Програма для студентів спеціальності 030303 „Видавнича справа та редагування ЗатвердженоСкачати 484.75 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.75 Kb.
  1   2   3   4   5
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики
Кафедра видавничої справи та редагування
Укладач: доцент Дацюк Г. І.


РЕДАКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030303 „Видавнича справа та редагування”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від „ 20” червня 2008 р.


Зав. кафедри

_______________ проф. Тимошик М. С.


Директор Інституту

________________ проф. Різун В. В.


КИЇВ-2008

Робоча навчальна програма з дисципліни „Редакторська майстерність”

Укладач: доцент Дацюк Г. І.Викладачі: доц. Василенко М. В.

доц. Дацюк Г. І.

доц. Логвиненко О. М.

доц. Поліщук О. Ю.

доц. Теремко В. І.

доц. Хоню В. В.

.

Погодженоз науково-методичною комісією

„___” _________2008 р.


__________________
Вступ
Дисципліна „Редакторська майстерність” є базовою нормативною для спеціальності „Журналістика”, що читається в І і ІІ семестрах третього курсу в обсязі 2 кредитів, в тому числі 90 годин аудиторних занять. З них - 60 годин семінарських занять і 30 годин самостійної роботи (І семестр: семінарські 30, самостійна робота - 15; ІІ семестр: семінарські – 30, самостійна робота – 15). Закінчується заліком у ІІ семестрі.

Метою навчальної дисципліни „Редакторська майстерність” є подати систему теоретичних знань і практичних навичок з редакторської майстерності, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.

Завдання навчальної дисципліни „ Редакторська майстерність ” формулюються в конкретиці двох її основних блоків, двох модулів:, творчо-організаційного та практичного.

Завдання т в о р ч о-о р г а н і з а ц і й н о г о блоку передбачає засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного з організацією моделі сучасної редакції в контексті видавничого ринку в Україні з урахуванням читацьких потреб і вимог до створення якісного продукту.Завдання п р а к т и ч н о г о блоку концентруються довкола створення конкретного видавничого продукту «Наше видання» з відпрацюванням усіх складових редакційно – видавничого процесу .

Об’єктом навчальної дисципліни „Редакторська майстерність” є редакторська та видавнича діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті створення моделі сучасної редакції, розробки концепції і філософії видання, створення, графічно-художньої моделі і конкретного видавничого продукту.

Предметом навчальної дисципліни „Редакторська майстерність" є структура роботи в сучасній редакції як сфері суспільних відносин, що поєднує в собі організаційну, творчо-технічну та практичну діяльність фізичних і юридичних осіб, зайнятих у створенні певного виду видавничої продукції.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

 • основні об’єми редакторської роботи та типові норми редагування різних видів видань;

 • змістову та матеріальну структуру різних видів видавничої продукції;

 • елементи службової частини видання;

 • національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх застосування.

 • фахові вимоги до представників редакторських професій

 • функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій;

 • сферу застосування редакторських професій;

 • особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу;

 • організацію і зміст процесу редагування;

 • види редагування;

 • особливості редакторської підготовки складових тексту;

 • особливості редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм;

 • особливості редагування різних видів видань;

 • сучасний ринок української поліграфії;

 • вимоги поліграфічних підприємств до видавничих оригінал-макетів;

 • порядок відкриття замовлення в друкарні;

 • основні етапи роботи редактора-видавця з поліграфічним підприємством;

 • сучасну мережу дистрибуції друкованих періодичних і неперіодичних видань;

 • складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах;

 • форми співпраці з реалізаторами друкованої продукції;

 • договірну систему у видавничій справі;

 • основи економіки видавничої справи

 • типову структуру втрат на підготовку і випуск конкретного видання;

 • шляхи здешевлення видання;

 • сучасну систему підготовки кадрів для видавництв та редакцій;

 • функціональні обов’язки підрозділів редакції;

 • права та обов’язки усіх учасників видавничого процесу у створенні конкретного продукту.


Студент повинен уміти:

 • володіти навичками співпраці;

 • приймати оптимальні рішення;

 • володіти навичками трансформації конфліктів;

 • опанувати принципи розбудови редакції на підходах співпраці;

 • мати навички перспективного планування;

 • орієнтуватися в тенденціях розвитку видавничої справи в Україні і світі;

 • застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у практиці діяльності редактор-видавця;

 • аналізувати тематику, мову та географію випуску різних видань;

 • відрізняти типи сучасних редакцій та видавничих підрозділів;

 • відрізняти різні види видавничої продукції;

 • визначати формати різних видів видань;

 • підрахувати обсяги видань в обліково-видавничих, умовних, друкарських, авторських аркушах;

 • структурувати конкретне видання за змістовою, вступною та заключною частинами видання;

 • застосовувати національні й видавничі стандарти;

 • виконувати обов’язки творчого працівника реакції

 • підібрати відповідне художнє оформлення;

 • виконати редагування текстів;

 • виконати вичитку матеріалів;

 • опрацювати всі варіанти версток;

 • звірити й підписати до друку сигнальний примірник;

 • створити й відредагувати весь заголовковий комплекс видання;

 • вводити різними способами цитати в текст;

 • володіти комп’ютерними засобами контролю правопису;

 • редагувати різні види текстів за допомогою комп’ютерних програм;

 • редагувати різні види видань;

 • підготувати оригінал-макет видання для його поліграфічного відтворення;

 • звірити плівки книжкового блоку та кольороподілу художнього оформлення;

 • звірити й підписати до друку „чисті аркуші” та сигнальні примірники видання;


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Редакторська майстерність” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є складовою таких дисциплін як „Літературне редагування”, „Видавнича справа”.
Система контролю знань та умови складання заліку.

Навчальна дисципліна „Редакторська майстерність”

оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.Форми поточного контролю:

- усна відповідь на семінарському занятті;

- доповнення на семінарському занятті;

-письмові творчі роботи на задані теми

- письмові роботи з виконання домашніх комплексних завдань (одна на вибір з переліку за кожною темою);

- комплексна підсумкова робота «Створюємо видання».Модульний контроль: 2 підсумкові модулі організаційно-практичної роботи (у першому семестрі – за кількістю набраних балів протягом 14 семінарських занять, у другому семестрі протягом 12 і - підсумкова самостійна робота «Створюємо видання» ).
Підсумковий контроль знань у формі заліку.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка є умовою допуску до заліку і розраховується як середньозважене оцінок з двох модулів за формулою:


І семестр


Змістовий модуль І

(ЗМ-І)


Комплексне завдання

Разом

(підс. оцінка)Вагові коефіцієнти,

%Максимальна оцінка,

в балах


100

100

100

Оцінка

(бали)


80

20

100

Підсумкова кількість балів (не менше ніж 60) за перший модуль дає можливість студентові перейти до другого модуля (семестру) без заборгованості.


ІІ семестр
Змістовий модуль ІІ

(ЗМ-ІІ)


Залік

Разом

(підс. оцінка)Вагові коефіцієнти,

%Максимальна оцінка,

в балах


100

100

100

Оцінка

(бали)


80

20

100

При простому розрахунку отримаємо:


Змістовий модуль І

(ЗМ-І)


Змістовий модуль ІІ

(ЗМ-ІІ)


Залік1

Разом

(підс. оцінка)Оцінка

(бали)


40%

40%

20%

100%
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка