Програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування ЗатвердженоСкачати 310.5 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір310.5 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики
Кафедра видавничої справи та редагування
Укладач: проф. Тимошик М. С.


ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030303 – видавнича справа та редагування


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 11

від „20” червня 2008 р.


Зав. кафедри

_______________ проф. Тимошик М. С.


Директор Інституту

________________ проф. Різун В. В.

Київ 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни

„Основи видавничої справи та редагування”


Укладач: доктор філологічних наук,

професор ТИМОШИК Микола СтепановичЛектор: д. філол. н., проф. Тимошик М. С.
Викладачі: доц. Дацюк Г. І.

ас. Онкович А. Д.

Погоджено

з науково-методичною комісією„___” _________2008 р.
__________________

Вступ
Дисципліна „Основи редагування” є базовою нормативною для спеціальності „Видавнича справа та редагування”, що читається в І семестрі першого курсу в обсязі 2 кредитів, в тому числі 36 години аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин семінарських занять і 36 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом наприкінці І семестру.

Метою навчальної дисципліни „Основи редагування” є освоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань з основ редагування, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.

Завдання навчальної дисципліни „Основи редагування” формулюються в конкретиці різноманітних творчих та організаційних аспектів редагування, а також технології та методик редагування.

Об’єктом навчальної дисципліни „Основи редагування” є редакторська діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.

Предметом навчальної дисципліни „Основи редагування” розгляду є редакторська справа, що поєднує в собі організаційну та творчо-технічну діяльність носіїв редакторських професій.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

 • особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу;

 • організацію і зміст процесу редагування;

 • види редагування;

 • методику редагування

 • технологію редагування

 • особливості редакторської підготовки складових тексту;

 • особливості редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм;

 • особливості редагування різних видів видань;

 • сучасний ринок української поліграфії;

 • сучасну систему підготовки редакторських кадрів.


Студент повинен уміти:

 • виконувати обов’язки творчого працівника реакції, видавництва чи видавничої структури згідно зі штатним;

 • віднайти для видавництва потрібного автора;

 • зробити редакторський аналіз авторського оригіналу;

 • організувати рецензування авторського оригіналу;

 • пройти процедуру отримання відповідного грифу на майбутнє видання;

 • опрацювати всі варіанти версток;

 • звірити й підписати до друку сигнальний примірник;

 • створити й відредагувати весь заголовковий комплекс видання;

 • вводити різними способами цитати в текст;

 • володіти комп’ютерними засобами контролю правопису;

 • володіти автоматизованою системою оптичного розпізнавання тесту;

 • редагувати різні види текстів за допомогою комп’ютерних програм;

 • редагувати різні види видань;

 • виконати редакторську роботу з перевидання та з перекладу видання;

 • правильно оформляти бібліографію видань.

 • підготувати оригінал-макет видання для його поліграфічного відтворення;

 • звірити плівки книжкового блоку та кольороподілу художнього оформлення;

 • звірити й підписати до друку „чисті аркуші” та сигнальні примірники видання;

 • створити прес-релізи та рекламні матеріали для промоції видань;


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Основи редагування” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення таких дисциплін як „Літературне редагування”, „Художньо-технічне редагування», «Редакторський фах», «Видавничий бізнес».
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Основи видавничої редагування” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.Форми поточного контролю:

- усна відповідь на семінарському занятті;

- доповнення на семінарському занятті;

- тести за вивченими темами;

- письмові творчі роботи лекційної рубрики „Перші кроки редакторської творчості”;

- письмові роботи з виконання домашніх комплексних завдань (одна на вибір з переліку за кожною темою);

- комплексна підсумкова робота „Власний видавничий проект”.
Модульний контроль: результати вивчення проблематики дисципліни підсумовуються викладачем за підсумками накопичених балів під час різних форм контролю: усних відповідей, доповнень на семінарських заняттях,
Підсумковий контроль знань на іспиті у формі комп’ютерного тестування за вивченими темами.

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка складається методом додавання балів, отриманих за два модулі та за іспит.


Шкала оцінювання

Підсумкова оцінка в балах (максимальна їх кількість – 100) розраховується за накопичувальною системою. В межах кожного модулю бали розподіляються так:

Перший модуль – 30 балів.

Другий модуль – 30 балів.

Екзамен – 40 балів. До цих балів на екзамені враховуються:


 • оцінки за результатами тестування (8 тестів по 5 балів за кожен тест);

 • „бонуси” за віднаходження „прихованих” помилок при розгляді лекційної вправи „Проблемне речення”.

Таким чином, кожен студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модулю, використовуючи різні способи набуття знань. Система оцінювання таких способів набуття знань подається у нижчеподаній таблиці.
Таблиця. Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах кожного модулю
Способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття

1

Відповідь на семінарському занятті

До 3

3х7 = 21

2

Доповнення на семінарському занятті

До 2

2х7 = 14

3

Комплексне завдання

До 2

2х7 = 14

4

Домашнє творче завдання (домінанта)

До 3

3х3 = 9

6

Підсумкова робота „Мій видавничий проект”

До 4

4

7

Екзамен (комп’ютерне тестування)

До 5 балів за тест

8 тестів х 5= 40

Мінімальна кількість балів за два модулі: 35

Максимальна кількість балів за два модулі: 62
Кількість набраних за два модулі балів відповідає таким оцінкам:

1-34 – «незадовільно» з обов‘язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – «добре» («дуже добре»);

90-100 – «відмінно».


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми

К-сть годин

лекції.

Семін

Сам ост


Змістовий модуль 1.

Сутність, зміст та методика редагування


1

Сутність і зміст редагування

2
2

2

Редакційно-видавничий процес
2

2

3

Етапи редагування та їх особливості.

Сутність редакторської правки2
2

4

Редакторська підготовка складових тексту: заголовки
2

2

5

Редагування текстів за допомогою

комп’ютерних програм2
2

6

Редакторська підготовка складових тексту:

заголовки, цитати.


2

2
Змістовий модуль 2.

Редакторська підготовка різних видів видань


7

Редакторська підготовка навчальних і художніх видань

2
2

8

Редакторська підготовка газетних, журнальних,

рекламних та інформаційних текстів


2

2

9

Редакторська підготовка довідкових

видань


2
2

10

Редакторська підготовка наукових,

науково-популярних видань


2

2

11

Редакторська підготовка перекладів

2
2

12

Редакторська підготовка перевидань
2

2

13

Досвід ведення видавничої програми редактором в

екстремальних умовах (на прикладі

канадсько-українського проекту „Запізніле вороття”)


2
2

14

Захист власних видавничих проектів
2

2

15

Редакторські кадри для спеціальності

"Видавнича справа та редагування"2
2

16

Захист власних видавничих проектів
2

2

17

Прес-конференція за підсумками виконання вправи

„П’ять запитань професорові Тимошику”2
2

187

Підсумкові тести за змістом другого модулю

(Комп’ютерне тестування)
2

2


Всього: лекції – 18 год., семін зан. – 18 год., самост. робота – 36 год.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовий модуль 1
Лекція. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РЕДАГУВАННЯ

Поняття редагування у широкому і вузькому розумінні. Критерії творчості і ремесла в процесі редагування.

Завдання редагування.

Поняття редакторського на налізу. Загальна характеристика редакторського аналізу та редагування.

Поняття про різновиди редагування. Два найголовніші блоки видів редагування: загальне (універсальне); спеціальне. Основні складові загального редагування. Спеціальне редагування та його підвиди: літературне, наукове, літературно-художнє.

Семінар. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЦЕС

1. Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій.

2. Підготовчий етап та його складові.

3. Редакційний етап та його складові.

4. Виробничий етап та його складові.

5. Маркетинговий етап.Завдання для моделювання ситуації

з практики редактора-видавця (2 гд.)

Комплексне завдання „Наймаю на роботу редактора”. Віднайдіть в мережі Інтернет сайти рубрики типу „Пропоную роботу”. Віднайдіть, на цих сайтах пропозиції щодо вакантних редакторських посад у видавництвах чи редакціях газет (журналів). Систематизуйте матеріал за такими параметрами: загальні вимоги, ділові якості, професійні вимоги, заробітна плата. Підготуйте таблиці у відповідності з цими параметрами. З’ясуйте на практичному занятті, який якостей вам ще бракує.

Комплексне завдання „Засвоюємо функціональні обов’язки видавничих працівників”. Група з кількох студентів бере (окремо) інтерв’ю про функціональні обов’язки у різних працівників різних видавництв (редактора, коректора, художнього редактора, технічного редактора, менеджера з продаж). Зробити це можна під час книжкових ярмарків, під час практики, або безпосередньо відвідавши видавництво. На практичному заняття зіставляються зібрані дані, зіставляють випадки вимушеного суміщення обов’язків різних посад у малих і середніх видавництвах.

Комплексне завдання „Я - літературний агент”. Виконуючи обов’язки літературного агента, віднайдіть потрібного автора і запропонуйте вигідний проект конкретному видавцю. Викладіть результати своєї роботи на двох сторінках тексту.

Комплексне завдання „Мій редакторський аналіз”. Ви отримали від свого однокурсника твір з пропозицією його видати. В залежності від виду видання, стану авторського оригіналу, глибини розробки теми, структурування розділів, міри втілення авторського задуму, можливостей просування на ринку майбутнього видання зробіть його редакторський аналіз (обсяг – до двох сторінок комп’ютерного набору).

Комплексне завдання „Облікова картка видання”. Заявка віднайденого вами автора на включення твору до оперативного плану видань затверджена. Заведіть „Облікову картку видання” та сформуйте з допомогою автора первинні документи. Представте цю папку на практичне заняття.Комплексне завдання „Готуюся рецензувати випущені видання”. Віднайдіть на сторінках „Наукових записок Інституту журналістики” (варіант – на сторінках фахових періодичних видань „Книжник-ревю”, „Книжковий клуб-плюс”) рецензії на праці викладачів Інституту або з відповідної тематики видань. Систематизуйте і проаналізуйте їх у відповідності з вимогами змістової частини рецензії, поданими в підручнику.

Література до семінарського заняття

2.1, 2.2Лекція. ЕТАПИ РЕДАГУВАННЯ ТАЇХ ОСОБЛИВОСТІ.

СУТНІСТЬ РЕДАКТОРСЬКОЇ ПРАВКИ
Перше (наскрізне) читання. Поняття комплектності оригіналу. Робота над структурою та заголовковим комплексом. Визначення єдиного стилю представлення. Робота із ступною та заключною частинами.

Сутність редакторської правки та її головне завдання.

Основні правила з видавничої етики, які має пам’ятати редактор, редагуючи авторський оригінал.
Творча домінантна лекції – вправа „Шлях на Голгофу”

Домашнє виконання лекційної вправи (2 год.)

Написання творчої роботи „Голгофа мого героя”.


Семінар. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СКЛАДОВИХ ТЕКСТУ:

ЗАГОЛОВКИ

1. Поняття заголовок. Функції заголовка. Види заголовків за функціональними ознаками, за змістом, за формою зображення, за місцем розташування.

2. Методика роботи редактора із заголовками.
Аналіз творчої роботи "Голгофа мого героя"
Завдання для моделювання ситуації

з практики редактора-видавця (2 год.)

Проаналізуйте в конкретному газетному виданні („Факты и комментарии”, „Україна молода” тощо) тематично складні заголовки і зробіть на основі цього міні-дослідження свій письмовий фаховий коментар.

Проаналізуйте в конкретному книжковому виданні заголовки за формою зображення (нумераційні, літерні, німі) та зробіть письмовий коментар до них.

Проаналізуйте в конкретному книжковому виданні заголовки за місцем розташування (на шмуц-титулі, шапкою, у розріз із текстом, у підбір із текстом, віконцем, боковиком) та зробіть письмовий коментар до них.


Література до семінарського заняття

2.1, 2.2, 2.6, 2.13, 2.14


Лекція. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Об’єктивний процес комп’ютеризації видавничої справи і суб’єктивні чинники створення „революційної” теорії видавничої справи та редагування. Позитиви і негативи так званого екранного редагування. Надумана проблема зайвості коректури в редакційно-видавничому процесі.

Можливості програм текстового реактора Microsoft Word та текстового редактора українськомовних текстів „Рута”. Найхарактерніші випадки творення автоматизованими редакторськими програмами смислових і граматичних помилок.

Редактор і автоматизована система оптичного розпізнавання тексту та його переклад з іншої мови. Особливості роботи редактора з комп’ютерними програмами перекладу з однієї мови на іншу.Семінар. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СКЛАДОВИХ ТЕКСТУ:

ЦИТАТИ

1. Поняття цитата. Найважливіші функції цитати. Способи уведення цитати в текст: коротка і велика за обсягом цитати.

2. Методика роботи редактора з цитатами: загальні та граматичні правила.
Завдання для моделювання ситуації

з практики редактора-видавця (2 год.)

Проаналізуйте в конкретному газетному виданні („Факты и комментарии”, „Україна молода” тощо) тематично складні заголовки і зробіть на основі цього міні-дослідження свій письмовий фаховий коментар.

Проаналізуйте в конкретному книжковому виданні заголовки за формою зображення (нумераційні, літерні, німі) та зробіть письмовий коментар до них.

Проаналізуйте в конкретному книжковому виданні заголовки за місцем розташування (на шмуц-титулі, шапкою, у розріз із текстом, у підбір із текстом, віконцем, боковиком) та зробіть письмовий коментар до них.

Проаналізуйте окреме число журнального видання щодо правильно і неправильно цитування.

Проаналізуйте на прикладі окремого книжкового видання неправильні способи уведення великої цитати в текст.

Віднайдіть у друкованих періодичних виданнях приклади спотворення думки цитованого автора за рахунок довільного скорочення цитати, вибіркового набору авторських фраз або монтування з них бажаного змістового відтінку.

На прикладі двох-трьох книжкових видань проаналізуйте весь заголовковий комплекс видання, віднайдіть розбіжності в написанні заголовків у тексті і в „Змісті” видання.

На прикладі конкретного видання віднайдіть порушенням видавництвом єдиного стилю представлення тексту (різнобій у подачі ініціалів та прізвищ, географічних назв, мір ваги тощо).
Література до семінарського заняття

2.1, 2.2, 2.6, 2.13, 2.14


Змістовий модуль 2
Лекція. РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ

Специфіка типологічного ряду навчальних видань. Найпоширеніші види цього ряду, з якими найчастіше мають справу редактори Зовнішня ознака підручника чи навчального посібника, що подається на титулі. Процедура грифування та організація роботи редактора щодо експертизи навчальної літератури, що претендує на одержання відповідного грифа.

Загальна методика роботи редактора з навчальними виданнями. Структурування змістової частини. Забезпечення належного навчально-методичного рівня тексту, а також взаємозв’язку текстового та ілюстративного матеріалів.

Типологія художніх творів та їх видань: за родами, за жанрами, за складом тексту, за цільовим призначенням. Особливості редагування творів класичної літератури та творів сучасних авторів.


Творча домінанта лекції – вправа „Чорні лебеді”.

Домашнє виконання лекційної вправи (2 год.)

Написання творчої роботи „Про лебедину вірність і людську підлість”.


Семінар. РЕДАГУВАННЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНИХ, РЕКЛАМНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

1. Газетно-журнальні видання та їх типологія.

2. Найголовніші позиції оцінювання редактором газетно-журнального тексту.

3. Форми існування рекламних текстів. Предмет рекламних повідомлень та характер інформації у рекламних текстах. Об’єкти авторського права в рекламних виданнях

4. Типологічна структура друкованої продукції з рекламними текстами . 5. Жанри рекламних текстів. Специфіки підготовки та редагування рекламних матеріалів.

6. Типові помилки смислового, стилістичного, граматичного характеру в рекламних текстах.

7. Сучасна типологія інформаційних видань та особливості їх редакторської підготовки.
Завдання для моделювання ситуації

з практики редактора-видавця (2 год.)

Зробіть схему-плакат під заголовком „Сучасна типологія газетних видань”

Зробіть схему-плакат під заголовком „Сучасна типологія журнальних видань”

Зробіть схему-плакат під заголовком „Типологічна структура друкованої продукції з рекламними текстами”

Віднайдіть в опублікованому газетному матеріалі (конкретного жанру) помилки, охарактеризуйте їх за типологією і запропонуйте власний варіант їх виправлення.

Проаналізуйте одне число газетного номера щодо коректурних помилок.

Віднайдіть у рекламних текстах, що розміщуються на транспорті (метро, потяги, міський наземний) по 2-3 приклади редакторських помилок. Випустіть групою буклет „Безграмотній рекламі – не місце в столичному транспорті!”.

Комплексне завдання „Помилки у власних текстах, які „допоміг” мені зробити комп’ютер”. Зробіть моніторинг помилок при наборі різних текстів на своєму комп’ютері за певний період часу з увімкненою системою автоматичної перевірки правопису. Узагальніть їх і викладіть письмово у вигляді самостійної роботи.


Аналіз творчої домашньої роботи

„Про лебедину вірність і людську підлість".


Література до семінарського заняття

2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.17, 2.19, 2.27


Лекція. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ

Типологічний ряд довідкових видань. Особливості побудови текстової частини словників, довідників, енциклопедій.

Особливості редакторської підготовки матеріалів.
Семінар. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ

1. Типологія наукових видань. Ознайомлювальний, структурний, змістовий аспект роботи редактора з цим видом видань.

2. Типологія науково-популярних видань. Особливості дизайну та оформлення. Популяризація викладу матеріалу.
Завдання для моделювання ситуації

з практики редактора-видавця (2 год.)

Комплексне завдання „Вдосконалюємо внутрішню структуру наукового видання”. Проаналізуйте внутрішню структуру конкретного наукового видання (бажано обласного або маловідомого приватного столичного видавництва), віднайдіть недоліки щодо внутрішньої структури книги і запропонуйте свій варіант її удосконалення за умови уявного перевидання.

Комплексне завдання „Вдосконалюємо заголовковий комплекс науково-популярного видання”. Проаналізуйте внутрішню структуру конкретного науково-популярного видання (бажано обласного або маловідомого приватного столичного видавництва), віднайдіть сухі, „залізобетонні”, складні для сприйняття непідготовленим читачем заголовки і запропонуйте замість них свої варіанти людських, теплих і цікавих заголовків.
Література до семінарського заняття

2.1, 2.2, 2.8, 2.22, 2.23Лекція. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДІВ

Перекладознавчий мінімум для редактора-видавця. Види перекладів. Різновиди писемного перекладу. Проблемні питання, які постають перед професійно підготовленим перекладачем.

Ретроспектива перекладного книговидання в Україні. Витоки українського давнього перекладного рукописання. Школа художнього перекладу українських поетів-романтиків ХІХ ст. Політика московських ідеологів щодо практики перекладів творів зарубіжних авторів на національні мови. Українське перекладне книговидання періоду хрущовської відлиги. Сучасний стан.

Пошук іншомовного твору та його власника. Пошук перекладача та редагування перекладу. Особливості оформлення службової частини перекладного видання


Творча домінанта лекції – вправа „Заповіді давньоєврейських талмудистів для переписувачі текстів”.
Семінар. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ПЕРЕВИДАНЬ

1. Види перевидань.

3. Критерії відбору та проблематика творів для перевидань

4. Робота редактора над змістовою частиною видання.

5. Робота редактора над службовою частиною видання.
Завдання для моделювання ситуації

з практики редактора-видавця (2 год.)

Комплексне групове завдання „Виправляємо злочинні дії радянської цензури”. Віднайдіть два перевидання всесвітньо відомої казки Г.-Х. Анденрсена „Снігова королева”: радянське видання і сучасне видання А-Ба-Би-Га-Ла-Ма-Ги”. Знайдіть: у радянському виданні - місця заміни цензурою авторського тексту; в українському сучасному виданні – місця з відновленим текстом за авторським оригіналом.

Комплексне завдання „Складаю власну видавничу програму перекладної літератури”. Складіть із 5-10 позицій власну програму видань перекладної літератури. Обґрунтуйте в своєму проекті доцільність таких видань, шляхи пошуку потрібного твору, перекладача та засади видання.

Комплексне індивідуальне завдання „Складаю для свого видавництва програму перевидань”. Складіть із 5-10 позицій власну програму перевидань. Обґрунтуйте в своєму проекті доцільність таких позицій, шляхи пошуку різних варіантів попередніх видань та критерії редакторського втручання в текст”. Запропонуйте свій варіант оформлення службових частин кожного з таких перевидань.
Література до семінарського заняття

2.1, 2.12, 2.13, 2.21, 2.24, 2.17, 2.22, 2.23


Лекція. ДОСВІД ВЕДЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОГРАМИ РЕДАКТОРОМВ ЕКСТЕМАЛЬНИХ УМОВАХ:(мультимедіа система презентації лекції

(на прикладі реального канадсько-українського проекту „Запізніле вороття”)
Творча домінанта лекції – „П’ять запитань професору Тимошику”.
Семінар. ЗАХИСТ ВЛАСНИХ ВИДАВНИЧИХ ПРОЕКТІВ
Лекція. РЕДАКТОРСЬКІ КАДРИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ"

З історії спеціальності "Видавнича справа та редагування".

Сучасна система підготовки кадрів для видавництв і редакцій

Відмінність редакційно-видавничої справи від журналістики і поліграфії
Семінар. ЗАХИСТ ВЛАСНИХ ВИДАВНИЧИХ ПРОЕКТІВ
Лекція. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ «П‘ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ПРОФЕСОРУ ТИМОШИКУ»
Семінар. ЗАХИСТ ВЛАСНИХ ВИДАВНИЧИХ ПРОЕКТІВ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМ ДРУГОГО МОДУЛЮ

(Нумерація тем подається у відповідності

з підручником М. Тимошика

Книга для автора, редактора, видавця”)


Тема. Редакційно-видавничий процес

Що таке редакційно-видавничий процес?

На які етапи його можна умовно розділити?

Назвіть складові підготовчого процесу та означте роль у цьому процесі редактора.

З чого почитається підготовчий етап?

Як потрапляють авторську оригінали до видавництва?

Чому не розвинений інститут літературних агентів в Україні?

Які найголовніші умови має поставити редактор перед прийманням авторського оригіналу?

Які первинні документи необхідно зібрати редакторові для заведення „Облікової картки видання”?

Виокремить складові редакційного процесу

У яких випадках рецензування майбутнього видання є обов’язковим?

Назвіть основні вимоги до рецензії оригіналу, що пропонується до видання.

Окресліть оптимальний варіант проходження оригіналу в редакції видавництва.

Які виробничі процеси в друкарні не можна завершити без участі редактора?

Назвіть типові помилки, які можна виявити в зовнішньому оформленні видання під час виробничого етапу.

Назвіть типові помилки, які можна виявити на цьому етапі у внутрішній частині видання.

Якими є завдання редактора на маркетинговому етапі редакційно-видавничого процесу?
Тема. Редагування та його види

Охарактеризуйте етимологію терміна „редагування”.

Ваше тлумачення поняття редагування у вузькому і широкому розумінні.

Як ви ставитеся до спроб деяких учених тлумачити редагування не як творчий, а як суто технічний процес стеження за дотриманням норм?

Які етапи редагування можна умовно визначити?

Як ви розумієте словосполучення „доведення оригіналу до комплектності”?

В чому полягає робота редактора над структурою оригіналу?

Що входить у поняття єдиного стилю представлення тексту?

Які функції виконують у тексті заголовки?

В чому полягає сутність правки редактора?

Назвіть найголовніші правила з видавничої етики, про які має пам’ятати редактор рід час редагування.

Що ви вкладаєте в поняття „загальне (універсальне) редагування?

Виокреміть підвиди спеціального редагування.

Якими критеріями має керуватися редактор, удосконалюючи мову твору?

Коротко охарактеризуйте сутність художнього редагування.

Що входить до поняття „технічне редагування”?


Тема. Редакторська підготовка складових тексту: заголовки, цитати

Що таке заголовок?

Назвіть головні функції заголовка.

Перелічіть види заголовків за функціональними ознаками.

Яка різниця між тематично складним і тематично простим заголовком?

Коротко охарактеризуйте нумераційні, літерні та німі заголовки.

Як ви розумієте розташування заголовків на: шмуцтитулі, шапкою, у розріз із текстом, у підбір із текстом, віконцем, боковиком.

Якою є методика роботи редактора із заголовками.

Що таке цитата?

Назвіть найважливіші функції цитати.

Які є способи уведення в текст короткої цитати?

Які є способи уведення в текст великої за обсягом цитати?

Коротко перелічіть загальні і граматичні правила роботи редактора з цитатами.
Тема. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм

Наведіть аргументи проти необґрунтованої заміни терміна теорія видавничої справи і редагування терміном едитологія.

Які зміни приніс в організацію роботи редактора комп’ютер: зміну методики чи техніки редагування?

Перелічіть найголовніші можливості програми текстового реактора Microsoft Word.

Чим зручна для редактора українськомовних текстів програма „Рута”?

Які найголовніші недоліки означених вище програм текстового редактора?

Яким є ваше ставлення до твердження деяких теоретиків щодо непотрібності посади коректора за умов автоматизації редакторських процесів.

Назвіть найхарактерніші випадки творення автоматизованими редакторськими програмами смислових і граматичних помилок.

Коротко охарактеризуйте особливості роботи редактора з комп’ютерними програмами перекладу з однієї мови на іншу.
Тема. Редагування газетно-журнальних, рекламних, інформаційних видань

Вибудуйте типологічний ряд газетно-журнальних видань.

Охарактеризуйте суть заповідей (за І. Огієнком) простого писання і редагування?

Який порядок роботи редактора над оригіналом газетно-журнального тексту з фактологічного боку?

У чому суть роботи редактора над структурою журналістського матеріалу?

Що ви вкладаєте в поняття „манера викладу” в газетній публікації?

Які найголовніші блоки понять з основ реклами повинен знати редактор, приступаючи до редагування цього виду видань?

У чому специфіка підготовки до друку рекламної замітки, рекламного оголошення, матеріалу зовнішньої реклами?

Які особливості редагування рекламних текстів?

Охарактеризуйте сучасну типологію інформаційних видань.

Що є складовими бібліографічного опису видання?

Накресліть класичну структуру бібліографічного покажчика.

Який принцип опису та порядок мовного редагування інформаційних видань виробила видавнича практика?
Тема. Редагування навчальних та художніх видань

Охарактеризуйте типологічний ряд навчальних видань.

Що визначає специфіку навчальних видань?

Чим відрізняється підручник від навчального посібника?

Окресліть загальну методику редагування навчальної літератури.

Назвіть основні етапи роботи редактора над структурою оригіналу підручника.

За допомогою яких структурних елементів редактор забезпечує високий навчально-методичний рівень видань цього роду літератури?

У чому полягає взаємозв’язок текстового й ілюстративного матеріалу?

Якими критеріями покликаний користуватися редактор при відборі ілюстрацій до навчальних видань?

Окресліть типологію художніх видань.

Назвіть види художніх видань за цільовим призначенням.

У чому полягає специфіка редагування творів класичної художньої літератури?

Охарактеризуйте специфіку редагування творів сучасних письменників.
Тема. Редакторська підготовка наукових, науково-популярних та довідкових видань

Які особливі вимоги висуває практика до редакторів наукових видань?

Перелічіть види наукових видань за характером інформації та складом основного тексту.

За якими критеріями редактор оцінює оригінал наукового видання під час першого читання?

Яким чином редактор може вдосконалити внутрішню структуру наукового видання?

Назвіть наукові методи викладу текстового матеріалу.

Які існують вимоги до порядку і частоти вживання у тексті спеціальної термінології?

Визначте коло потенційних читачів науково-популярних видань.

Чи впливає дизайн і оформлення науково-популярного видання на темпи його продажу. Якщо так, то чому?

За допомогою яких прийомів редактор може популяризувати виклад наукового тексту?

Виокреміть типологічний ряд довідкових видань.

Як ви розумієте поняття „розробка загальної концепції довідкового видання”?

Яка роль редактора в розроблення цієї концепції?

Охарактеризуйте специфіку роботи редактора під час підготовки до друку довідкових видань.


Тема. Редакторська підготовка перекладів


У чому причини складнощів редакційної підготовки перекладних видань?

Назвіть види перекладів.

Які є різновиди писемного перекладу?

Виділіть проблемні питання, які постають перед перекладачем.

Чому для сучасного редактора так важливо знати історію перекладів?

Якими були витоки українського давнього перекладного рукописання?

Чому не були реалізовані задуми Лесі Українки та І. Франка щодо створення українського золотого фонду перекладів світової літератури?

В чому полягала політика московських ідеологів щодо практики перекладів творів зарубіжних авторів на національні мови?

Чим характерне українське перекладне книговидання періоду хрущовської відлиги.

Якими є перевірені практикою канали пошуку потрібної для перекладу літератури?

Назвіть варіанти пошуку перекладача та редактора, які пропонує видавнича практика.

Коротко охарактеризуйте загальні і специфічні підходи до редагування перекладів.

В чому полягають особливості редагування перекладів на наукової, офіційної, художньої та художньо-публіцистичної тематик.

В чому полягають особливості оформлення початкових та прикінцевих сторінок для різних видів перекладів?


Тема. Редакторська підготовка перевидань


Чому видавцеві вигідно братися за перевидання?

Чому в підручнику йдеться про проблеми тлумачення терміна перевидання в науковій літературі?

Які бувають види перевидань?

Які додаткові знання і навички необхідні редакторові, який береться за перевидання твору?

Назвіть головні критерії включення (чи не включення) творів до плану перевидань за головними тематичними розділами.

Яка роль редактора в удосконаленні змісту, структури твору, змін смислових, фактологічних та політичних акцентів (поясніть на прикладі історії перевидань якогось конкретного втору.

В чому полягають особливості роботи редактора з перевиданням давно написаних творів і творів новітньої літератури?

Яка принципово важлива службова інформація повинна вміщуватися на титулі, звороті титульної сторінки, прикінцевих сторінках перевидань?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ КУРСУ
О с н о в н а

2.1. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005. – С. 201-362.

2.2. Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 326 с.
Д о т а т к о в а

2.3. Анти-суржик / за ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. -152 с.

2.4 Антонова и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник – М., 2002. – С. 23-144. (Главы 2, 3, 4, 5, 6).

2.5 Бем Г. та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Пер. з нім. – К.: Основи, 1994. - 174 с.

2.6. Блисковский З. Муки заголовка. – М.: Книга, 1981. – 110 с.

2.7. Городенко Л. Системи верстки: Навчальний посібник. – К., 2006. – 490 с.

2.8. .Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. – Львів: Світ, 2002. – 268 с.

2. 9. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).

2.10. Капелюшний А. О. Стилістика редагування журналісткьих текстів: Практичні заняття. – Львів: Паіс, 2003. – 544 с.

2.11.Капелюшний А. Типологія журналістських помилок. – Львів, 2000. – 68 с.

2.12. Коптілов В. Теорія та практика перекладу. – К., 2003. – 286 с.

2.13. Мильчин А. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ. – С. 120-126.

2.14. Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы: Пособие для автора, рецензента, редактора и корректора/ Сост. О. Добровольсикй, М. Хойнацкий. – К.: Вища школа, 1989. – 80 с.

2.1.5. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

2.16. Реклама: Словник термінів / Упорядник Р. Г. Іванченко – К.: Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. – 208 с.

2.17. Різун В. Літературне редагування: Підручник. – К.: Либідь, 1996. - 240 с.

2.18. Різун В. Основи комп’ютерного набору і коректури: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 172 с.

2.19. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. – К., 2002. – 392 с.

2.20. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 145-205.

2.21. Тема номера: перекладацтво в Україні // Книжковий Клуб-плюс. – 2004. - №9. – С. 8-20 (статті Ю. Поцілуйко та ін „Перекладацтво в Україні: дійна корова, золоті яйця чи писана торба?”, Р. Семківа „Незручна література”, А. Перепаді „Смійся як Рабе”, І. Кучми „Хто загубився в перекладах?”, Є. Геворкян „Йопрст” та інші фахові терміни перекладу”).

2.22. Черниш Н. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. – Львів: Фенікс, 1998. – 92 с.

2.23. Черниш Н. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. – Львів, 1995. – С. 32-45.

2.24. Черниш Н. Досвід та проблеми видання творів призабутих письменників // Палітра друку. – 1995. - №1. - С. 54-55.

2.25. Шевченко В. Лексика комп’ютерних редакційно-видавничих систем: Англо-український словник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2000. - 112. с.

2.26. Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста: Навч. пос. – Львів: ПАІС, 2004. - С. 5-157.

2.28. Романюк М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. пос. – Львів, 2002, - 112 с.
Перелік запитань на іспит

«Основи редагування»


 1. Особливості редагування рекламних видань.

 2. Поняття редагування: термінологічні та творчі аспекти.

 3. Головні правила видавничої етики.

 4. Функції заголовків. Види заголовків за змістом, формою зображення та місцем розташування.

 5. Етапи редагування.

 6. Особливості редагування наукових видань: ознайомчий та структурний аспекти.

 7. „Десять заповідей простого писання і редагування” (за І. Огієнком).

 8. Редакторські прийоми популяризації тексту науково-популярних видань.

 9. Шляхи пошуку видавцем авторського оригіналу та вимоги до авторського оригіналу.

 10. Види рецензій та вимоги до них. Випадки обов’язкового рецензування майбутнього видання.

 11. Особливості редакторського контролю видання на виробничому етапі.

 12. Види редагування.

 13. Особливості редагування науково-популярних видань: дизайн та оформлення.

 14. Методика роботи редактора із заголовками.

 15. Особливості редагування наукових видань: змістовий аспект.

 16. Методика роботи редактора із цитатами.

 17. Особливості редагування перекладів.

 18. Особливості редагування інформаційних видань

 19. Видавнича продукція за формою і матеріальною конструкцією.

 20. Цитата та її функції в тексті.

 21. Особливості редагування газетних видань.

 22. Основні вимоги до підготовки оригінал-макету видання.

 23. Сутність редакційної правки.

 24. Особливості редагування довідкових видань.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка