Програма для студентів спеціальності 030302 реклама І зв’язки з громадськістю ЗатвердженоСкачати 434.88 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір434.88 Kb.
  1   2   3Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики


Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
Укладач(і): проф. Іванов В.Ф.

Соціологія масової комунікації

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

_____________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету/ Директор інституту_____________ ____________

Прізвище, ініціали

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія масової комунікації».


Укладач(і) доктор філологічних наук, професор Іванов Валерій Феліксович


Лектор(и): доктор філологічних наук, професор Іванов В.Ф.


Викладач(і): доцент, кандидат філологічних наук Вежель Л.М., асистент, кандидат філологічних наук Бабак М.П.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Дисципліна «Соціологія масової комунікації» викладається на 1 курсі 2 семестру в обсязі 72 годин, з них лекцій 18 год., семінарських 18 год. (практичних), самостійна робота 36 год. та форма підсумкового контролю – екзамен.Мета і завдання навчальної дисципліни

Нормативний курс "Соціологія масової комунікації" для студентів зі спеціальності «Реклама та зв’язки із громадськістю» має дати знання та навички щодо сутності процесу масової комунікації та методів його дослідження.


Мета та завдання курсу:

 1. вивчення процесу масової комунікації, основних методологічних підходів до його дослідження;

 2. застосування методів, методик та інструментарію при дослідження масовокомунікаційних явищ;

 3. формування навичок контент-аналітичних досліджень;

 4. дослідження шляхів підвищення ефективності комунікації.


Предмет навчальної дисципліни:

Соціологія масової комунікації.Студенти повинні знати:

В результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти:

— поняття масова комунікація, теорії масовокомунікаційної діяльності;

— історію соціології масової комунікації;

— методи дослідження масової комунікації;


 • складові когнітивної моделі комунікації.


Студенти повинні вміти:

 • самостійно проводити соціологічні дослідження;

 • робити соціологічні підрахунки;

 • проводити соціологічні опитування;

 • досконало проводити дослідження за допомогою методів моніторингу та контент-аналізу;

 • застосовувати свої знання на практиці.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Нормативний курс «Соціологія масової комунікації» є професійно орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» для студентів відділення «Реклама та зв’язки із громадськістю», «Журналістика», «Редакційно-видавнича справа».
Система поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Соціологія масової комунікації» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із 2 змістових модулів. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою.

Завершується освоєння дисципліни "Соціологія масової комунікації” екзаменом у ІІ семестрі.Контроль знань. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формою контролю:Поточний контроль: оцінювання домашніх самостійних завдань: участь в практичних групових тренінгах та написання контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять, проходження експрес-тестів на знання термінології. Домашні завдання є письмовими та такими, що закривають тематичний модуль заняття.

Поточний контроль

 • усна відповідь - 6 балів;

 • доповнення – 2 бали;

 • письмові контрольні роботи (на семестр __2__контрольна робота)– 10 балів;

 • письмові самостійні – 5 балів;

 • домашня письмова робота (реферат) – 10 балів;

 • підготовка до семінарів, самостійне опрацювання наукової літератури

у вигляді конспектів - 6 балів;

- модульна контрольна робота - 12 балів

Модульний контроль: 2 проміжні модульні контрольні роботи. Підсумковий контроль – екзамен.

Загальний модуль складається з двох змістових модулів. На ЗМ 1 відводиться 35 балів, на ЗМ 2 — 25 балів, екзамен — 40 балів.Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Екзамен

Разом

(підсумкова оцінка)Максимальна оцінка в балах

35

25


40

100
Розрахунок мінімальної кількості балів, отриманих за 2 змістові модулі, що дають допуск до заліку


Характер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на

яких має бути

присутній студент


Розрахунок

мінімальних балів,

які є допуском до

заліку


Усна відповідь

6

3

18

Доповнення

2

1

2

Контрольна робота

10

1

10

Загальна сума за 100

Бальною системою

30

Розрахунок максимальної кількості балів, які студент може отримати за 2 змістові модулі


Характер роботи

Кількість балів

Кількість занять, на

яких має бути

присутній студент


Розрахунок

мінімальних балів,

які є допуском до

заліку


Усна відповідь

6

5

30

Доповнення

2

4

8

Контрольна робота

10

1

10

Модульна

Контрольна робота12

1

12

Загальна сума за 100

Бальною системою

60

Загальна кількість годин — 72 годин.

Загальна кількість лекційних годин — 18.

Загальна кількість годин для практичної роботи — 18.

Загальна кількість годин для самостійної роботи – 36.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

лекціїНазва лекції


Кількість годин

Змістовий модуль №1

лекції

семінари/ практичні

самост. робота

1

Загальне поняття про соціологію

2

2

4

2

Структура і зміст соціології масових комунікацій

2

2

4

3

Соціологія громадської думки і журналістика

2

2

4

4

Соціологічне вивчення комунікатора.

2

2

4

5

Дослідження змісту комунікації. Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)

2

2

4

Змістовий модуль №2


6

Канали комунікації як об'єкт соціологічного дослідження

2

2

4

7

Соціологічні дослідження аудиторії засобів масових комунікацій

2

2

4

8

Вивчення ефективності роботи засобів масової комунікацій

2

2

4

9

Соціологічні методи дослідження засобів масової комунікації

2

2

4

Модульна контрольна робота

ВСЬОГО

18

18

36

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари/лабораторні, практичні16 год.

Самостійна робота - 38 год.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальне поняття про соціологію

Лекція 1. Загальне поняття про соціологію
1. Походження терміну "соціологія". Визначення соціології як науки. Соціологія у колі інших наук. Основні проблеми соціології ХІХ ст. Риси емпіричної соціології. Розвиток соціології між двома світовими війнами. Переорієнтація соціологічних досліджень у кінці 40-х - початку 50-х р.р. Стан соціології в 60-ті р.р. Сучасний стан справ у соціології.

2. Структура соціології. Соціальні та соціологічні дослідження. Предмет соціології.

3. Конкретне соціологічне дослідження. Роль програми в соціологічному дослідженні. Логіка соціологічного дослідження. Мета, завдання, об'єкт й предмет соціологічного дослідження. Одиниці спостереження, їх типологізація. Гіпотеза, її роль у соціологічному дослідженні. Шляхи перевірки гіпотез.

4. Стратегічні плани дослідження: розвідувальний, аналітичний та експериментальний.

5. Методи відбору та обробки інформації.

Семінар 1. Загальне поняття про соціологію 2 год.

План.


1. Визначення соціології.

2. Історія розвитку соціологічних знань.

3. Структура соціології.

4. Організація і проведення конкретного соціологічного дослідження.Запитання для самостійної роботи (4 год.)

1. Які групи завдань соціологічних досліджень можна виділити?

2. Що може виступати у якості об'єкта вивчення соціології масових комунікацій?

3. Назвіть елементи системи журналістики, основні методи, які використовуються в соціології масових комунікацій?

4. Стратегічні плани дослідження: розвідувальний, аналітичний та експериментальний.
Контрольні запитання та завдання (можуть бути до кожної теми, але можуть бути і до змістового модуля в цілому)

1. Дайте визначення соціології як науки.

2. В чому полягали основні проблеми соціології ХІХ ст.?

3. Назвіть основні риси емпіричної соціології.

4. Які етапи розвитку пройшла соціологія в ХХ ст.?

5. Назвіть рівні соціологічної науки.

6. Розкрийте структуру соціології.

7. В чому полягає різниця між соціальними і соціологічними дослідженнями?

8. Яке завдання і структура програми соціологічного дослідження?

9. Визначте логіку соціологічного дослідження.

10. Які цілі і завдання соціологічних досліджень?

11. Які є одиниці спостереження? Наведіть їх типологізацію.

12. Яку роль відіграє гіпотеза у соціологічному дослідженні? Назвіть вимоги до гіпотез.

13. Що таке стратегічний план дослідження? Які є види планів?

14. Що таке первинна і вторинна інформація?

Рекомендована література

Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989. - С. 336-339.

Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. - М.: Прогресс, 1972. - С. 152-156.

Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов. - М.: Наука, 1976. - С. 3-163.

Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - C. 3-46.

Соціологія як наука: Конспект лекції / Укл. А.М.Шатохін. - К.: НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1991. - 24 с.Тема 2. Структура і зміст соціології масових комунікацій

Лекція 2. Структура і зміст соціології масових комунікацій

1. Поняття "масова комунікація". Його походження. Методи дії масової комунікації, її техніка. Соціальне спілкування. Інформація та її аспекти. Духовне спілкування та його види. Спілкування за допомогою засобів масової комунікації.

2. Загальна формула масової комунікації Г.Д.Лассвелла, її складові. Діяльність засобів масової комунікації, її властивості.

3. Соціологія масових комунікацій як складова частина науки про журналістику.

4. Історія соціології масових комунікацій. Виникнення соціології журналістики. Розвиток її на Заході. Два напрямки соціології масових комунікацій в 20-30 р.р. Йєльська школа в соціології. Контент-аналіз, його переваги та недоліки.

5. Розвиток соціології масових комунікацій у колишньому Радянському Союзі. 6. Розвиток соціології масових комунікацій в Україні.

7. Методологічні засади соціології масових комунікацій. Предмет, об'єкт, завдання і методи соціології масових комунікацій. Її структура. Значення функцій журналістики в соціологічному дослідженні.

Семінар 2. Структура і зміст соціології масових комунікацій 2 год.

План.


1. Поняття "масова комунікація". Його походження. Методи дії масової комунікації, її техніка.

2. Загальна формула масової комунікації Г.Д.Лассвелла, її складові. Діяльність засобів масової комунікації, її властивості

3. Два напрямки соціології масових комунікацій в 20-30 р.р. Йєльська школа в соціології.

4. . Методологічні засади соціології масових комунікацій. Предмет, об'єкт, завдання і методи соціології масових комунікацій.


Запитання для самостійної роботи (4год.)

1. Які групи завдань соціологічних досліджень можна виділити?

2. Що може виступати у якості об'єкта вивчення соціології масових комунікацій?

3. Що може виступати у якості суб'єкта вивчення соціології масових комунікацій?

4. Назвіть елементи системи журналістики, основні методи, які використовуються в соціології масових комунікацій?
Контрольні запитання та завдання (можуть бути до кожної теми, але можуть бути і до змістового модуля в цілому)

1. Що таке "масова комунікація"?

2. Які напрямки впливу масової комунікації на людей ви можете назвати?

3. За яких умов виникає інформація?

4. Які риси й аспекти соціальної інформації ви знаєте?

5. Назвіть загальну формулу масової комунікації. Розшифруйте її елементи.

6. Які властивості має діяльність засобів масової комунікації?

7. Доведіть, що соціологія масових комунікацій є органічною частиною науки про журналістику.

8. Як виникла соціологія масових комунікацій?

9. Які напрямки виявилися у соціології масових комунікацій на Заході в 20-30 р.р.?

10. Назвіть особливості досліджень Йєльської школи.

11. Які характерні умови проведення контент-аналізу? В чому його переваги та недоліки?Рекомендована література

Коробейников В.С. Редакция и аудитория: Социологический анализ. - М.: Мысль, 1983. - С. 3-68.

Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989. - С. 148-149, 347-349.

Смирнова М.Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в развитых капиталистических странах. Учеб.-метод.пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 13-22.

Социология журналистики: Теория, методология, практика / Прохоров Е.П., Фомичева И.Д., Свитич Л.Г. и др.; Под ред. Прохорова Е.П. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 3-52.

Шевченко В.Ф. Преса і соціологічні дослідження читача. Спецкурс. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. - С. 3-8.Тема 3. Соціологія громадської думки і журналістика

Лекція 3. Соціологія громадської думки і журналістика
1. Історія вивчення громадської думки. Громадська думка і античні філософи.

2. Дослідження громадської думки, які проводив Гегель. Соціальна оцінка і настанова. Взаємодія громадської думки і раціонального знання. Діалектичний підхід до вивчення громадської думки.

3. Етапи розвитку громадської думки. Взаємозалежність і єдність індивідуальних і громадських думок. Роль інтересів і потреб у формуванні думок.

4. Поняття "громадська думка". Соціологія громадської думки. Фактори, що впливають на формування громадської думки: тип суспільства, ступінь розвитку демократичних свобод.

5. Об'єкт і суб'єкт громадської думки. Об'єктивні та суб'єктивні інтереси. 6. Динаміка громадської думки.

7. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки. Преса і міжособистісне спілкування. Процес сприйняття інформації.Семінар 3. Соціологія громадської думки і журналістика2 год.

 1. Поняття "громадська думка".

 2. Теорія та соціологія громадської думки.

 3. Фактори, що впливають на формування громадської думки: тип суспільства, ступінь розвитку демократичних свобод.

 4. Об'єкт і суб'єкт громадської думки.

 5. Об'єктивні та суб'єктивні інтереси.

 6. Динаміка громадської думки.

 7. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки.

 8. Процес сприйняття інформації.

Запитання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Історія вивчення громадської думки. Громадська думка і античні філософи.

 2. Соціальна оцінка і настанова.Взаємодія громадської думки і раціонального знання.

 3. Діалектичний підхід до вивчення громадської думки. Етапи розвитку громадської думки.

 4. Взаємозалежність і єдність індивідуальних і громадських думок. Роль інтересів і потреб у формуванні думок.

Контрольні запитання та завдання (можуть бути до кожної теми, але можуть бути і до змістового модуля в цілому)

1. Як ставилися до поняття "громадська думка" античні філософи?

2. У чому полягала суперечність поглядів Гегеля щодо громадської думки?

3. Яку роль грає у громадській думці соціальна оцінка? Назвіть види оцінок.

4. Як формується соціальна настанова?

5. Які відношення між громадською думкою і раціональним знанням?

6. Назвіть етапи розвитку громадської думки.

7. У чому полягає взаємозалежність і єдність індивідуальних і громадських думок?

8. Дайте визначення громадської думки.

9. Чим займається теорія та соціологія громадської думки?

10. Які критерії обрання об'єкту громадської думки?

11. Як визначити суб'єкт громадської думки?

12. Розкрийте процес сприйняття інформації.

Рекомендована література

Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений: Проблемы методологии исследования общественного мнения. - М.: Политиздат, 1967. - 400 с.

Краткий словарь по социологии. - К.: Политиздат, 1989.

Пресса и общественное мнение / АН СССР, Институт социологических исследований; Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: Наука, 1986. - 205 с.

Социологические проблемы общественного мнения и деятельности средств массовой информации / Отв. ред. В.С.Коробейников. - М.: ИСИ АН СССР, 1976. - С. 7-21.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка