Програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування ЗатвердженоСкачати 199.33 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір199.33 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи та редагування

Кафедра соціальної комунікації

Укладачі: к. філол. н., доц. Крайнікова Т. С., к. фіз.-мат. н., доц. Рябічев В. Л.
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Робоча навчальна програма
для студентів спеціальності 6.030303 — видавнича справа та редагування


Затверджено

на засіданні кафедр

Протокол № 14

від «20» червня 2008 р.


Зав. кафедри

_______________ проф. М. С. Тимошик


Протокол № 12

від "17" червня 2008 р.

Зав. кафедри

________________ проф. В. В. Різун


Директор Інституту

________________ проф. В. В. Різун


КИЇВ 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Укладачі: к. філол. н., доц. Крайнікова Т. С., к. фіз.-мат. н., доц. Рябічев В. Л.

Викладачі:

к. філол. н., доц. Крайнікова Т. С., к. фіз.-мат. н., доц. Рябічев В. Л.Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.
________________/Н.П. Шумарова/


ВСТУП

«Вступ до спеціальності» — це базова теоретико-практична дисципліна, в якій студенти знайомляться з основними напрямами видавничої справи та редагування, виробничими процесами, вивчають базові поняття галузі, а також створюють видавничий продукт.

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є базовою нормативною для спеціальності видавнича справа та редагування. Викладається в 1 семестрі І курсу в обсязі 54 години, з них практичних —36 год., самостійної роботи — 18 год. Форма підсумкового контролю — іспит.

У дисципліну входить два блоки знань, необхідних для опанування видавничо-редакторського фаху: 1) методи програмування та методи моделювання виробничих процесів в галузі Інтернет-журналістики; 2) засадничі терміни, поняття і прийоми редакційно-видавничої справи.


Мета і завдання навчальної дисципліни

 • познайомити студента з основними конструкціями програмування, опанувати відповідну термінологію;

 • розглянути алгоритми розв’язання типових задач, пов’язаних з обробкою текстів і таблиць;

 • дати студентам загальні теоретичні відомості про видавничу справу та редагування;

 • навчити створювати нескладну друкарську продукцію, редагувати її.


Предмет навчальної дисципліни

Текст і об’єкти тексту, процеси редагування і підготовки видання до друку, сфера ділових відносин у видавничій справі.


Вимоги до знань та вмінь

По завершенню цього модуля студент повинен розуміти суть видавничої справи та процесу редагування.

Студент повинен уміти шукати інформацію в різних джерелах, опрацьовувати її, створювати нескладні друкарські продукти (листівка, бюлетень), використовуючи відповідне програмне забезпечення.

Опанувати алгоритми обробки тексту та даних і вміти їх застосовувати.

По закінченню модуля студент буде готовим для вивчення наступних профільних дисциплін.
Методи навчання і викладання

У процесі навчання викладачами модуля використовуються традиційні методи подачі інформації (читання лекцій, проведення семінарських занять). Проте пріоритетними методами спілкування зі студентською аудиторією є інтерактивні. Серед них, передовсім, виділяються рольові ігри, вивчення, аналіз прикладного матеріалу та моделювання зразків видавничої продукції, відвідування спеціалізованих виставок, проведення екскурсій до музеїв, видавництв та друкарень тощо, організація разом зі студентами різних заходів зі сфери їх майбутньої професійної діяльності.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем

Нормативна навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Основи видавничої справи та редагування», «Редакторський фах», «Видавничий бізнес», «Програмування», «Електронні видання», «Веб-дизайн», «Бази даних».


Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Навчальна дисципліна складається з 2-х модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.
Максимальна сума балів за кожен модуль 30 балів.

Максимальна сума балів два модулі (за семестр) 30=60 балів.

Максимальна сума балів за іспит 40 балів.
Розподіл балів у межах модулів наводимо у табл. 1.

Таблиця 1

Завдання

Мінім. к-сть балів

Макс. к-сть балів

Кількість балів за змістовий модуль І (min — 15; max — 30)

Матриці, рядки, стовпчики. Операції з матрицями

0,5

1

Визначники. Обчислення визначників

0,5

1

Обернені матриці. Побудова за означенням

1

2

Поточна контрольна робота

5

10

Матричні системи. Обробка матриць за означенням. Метод Крамера

1

2

Матричні системи. Обробка матриць методом Гауса

1

2

Модульна контрольна робота

6

12

Всього

15

30

Кількість балів за змістовий модуль ІІ (min — 15; max — 30)


Виписати із теоретичних джерел тлумачення понять «видавнича справа», «видавець», «редактор». Проаналізувати визначення: спільне, відмінне, специфічне у трактуваннях.

0,5

1

Із довідкової літератури виписати та проаналізувати визначення терміна «поліграфія».

0,5

1

Написати звіт про виставку «Поліграфія 2008»; взяти інтерв’ю у трьох учасників виставки.

1

2

Створити та систематизувати збірку інформаційно-рекламних матеріалів із виставки «Поліграфія 2008».

0,5

1

Ознайомитися з епістоляріями, щоденниками відомих українських діячів і виписати чотири цитати про редактора і редагування.

0,5

1

Проаналізувати періодичне або продовжуване видання із видавничої справи (на вибір студента): визначити тематику, проблематику, авторський склад, ілюстративність тощо.

1

2

Ознайомитися з працями, епістоляріями, щоденниками відомих українських діячів і виписати цитати про значення мовної підготовки редактора, співпрацю редактора з автором, етичні засади редагування.

1

2

Написати замітку про відвідування Музею книги і друкарства.

1,5

3

Виконати редагування тексту.

1

2

Модульна контрольна робота

3

6

Усна відповідь

0,5 (0,5х9 зан. =4,5)

1

(1х9 зан. =9)

Всього

15

30

Кількість набраних за семестр балів відповідає таким оцінкам:

1–34 — «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35–59 — «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60–64 — «задовільно» («достатньо»);

65–74 — «задовільно»;

75–84 — «добре»;

85–89 — «добре» («дуже добре»);

90–100 — «відмінно».
Таблиця 2

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
н/п

Тема заняття

Кількість годин

семінари

самост. робота

Змістовий модуль 1

«Вступ до програмування»

1

Матриці, рядки, стовпчики. Операції з матрицями

2

1

2

Визначники. Обчислення визначників

2

2

3

Обернені матриці. Побудова за означенням

4

2

4

Поточна контрольна робота

2
5

Матричні системи. Обробка матриць за означенням. Метод Крамера

2

2

6

Матричні системи. Обробка матриць методом Гауса

4

2

7

Модульна контрольна робота

2Змістовий модуль 2

«Редакційно-видавнича справа як сфера друку»

8

Початкові відомості про видавничу справу як сферу друку

2

1

9

Видавнича справа як сфера творча і бізнесова


2
10

Виставковий досвід видавців, поліграфістів та розповсюджувачів видавничої продукції.

Відвідування виставки «Поліграфія 2008»2

2

11

Поняття про редагування. Роль редактора в організації редакційно-видавничого процесу

2

1

12

Довколовидавнича аналітика.

Відвідування виставки «Книжковий світ 2008»2

1

13

Редактор як перший читач авторського матеріалу

2

1

14

Традиції та професіоналізм українських видавців.

Відвідування Музею книги і друкарства.2

2

15

Поняття про оригінал. Шляхи його удосконалення.

2

1

16

Модульна контрольна робота

2ВСЬОГО

36

18

Загальний обсяг 54 год., в тому числі:

Практичні — 36год.

Самостійна робота — 18 год.ЗМІСТ МОДУЛЯ 1

«Вступ до програмування»
Тема 1. МАТРИЦІ
Практичне заняття 1. МАТРИЦІ, РЯДКИ, СТОВПЧИКИ. ОПЕРАЦІЇ З МАТРИЦЯМИ. ВИЗНАЧНИКИ (2 год.)

План


1. Типи матриць.

2. Структура матриць.

3. Операції з матрицями.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Одиничні матриці.

2. Діагональні матриці.

Література

Основна: [10], [4], [14]; додаткова [6].Практичне заняття 2. ВИЗНАЧНИКИ (2 год.)

План


1. Означення визначників.

2. Властивості визначників.

3. Обчислення визначників.

4. Алгоритм.Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Верхньо- та нижньотрикутні матриці.

2. Обчислення визначників спеціального вигляду.

Література

Основна: [10], [4], [14] ; додаткова [2], [6].


Практичне заняття 3. ОБЕРНЕНІ МАТРИЦІ (2 год.)

План


1. Означення обернених матриць.

2. Властивості.Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1.Алгебраїчне доповнення.

Література

Основна: [10], [4] ; додаткова [6].
Практичне заняття 4. ОБЕРНЕНІ МАТРИЦІ (2 год.)

План


1. Побудова за означенням.

2 Алгоритм.Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Транспонування матриць..

Література

Основна: [10], [4] ; додаткова [6].


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. (2 год.)

1. Знайти добуток матриць: .

2. Обчислити визначник (за означенням): .

3. Знайти обернену матрицю: .Контрольні питання та завдання.

1. Типи матриць.

2. Структура матриць.

3. Операції з матрицями.

4. Означення визначників.

5. Властивості визначників.

6. Обчислення визначників. Алгоритм.

7. Означення обернених матриць.

8. Властивості обернених матриць.

9. Побудова за означенням. Алгоритм.

10. Одиничні матриці.

11. Діагональні матриці.

12. Верхньо- та нижньотрикутні матриці.

13. Обчислення визначників спеціального вигляду.

14. Транспонування матриць.

Проблемні теми для обговорення

1. Операції з матрицями.

2. Побудова обернених матриць за означенням. Алгоритм.
Тема 2. МАТРИЧНІ СИСТЕМИ (2 год.)
Практичне заняття 1. Матричні системи. Розв’язання матричних систем за означенням. Метод Крамера.

План


1. Однорідні та неоднорідні матричні системи.

2. Розв’язання матричної системи з оберненням матриці.

3. Метод Крамера. Умови застосування.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Обернення матричної системи.

Література

Основна: [10], [4], [14] ; додаткова [6].


Практичне заняття 2. МАТРИЧНІ СИСТЕМИ. РОЗВ’ЯЗАННЯ МАТРИЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТОДОМ ГАУСА (2 год.)

План


1. Метод Гауса. Умови застосування.

2. Алгоритм.


Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Відмінності обробки однорідних і неоднорідних систем.

2. Вироджені системи.

Література

Основна: [10], [4], [14].Практичне заняття 3. МАТРИЧНІ СИСТЕМИ. РОЗВ’ЯЗАННЯ МАТРИЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТОДОМ ГАУСА (2 год.)

План


1. Алгоритм.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Відмінності обробки однорідних і неоднорідних систем.

2. Вироджені системи.

Література

Основна: [10], [4], [14] ; додаткова [3].Типове завдання модульної контрольної роботи (2 год.)
1. Розв’язати матричну систему (за означенням): .

2. Розв’язати матричну систему (методами Крамера та Гауса):.
Контрольні питання та завдання.

1. Розв’язання матричної системи з оберненням матриці. Алгоритм.

2. Метод Крамера. Алгоритм.

3. Метод Гауса. Алгоритм.Проблемні теми для обговорення

1. Обернення матричної системи.

2. Метод Гауса. Алгоритм.
ЗМІСТ МОДУЛЯ 2

«Редакційно-видавнича справа як сфера друку»
Практичне заняття 1 ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ ЯК СФЕРУ ДРУКУ (2 год.).

План


1. Структура видавничої справи: видавничий сегмент, поліграфія, розповсюдження.

2. «Видавець» і «редактор» — засадничі поняття спеціальності.

3. Актуальний стан видавничої справи в Україні.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

Виписати із теоретичних джерел тлумачення понять «видавнича справа», «видавець», «редактор». Проаналізувати визначення: спільне, відмінне, специфічне у трактуваннях. (max — 1 бал).Література

Основна: [6], [13], [15]; додаткова: [1].Практичне заняття 2 ВИДАВНИЧА СПРАВА ЯК СФЕРА ТВОРЧА І БІЗНЕСОВА (2 год.).

План


1. Видавничий продукт як мистецький витвір і специфічний товар.

2. Ринок праці для випускника спеціальності «видавнича справа та редагування». Перспективи працевлаштування.Література

Основна: [3], [11], [12], [15]; додаткова: [5].


Практичне заняття 3 ВИСТАВКОВИЙ ДОСВІД ВИДАВЦІВ, ПОЛІГРАФІСТІВ ТА РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ (2 год.).

1. Поняття про поліграфію.

2. Виставка як спосіб розповсюдження і просування видавничої продукції на ринку, форма ділового спілкування і партнерства.

Відвідування виставки «Поліграфія 2008».Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 • із довідкової літератури виписати та проаналізувати визначення терміна «поліграфія» (max — 1 бал);

 • написати звіт про виставку «Поліграфія 2008»; взяти інтерв’ю у трьох учасників виставки (max — 2 бали);

 • створити та систематизувати збірку інформаційно-рекламних матеріалів із виставки «Поліграфія 2008» (max — 1 бал).

Література

Основна: [6], [7], [12], [13], [15]; додаткова: [5].Практичне заняття 4 ПОНЯТТЯ ПРО РЕДАГУВАННЯ. РОЛЬ РЕДАКТОРА В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ (2 год.).

План


1. Приклади високого професіоналізму вітчизняних редакторів (за епістоляріями І. Франка, М. Грушевського, Б. Грінченка та інших видатних діячів книговидання і преси).

2. Загальне уявлення про види редагування (наукове, літературне, технічне, художнє, більдредагування, політичне).Завдання для самостійної роботи (1 год.)

Ознайомитися з епістоляріями, щоденниками відомих українських діячів і виписати чотири цитати про редактора і редагування (max — 1 бал).Література

Основна: [1], [2], [3], [8], [9], [12]; додаткова: [4], [7].


Практичне заняття 5 ДОВКОЛОВИДАВНИЧА АНАЛІТИКА (2 год.).

План


1. Книгознавчий огляд найважливіших видань із видавничої справи і редагування (історичний та сучасний зрізи).

2. Вітчизняна та зарубіжна фахова періодика: рубрикація, проблематика, практичний досвід.

Відвідування виставки «Книжковий світ 2008».

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

Проаналізувати періодичне або продовжуване видання із видавничої справи (на вибір студента): визначити тематику, проблематику, авторський склад, ілюстративність тощо (max — 2 бали).Література

Основна: [3], [12], [15]; додаткова: [1], [5].


Практичне заняття 6 РЕДАКТОР ЯК ПЕРШИЙ ЧИТАЧ АВТОРСЬКОГО МАТЕРІАЛУ (2 год.).

План


1. Головні настанови редакторської етики.

2. Знання мови і редагування. Значення мовної підготовки редактора. Відповідальність редактора за слово.Завдання для самостійної роботи (1 год.)

Ознайомитися з працями, епістоляріями, щоденниками відомих українських діячів і виписати цитати про значення мовної підготовки редактора, співпрацю редактора з автором, етичні засади редагування (max — 2 бали).Література

Основна: [3], [4], [13].


Практичне заняття 7 ТРАДИЦІЇ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВЦІВ (2 год.).

План


1. Суспільне значення професій видавця і редактора.

2. Професіограма сучасного редактора.

Відвідування Музею книги і друкарства.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Написати замітку про відвідування Музею книги і друкарства (max — 3 бали).Література

Основна: [3], [12], [13]; додаткова: [7].


Практичне заняття 8 ПОНЯТТЯ ПРО ОРИГІНАЛ. ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ (2 год.).

План


1. Види оригіналів (авторський, видавничий, оригінал-макет).

2. Текст як об’єкт редакторської праці (поняття про тематичні, структурні, жанрові, стилістичні та інші чинники).

3. Поняття про редакторські операції (вставка, видалення, скорочення, заміна, перестановка).

4. Вправи на редагування текстів.Завдання для самостійної роботи (1 год.)

Виконати редагування тексту (max — 2 бали).


Чай із самий розповсюджений і древній напій в світі. Батьківщиною чая являється Китай.

Чай містить тонусні речовини, які впливають на серцево-судину систему і нервозну систему, впливає на травлення, має бактеріологічну дію і т. д.

За старих часів люди, які проживали на Європейській території заварювали свій чай, який містив багато трав, їх суцвіття, плоди.
Література

Основна: [2], [3], [9], [13]; додаткова: [4].


Практичне заняття 9 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Модульна контрольна робота складається з двох блоків: тесту на перевірку теоретичних знань і тексту на редагування. (max — 6 балів) (2 год).


Типове завдання модульної контрольної роботи
1. Хто такий видавець? __________________________________________________________
2. Назвіть головне фахове видання з проблематики видавничої справи, що виходить у Києві:

_________________________________________________________________________________


3. Які посади може обіймати випускник відділення ВСР у редакціях періодичних видань?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Що означає термін «цільова аудиторія видання»?

__________________________________________________________________________________


5. Що таке текстівка?______________________________________________________________
6. Що таке рубрикація?

а) кінцівка тексту; б) вступ до тексту; в) фактична основа; в) система заголовків тексту.


7. Назвіть третю складову видавничої справи. Стисло поясніть її суть:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Назвіть мінімум чотири виставки з проблематики видавничої справи:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Відредагуйте текст.
Магазин «Взуття» в Подільському районі м. Києва, який дуже зручно розташувався біля ст. м. ім.. Т. Шевченко за адресою: вул. Межигірська, 63 вже п’ять років радує покупців багатством асортименту і якістю продукції.

Тут можна придбати взуття відомих виробників Німеччини, Чехії, Польщі та Туреччини, в тому числі і вітчизняних. Усе взуття виконане по нотах сучасних стилів.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ


 1. Типи матриць.

 2. Структура матриць.

 3. Операції з матрицями.

 4. Означення визначників.

 5. Властивості визначників.

 6. Обчислення визначників. Алгоритм.

 7. Означення обернених матриць.

 8. Властивості обернених матриць.

 9. Побудова за означенням. Алгоритм.

 10. Одиничні матриці.

 11. Діагональні матриці.

 12. Верхньо- та нижньотрикутні матриці.

 13. Обчислення визначників спеціального вигляду.

 14. Транспонування матриць.

 15. Обробка матриць з оберненням. Алгоритм.

 16. Метод Крамера. Алгоритм.

 17. Метод Гауса. Алгоритм.

 18. Поняття про видавничу справу. Її складові.

 19. Найважливіші реалії і тенденції у розвитку видавничої справи в Україні.

 20. Вітчизняні і зарубіжні часописи з видавничої справи і редагування: рубрикація, проблематика, практичний досвід.

 21. Виставковий досвід України (за тематикою видавничої справи)

 22. Діяльність сучасних українських видавців та редакторів як вагомий внесок у розбудову України.

 23. Поняття про редагування.

 24. Суть і суспільне значення професійної діяльності видавця.

 25. Види редагування.

 26. Роль редактора в організації редакційно-видавничого процесу.

 27. Знання мови і редагування.

 28. Поняття про оригінал. Види оригіналів.

 29. Поняття про поліграфію.

 30. Поняття про розповсюдження друкованої продукції.

 31. Ринок праці для випускника відділення видавничої справи та редагування.

 32. Тлумачення термінів: видавництво, видавничий відділ, видавничий центр, видання.

 33. Розповідь про видавництво.

 34. Поняття про рубрикацію. Її призначення і роль у тексті.

 35. Поняття про заголовковий комплекс.

 36. Професіограма сучасного редактора.

 37. Професіограма сучасного видавця.

 38. Видавничий продукт як мистецький витвір і специфічний товар.

 39. Текст як об’єкт редакторської праці (поняття про тематичні, структурні, жанрові, стилістичні та інші чинники).

 40. Шляхи удосконалення авторського оригіналу.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна


 1. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редакторов.— М.: Книга, 1988.— 527 с.

 2. Іванченко Р. Г. Літературне редагування.— 2-е вид., допов. і перероб.— К.: Вища школа. Головне вид-во, 1983.— 247 с.

 3. Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. — К. Університет «Україна», 2007. — 431 с.

 4. Майко Н. В., Рябічев В. Л. Вступ до програмування. Конспект лекцій. К.: Інститут журналістики, 2008. – 64с.

 5. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. (рос.) – М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2000. – 336 с.

 6. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи.— Львів: Палітра друку, 2002.— 224 с.

 7. Пикок Дж. Издательское дело / Пер. с англ. 2-е узд., испр. и доп. — М.: ЭКОМ, 2002. — 424 с.: илл.

 8. Репкова Т. Новое время: Как создать профессиональную газету в демократическом обществ / Пер. с англ.— IREXПроМедиа / Украина, 2002.— 468 с.

 9. Різун В. В. Літературне редагування: Підручник / Міжнарод. фонд «Відродження».— К.: Либідь, 1996.— 240 с. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні)

 10. Рябічев В. Л. Вища математика. Конспект лекцій. К.: Інститут журналістики, 2002. – 138с.

 11. Сміт, Дейтус К., молодший. Посібник книговидавця: Пер. з англ. — К.: Любіть Україну, 1999. — 192 с. — Бібліогр.: с. 189–190.

 12. Тимошик М. С. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. — К.: Наша культура і наука, 2005. — 328 с. (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»).

 13. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. — К.: Наша культура і наука, 2005. — 560 с. (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»).

 14. Фаддеев Д. К., Соминский И. С. Сборник задач по высшей алгебре. (рос.) – М.: Наука, 1977. – 288 с.

 15. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др.— Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2004.— 634 с. — (Книжное дело)


Додаткова

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.― К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.― 1440 с.

 2. Ефимов Н. В. Краткий курс аналитической геометрии. (рос.) – М.: Наука, 1969. – 272 с.

 3. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии. (рос.) – М.: Наука, Физмалит, 1998. – 223 с.

 4. Крайнікова Т. С. Коректура: Підручник ― К.: Наша наука і культура, 2004. — 252 с. — іл., предм. покажч.

 5. Кузнецов Б. А. Экономика и организация издательской деятельности: учебник для вузов. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — 319, [1] с. — (Высшая школа).

 6. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. (рос.) – М.: ГИФМЛ, 1962. – 431 с.

 7. Тимошик М. С. Її величність — книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834−1999: Монографія / Передмова В. В. Скопенка. — К.: Наша культура і наука, 1999. — 308 с., іл. вкл., ім. пок.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка