китай, США та інші.

Рекомендована література:

Основні джерела: 32, 36, 43, 59, 86, 102-104, 117, 146, 147, 169-171.

Додаткові джерела: 6-8, 25, 30, 50, 54, 56, 61, 148, 154, 156, 164, 179, 183.

Нормативно-правові акти: 1- 158.


Тема 3. Джерела енергетичного права України (13 год.)

Поняття та види джерел енергетичного права України. Закони України як джерела енергетичного права України. Підзаконні акти як джерела енергетичного права України. «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело енергетичного права. Особливості галузевого енергетичного законодавства. Технічні регламенти в системі джерел енергетичного права України. Типові, рекомендаційні та методичні нормативні документи в енергетичній сфері – Типові договори НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом України" та інші і їх правове значення.

Шляхи удосконалення енергетичного законодавства України (систематизація, інкорпорація, кодифікація). Перспективи розробки і прийняття Енергетичного кодексу України: поняття, зміст, структура. Зарубіжний досвід. Енергетичне законодавство України і норми міжнародного права в енергетичній сфері. Міжнародні, міждержавні і міжурядові угоди в сфері енергетики як джерела енергетичного права та їх роль в регулюванні енергетичних відносин в Україні та в світі. Енергетичне законодавство Європейського Союзу. Енергетичне законодавство зарубіжних держав: Росія, Казахстан, Азейбаржан, Туркменистан, ФРН, Франція, Австрія, Великобританія, Китай, США та інші. Процес гармонізації українського та зарубіжного енергетичного законодавства. Основні напрямки та способи забезпечення такої гармонізації. Участь України в Міжнародних організаціях (МЕА, ОПЕК і інші).
Лекція 1. Джерела енергетичного права України (2 год.).


 1. Поняття та види джерел енергетичного права України.

 2. Закони України як джерела енергетичного права України.

 3. Підзаконні акти як джерела енергетичного права України.

 4. Особливості галузевого енергетичного законодавства.


Лекція 2. Джерела енергетичного права України (1 год).


 1. Технічні регламенти в системі джерел енергетичного права України.

 2. Типові, рекомендаційні та методичні нормативні документи в енергетичній сфері.

 3. Шляхи удосконалення енергетичного законодавства України.

 4. Перспективи розробки і прийняття Енергетичного кодексу України: поняття, зміст, структура.


Практичне заняття 1. Джерела енергетичного права України (2 год.)


 1. Поняття та види джерел енергетичного права України.

 2. Закони України як джерела енергетичного права України.

 3. Підзаконні акти як джерела енергетичного права України.

 4. Технічні регламенти в системі джерел енергетичного права України.

 5. Удосконалення енергетичного законодавства України (систематизація, інкорпорація, кодифікація).


Завдання для самостійної роботи (8 год.).

 1. Енергетичне законодавство України і норми міжнародного права в енергетичній сфері. Міжнародні, міждержавні і міжурядові угоди в сфері енергетики як джерела енергетичного права та їх роль в регулюванні енергетичних відносин в Україні та в світі.

 2. Енергетичне законодавство Європейського Союзу.

 3. Енергетичне законодавство зарубіжних держав: Росія, Казахстан, Азейбаржан, Туркменистан, ФРН, Франція, Австрія, Великобританія, Китай, США та інші.

 4. Процес гармонізації українського та зарубіжного енергетичного законодавства. Основні напрямки та способи забезпечення такої гармонізації. Участь України в Міжнародних організаціях (МЕА, ОПЕК і інші).


Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 32, 36,71-76, 102, 103, 135, 139, 169, 170.

Додаткові джерела: 33, 34, 42, 61, 154, 166, 167, 176.

Нормативно-правові акти: 1- 158.Тема 4. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи) (10 год.).
Поняття та юридичний склад земель енергетики. Зміст правового режиму земель енергетики як земель спеціального призначення. Особливі вимоги використання земель в охоронюваних зонах та санітарно-захисних зонах енергетичних об’єктів. Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики. Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики. Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики. Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту.

Лекція 1. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи) (2 год.).


 1. Поняття та юридичний склад земель енергетики. Зміст правового режиму земель енергетики як земель спеціального призначення.

 2. Особливі вимоги використання земель в охоронюваних зонах та санітарно-захисних зонах енергетичних об’єктів.

 3. Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики.


Практичне заняття 1. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи) (2 год.).


 1. Поняття та склад земель енергетики. Зміст правового режиму земель енергетики як земель спеціального призначення.

 2. Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики.

 3. Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів.

 4. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики.

 5. Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту.


Завдання для самостійної роботи (4 год.).

 1. Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики.

 2. Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів.

 3. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики.

 4. Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту.


Рекомендована література:

Основні джерела: 22, 64-68, 90, 116, 124.

Додаткові джерела: 28, 32, 36, 140, 158, 168.

Нормативно-правові акти: 1- 158.


Тема 5. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (8 год.).
Законодавство України щодо використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів. Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики. Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права. Право користування надрами геологорозвідувальних, гірничовидобувних та інших підприємств, які використовують надра для видобування первинних енергоресурсів. Правовідносини у сфері користування надрами для потреб енергетики. Порядок надання надр у користування для потреб енергетики. Угоди про розподіл продукції. Зміст права користування надрами для потреб енергетики. Основні права та обов’язки геологорозвідувальних, гірничовидобувних та інших підприємств, які використовують надра для видобування первинних енергоресурсів. Підстави та порядок припинення права користування надрами у сфері енергетики. Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики. Правова охорона надр у галузі енергетики. Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.
Лекція 1. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (2 год.).


 1. Законодавство України щодо використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів.

 2. Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики.

 3. Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права.

 4. Порядок надання надр у користування для потреб енергетики.


Практичне заняття 1. Правове регулювання використання та охорони надр як джерела мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (2 год.).


 1. Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права.

 2. Правовідносини у сфері користування надрами для потреб енергетики.

 3. Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.

 4. Правова охорона надр у галузі енергетики.

 5. Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.


Завдання для самостійної роботи (4 год.).

 1. Зміст права користування надрами для потреб енергетики.

 2. Підстави та порядок припинення права користування надрами у сфері енергетики.

 3. Правова охорона надр у галузі енергетики.

 4. Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики.

 5. Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.


Рекомендована література:

Основні джерела: 1, 21, 23, 27, 46-48,81-84, 89, 105, 106, 112- 115, 119.

Додаткові джерела: 11, 25, 30, 50-54, 56, 71, 120, 121, 128, 129, 140, 141.

Нормативно-правові акти: 1- 158.


Тема 6. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики (8 год.).
Водне законодавство України та його місце в системі енергетичного законодавства України. Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі енергетики. Право водокористування та його місце в системі енергетичного права. Правовідносини у сфері користування водами для потреб гідроенергетики. Порядок надання водних об’єктів на праві користування для потреб гідроенергетики. Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики. Правова охорона вод у галузі гідроенергетики. Підстави та порядок припинення права користування водами у сфері гідроенергетики. Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики. Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.
Лекція 1. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики (2 год.).


 1. Водне законодавство України та його місце в системі енергетичного законодавства України.

 2. Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі енергетики.

 3. Право водокористування та його місце в системі енергетичного права.

 4. Порядок надання водних об’єктів на праві користування для потреб гідроенергетики.


Практичне заняття 1. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики (2 год.).


 1. Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі електроенергетики.

 2. Правовідносини у сфері користування водами для потреб гідроенергетики.

 3. Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики.

 4. Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.


Завдання для самостійної роботи (4 год.).

 1. Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики.

 2. Правова охорона вод у галузі гідроенергетики.

 3. Підстави та порядок припинення права користування водами у сфері гідроенергетики.

 4. Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики.

 5. Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.


Рекомендована література:

Основні джерела: 32, 36, 50-54, 56, 87, 125, 128, 140, 143, 151, 158, 173.

Додаткові джерела: 9-11, 25, 26, 30, 32, 36, 110, 128, 129, 140, 141.

Нормативно-правові акти: 1- 158.


Тема 7. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці ( 8 год.).
Еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію і експлуатації, при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі. Особливості функцій державного екологічного управління стосовно об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Корпоративна екологічна політика і виробничий екологічний контроль в енергетиці. Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди. Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці. Правове забезпечення екологічної безпеки в нафто- та газовидобувних галузях. Правові аспекти впливу енергетики на зміну клімату. Кіотський протокол.
Лекція 1. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці (2 год.).

 1. Еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію і експлуатації, при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

 2. Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі.

 3. Особливості функцій державного екологічного управління стосовно об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

 4. Корпоративна екологічна політика і виробничий екологічний контроль в енергетиці.


Практичне заняття 1. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці (2 год.).


  1. Еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію і експлуатації, при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

  2. Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі.

  3. Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу.

  4. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.).

 1. Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу.

 2. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди.

 3. Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці.

 4. Правове забезпечення екологічної безпеки в нафто- та газовидобувних галузях.

 5. Правові аспекти впливу енергетики на зміну клімату. Кіотський протокол.


Рекомендована література:

Основні джерела:3-8, 11-15,18, 19, 32, 36, 41, 91-101, 107-110, 122-126, 130-144, 150-153, 165.

Додаткові джерела: 2, 17, 20, 25-30, 69, 85, 128, 129, 138, 140, 155, 157.

Нормативно-правові акти: 1- 158.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка