Програма для студентів спеціальності 030303 „Видавнича справа та редагування ЗатвердженоСкачати 484.75 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.75 Kb.
1   2   3   4   5

ПІДСУМКИКонтрольні питання до тем другого модуля
Тема “Збереження особливостей авторського стилю як надзавдання літредактора

 1. Підходи до визначення літературного редагування: вітчизняний і світовий досвід.

 2. Техніки і методики редагування: класика і модифікації.

 3. Участь літературного редактора в розмітці оригіналу.

 4. Потреба редакторського опрацювання авторського твору: погляд автора, редакційно-видавничих працівників, дослідників.

 5. Новітні концепції ролі і функцій літературного редактора, їх вплив на відповідну термінологію: редагування, опрацювання чи «доведення» авторського тексту.

 6. Види редагування: авторське саморедагування, авторське доопрацювання («доведення») тексту відповідно до зауважень редактора і рецензентів, фахове редагування (літературний, науковий і титульний редактори), коректура.

 7. Редакційне опрацювання авторського оригіналу в процесі його редакційно-видавничої підготовки: уточнення завдань і функцій літературного редактора.

 8. Поняття “індивідуально-авторського стилю” та редакторського опрацювання його складових.

 9. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 10. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди правки.

 11. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.


Тема “Композиція твору. Внутрішня структура викладу і розгортання композиції в тексті

 1. Структура і композиція твору. Складові структури. Аспекти редакторського аналізу структури тексту. Композиційні недоліки.

 2. Типи і методи викладу: вимоги й особливості.

 3. Класифікація типів викладу та особливості їх редагування.

 4. Методи, або способи викладу. Вибір методу викладу. Обсяг інформації у тексті та її засвоюваність. Підходи до редакторської оцінки інформаційної складової тексту.

 5. Текстова і нетекстова інформація у творі. Види і функції таблиць у тексті. Особливості редагування таблиць.

 6. Розробка композиції і фактичний матеріал. Поняття фактичного матеріалу. Функціональні групи фактів.

 7. Критерії та аспекти оцінки фактичного матеріалу. Причини фактичних помилок і способи їх усунення.

 8. Логічна складова структури тексту. Мовні формули і встановлення структурних зв’язків між компонентами структури викладу.

 9. Рубрикація твору як графічний вияв композиції. Вибір форми й оцінка конкретного змісту рубрик.

 10. “Приховані” рубрики і виділення в тексті.


Тема “Концептуальні засади роботи редактора над мовою і стилем оригіналу

 1. Робота редактора над мовою і стилем: мета, завдання і напрями роботи.

 2. Мовно-стилістичні недоліки та їх виправлення.

 3. Літературна техніка твору: вимоги стрункості і послідовності, доступності і зрозумілості.

 4. Робота над мовою твору: вимоги точності і ясності, стислості і тональної витриманості.

 5. Причини виникнення мовних штампів та способи їх усунення.

 6. Поняття норми і відступів від неї. Принцип доцільністі у відборі мовно-стилістичних засобів.

 7. Авторська тональність. Межі редакторського втручання.

 8. Поняття “напруги” (цікавості) тексту.

 9. Напруженість тексту: причини і способи усунення.


Тема “Елементи технічного і художнього редагування в роботі літературного редактора. Робота над композицією та елементами службової частини видань

 1. Участь редактора у розробці концепції ілюстрування видання. Робота літературного редактора з художнім редактором.

 2. Види і функції ілюстрацій. Доцільність ілюстрацій та мета їх використання у виданні.

 3. Редагування ілюстрацій, підписів до них та супровідного тексту.

 4. Художнє оформлення книги та графічний дизайн. Психологічні і медичні вимоги до оформлення видання.

 5. Естетичне й утилітарне у створенні композиційної моделі книги.

 6. Принципи побудови композиції видання. Участь редактора у розробці композиції видання, досягненні гармонійності сприйняття друкованого видання в цілому.

 7. Редактор і службова частина книги. Структура службової частини видання.

 8. Створення та редакторське опрацювання елементів службової частини видання.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ ДРУГОГО МОДУЛЯ

Основна

  1. Валуєнко Б.В. Композиція видань: Навч.посіб. – К.: УМК ВО, 1992. – 99 с.

  2. ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.1996.

  3. ДСТУ 3772-98 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. – Чинний від 01.07.1999.

  4. Елементи та особливі види тексту // Вісн.Кн.палати. – 2001. - №6. – С.12-15.

  5. Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту (літературне опрацювання тексту). – К.: УМК ВО, 1989.

  6. Іванченко Р. Г. Адекватнiсть розумiння i яснiсть тексту.  К.: Т-во “Знання” України, 1991.  48 с.

  7. Іванченко Р. Мовний штамп в літературній практиці. – Львів, 1965. – 32 с.

  8. Іванченко Р. Г. Робота редактора над точнiстю слова i стислiстю викладу.  К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1962. – 47 с.

  9. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації: Навч. посіб. – Львів, Паїс, 2005. – 303 с.

  10. Книга как художественный предмет : В 2 ч. – М.: Книга,1988 – 1990. Ч.1.: Набор. Фактура. Ритм. – М.,1988. – 382 с.; Ч.2.: Формат. Цвет. Конструкция. Композиция. – М.,1990. – 400 с.

  11. Мильчин А.Э. Культура книги: Что делает книгу удобной для читателя: Справ.пособие. – М.: Кн.палата,1992. – 224 с.

  12. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. – 2-е изд., перераб. – М.: Книга,1980. – 320 с.

  13. Сава В.І. Основи техніки творення книги: Навч.посіб. – Львів: Каменяр,2000. – 136 с.

  14. Сава В.І. Художньо-технічне оформлення книги. – Львів: Оріяна-Нова,2003. – 167 с.

  15. Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. – М.: Книга,1972. – 272 с.

  16. Тяпкин Б.Г. Работа редактора над книжными иллюстрациями. – М.: Книга,1968. – 147 с.

  17. Феллер М.Д. Структура произведения : Как она действует. Как её строят. Как оценивают и помогают улучшить : Автору и редактору. – М.: Книга,1981. – 272 с.


Додаткова

  1. Балаш А.В. Техника оформления газетной полосы. – Минск,1973. – 160 с.

  2. 2.20. Бельчиков И.Ф. Художественное оформление книги. – М.: Знание, 1987. – 150 с.

  3. васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста: Филос. пробл./ АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред. М. В. Попович.  К.: Наук. думка, 1988.  240 с.

  4. Ввід і вивід зображень в комп’ютерних видавничих системах: Навч.посіб. / М.В.Шогенюк, В.Є.Білоус, І.З.Миклушка, В.О.Дудяк; Укр.академія друкарства. – Львів: УАД,1998. – 144 с.

  5. Ворошилов В.В. Журналистика: Учеб.пособие. – СПб.,1997. – 367 с.

  6. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. – М.: Книга,1984. – 207 с.

  7. Гибсон, Джеймс Д. Экологический подход к зрительному восприятию: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1988. – 461 с. – (Б-ка зарубеж. психологии).

  8. Грэм Г. Книжный бизнес: Практика книгоиздания и книжной торговли: Пер.с англ. – М.: РосКонсульт,1999. – 288 с.

  9. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навч.посіб. – Львів: ПАІС, 2000. – 180 с.

  10. Іванченко Р. Г. Рукопис у редактора.  Х.: Ред.-вид. вiд. Кн. палати УРСР, 1967.  216 с.

  11. каменская О. Л. Текст и коммуникация: учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.  М.: Высш. шк., 1990.  152 с.

  12. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практич.словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС,2002. – 575 с.

  13. Лизанчук В.В., Кузнецова О.Д. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці: Навч.посіб. – К.: НМК ВО,1991. – 96 с.

  14. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора : Редакционно-издательское оформление издания. – М.: Олимп : ООО “Фирма “Изд-во АСТ””,1999. – 685 с.

  15. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. – К.:Либідь, 1999. – 240 с.

  16. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості: Проблеми майстерності. – К.: Вища шк.,1983. – 280 с.

  17. Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту. – К.: Київ. ун-т,1998. – 336 с.

  18. Романюк М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посіб. – Львів, 2002. – 112 с.

  19. Стандарты по издательскому делу / Сост. А.А.Джиго, С.Ю.Калинин. – М.: Юристъ,1998. – 376 с.

  20. Хойнацький М.С. Структура твору та оформлення деяких елементів апарату видання // Вісн.Кн.палати. – 1997. - №12. – С.13-15.

  21. Черняков Б.І. Еволюція технологій ілюстрування видань як фактор становлення ранньої зображальної журналістики // Редакційно-видавнича справа: Досвід, проблеми, майбутнє / Ю.П.Горго, Н.Ф.Непийвода, В.В.Різун та ін. – К.,1997. – С. 193 – 229.


Перелік запитань на залік

з “Редакторської майстерності”
 1. Назвіть праці видатних теоретиків і практиків видавничої справи та редагування

 2. Проаналізуйте внесок вітчизняних вчених у розвиток теорії і практики редагування

 3. Виділіть головні віхи історії редагування

 4. Дослідіть головні напрями вивчення професії редактора

 5. Проаналізуйте праці сучасних науковців, присвячені їхнім попередникам. Обґрунтуйте свій вибір

 6. Проаналізуйте фахові періодичні видання. Обґрунтуйте свій вибір

 7. Назвіть перспективні напрями майбутнії досліджень у царині видавничої справи та редагування

 8. Місце редагування у видавничо-поліграфічному комплексі.

 9. Система видавничої справи в Україні.

 10. Поняття макро- і мікросередовища по відношенню до видавничої справи.

 11. Вплив факторів макросередовища на ефективність і продуктивність книговидання.

 12. Фактори мікросередовища для видавничої справи.

 13. Державна підтримка видавничої справи: способи і дієвість.

 14. Редагування в комплексі книгознавчих дисциплін.

 15. Книгознавство як комплексна наука про книгу. Концепції книгознавства (функціональна, системно-типологічна, комплексності)

 16. Закон України “Про видавничу справу”: загальна характеристика

 17. Структура видавничої галузі в Україні.

 18. Структура інформаційного середовища: інституції, шляхи передачі, носії та споживачі.

 19. Роль редактора у збиранні й опрацюванні інформації.

 20. Джерела інформації для літературного редактора.

 21. Роль редактора в забезпеченні зворотнього зв’язку в системі “автор – видавництво – читач (споживач)”

 22. Роль книги у суспільстві. Книга і документ: визначення понять.

 23. Типологія книг та документів. Класифікація і типізація (типологія).

 24. Критерії типізації документів.

 25. Типізація літератури і типологія книжкових видань.

 26. Типологія книги. Принципи і завдання типологічного поділу.

 27. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види: Терміни та визначення (загальна характеристика).

 28. Суміжні дисципліни у роботі редактора.

 29. Поняття про творчість. Рівні творчості. Безпосередній і опосередкований творчий процес.

 30. Роль уяви в процесі творчості. Способи творчої уяви.

 31. Етапи творчого процесу науковця, письменника, журналіста, редактора: спільне і відмінне.

 32. Психологія творчості. Рівень обізнаності редактора у галузі психології творчості.

 33. Етика і психологія стосунків автора і редактора.

 34. Мотивація редакторського втручання в авторський текст з погляду психології сприймання.

 35. Творчий підхід у роботі редактора: індивідуальність фахівця супроти настанов і директив.

 36. Взаємодія редактора (суб’єкта) з текстом (об’єктом). Подвійна природа тексту.

 37. Адекватність розуміння читачем авторського тексту як результат співпраці автора і редактора

 38. Поняття про видавництво (видавничу організацію). Структура видавництва: класика і модифікації.

 39. Видавництва в Україні: статистика, класифікація і типізація.

 40. Спеціалізація видавництв в Україні. Видавництва універсальні й типізовані.

 41. Поняття редакційно-видавничого процесу. Етапи редакційно-видавничого процесу.

 42. Загальна схема редакційно-видавничого процесу. Роль редактора.

 43. Внутрішня і зовнішня сторони редакційно-видавничого процесу.

 44. Особливості здійснення редакційно-видавничого процесу на сучасному етапі.

 45. Роль редактора у редакційно-видавничому процесі. Підходи до визначення поняття «редактор» у сучасному видавництві.

 46. Поняття оригіналу в редакційно-видавничій практиці. Вимоги до авторського і видавничого оригіналів. Діючі стандарти і нормативи.

 47. Рецензування авторських оригіналів. Різновиди рецензій.

 48. Складові професії редактора.

 49. Техніки і методи редагування.

 50. Різновиди редакторського читання.

 51. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 52. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.

 53. Оцінка авторського оригіналу у видавництві. Редвисновок.

 54. Послідовність роботи редактора під час підготовки видавничого оригіналу.

 55. Коректурний процес і редактор. Особливості коректорського читання.

 56. Поняття коректури. Різновиди коректурних відбитків. Коректорські знаки.

 57. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди редакторських правок.

 58. Підходи до визначення літературного редагування: вітчизняний і світовий досвід.

 59. Техніки і методики редагування: класика і модифікації.

 60. Участь літературного редактора у розмітці оригіналу.

 61. Потреба редакторського опрацювання авторського твору: погляд автора, редакційно-видавничих працівників, дослідників.

 62. Новітні концепції ролі і функцій літературного редактора, їх вплив на відповідну термінологію: редагування, опрацювання чи «доведення» авторського тексту.

 63. Види редагування: авторське саморедагування, авторське доопрацювання («доведення») тексту відповідно до зауважень редактора і рецензентів, фахове редагування (літературний, науковий і титульний редактори), коректура.

 64. Редакційне опрацювання авторського оригіналу в процесі його редакційно-видавничої підготовки: уточнення завдань і функцій літературного редактора.

 65. Поняття “індивідуально-авторського стилю” та редакторського опрацювання його складових.

 66. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 67. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди правки.

 68. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.

 69. Структура і композиція твору. Складові структури. Аспекти редакторського аналізу структури тексту. Композиційні недоліки.

 70. Типи і методи викладу: вимоги й особливості.

 71. Класифікація типів викладу та особливості їх редагування.

 72. Методи, або способи викладу. Вибір методу викладу. Обсяг інформації у тексті та її засвоюваність. Підходи до редакторської оцінки інформаційної складової тексту.

 73. Текстова і нетекстова інформація у творі. Види і функції таблиць у тексті. Особливості редагування таблиць.

 74. Розробка композиції і фактичний матеріал. Поняття фактичного матеріалу. Функціональні групи фактів.

 75. Критерії та аспекти оцінки фактичного матеріалу. Причини фактичних помилок і способи їх усунення.

 76. Логічна складова структури тексту. Мовні формули і встановлення структурних зв’язків між компонентами структури викладу.

 77. Рубрикація твору як графічний вияв композиції. Вибір форми й оцінка конкретного змісту рубрик.

 78. “Приховані” рубрики і виділення у тексті.

 79. Робота редактора над мовою і стилем: мета, завдання і напрями роботи.

 80. Мовно-стилістичні недоліки та їх виправлення.

 81. Літературна техніка твору: вимоги стрункості і послідовності, доступності і зрозумілості.

 82. Робота над мовою твору: вимоги точності і ясності, стислості і тональної витриманості.

 83. Причини виникнення мовних штампів та способи їх усунення.

 84. Поняття норми і відступів від неї. Принцип доцільністі у відборі мовно-стилістичних засобів.

 85. Авторська тональність. Межі редакторського втручання.

 86. Поняття “напруги” (цікавості) тексту.

 87. Напруженість тексту: причини і способи усунення.

 88. Участь редактора у розробці концепції ілюстрування видання. Робота літературного редактора з художнім редактором.

 89. Види і функції ілюстрацій. Доцільність ілюстрацій та мета їх використання у виданні.

 90. Редагування ілюстрацій, підписів до них та супровідного тексту.

 91. Художнє оформлення книги та графічний дизайн. Психологічні і медичні вимоги до оформлення видання.

 92. Принципи побудови композиції видання. Участь редактора у розробці композиції видання, досягненні гармонійності сприйняття друкованого видання в цілому.

 93. Редактор і службова частина книги. Структура службової частини видання.

 94. Створення та редакторське опрацювання елементів службової частини видання.

 95. Відбір фахових джерел за практичною цінністю інформації.

 96. Технологія внесення редакторських виправлень: настанови та їх творче переосмислення.

 97. Способи поширення видавничого продукту.1 Високі поточні оцінки (у сумі не менше 75 у першому семестрі, не менше 80 – у другому), а також наявність цікавого і повного проекту «Потенційне видавництво» дає можливість отримати залік автоматично.2 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка