Програма для студентів спеціальності 030301 „Журналістика ЗатвердженоСкачати 256.13 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір256.13 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра теорії масової інформації

Укладач(і): проф. Коновець О.Ф.


Масова комунікація: Комунікаційні технології
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6. 030301 „Журналістика”

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

____________ Різун В.В.

Підпис Прізвище, ініціали

Директор інституту__________ Різун В.В.

Прізвище, ініціали

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни Масова комунікація: Комунікаційні технології

Укладач д.і.н., проф. Коновець Олександр Федорович

Лектор: д.і.н., проф. Коновець О.Ф.

Викладач(і): д.і.н., проф. Коновець О.Ф.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2007р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ
Дана дисципліна Масова комунікація: Комунікаційні технології викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 46 годин, з них лекцій 16 год., поточних консультацій 10 год., самостійна робота 20 год. та форма підсумкового контролю – залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Нормативний курс "Масова комунікація: Комунікаційні технології" для студентів спеціальності "Журналістика" має дати знання та навички про принципи і методи створення та реалізації різних типів комунікативних технологій.


Мета та завдання курсу:

 1. вивчення історії і сучасних тенденцій розвитку комунікативних технологій;

 2. розкрити структуру і функції, а також типологію комунікаційних технологій;

 3. репрезентація основних методологічних підходів, форм і методів щодо практичного застосування комунікаційних технологій;

 4. показати прийоми і способи планування та організації різних комунікативних акцій і кампаній;

 5. формування навичок розробляти та аналізувати стратегії і тактики пропаганди, PR- та іміджевої діяльності, реклами, виборчих кампаній;

 6. засвоєння досвіду використання комунікаційних технологій у подоланні кризових ситуацій, веденні інформаційних війн, а також у міжнародному та в інтеркультурному спілкуванні.Предмет навчальної дисципліни

Масова Комунікація: Комунікаційні технологіїВимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти концептуальні засади стратегії і тактики створення та реалізацію різних типів комунікаційних технологій, вміти аналізувати і передбачати економічні, соціокультурні і політичні наслідки їх застосування. Вміти застосовувати свої знання на практиці.Програма побудована таким чином, що у першому змістовому модулі розглядаються технології цілеспрямованого впливу (пропаганда, паблік рілейшнз, іміджеві, рекламні і виборчі технології), а в другому - вивчаються технології комплексного характеру ("кризові" технології, інформаційні війни, міжнародні та інтеркультурні комунікації )

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціальності "Журналістика".

Для засвоєння курсу "Масова комунікація: Комунікаційні технології" студент повинен мати базову підготовку з курсів „Теорія масової комунікації”. Ця дисципліна створює систему ґрунтовних знань про концепції і моделі масово комунікаційної діяльності, специфіку розвитку засобів комунікації. Спираючись на ці знання студенти можуть опанувати методологію аналізу та використання комунікаційних технологій у повному обсязі. Курс готує студентів до вивчення та освоєння навичок практичного використання комунікаційних технологій на старших курсах, зокрема при викладанні таких фахових та спеціальних дисциплін як "Комунікаційні технології", "Зв’язки з громадськістю", Наукова комунікація" та ін.Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Масова комунікація: Комунікаційні технології" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань. Студент може отримати максимально: 30 балів за модульну контрольну роботу в кожному зі змістових модулів та 40 балів за залік (здається в кінці 2 змістового модулю).
Поточний контрольМодульна контрольна робота - 40 балів
Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи (по 1 роботі в кінці кожного модуля).
Оцінка формується за принципом накопичення балів. Вагові коефіцієнти модулів та підсумкового контролю подані в таблиці:


Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Максимальна оцінка в балах

40

40

20

100
Розрахунок підсумкової оцінки за курс (накопичена ):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + КПП
Приклад оцінювання за формами поточного контролю

Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

 

бал

кількість

Достатня оцінка

бал

кількість

сума

Модульна контрольна робота

15

2

30

30

2

60

Загальна сума балів3580

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Причому загальна оцінка враховує кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожний змістовий модуль впродовж семестру та можлива кількість балів за результатами підсумкового контролю знань на заліку .. Студент, що набрав менше ніж 30 балів за всіма формами поточного контролю до заліку не допускається. При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬлекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

консультації.

Змістовий модуль 1

1

Комунікаційні технології в контексті сучасної цивілізації

2
2
2

Пропаганда. Моделі сучасної пропаганди

2
2

2

3

Паблік рилейшнз. Особливості менеджменту в галузі PR

2
2

2

4

Іміджеві та рекламні технології

2
2

2Модульний контроль 1 (контрольна робота)2
Змістовий модуль 2

5

Виборчі технології. Стратегія і тактика виборчої кампанії

2
2

2

6

Кризові комунікації. Програмні PR-дії в умовах кризи

2
2

2

7

Інформаційні війни. Етапи і засоби проведення психологічних операцій

2
2
8

Менеджмент міжнародних та інтеркультурних комунікацій

2
2


Модульний контроль 2 ( контрольна робота)2
9
10ВСЬОГО

16

10

20Загальний обсяг 46 год., в т. ч.: Лекцій16 год.

Консультації10 год.

Самостійна робота - 20 год.
Змістовий модуль 1
Тема 1. Комунікаційні технології в контексті сучасної цивілізації
Лекція 1. Комунікаційні технології в контексті сучасної цивілізації

Соціальні комунікації і соціальні технології. Поняття "технологія", "соціальна технологія". Види технологій. Класи і типи соціальних технологій. Поняття "соціалізація". Соціальні технології і процес соціалізації. Соціалізація особи і соціалізація суспільства. Складові процесу соціалізації: стихійна соціалізація, відносно спрямовувана і відносно соціально контрольована. Вплив комунікаційного середовища на процес соціалізації особи.

Інформаційна концепція інтелектуалізаціїі суспільства. Інтелектуальний потенціал соціуму. Поняття "сінтелектики". "Інтелект особистості", "суспільний інтелект", "інтелект нації". Інтелектуалізація як процес самоорганізації та системної інформаційної взаємодії. Поняття "комунікаційна технологія" та "інформаційна технологія". Соціальне і комунікаційне середовище. Комунікативний простір. Історичні етапи розвитку комунікаційних технологій. Комунікаційні технології в постіндустріальномув суспільстві. Типи сучасних комунікаційних технологій.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Походження терміну "соціальна технологія".

 2. Визначення поняття "комунікаційна технологія".

 3. Комунікаційні технології в системі соціальних технологій.

 4. Історія та сучасний стан розвитку комунікаційних технологій.

5. Комунікаційні технології в контексті глобалізації..

6. Комунікаційні технології та проблеми інтелектуалізації суспільства.

7. Комунікаційні технології в інформаційному просторі.
Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення понять "соціальна комунікація, "соціальна технологія", "комунікаційна технологія".

2. Назвіть основні типи соціальних і комунікаційних технологій.

3. Як ви розумієте процеси соціалізації особистості, колективу?

4. Яким чином пов'язані між собою комунікативні дії з процесами самоорганізації та інтелектуалізації суспільства ?

5. Ваше розуміння терміну "комунікативне середовище".

6. Розкрийте поняття "альтернативне комунікативне середовище"


Рекомендована література [ 2, 18, 19 ].

Тема 2. Пропаганда. Теорії і методи пропаганди
Лекція 2. Пропаганда. Теорії і методи пропаганди

Основні принципи пропаганди. Термін "пропаганда". Комунікативна схема пропаганди. Характерні ознаки пропаганди. З історії пропаганди. Класичні моделі пропагандистського впливу: прихованого джерела; легітимації джерела; збільшеного джерела.

Пропагандистська акція, кампанія. Модель пропагандистського аналізу. Ефективність пропаганди. Фактор цільової аудиторії. Контрпропаганда. Спеціальні техніки пропаганди. Тексти пропаганди. Логіка і композиційна побудова пропагандистського тексту.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Скласти короткий історичний опис етапів розвитку та вдосконалення методів пропаганди.

2. Навести з історії приклади вдалого і невдалого застосування пропаганди.

3. Знайти приклади проведення сучасних пропагандистських кампаній (акцій).

4. Проаналізувати пропагандистський текст у сучасній періодиці.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття "пропаганда".

2. В чому полягає сутність комунікативної дії пропагандиста ?

3. Назвіть основні ознаки комунікативної технології пропаганди.

4. Які засоби комунікації були провідними при проведенні пропагандистських заходів у різні періоди історії людства ?

5. Дайте перелік сучасних методів і технік пропаганди

6. Поясніть, якою є логіка і структура пропагандистського тексту.

7. Розкрийте основні чинники і фактори дієвості пропаганди ?


Рекомендована література [ 4, 5, 6 ].

Тема 3. Паблік рилейшнз. Особливості менеджменту в галузі PR
Лекція 3. Паблік рилейшнз. Особливості менеджменту в галузі PR

Паблік рилейшнз (зв'язки з громадськістю) як комунікативна дисципліна. Визначення поняття паблік рилейшнз. "Білий", "сірий" і "чорний" PR. Менеджмент зв'язків з громадськістю. Функції і сфери прикладання PR.

Служба зв'язків з громадськістю. Типові структури PR-підрозділів. Планування та здійснення PR- акцій (кампаній). Формування та реалізація PR- програми. Мас-медіа як основний засіб здійснення зв'язків з громадськістю.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Скласти бібліографію додаткової літератури літератури з дисципліни "Зв'язки з громадськістю".

2.Підготувати короткий опис історії розвитку PR-діяльності.

З. Скласти план проведення прес-конференції на задану тему.

4. Підготувати прес-реліз до PR-акції.
Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття паблік рилейшнз.

2. Які основні принципи і функції діяльності п ідрозділу із зв'язків з громадськістю?

3. Назвіть сфери прикладання паблік рилейшнз.

4. Дайте перелік сучасних технологій і методів PR

5. Які засоби комунікації є пріоритетними при проведенні PR-заходів ?

6. В чому полягає сутність лобіювання інтересів організації?

7. Поясніть відмінність між пропагандою і паблік рилейшнз.


Рекомендована література [ 2, 7, 20 ].


Тема 4. Іміджеві і рекламні технології

Лекція 4. Іміджеві і рекламні технології

Поняття іміджу. Типи і функції іміджу. Комунікативні характеристики корпоративного іміджу. Методи побудови іміджу. Етапи створення корпоративного іміджу. Особливості процесу іміджування та просування іміджу. Специфіка діяльності іміджмейкера. Іміджеві технології в контексті паблік рилейшнз.

Визначення реклами. Специфіка рекламного дискурсу. Схема рекламної комунікації. Моделі сучасної реклами. Основні функції взаємодії засобів масової комунікації і реклами. Стратегії і ресурси реклами. Логіка рекламного тексту. Текстові характеристики рекламних звернень. Прихована реклама. Політична реклама.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Скласти програму покращення іміджу публічної особи .

2. Визначити іміджеві характеристики конкретної фірми (корпорації).

З. Запропонувати план проведення рекламної акції.

4. Підготувати текст рекламного повідомлення.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття "імідж".

2. Що таке "внутрішній" і "зовнішній" іміджі ?

3. Розкрийте сутність феномену "Public appearance".

4. Назвіть найдієвіші іміджеві методи і прийоми.

5. Як співвідносяться імідж і медіа-формат?

6. Яке значення стереотипів у формуванні іміджу політичного лідера ?

5. В чому особливість соціальної реклами ?

7. Поясніть терміни "бренд" і "брендінг".
Рекомендована література [ 5, 18, 20, 21].


Завдання для модульної контрольної роботи 1:


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Виборчі технології. Стратегія і тактика виборчої кампанії

Лекція 5. Виборчі технології. Стратегія і тактика виборчої кампанії

Зміст поняття "виборчі технології". Політичні комунікації і вибори. Комунікативна основа виборчої кампанії. Стратегія і тактика виборів. Сучасні типи виборчих стратегій. Фінансові, політико-правові, організаційні та інформаційно-комунікативні ресурси учасників виборів. Арсенал комунікативних дій і заходів. Етапи виборчої кампанії. Календарний план проведення виборів.

Медіа і вибори: домінація символів і міфів. "Символічний припис" як необхідний атрибут віртуального сприйняття лідера. "Позиціювання" партії, кандидата на обрання. Орієнтація на сегменти аудиторії виборців. Роль засобів масової інформації у проведенні виборчих перегонів.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Скласти короткий реферат з історії європейських парламентських або президентських виборів.

2. Визначити стратегію конкретного учасника останніх виборів в Україні.

З. Запропонувати план проведення виборчої кампанії окремої партії, кандидата.

4. Підготувати перелік масово-комунікативних заходів під час проведення виборів.

Контрольні запитання та завдання

1. В чому полягає логіка виборчої стратегії ?

2. Як залежать результати виборів від стану масової свідомості виборців ?

3. Поясніть сутність стратегії багатоцільового підходу до аудиторії під час виборів.

4. Наведіть приклади застосування технології "резонування теми".

5. Які маніпулятивні технології використовуються у виборчій боротьбі.

6. Назвіть медіаформати "виборчої" презентації кандидата або партії.
Рекомендована література [ 2, 5, 17, 25 ].

Тема 6. Кризові комунікації. Програмні дії в умовах кризової ситуації.
Лекція 6. Кризові комунікації. Програмні дії в умовах кризової ситуації.

Поняття "криза". Типи кризових явищ і ситуацій. Раптові, виникаючі і постійні кризи. Психологічні фактори негативного впливу на масову свідомість під час розгортання кризи. Комунікативні дії і умовах кризи. Кризові PR-технології.

Підготовка план дій на випадок виникнення кризи. Особливості менеджменту кризової ситуації. Діяльність спін-доктора. Медіа-дискурс кризових PR. Логіка дій прес-секретаря під час кризових подій. Досвід висвітлення засобами масової комунікації подій Чорнобиля. Специфіка управління соціальними кризами.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Знайти в новітній історії приклади вдалого і невдалого керування "кризовими явищами".

2. Провести аналіз висвітлення політичної, економічної або соціальної "кризової ситуації" ( за матеріалами сучасної преси ).

З. Прокоментувати дії експертів і журналістів під час природних і техногенних катастроф.

4. Написати перелік ділових якостей "кризовика".

Контрольні запитання та завдання

1. Як треба розуміти термін "кризова технологія" ?

2. Які ви знаєте типи кризових явищ ?

3. Назвіть основні пункти стандартного плану анти кризових PR-дій.

4. Яким чином запобігти паніці, стресам, чуткам у разі виникнення кризової ситуації.

5. Дайте перелік порад і рекомендацій стосовно дій прес-секретаря під час кризової події.


Рекомендована література [ 5, 9, 16, 21 ].

Тема 7. Інформаційні війни. Етапи і засоби проведення психологічних операцій.

Лекція 7. Інформаційні війни. Етапи і засоби проведення психологічних операцій.

Визначення понять "інформаційна війна", "психологічна війна", "психологічна операція". Інформаційні війни у ХХ столітті. Базові принципи ведення інформаційної війни. Види інформаційних війн. Комунікативні технології в системі інформаційних війн ( пропаганда, когнітивні викривлення, дезінформація і т.д.). Фактор резонансного впливу. Класифікація методів когнітивного викривлення.

Модель сучасної інформаційної війни. Основні етапи проведення інформаційної війни. Роль мас-медійних комунікацій у здійсненні психологічних операцій.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Знайти в новітній історії приклади ефективного або недостатньо успішного здійснення інформаційної війни.

2. Провести аналіз інформаційно-пропагандистських методів російської влади на пострадянському просторі.

З. Прокоментувати дії військових PR-менеджерів і журналістів під час проведення військових операцій.

4. Написати перелік фахових якостей воєнного журналіста.

Контрольні запитання та завдання

1. Як треба розуміти поняття "інформаційна війна" і "психологічна війна" "кризова технологія" ?

2. Назвіть основні технології і методи проведення сучасних інформаційних війн.

3. В чому полягає сутність стратегії резонансного впливу ?

4. Поясніть динаміку (періоди) розгортання інформаційної війни під час проведення військових дій.

5. Розкрийте характер роботи журналістів в умовах ведення воєнних та психологічних операцій.

6. Як здійснюється цензура новин з арени бойових дій ?
Рекомендована література [ 2, 3, 8, 21 ].

Тема 8. Менеджмент міжнародних та інтеркультурних комунікацій.
Лекція 8. Менеджмент міжнародних та інтеркультурних комунікацій.

Міжнародний PR-дискурс. Імідж країни. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин. Технологія переговорів. Конфлікт і примусова дипломатія. Паблік рилейшнз міжнародних організацій.

Глобалізація та проблеми ідентичності. Інтеркультурна взаємодія. Процеси транскультурації та утворення культурних гібридів. Мас-медіа в контексті здійснення політики протекціонізму етнічних культур. Міграція і публічна сфера Діаспори.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Навести з історії приклади ефективного менеджменту міжнародних стосунків.

2. Прокоментувати PR-менеджмент конкретного міжнародного проекту.

3. Дати перелік комунікативних чинників, які складають основу технології міжнародних переговорів.

З. Підготувати короткий реферат про форми і методи масовокомунікаційного співробітництва України і певної діаспорної групи / за матеріалами публікацій /.

Контрольні запитання та завдання

1. Поясніть специфіку PR у системі міжнародних комунікацій.

2. Які використовуються нині технології і методи покращення іміджу держави ?

3. Розкрийте комунікативні особливості м'якої і примусової дипломатії.

3. Як здійснюється паблік рилейшнз міжнародних організацій ?

4. В чому полягає сутність проблеми "культурної території" або детериторіалізації ?

5. Як пов'язані між собою процеси транскультурації і гібридизації культур?

6. Яким чином засоби масової комунікації можуть впливати на збереження культурної ідентичності Діаспори ?


Рекомендована література [ 1,7, 10, 12, 14, 21 ].
Завдання для модульної контрольної роботи 2

Скласти програму проведення PR- акції (кампанії) під час виборчої кампанії.Перелік запитань на залік


 1. Дайте визначення понять “соціальна комунікація“,“соціальна технологія” і “комунікаційна технологія”.

 2. Назвіть основні види соціальних і комунікаційних технологій.

 3. Ваше розуміння процесу соціалізації особистості, колективу.

 4. Як пов”язані між собою процеси комунікації і соціалізації суспільства.

 5. Покажіть взаємозв'язок комунікаційних процесів з механізмами інтелектуалізації і самоорганізації суспільства.

 6. Ваше розуміння феномену “комунікативне комунікативне середовище” та його значення для процесу соціалізації суспільства.

7. Поняття пропаганди. Історія розвитку.

8.Пропагандистська комунікація: структура, функції.

9. Комунікативні моделі (теорії) пропаганди.

10. Сучасні технології і методи пропаганди.

11. Психологія і техніки вербальної пропаганди.

12. Паблик рілейшнз як комунікативна дисципліна: поняття, мета і завдання.

13. Особливості менеджменту в галузі ПР.

14. Планування та реалізація ПР-програми (ПР-кампанії).

15. Мас-медіа як основний інструмент ПР-кампанії.

16. Спін-доктор: напрями і методи діяльності.

17. Поняття іміджу.Типи іміджів.

18.Складові іміджу (імідж особи, корпоративний імідж).

19. Характеристики іміджу соціальної групи, партії.

20. Основні чинники творення іміджу.

21. Технології і методи побудови іміджу.

22. Етапи формування іміджу.

23. Імідж нації, держави.

24. Модель комунікації з точки зору реклами.Мотиви реклами: шкала потреб В. Паккарда.

25. Семіотика рекламного тексту.Семіотичні моделі реклами.

26. Рекламна комунікація в масовій культурі.

27. Політична реклама.

28. Бізнес-реклама.

29. Реклама у сфері науки, техніки і медицини.

30. Характеристика комунікації з точки зору пропаганди, реклами і паблік рілейшнз (порівняльний аналіз).

31. Комунікативна основа сучасних виборчих кампаній.

32. Стратегія і тактика виборчої кампанії.

33.Основні етапи і пріоритети виборчої кампанії.

34. Медіа і вибори. Домінація символів і міфів під час виборів.

35. Фактори формування іміджу в рамках виборчої кампанії.

36. Перфоманс. Політичний перфоманс.

37. Методи аналізу текстів політичних лідерів (оперативне кодування, нарративний аналіз, двофакторний контент-аналіз, ролевий аналіз ).

38. Кризові ситуації і кризові ПР.

39. Механізми комунікативної дії в умовах кризової ситуації.

40. Аналіз і прогнозування розвитку кризових ситуацій.

41. Комунікативні технології стабілізації/дестабілізації соціальних систем. Варіанти викривлення інформаційного простору.

42. Інформаційна війна: поняття, основні принципи і засоби реалізації.

43. Інформаційна агресія. Інформаційна експансія.

44. Інформаційні війни в минулому.

45. Інформаційні війни в структурі сучасної цивілізації. Асиметричний характер інформаційних війн.

46. Технології і методи проведення інформаційних війн.

47. Інтенсивні моделі впливу (метод “промивання мізків”).

48. Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека.

49. Паблик рілейшнз силових структур і спецслужб. Комунікація у розвідувальній діяльності.

50. Стратегії трансформації інформаційного простору (інформаційний комфорт/дискомфорт, дезінформаційна кампанія, моделі нейтралізації).

51. Інформаційні операції при розв”язанні миротворчих і соціальних проблем.

52. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин.

53. Сучасна геоінформаційна ситуація і характер розподілу міжнародних комунікативних потоків.

54. Глобалізація та інформаційна ідентифікація і мобільність нації.

55. Паблік рилейшнз міжнародних проектів.

56. Комунікативний аспект міжнародних конфліктів. Комунікативні чинники “примусової” і “м”якої” дипломатії.

57. Мас-медіа і проблеми боротьби з міжнародним тероризмом.

58. Теорія і технологія переговорів. Досвід ФБР в переговорах з терористами.

59.Інтеркультурна комунікація: детериторіалізація, міграція, транскультурація.

60.Комунікативний трансфер Діаспори.Список рекомендованої літератури
Основна
1. Джеймс Лалл. Мас-меді, комунікація, культура. Глобальний підхід. – К., 2002. -264 с.

2. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. –К.,Скарби, 2001. - 400 с.

3.Матвиенко В.Я. Социальные технологии. – К.: Українські пропілеї, 2000.446 с.

4. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К.:Вид.центр "КУ", 1999. – 308 с.

5. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века. – М.-К., 2001. – 352 с.

6. Почепцов Г.Г. Информационные войны. –К.,2001. - 574 с.

7.Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління.: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.
Додаткова

8.Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия. – М.: Рип-холдинг, 2003. – 174 с.

9.Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. – М.; СПб; К.: Узд. Дом „Вільямс”, 2004. – 426 с.

10.Гриценко О., Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: Вид.-полігр. Центр “КУ”, 2002.- 304 с.

11.Зарубежная журналистика в 2003 году (Материалы конференции кафедры зарубежной журналистики и литературы. Февраль 2004 г.). – М.: Факультет журналистики МГУ, 2004. – 245 с.

12.Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.

13.Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навчальний посібник. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 212 с.

14. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – Київ: Наук.-видав. центр “Наша культура і наука”, 2000. – 368 с.

15. Массовая комуникация в формировании современного социокультурного пространства // Социс. - 2000.- №7. - С.73-82.

16. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности . Научное пособие / Под ред. М. Капарини. – К., 2005. – 280 с.

17.Медиа в выборах: между политикой и культурой. – К., 1999. – 218 с.

18. Мейтленд Ян. Рабочая книга ЗК-менеджера / пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 176 с.

19.Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масовоінформаційної діяльності/Підручник. – К., 1999. – 634с.

20. Почепцов Г.Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшенз для политиков и бизнесменов. – К., 1995. – 235 с.

21. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: "реал-бук", К.:"Ваклер" - 2001.- 656 с.

13. Різун В.В. Маси: Текст лекцій. - К.: Вид. центр "КУ", 2003. – 118 с.

22.Слісаренко І.Ю. Засади громадського мовлення. Світовий досвід та перспективи для України. – К., 1998. – 26 с.

23.Українська журналістика в контексті світової. Збірник наук. праць. Вип. 4. /за заг. ред. проф.Шкляра В.І. – К., 2000. – 117 с.

24.Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1005

25.Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: Методичний посібник / За ред. В. Г. Королька. – К.: 2003. – 216 с.

26.Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики: Підручник-практикум. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 130 с.

27.Українське законодавство: засоби масової інформації /Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ IREX Про-Медіа. – К., 2004. – 368 с.28.Яковлев И.П. Современные теории массовых коммуникаций. – СПб.: Роза мира, 2004. – 95 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка