Програма для студентів спеціальності 030301 журналістика ЗатвердженоСкачати 206.96 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір206.96 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики


Кафедра соціальних комунікацій

Релігійна проблематика у мас-медіа України та світуРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030301 - журналістика


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „200__р.

Зав. кафедри

____________ Різун В.В.

Директор інституту__________ Різун В.В.

КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Релігійна проблематика у мас-медіа України та світу»


Укладач: д.ф.н., проф. Бойко А.А.

Лектор: д.ф.н., проф. Бойко А.А.
Викладач: д.ф.н., проф. Бойко А.А.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

ВСТУП
Дисципліна «Релігійна проблематика у мас-медіа України та світу» є спецкурсом для спеціальності 6.030301 «Журналістика», що читається в 6 семестрі в обсязі 1 кредиту загальним обсягом 40 годин, у тому числі лекцій – 18 годин, семінарських занять (практичних, лабораторних) – 16 годин, самостійної роботи – 6 годин. Підсумком вивчення курсу є залік.Мета і завдання навчальної дисципліни

  1. Метою спецкурсу «Релігійна проблематика у мас-медіа України та світу» є формування знань про особливості висвітлення релігійної тематики і проблематики у ЗМІ, про методологічні основи складання тексту, прийоми ефективності журналістської. Спеціальність “Журналістика” передбачає орієнтацію студентів у всіх можливих проблемно-тематичних аспектах засобів масової інформації України та світу. Тому й докладне висвітлення проблем релігійного світогляду і місця церковних відносин у соціумі є актуальним і важливим для розуміння суспільних і політичних процесів сучасності, а також важливою ланкою масово-інформативного процесу.

Релігійна інформація розглядається з суспільно-філософських позицій та в аспекті практичної діяльності. Протягом навчання студент повинен оволодіти теоретичними знаннями щодо висвітлення релігійної тематики в мас-медіа України та світу і практичними навичками написання журналістських текстів згідно з сучасними вимогами до цих видів роботи і специфікою журналістської праці.

Завданнями курсу є навчити студентів аналізувати мас-медіа та користуватися різними методами передачі релігійної інформації та впливу на аудиторію. Навчальна дисципліна включає вивчення правил і принципів написання журналістських матеріалів різного ступеню складності. Спецкурс передбачає ознайомлення із загальними відомостями про традиційні і нетрадиційні релігії та етичні аспекти висвітлення такої інформації.Предметом спецкурсу є система понять, прийомів і методів, які дозволяють адекватно, цікаво, глибоко висвітлювати релігійну інформацію та відтворювати її з позицій журналістської етики та професійних стандартів. Проблеми релігії будуть висвітлюватися в їх історичному поступі на тлі розвитку засобів масової інформації в Україні та з урахуванням громадсько-політичних процесів та запитів аудиторії.

Вивчення матеріалу йде на двох рівнях – теоретичному і практичному. Це дозволяє сформувати у студентів стійкі професійні уявлення і практичні уміння поступово перехідні в навички.Вимоги до знань та вмінь:

Студенти повинні знати:

­­– особливості функціонування масової інформації в суспільстві;

_ орієнтуватися в засадах світових релігій та різних конфесій, що існують в Україні;

– визначати концептуальні особливості засобів масової інформації, що належать релігійним організаціям.Студенти повинні вміти:

— визначити інформаційні властивості повідомлення ЗМІ, що стосуються релігії, політики церкви та релігійних організацій;

провести кількісний та якісний інформаційний аналіз проблематики досліджуваних ЗМІ;

Підготувати не менше трьох публікацій, в яких мають висвітлюватися проблеми функціонування релігії в Україні та світі.

— адаптувати плановані публікації до стану інформаційного потоку ЗМІ та інформаційного простору держави.
 Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоби дати студентам базові теоретичні знання і практичні навички для оцінювання різних властивостей релігійної інформації, її збереження, передачі, опрацювання, трансформації й сприйняття різними аудиторними групами.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з спеціальності «Журналістика».

Для засвоєння вказаного курсу студенти мають засвоїти навчальні дисципліни «Теорія масової комунікації», «Теорія журналістики», «Журналістська майстерність», «Історія української журналістики», «Історія світових ЗМІ», «Релігієзнавство», «Культурологія».

Ці дисципліни створюють систему ґрунтовних знань про специфіку релігійних ЗМІ. Ці знання дозволяють студентам опанувати різні аспекти діяльності журналіста. Спецкурс відноситься до фахових дисциплін.

У рамках фахових дисципліни спеціальності студенти можуть виконувати курсові роботи й писати бакалаврську, магістерську, дипломну роботу з проблематики ЗМІ. Студенти можуть писати наукові роботи з проблематики ЗМІ, спеціалізуючись на релігійному аспекті, в студентському науковому гуртку.

Система контролю передбачає:

— два виступи з доповідями на семінарських заняттях (максимальна кількість балів за один виступ по окремому питанню семінару — 15 балів, у сумі — 30 балів);

– підготовку не менше трьох публікацій, присвячених проблемам формування релігійного світогляду та функціонування релігійних організацій в Україні та світі;

— складання заліку (два теоретичні питання й одна задача; максимальна кількість балів — 40).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент — 100.

Студент не допускається до складання заліку, якщо під час семестру на семінарських і практичних заняттях він не набрав 50 балів. Критерії оцінювання: • Виступ на практичному занятті - 5

 • доповнення – 2 бали;

підготовка інформації для різних ЗМІ – 3 бали;

написання статті для друкованих ЗМІ – 5 балів;

підготовка і написання інтерв’ю – 5 балів;

написання нарису – 5 балів;

написання тексту для телесюжету – 5 балів;

написання тексту для радіо – 5 балів;

модульна контрольна робота - 3 бали


Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

 

бал

кількість

сума

бал

кількість

сума

Підготовка тексту

3

7

21

5

7

35

Доповнення

2

2

4

2

5

10

Виступ на семінарському занятті

5

1

5

5

3

15

Загальна сума балів3060

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Студент, що набрав менше ніж 30 балів за всіма формами поточного контролю до заліку не допускається.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬлекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.
1

Актуальність, об'єкт, предмет, мета й завдання дисципліни

2

2

2
2

Преса православної церкви в Україні. Тематичні особливості.


2

2

2
3

. Католицькі та греко-католицькі періодичні видання. Проблема збереження та формування української нації

2

24

Засоби масової інформації протестантських і неканонічних організацій в Україні

2

25

Специфіка мусульманських та іудейських засобів масової інформації

2

26

Проблеми церкви та релігійних організацій у сучасних засобах масової інформації в Україні

4

47

Концептуальні особливості висвітлення різноаспектних релігійних проблем в сучасних засобах масової інформації


4

2

2

ВСЬОГО

18

16

6Загальний обсяг 40 год., в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари/лабораторні, практичні –16 год.

Самостійна робота - 6 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ
Лекція 1. Актуальність, об'єкт, предмет, мета й завдання дисципліни – 2 год .

Методи вивчення дисципліни. Роль суспільних, культурологічних та фахових дисциплін для вивчення проблематики ЗМІ. Структура дисципліни. Історія генезису і функціонування засобів масової інформації релігійних організацій в Україні Правові гарантії існування ЗМІ Церков і релігійних організацій в Україні та світі. Науково-популярні релігійні періодичні видання в Україні: тематика і проблематика.


Семінар 1. Історія генезису і функціонування засобів масової інформації релігійних організацій в Україні – 2 год.

1.Проблематика преси православної церкви кінця в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Загальна характеристика.

2.Проблеми просвітництва у пресі православної церкви.

3.Реалізація національних проблем у пресі православної церкви


Література [2,4,6,10,19, 30 ]

Самостійна робота – 2 год.

Визначити ЗМІ релігійних організацій в Україні (за ресурсами RISU. com.ua)


Лекція 2. Преса православної церкви в Україні. Тематичні особливості.

Історичні особливості формування преси православної церкви в Україні. Специфіка періодичних видань, сегментація за конфесійними ознаками та аудиторним принципом. Політичні процеси в українському суспільстві та пресса церкви. Морально-етична проблематика у ЗМІ православної церкви.

Жанрові, лексичні та комунікаційні особливості видань для різних аудиторних прошарків. Характер висвітлення проблем літератури та мистецтва у ЗМІ православної церкви Преса православної церкви і політичні процеси в сучасному українському суспільстві.

Cемінар 2. Специфіка періодичних видань, сегментація за конфесійними ознаками та аудиторним принципом – 2 год. 1. Політичні процеси в українському суспільстві та пресса церкви

 2. Жанрові, лексичні та комунікаційні особливості видань для різних аудиторних прошарків.

 3. Характер висвітлення проблем літератури та мистецтва у ЗМІ православної церкви

Література [1,3,4,6]
Самостійна робота – 2 год.

Дослідити принципи та концептуальні особливості ЗМІ УПЦ КП та УКП МП.Лекція 3. Католицькі та греко-католицькі періодичні видання. Проблема збереження та формування української нації – 2 год.

Тематично-проблемна специфіка періодики католицьких та греко-католицьких видань. Місіонерська політика католицької церкви та проблеми глобалізації світової культури. Філософсько-світоглядна та етична проблематика у католицьких і греко-католицьких ЗМІ. Суспільна і громадська діяльність католицької і Греко-католицької церкви.Трактування мистецтвознавчих проблем з позицій сучасних католицьких і неокатолицьких культурологів.


Семінар 3. Тематично-проблемна специфіка періодики католицьких та греко-католицьких видань – 2 год.
1.Філософсько-світоглядна та етична проблематика у католицьких і греко-католицьких ЗМІ.

2.Суспільна і громадська діяльність католицької і Греко-католицької церкви.

3.Трактування мистецтвознавчих проблем.
Література [1,2,5,6]


Лекція 4. Засоби масової інформації протестантських і неканонічних організацій в Україні – 2 год.

Принципи формування аудиторії ЗМІ протестантських організацій в Україні. Проблеми спілкування, адаптації особистості до суспільства і психологічного комфорту у часописах неканонічних релігійних організацій. Специфіка трактування суспільно-історичних і політичних процесів у ЗМІ. Суспільна діяльність релігійних організацій.


Семінар 4. Аудиторія ЗМІ протестантських і неканонічних християнських організацій в Україні – 2 год.
1.Характер неканонічних організацій в Україні та концептуальні особливості їх ЗМІ.

2. Головні концептуальні ознаки періодичних видань.


Література [2,5,6]
Лекція 5. Специфіка мусульманських та іудейських засобів масової інформації – 2 год.

Проблема збереження релігійно-філософської спадщини. Суспільно-політичні проблеми в Україні і світі та іслам.Мусульманство і процеси глобалізації. Іслам в Україні та проблема етносу. Розвиток культури ісламу. Історичні пам’ятки ісламу на території України – реставрація і відродження.

Іудаізм та проблеми збереження культури та побуту народу. Юдаїка як наука. Політичні процеси в суспільстві та проблеми іудаїзму. Релігійно-філософська спадщина іудеїв. Антисемітизм та характер його висвітлення в ЗМІ.
Семінар 5.Іслам та іудаїзм в Україні та проблеми етносів – 2 год.

1. Розвиток культури та філософії ісламу в Україні.

2. Іудаізм та проблеми збереження культури та побуту народу

Література [2,5,6,11, 30]
Лекція 6. Проблеми церкви та релігійних організацій у сучасних засобах масової інформації в Україні – 4 год.

Специфіка висвітлення проблем церкви та релігійних організацій в періодичних виданнях, на ТБ та радіо для різних аудиторій. Концептуальна спрямованість публікацій у пресі, на радіо і ТБ. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи в Україні. Морально-етична проблематика. Концепція висвітлення міжконфесійних процесі у світських ЗМІ.


Семінар 6. Специфіка висвітлення проблем церкви та релігійних організацій у ЗМІ – 2 год.

1. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи в Україні.

2.Морально-етична проблематика у ЗМІ.

3. Концепція висвітлення міжконфесійних процесі у світських ЗМІ.
Література [2,5,6,11, 31-34]


Лекція 7. Концептуальні особливості висвітлення різноаспектних релігійних проблем в сучасних засобах масової інформації4 год.

Церковні і релігійні організації та їх участь у політичних процессах в Україні. Культурно-просвітницька проблематика в сучасних українських ЗМІ та роль релігії. Проблеми світського і релігійного виховання в сучасних ЗМІ України. Висвітлення проблем збереження церковної спадщини, пам’яток культури та архітектури у пресі, на радіо і ТБ.


Семінар 7. Концепції висвітлення релігійних проблем у масс-медіа України та світу – 2 год.

 1. Визначити проблематику публікацій з релігійної тематики.

 2. Аналіз висвітлення релігійних подій в суспільно-масових ЗМІ.

Література [2,4,5,13,14, 31-34]


Самостійна робота – 2 год.

Підготувати публікацію з релігійної проблематики.Питання до заліку

 1. Концепція висвітлення морально-етичних проблем у пресі православної церкви

 2. Проблема виховання та шкільної освіти у католицьких ЗМІ

 3. Проблема національно-патріотичного виховання на шпальтах греко-католицької преси.

 4. Антикомуністична пропаганда у греко-католицької пресі 1920-1930 рр.

 5. Проблематика єпархіальної преси. Загальна характеристика.

 6. Культурно-мистецька проблематика у греко-католицькій пресі.

 7. Історична проблематика у пресі православної церкви.

 8. Концептуальне висвітлення проблем народної культури у пресі православної церкви в Україні.

 9. Проблема церкви і влади та її реалізація у пресі православної церкви в Україні.

 10. Концептуальні особливості критики марксизму у часописах православної церкви в Україні початку ХХ ст.

 11. Принципи формування аудиторії ЗМІ протестантських організацій в Україні та світоглядно-філософська проблематика часописів.

 12. Проблеми спілкування, адаптації особистості до суспільства і психологічного комфорту у висвітленні часописах неканонічних релігійних організацій.

 13. Специфіка трактування суспільно-історичних і політичних процесів у ЗМІ неканонічних релігійних організацій в Україні.

 14. Тоталітарний характер деструктивних релігійних організацій в Україні.

 15. Проблеми харизматичності і нон-конформізму як головні концептуальні ознаки періодичних видань деструктивних релігійних організацій в Україні.

 16. Світоглядні засади сайєнтології та проблеми реалізації людини.

 17. Загальна характеристика ЗМІ буддійських та необуддійських релігійних організацій та головні проблеми, що порушуються на шпальтах цих видань.

 18. .Психологічні особливості особистості і пропагандистська проблематика ЗМІ новітніх культів і релігійних організацій в Україні.

 19. Культурна і національна ідентичність у світлі проблематики ЗМІ іудейських релігійних організацій.

 20. Проблематика мусульманських ЗМІ в Україні.

 21. Просвітницький характер періодики релігійних організацій в Україні і світоглядно-філософська проблематика.

 22. Проблема державності України та її висвітлення у мас-медіа церков в Україні.

 23. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи (за матеріалами ЗМІ).

 24. Концепція висвітлення міжконфесійної боротьби у мас-медіа України.

 25. Мистецтвознавчі проблеми у пресі православної церкви кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Архітектура)

 26. Мистецтвознавча проблематика у пресі православної церкви кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Живопис).

 27. Висвітлення мистецтвознавчих проблем у пресі православної церкви кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Музика)

 28. Концепція тлумачення літературних творів у пресі православної церкви кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 29. Доброчинна діяльність лютеранських організацій та її висвітлення у ЗМІ.

 30. Концептуальні особливості висвітлення проблем „масової культури” у мас-медіа Церков і релігійних організацій в Україні.

 31. Концепція етносу і релігії на шпальтах мусульманських ЗМІ та її особливості у висвітленні світських мас-медіа.

 32. Проблеми церкви та релігійних організацій у сучасних засобах масової інформації в Україні. Загальна характеристика.

 33. Специфіка висвітлення проблем церкви та релігійних організацій в періодичних виданнях, на ТБ та радіо для різних аудиторій.

 34. Культурно-просвітницька проблематика в сучасних українських ЗМІ та роль релігії.

 35. Проблеми світського і релігійного виховання в сучасних ЗМІ

 36. Проблема державності України та концептуальні особливості її висвітлення у мас-медіа православних церков в Україні.

 37. Суспільно-політичні процеси в Україні та їх вплив на релігійно-церковні рухи (за матеріалами ЗМІ).

 38. Дискусії щодо єдиної Помісної церкви в Україні.

 39. Морально-етична проблематика у мас-медіа України та у ЗМІ Церков і релігійних організацій: концептуальні особливості.

 40. „Масова культура” та її концептуальне висвітлення у пресі православної церкви

 41. Виховна домінанта мистецтва у формуванні релігійно-світоглядних засад суспільства та особистості ( за матеріалами ЗМІ православної, католицької та греко-католицької церков).

 42. Культурна і національна ідентичність у світлі проблематики ЗМІ іудейських релігійних організацій.

 43. Проблематика мусульманських ЗМІ в Україні.

 44. Просвітницький характер періодики релігійних організацій в Україні і світоглядно-філософська проблематика.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАОсновна

1.Апокрифи Клари Ґудзик. – К.,2005.

2. Бойко А. Преса православної церкви. Культура. Суспільство. Мораль. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університета. – 2002. – 306 с.

3. Бойко А. А. Політика і релігія у дзеркалі преси // Наукові записки Інституту журналістики. - К., 2005. - Т. 17. - С.25-35.

4.Бойко А.А. Мас-медіа України: проблеми релігії // In medias res. - Дніпропетровськ, 2007. – С. 12-19.

5.Бучма О. Політика і релігія в Україні: тенденції змін. - Рел. панорама, 2004, № 6. с.49.Додаткова

6.Животко А. Історія української преси. – К.,1999.

7.Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми. Наук. видання/ Укл. Петрів Т., Сафаров А., Сюмар В., Чекмишев О. – К.: , 2006.

8.Здоровега В. Про журналістику і журналістів. Статті, есе, виступи, діалоги. – Львів, 2004.

9. Комінко Ю. Релігійна тематика на сторінках провідних загальнонаціональних видань // Наукові записки ін-ту журналістики. — 2006. — Т. 22. — С. 69-74.

10. Функціонально-стилістичні особливості публікацій на релігійну тематику у сучасних ЗМК // Наукові записки ін-ту журналістики. — 2006. — Т. 23.

11. Тематика non grata, або Чому ЗМІ уникають писати про Церкву? // Образ. — 2006.

12.Іслам в Україні /Збірник наук. ст. – Сімферополь, 2005

13.Колодний А. Свобода совісті і преса// Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. – К.,2001.

14.Колодний А. Україна в її релігійних вимірах. – Львів, 2005.

15.Курас І.Ф., Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І., Фещенко П.І. Релігія і політика в сучасній Україні („Кесареве – кесарю, а Боже – Богу”) / Під ред. І.Ф.Кураса. –К., 2000.

16.Коппервуд Рой, Нельсон Рой Пол. Как преподносить новости. – М., – 1998.

17.Кость С. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. – Львів, 2002.

18.Крос Кетлін. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичному суспільстві. – К., 2000.

19.Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура. – К., 2002.

20.Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття/ Уклад. Н.М.Сидоренко, О.І. Сидоренко. – К.,1999.

21. Різун В. Маси. – К.,2002.

22.Романенко Н. Мережа періодичних видань православних церков в Україні в 90-ті роки ХХ ст.// Релігія. Наука. Суспільство. – 2004, № 1. – С.214-219.

23.Стародуб А.Православна періодика в Україні: тенденції розвитку// Людина і світ. – 2001, № 4. – С.28-31.

24.Надтока Г. Православна церква в Україні 1900 — 1917 років — соціально-релігійний аспект. — К., 1998. – 240 с.

25. Огієнко І. Українська церква. — Прага, 1942. — Т.1-2.

26.Потятиник Б., Лозинський М.Патогенний текст. – Львів, 1996.

27.Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. — К., 2001.

28.Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997.

29.Церква і політика від президентських виборів 2004 до парламентських виборів 2006/Матеріали круглого столу. – К.,2005.

30. Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України. — К.: «Криниця». – 1999.

31. Юраш А. Тенденцiї становлення модеpної pелiгiйної пpеси: нова якiсть чи pецидив тоталiтаpного мислення? // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. Вiсник Львiвського деpжавного унiвеpситету iменi Iвана Фpанка. Серія журналістика. - 1993. - Вип. 18. - С. 22-32.;

32. Юраш А Сучасна релігійна преса та її прямі попередники // Вісник ЛДУ. Серія журналістика. - 1995. - Вип. 19. - С. 23-30;33. Юраш А До питання про стосунки держави і Церкви (на прикладі видавничої діяльності РПЦ) // Студії Політологічного центру "Генеза". - 1995. - N. 3. - С. 182-189; N. 3.- С. 190-193;

34. Юраш А Релігійна преса як синтетичний конфесійно-журналістський феномен // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 1996. – С. 56-64;


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка