Програма для студентів освітньо-комунікаційного рівня „бакалавр Київ 2012 Вступ Дисципліна «Зарубіжна та українська журналістика»Скачати 167.19 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір167.19 Kb.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра журналістики


Укладач: Жадько В.О.

Зарубіжна та українська журналістика

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів освітньо-комунікаційного рівня „бакалавр”

Київ – 2012Вступ

Дисципліна «Зарубіжна та українська журналістика » є обов’язковою дисципліною, викладається у 8 семестрі 4-го курсу в обсязі 37 навчальних годин; із них: лекційних – 18 годин, поточні консультації – 9, форма підсумкового контролю – залік. Самостійної роботи – 54 години.Опис курсу, його предмет, мета, завдання і основні вимоги відповідають змісту дисципліни «Зарубіжна та українська журналістика».
Мета і завдання навчальної дисципліни
Курс «Зарубіжна та українська журналістика » має на меті дати студентам цілісне розуміння загальних тенденцій розвитку міжнародної журналістики з урахуванням національної ідентичності суспільств, сформувати уявлення студентів щодо ролі та місця міжнародної інформації в роботі журналіста-міжнародника в контексті національних інтересів, зовнішньої політики держави, а також загальноприйнятої світової практики, розвинути критичне, мислення студентів, навчити аргументувати власну точку зору з урахуванням переваг і недоліків розвитку інформаційного суспільства, надати базові знання щодо сучасного стану і перспектив розвитку міжнародних відділів вітчизняних ЗМІ.
Завдання курсу «Зарубіжна та українська журналістика »:

 • ознайомити студентів із основними принципами роботи корпунктів за кордоном на прикладі всесвітніх служб мовлення провідних ЗМІ світу;

пояснити специфіку роботи журналістів у «гарячих точках» з огляду на міжнародне гуманітарне право (МГП)
Предмет навчальної дисципліни
Уведення студентів у процес формування і становлення української міжнародної журналістики, тенденцій світових систем мас-медіа на прикладі провідних зарубіжних ЗМК, навчання студентів аналізу, надання розуміння особливостей репортерської, інформаційно-аналітичної і публіцистичної діяльності спеціальних і власних кореспондентів, які працюють за кордоном.
Вимоги до знань і вмінь
За підсумками навчання студент повинен знати:

 1. глобальні інформаційні процеси і тенденції, що сприяють розвиткові інформаційного суспільства;

 2. роль журналіста-міжнародника в системі інформаційних відносин;

 3. актуальні міжнародні події, які впливають на розвиток вітчизняного і світового інформаційного простору;

 4. знати типологічні, проблемно-тематичні, жанрові особливості різних видів зарубіжної преси;

 5. взаємовідносини у системі «зовнішня політика-преса-аудиторія» з урахування соціальних, політичних, економічних аспектів світового масштабу.

За підсумками навчання студент повинен вміти:

 1. аналізувати і оцінювати фактичний матеріал міжнародного значення;

 2. застосовувати прийоми збору, обробки і поширення інформаційних повідомлень з огляду на світову практику провідних ЗМІ;

 3. застосовувати методи і прийоми репортерської діяльності на практиці;

 4. розпізнавати факти від коментарів, оціночних суджень і власної позиції автора і редакції;

 5. подавати міжнародну інформації з урахуванням інформаційних потреб цільової аудиторії, зовнішньої політики держави, яку представляє журналіст.


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі
Навчально-нормативна дисципліна «Зарубіжна та українська журналістика » базується на вивченні студентами попередніх дисциплін «Вступ до спеціальності», «Теорія журналістика», «Методи і прийоми журналістської праці», «Проблематика ЗМІ», «Країнознавство: дипломатичний протокол і етикет», «Країнознавство: політичні та економічні системи», а також спецкурсів «Міжнародна журналістика в контексті епохи», «Роль ЗМІ в інтеграційних процесах», «Власний кореспондент». У сукупності вивчені навчальні дисципліни повинні виробити у студентів цілісне уявлення щодо сучасних тенденцій формування і напрямків міжнародних інформаційних потоків, теорії та практики міжнародної журналістики.
Система контролю знань та умови складання заліку
Навчальна дисципліна «Зарубіжна та українська журналістика» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів. Кожний модуль передбачає самостійну роботу студента, домашні завдання і модульну контрольну роботу.

Результати навчальної дисципліни студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова форма контролю – залік.Форми поточного контролю: оцінювання домашніх і самостійних завдань, тестів, контрольних робіт.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:

інформаційно-аналітичні матеріали — 10 балів

реферат — 15 балів

контрольна робота — 10 балів

творчий проект — 25 балів

Система розрахунку балів - накопичувальна.


Розрахунок співвідносності балів проводиться за схемою:
Змістовий

Модуль 1


Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


Змістовий

модуль 4


Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

15%

К = 0,15


15%

к = 0,15


15%

к = 0, 1515%

к = 0, 1540%

к = 04


100%

Максимальна оцінка в балах

15

15

15

15

40

100

Оцінка (бали)

15

15

15

15

40

100

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент/ка отримав/ла менше ніж 40 балів, то він/вона не допускається до іспиту.


Розрахунок максимальної і мінімальної кількості балів,

отриманих за змістові модулі, що дають допуск до заліку


Вид роботи

Кількість балів

Min

Мінімальна оцінка в балахMax

Максимальна оцінка в балах

Інформаційно-аналітичний матеріал

10

5 балів

10 балів

Реферат

15

8 балів

15

Творчий проект

25

15 балів

25 балів

Всього
30 балів

60 балів

За результатами студент/ка отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується відповідно до положень модуля і визначеної форми модульного контролю, що відображено у наступній таблиці.

Кількість підсумкових балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання

60-64 – «задовільно» («достатньо»)

65-74 – «задовільно»

75-84 – «добре»

85-89 – «добре» («дуже добре»)

90-100 – «відмінно»


Навчально-тематичний план лекцій і самостійної роботи (VIIІ семестр)
«Зарубіжна та українська журналістика »

11

Назва лекції

Лекції

практ.

сам. роб.
Змістовий модуль 1

Українська міжнародна журналістика: світовий контекст


1.

Сучасні тенденції міжнародних інформаційних потоків

2


Самостійна робота: вивчити основні теоретичні поняття6

2.

Етапи становлення міжнародної журналістики в незалежній Україні

2


Самостійна робота: проаналізувати (письмово) роботу міжнародного відділу одного з провідних українських телеканалів6

3.

Всесвітні служби мовлення як інструмент формування іміджу держави

2


Самостійна робота: підготувати інтерв’ю з працівником зарубіжного представництва в Україні6

4.

Суспільне мовлення: досвід зарубіжних країн

2


Самостійна робота: проаналізувати етапи становлення суспільного мовлення однієї з трансформаційних країн світу і підготувати творчий проект.6
Модульна контрольна робота

Змістовий модуль 2

Журналіст-міжнародник і МГП


5.

Особливості роботи кореспондента в «гарячих точках».

2


Самостійна робота: написати статтю на тему: «Світові конфлікти» із посилання на міжнародні правові акти6

6.

Безстороннє репортерство, політична культура і принцип етнотолеранттності журналіста

2


Самостійна робота: написати репортаж на актуальну міжнародну тему6

7.

Міжнародна журналістика і діяльність міжнародних організацій

2


Самостійна робота: проаналізувати діяльність міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною (за матеріалами вітчизняної та зарубіжної преси)6

8.

Новітні медіа і соціальні мережі в контексті міжнародної інформаційної безпеки

2


Самостійна робота: підготуватися до контрольної роботи6

9.

Теоретико-практична модель інтеграції вітчизняної системи ЗМІ в світовий інформаційний простір. Модульна контрольна робота

2


Самостійна робота: написати реферат6
Всього

18
54

Загальний обсяг годин ― 37

Лекції – 18 годин

Самостійна робота – 54 години
Змістовий модуль I.
ЛЕКЦІЯ 1 (2 год.)

Сучасні тенденції міжнародних інформаційних потоків

Вступ. Визначення поняття «міжнародна журналістика». Глобалізація мас-медіа. «Мейн стрім» як явище в світовому інформаційному просторі. Геополітика і ЗМІ.

Особливості роботи власного і спеціального кореспондента за кордоном. Доступ до інформації. Значення прес-карти для журналіста-міжнародника. Акредитація. Формування джерельної бази як запорука успіху закордонного кореспондента. Основні джерела міжнародної інформації (уряд, ЗМІ, прес-служба МЗС і т.д.). Цільова аудиторія. Корпункт. Кореспондентська мережа.
Самостійна робота: обрати актуальну для українського суспільства міжнародну тему і написати ймовірні джерела інформації для ї висвітлення

Література [1; 5; 7]ЛЕКЦІЯ 2 (2 год.)

Етапи становлення міжнародної журналістики

в незалежній Україні

Особливості організації міжнародного відділу в українських ЗМІ. Значення першоджерела. Якість перекладу. Критерії відбору міжнародних новин: теорія і практика. Постійні теми МЖ: етнічні проблеми, расизм, нац. меншини і т.д. Суди і судові процеси: специфіка висвітлення в міжнародній практиці.


Самостійна робота: проаналізувати (письмово) роботу міжнародного відділу одного з провідних українських телеканалів.

Література [2; 4; 7]ЛЕКЦІЯ 3 (2 год.)

Всесвітні Служби Мовлення

як інструмент формування іміджу держави

ЗМК і формування громадської думки. Історія діяльності Інформаційного Агентства Сполучених Штатів Америки (ЮСІЯ). Напрямки діяльності радіостанції «Голос Америки». Представництва іноземних держав, культурні центри як джерела міжнародної інформації. Зовнішня політика і ЗМІ.Самостійна робота: підготувати інтерв’ю з працівником зарубіжного представництва в Україні.

Література [3; 5]


ЛЕКЦІЯ 4 (2 год.)

Громадське (суспільне) мовлення: досвід зарубіжних країн

Визначення поняття громадське (суспільне) мовлення. Історія виникнення. Редакційна політика провідних телерадіокорпорацій світу на прикладі Бі-Бі-Сі. Етапи становлення суспільного мовлення трансформаційних країн (на прикладі Польщі, Литви, Латвії, Естонії).


Самостійна робота: проаналізувати етапи становлення суспільного мовлення однієї з трансформаційних країн світу і написати творчий проект.

Література [8; 9]
Змістовий модуль 2

Журналіст-міжнародник і міжнародне гуманітарне право (МГП)
Лекція 5 (2 год.)

Особливості роботи кореспондента в «гарячих точках».

Принципи Міжнародного Гуманітарного Права (МГП). Значення Женевських Конвенцій і Додаткових Протоколів у практичній діяльності журналіста.

Висвітлення етнічних конфліктів.
Самостійна робота: написати статтю на тему: «Світові конфлікти» із посилання на міжнародні правові акти.

Література [1; 7]ЛЕКЦІЯ 6 (2 год.)

Безстороннє репортерство, політична культура і принцип етнотолеранттності журналіста

Політична культура журналіста-міжнародника. Поняття «потіткоректність» і «толерантність» в інформаційній діяльності. Міжнародниа інформація і репортерство он-лайн.


Самостійна робота: написати репортаж на актуальну міжнародну тему.

Література [10; 15]ЛЕКЦІЯ 7 (2 год.)

Міжнародна журналістика і діяльність міжнародних організацій (МО)

Формати співпраці МО з пресою. Участь України у міжнародних організація: висвітлення на сторінках вітчизняної і зарубіжної преси.

Діяльність правозахисних журналістських організацій. Тлумачення поняття «свобода слова» в різних країнах світу.
Самостійна робота: проаналізувати діяльність міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною (за матеріалами вітчизняної та зарубіжної преси).

Література [11; 15; 17]ЛЕКЦІЯ 8 (2 год.)

Новітні медіа і соціальні мережі

в контексті міжнародної інформаційної безпеки

Визначення понять: «новітні медіа», «соціальні мережі». Явище «Твіттерної революції» в країнах арабського світу: світовий контекст.


Самостійна робота: підготуватися до контрольної роботи

Література [1; 15; 18]ЛЕКЦІЯ 9 (2 год.)

Теоретико-практична модель інтеграції вітчизняної системи ЗМІ в світовий інформаційний простір

Медіа-дипломатія. «Народна дипломатія» як засіб міжнародної комунікації. Прес-служба МЗС України. Проведення брифінгів. Зовнішня політика і ЗМІ. Журналіст-міжнародник і національні інтереси. Організація роботи журналістів під час візитів і прийомів.

Спортивна журналістика як складова формування іміджу України за кодоном. Етичний кодекс спортивного журналіста, який висвітлює міжнародні події. Особливості роботи спортивних коментаторів за кордоном.

Види інтеграції. Етапи трансформації вітчизняної системи ЗМК у світовий інформаційний простір.


Самостійна робота: написати реферат

Література [12; 21]Зразок модульної контрольної роботи

 1. Специфіка роботи спеціального і власного кореспондента за кордоном. Визначення наступних понять: міжнародна журналістика, міжнародні інформаційні потоки, інформаційний простір, глобалізація.

 2. Проаналізуйте діяльність провідних світових інформаційних агентств.

 3. Охарактеризуйте жанри міжнародної журналістики.

 4. Проаналізуйте контент (наповнення) зарубіжної преси, особливості висвітлення міжнародних подій.

 5. Особливості формування джерельної бази журналіста-міжнародника.

 6. Охарактеризуйте загальні тенденції міжнародної журналістики трансформаційних країн.

 7. Значення новітніх медіа і соціальних мереж для сучасних ЗМК.

 8. Охарактеризуйте теоретико-практичну модель інтеграції вітчизняного інформаційного простору в світовий.

 9. Проаналізуйте основні напрямки європейської інформаційної політики в контексті актуальних міжнародних подій.

 10. Критерії відбору тем міжнародних відділів інформаційно-аналітичних програм.

 11. Основні принципи міжнародного гуманітарного права (МГП).

 12. Специфіка роботи репортера в «гарячих точках».


ЛІТЕРАТУРА

Основна

Жадько В. Журналістика та основи редакторської майстерності. Навчальний посібник.-К.: Знання.-2012.-271 сДодаткова

1. Даниленко С. І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондентів за кордоном. – К., 1999.

2. Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. — К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002. — 304 с.

3. Гресько О.В. Міжнародна журналістика: Навчально-методичний посібник. – К.: Грамота, 2009. – 112 с.

4. Жадько В. Журналістика та основи редакторської майстерності.Навчальний посібник-К.,2012.268с.

5. Зернецька О.В. Нові засби комунікації. – К., 1997. 821 с.

6. Засурский Я.Н. Журналистика в переходный период // Вестник Московского университета. Серия Журналистика, 1997, № 5.

7. Петрів Т.І. Інформаційні процеси в контексті глобалізації. – К.: Грамота, 2003. – 47 с.

8. Слісаренко І.Ю. Засади громадського мовлення // Українська журналістика в контексті світової. – К., 1997. с. 68-74.

9. Цісак В. Трансформація преси в Україні та Польщі в контексті суспільних змін. – К.: Центр Вільної преси, 2000. – 218 с.

10. Чічановський А.А., Старіш О.Г. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: Підручник. – К.: Грамота, 2010. – 568 с.

11. Чічановський А.А., Шкляр В.І. Політика. Преса. Влада. – К., М.: Слов’янський діалог, 1993. – 68 с.

12. Чічановський А.А., Шкляр В.І., Теорія і практика ЗМІ в пошуках нової концепції.
12. Бондаренко О., Гресько О., Петрів Т, Янушевський Д. Нові медіа: практичні поради та професійні стандарти: Наук. вид./ К.: СПД Рудницька А.М., Видавництво «Синопсис», 2009. – 128 с.

13. Дударьов В. Велика Британія і Україна у вимірах сучасності // Дослідження світової політики. Зб. наук. пр. / ред. Є.Є.Камінський. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2002. – Вип. 19. – С. 73-83.

14. Карпенко В.О. Національна ідея в українській періодиці.

15. Кривонос Р.А. Об’єднана Німеччина в європейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ: Київський університет‚ 2002. – Випуск 32. - Ч. 2. – С. 61 – 71.

16. Крушинський В. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах. - К.: Видавничо-полігафічний центр “Київський університет”, 2003. - 214 с. (16,5 д.а.)

17. Овчинников В. Сакура и дуб: впечатления и размішления о японцах и англичанах. – К., 1986.

18. Энтин В.Л. Правовое регулирование деятельности прессы за рубежом. Обзор законодательных документов. - М., 1992.

19. Сеферова М.В. Японская журналистика в ХХ столетии. - М., 2001.

20. Урина Н.В. Итальянская журналистика в 1945-1990 гг. - М., 1999.

21. Урина Н.В. Средства массовой информации Италии. - М., 1996.22. Шарончикова Л.В. Печать Франции (1980-90е гг.). - М., 1995.

23. Шинкарук А.Л. Нові соціально-інформаційні системи Франції // Політичний менеджмент. – 2004. – №3(6). – С. 143-151.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка