Програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація :Сторінка4/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Практична робота 8. – 1 год. Детальна розвідка родовищ корисних копалин.

Детальна розвідка проводиться на тих родовищах, які отримали позитивну оцінку на стадії попередньої розвідки, які готуються першочергової експлуатації. На схематичній геологічній карті вибрати і оконтурити ділянку для детальної розвідки, обґрунтувати методику і об’єм запроектованих робіт, вибрати методику і об’єм опробування, дати обґрунтований висновок про промисловий і генетичний тип родовища і в залежності від складності його геологічної будови визначити методику розвідки.Рекомендована література: [6,50]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): привести особливості експлуатаційної розвідки на відміну від попередньої і детальної.

Рекомендована література: [1, 50,53]

Типове завдання для модульної контрольної роботи № 3

 1. Навести параметри геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

 2. Методологічні основи розвідки родовищ.

 3. Принципи вибору об’єктів і глибини попередньої детальної розвідки


Контрольні питання та завдання для модульної контрольної роботи № 3

 1. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання.

 2. Структури родовищ корисних копалин.

 3. Мінливість (неоднорідність) родовищ і тіл корисних копалин, показники мінливості.

 4. Вміщуючи породи і їх роль в розвідці і оцінці родовищ корисних копалин.

 5. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт.

 6. Основні види розвідувальних засобів.

 7. Умови вибору засобів розвідки (загальноекономічні, гірничотехнічні, геологічні).

 8. принципи розвідки родовищ корисних копалин.

 9. Системи розвідки родовищ корисних копалин.

 10. Розташування гірничих виробок. Розвідувальна сітка.

 11. Вимоги промисловості до якості мінеральної сировини.

 12. Геологічні фактори, що визначають промислове значення корисної копалини.

 13. Задачі рудничної геології


Проблемні теми для обговорення

 1. Стадії розвідки корисних копалин на Україні

 2. Розвідка родовищ корисних копалин морського і океанічного дна

 3. Методи математичної статистики в розвідувальній справі


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №4

«КЛАСИФІКАЦІЯ І ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН»
Лекція 9. Якісна і кількісна характеристика родовищ корисних копалин – 2 год.

Важливими параметрами являються масштаб родовища, якість руди, географо-економічні, інженерно-геологічні, гірничо-технічні і гідрогеологічні умови його експлуатації, хімічний, мінералогічний склад руд і структурно-текстурної особливості. Однак кількісна і якісна оцінка запасів – тільки одна сторона геолого-економічної оцінки. Не менш важливо знати умови, способи і системи розробки родовищ, збагачення і переробки сировини.Рекомендована література: [1,50]
Практична робота 9. – 2 год. Експлуатаційна розвідка.

Основна задача експлуатаційної розвідки – максимально можливе уточнення даних попередніх стадій розвідки. В результаті досягається: • забезпечення найбільш повного і правильного вилучення корисних копалин із надр;

 • перевод запасів з низьких категорій в більш високі;

 • подальше розширення сировинної бази гірничого підприємства шляхом проведення розвідувальних робіт на флангах і глибоких гор.

Скласти проект експлуатаційної розвідки мідно-молібденових жил на горизонті 150 м. за основу прийняти план горизонту 100 м, а також розріз по шахті і похилій свердловині. Вияснити закономірність розподілу скритих рудних тіл і їх контури. Визначити ділянки, сприятливі для локалізації аналогічних тіл.

Рекомендована література: [6, 23, 50, 53]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): підземне геологічне картування і його задачі. Задачі підземного картування багато в чому співпадають з задачами геологічної документації з цією різницею, що документуються окремі точки або гірничі виробки, а при картуванні узагальнюються в межах горизонтів і всього родовища.

Рекомендована література:[50]

Лекція 10. Опробування рудних родовищ. Види і способи опробування – 2 год.

До головних задач опробування відносяться виявлення якості мінеральної сировини, хімічного і мінерального складу руд, технічних і технологічних властивостей, а також закономірностей просторового розміщення руд, особливостей внутрішньої будови і зональності. Виділяються чотири головних види опробування: хімічне, мінералого-петрографічне, технічне і технологічне. Для відбору проб використовуються декілька способів: штуфний, бороздовий, задирковий, валовий, шпуровий, точковий і вичерпування.Рекомендована література: [4, 32, 27,37,69,74]
Практична робота 10 - 2 год. Способи відбору проб в різних умовах на основі геологічної документації гірничих виробок і колонок бурових свердловин.

 1. Вибрати і обґрунтувати спосіб відбору проб;

 2. Визначити відстань між пробами;

 3. Нанести розташування проб;

 4. Визначити розміри проб і її вагу;

 5. Вибрати контрольний метод опробування.

Рекомендована література: [4, 6, 37]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): скласти схему обробки і скорочення проб з різними початковими параметрами (вага, крупність, різка ступінь нерівномірності розподілу корисного компоненту).

Рекомендована література: [4, 6, 27, 69]
Лекція 11. Геометризація (оконтурювання) родовищ корисних копалин – 2 год.

проведення контурів рудних тіл є однією з важливих операцій при підрахунку запасів. Оконтурювання – основа побудови моделі родовища і впливає на кількість і якість запасів корисних копалин.

За характером природних границь можна виділити дві групи родовищ і тіл корисних копалин: з рівномірним і нерівномірним корисного компоненту. При оконтурюванні рудних тіл розрізняють: а) нульовий контур, який характеризує повне закінчення або вклинювання тіла; б) промисловий контур відділяє промислові ділянки (частини) родовища від непромислових; в) сортовий контур розділяє різні сорти і типи руд.

За способом побудови контурів вони діляться на внутрішній контур інтерполяції і зовнішній контур обмеженої та необмеженої екстраполяції.Рекомендована література: [23, 45, 46, 32, 64, 65]
Практична робота 11 – 2 год. Визначення параметрів для підрахунку запасів. Вихідними даними для підрахунку запасів є потужність покладу, його площа розповсюдження, об'ємна маса руди, вміст корисного компоненту.

Рекомендована література: [31, 52, 59]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): ознайомитися і засвоїти основи і методи (емпіричні та аналітичні) виявлення і врахування уроганних проб.

Рекомендована література: [1, 27, 69]

Лекція 12. Основи класифікації запасів – 2 год.

За ступінню достовірність величин розвіданих запасів вони поділяються на ряд категорій запасів. Таке розділення запасів за ступінню їх достовірності, розвіданості і вивченості називається класифікація запасів. За ступінню вивченості виділяються запаси і прогнозні ресурси. Запаси за детальністю розвіданості поділяються на 4 категорії: А, В, С і С. Прогнозні ресурси оцінюються на основі геологічних передумов і за ступінню їх обґрунтованості поділяються на категорії Р, Р, Р. За економічним значенням запаси поділяються на балансові і позабалансові.Рекомендована література: [1, 50, 59]
Практична робота 12 – 2 год. Побудова геологічних розрізів родовищ за даними розвідувальних робіт.

Геологічні розрізи родовищ є основою для розшифровки геологічної будови родовища і для підрахунку запасів. Для побудови геологічного розрізу повинен бути підготовлений топографічний розріз, на схему наносять план земної поверхні, а також всі геологорозвідувальні виробки свердловини та інші матеріали геологічної документації. Після цього будується геологічний розріз шляхом інтерполяції даних між розвідувальними виробками, а також шляхом екстраполяції за їх межами.Рекомендована література: [1, 6]

Завдання для самостійної роботи (3 год.): ознайомитися з сучасною міжнародною класифікацією запасів (ООН, МАГАТЕ, РФ) і порівняти її з вітчизняним варіантом, який був прийнятий в 1997 році.

Рекомендована література:[1, 18, 33]

Лекція 13. Методи підрахунку запасів – 2 год.

Всі способи підрахунку запасів основані на двох головних принципах: 1)розповсюдження фактичних даних про параметри підрахунку, які отримані в окремо взятих відслоненнях. гірничих виробках і свердловинам, на прилеглі ділянки; 2) перетворення складних за формою тіл корисних копалин в рівновеликі їм за об’ємом прості тіла і закруглені об’єму, а отже запасів мінеральної сировини в межах останніх.

Відомо більше 20 методів підрахунку запасів. з яких найбільш часто використовуються наступний метод геологічних блоків, експлуатаційних блоків і геологічних розрізів, рідше середнього арифметичного, лінійний метод, і метод ізоліній.

Рекомендована література: [1, 31, 52, 59, 74]
Практична робота 13 – 2 год. Побудова геологічних по горизонтальних планів. Складання по горизонтальних геологічних планів виконуються за даними зарисовок забоїв, стінок гірничих виробок. На маркшейдерському плані відмічаються місце забоїв для яких є зарисовки. Умовними знаками наносять місце і потужність рудного тіла, відмічаються породи висячого і лежачого боку , простягання і кути падіння порід і тектонічних порушень.

Рекомендована література: [1, 6, 59]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): засвоїти методику документації керна бурових свердловин.

Рекомендована література: [1, 6, 50]
Лекція 14. Геолого-економічна оцінка родовищ – 2 год.

Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин – це визначення його промислової значимості в даний час і в конкретних географо-економічних умовах, тобто які технічні можливості і економічна доцільність видобування і переробки корисної копалини, що знаходиться в родовищі. Геолого-економічна оцінка проводиться на всіх стадіях розвідки родовища. Основними розвідувальними даними для розрахунків є запаси родовища , середній вміст корисних компонентів в рудах, умови залягання рудних тіл, втрати при видобуванні і величина розташування, вилучення металів при збагачені і металургійні переробці. Важливими вартісними показниками є продуктивність підприємства і термін експлуатації родовища.Рекомендована література: [26, 28, 40, 48, 72]
Практична робота 14 – 2 год. Підрахунки запасів методом геологічних блоків і середнього арифметичного за схематичними планами.

Рекомендована література: [1, 6]
Завдання для самостійної роботи(3 год.): ознайомитися з іншими способами підрахунку запасів( спосіб ближнього району, спосіб ізоліній, спосіб трикутників, спосіб чотирикутників та інші).

Рекомендована література: [52]
Лекція 15. Основи комп’ютерного моделювання родовищ – 2 год.

В геології за останні роки освоєно комп’ютерне тримірне моделювання родовищ корисних копалин (3Д – моделі). Головна мета тримірного моделювання – візуалізація геологічної структури родовища і підготовка 3Д – моделей рудних тіл до підрахунку запасів. Зараз всі кошти програм тримірного моделювання родовищ направлені на геостатистичні методи оцінки запасів.

В програмах об’ємного моделювання використовується тримірне ортогональне (декартова) система координат з вісями Х, Y і Z. Всі три координатні вісі взаємно перпендикулярні і проходять через одну загальну точку початку координат О і Є безкінечно довгими. Тримірна модель дозволяє уявити геологічну структуру родовища в любому напрямку, побудувати різні блок-діаграми в різних системах координат і в різних геометричних проекціях, що дозволяє отримати такі дані просторового розміщення всіх основних параметрів рудних тіл. Для тримірного моделювання використовують каркасні і блочні моделі.

Рекомендована література: [1, 38, 68]
Практична робота 15 – 2год. Підрахунок запасів методом ізогіпси для пластових родовищ з витриманою потужністю.

Задачу виконувати за схемою: 1. Побудувати літологічний розріз через ряд свердловин;

 2. На розрізі провести горизонтальні перерізи через 100м., починаючи від денної до пласта корисної копалини;

 3. Спроектувати пункти ізогіпси пласта на лінію розрізу і провести ізогіпси паралельно виходу пласта;

 4. Зробити потрібні заміри між ізогіпсами і знайти середню потужність пласта і об’ємну вагу корисної копалини, підрахувати запаси.

Рекомендована література: [6, 14, 53]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): ознайомитися з найпростішими елементами геометричних фігур – точки, лінії, площини, контури, просторові трикутники.

Рекомендована література: [1, 38, 68]
Лекція 16. Геостатистичні методи підрахунку запасів – 2 год.

Геостатичний метод підрахунку запасів має безумовну перевагу перед традиційними методами, що дає можливість оцінити надійність отриманих блоків. Він дозволяє відобразити в кожному блоці десятки параметрів руди, в тому числі і фінансово-економічні показники.

Геостатичний метод оснований на принципах блочної моделі будови рудного тіла або родовища. Блочні моделі можуть бути двох типів – факторні і субблочні. Основним методом є побудова різних типів варіограм різних параметрів, неоднорідності (потужність, вміст компоненту, відстань та інші). Варіограма - графік, який відображає мінливість досліджуваного просторового параметру (у вигляді дисперсії) і з збільшенням відстані. Основними параметрами варіограми є поріг і зона впливу. У варіограмах спостерігаються ефект самородків, ефект включень, хвильовий ефект, ефект пропорціональності. Варіограми повинні будуватися в однорідному блоці рудного тіла і одній основі (проби повинні бути однаково орієнтовані в просторі, мати однаковий об’єм, однакову довжину, повинні бути проаналізовані в одній лабораторії за однаковою методикою).

Рекомендована література: [1, 38, 68]
Практична робота № 16 – 1 год. Інтерполяція, задачі і методи інтерполяції.

Грідінг, Крічінг, крекінгова оцінка запасів.Рекомендована література: [1,38]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): засвоїти основні параметри гірничих виробок, методи їх геологічної документації, способи відбору проб, колонки бурових свердловин, геологічні розрізи і плани, які є основними вихідними даними для 3Д – програм.

Рекомендована література: [1, 38. 68]
Типове завдання для модульної контрольної роботи 4

 1. Достовірність, представництво і контроль опробування

 2. Мінімальний промисловий і бортовий вміст корисних компонентів

 3. Анізотропія родовищ і варіограми


Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 4

1. Поняття про якість корисної копалини

2. Основні положення і задачі опробування

3. Види і способи опробування

4. Обробка і скорочення проб

5. Достовірність і представництво проб

6. Контроль опробування і обробки проб й аналізів

7. Границі тіл корисних копалин

8. Види контурів корисних копалин

9. Способи оконтурювання родовищ і тіл корисних копалин

10. Ґрунтування родовищ для єдиних методів розвідки і підрахунку запасів

11. Класифікація запасів і ресурсів твердих корисних копалин на Україні

12. Міжнародна класифікація запасів і ресурсів

13. Визначення параметрів для підрахунку запасів

14. Способи підрахунку запасів

15. Попутні корисні копалини при підрахунку запасів ( перевідні коефіцієнти)

16. Точність підрахунку запасів

17. Основні задачі і принципи геолого-економічної оцінки родовищ

18. Вихідні дані і послідовність операцій при оцінці родовищ

19. Запаси корисних копалин і їх втрати (розубоження, вилучення при збагаченні і переробці)

20. Основи тримірного комп’ютерного моделювання родовищ

21. Порядок побудови 3Д – моделі

22.Типи варіограм і структурний аналіз

23. Геостатистичні методи підрахунку запасів


Проблемні теми для обговорення

1.Гріди, гріднінг, крічінг2. Блочні моделі рудних тіл
Контрольні питання до іспиту ( за весь курс)

 1. Задачі пошуково-розвідувальних робіт.

 2. Стадії пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.

 3. Методологічні основи теорії пошуків і розвідки.

 4. Системний підхід до вивчення надр.

 5. Методи і принципи вивчення надр.

 6. Економічні основи теорії пошуків і розвідки.

 7. Геолого-промислові типи родовищ.

 8. Геологічні основи теорії пошуків і розвідки.

 9. Стратиграфічні передумови пошуків родовищ.

 10. Літолого-фаціальні передумови пошуків.

 11. Структурно-тектонічні передумови пошуків.

 12. Мінералого-геохімічні передумови пошуків.

 13. Прямі пошукові ознаки.

 14. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки.

 15. Первинні ореоли і потоки розсіювання.

 16. Механічні ореоли і потоки розсіювання.

 17. Сольові ореоли.

 18. Навколо руднозмінені породи як пошукові ознаки.

 19. Принципи ландшафтного районування.

 20. Структурно-геологічне районування.

 21. Прогнозно-пошукова модель родовищ.

 22. Прогнозно-пошукові комплекси і принципи їх розробки.

 23. Класифікація методів пошуків корисних копалин.

 24. Стадії пошуків.

 25. Метод геологічної зйомки.

 26. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання.

 27. Пошуки на основі геохімічних ореолів розсіювання.

 28. Геофізичні методи пошуків.

 29. Річково-уламковий метод пошуків.

 30. Валунно-льодовиковий метод пошуків.

 31. Гідрохімічний метод пошуків.

 32. Метало метричний метод.

 33. Шліховий метод.

 34. Атмохімічний метод.

 35. Радіометричний метод.

 36. Біохімічний метод.

 37. Особливості пошуків рудних родовищ.

 38. Особливості пошуків родовищ неметалічних корисних копалин.

 39. Пошуки сліпих і похованих корисних копалин.

 40. Комплексність пошукових робіт.

 41. Методика загальних пошуків.

 42. Методика детальних пошуків.

 43. Методика пошуково-оцінювальних робіт.

 44. Оцінка результатів пошукових робіт.

 45. Обробка і інтерпретація первинного матеріалу при пошуках.

 46. Кількісний метод прогнозних ресурсів.

 47. Критерії і пошукові ознаки золотого зруденіння різних генетичних типів.

 48. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання.

 49. Структури родовищ корисних копалин.

 50. Мінливість (неоднорідність) родовищ і тіл корисних копалин, показники мінливості.

 51. Вміщуючи породи і їх роль в розвідці і оцінці родовищ корисних копалин.

 52. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт.

 53. Основні види розвідувальних засобів.

 54. Умови вибору засобів розвідки (загальноекономічні, гірничотехнічні, геологічні).

 55. принципи розвідки родовищ корисних копалин.

 56. Системи розвідки родовищ корисних копалин.

 57. Розташування гірничих виробок. Розвідувальна сітка.

 58. Вимоги промисловості до якості мінеральної сировини.

 59. Геологічні фактори, що визначають промислове значення корисної копалини.

 60. Задачі рудничної геології

 61. Поняття про якість корисної копалини

 62. Основні положення і задачі опробування

 63. Види і способи опробування

 64. Обробка і скорочення проб

 65. Достовірність і представництво проб

 66. Контроль опробування і обробки проб й аналізів

 67. Границі тіл корисних копалин

 68. Види контурів корисних копалин

 69. Способи оконтурювання родовищ і тіл корисних копалин

 70. Ґрунтування родовищ для єдиних методів розвідки і підрахунку запасів

 71. Класифікація запасів і ресурсів твердих корисних копалин на Україні

 72. Міжнародна класифікація запасів і ресурсів

 73. Визначення параметрів для підрахунку запасів

 74. Способи підрахунку запасів

 75. Попутні корисні копалини при підрахунку запасів ( перевідні коефіцієнти)

 76. Точність підрахунку запасів

 77. Основні задачі і принципи геолого-економічної оцінки родовищ

 78. Вихідні дані і послідовність операцій при оцінці родовищ

 79. Запаси корисних копалин і їх втрати (розубоження, вилучення при збагаченні і переробці)

 80. Основи тримірного комп’ютерного моделювання родовищ

 81. Порядок побудови 3Д – моделі

 82. Типи варіограм і структурний аналіз

 83. Геостатистичні методи підрахунку запасівЛітература:

 1. Авдонин В.В., Ручкин Г.В., Шаталин Н.Н и другие «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых – М.: Академпроект, 2007, 540с.

 2. Авдонин В.В., Бойцов В.Е., Григорьев В.М. и др. «Месторождения металлических полезных ископаемых. – М.: Академпроект, 2005,720с.

 3. Авдонин В.В., Шаталин Н.Н «Решение геолого-разведочных задач на ЭВМ , М.: Изд. МГУ, 1989, 144с.

 4. Альбов М.Н. « Опробования месторождений полезных ископаемых», М: Недра, 1875, 232с.

 5. Альбов М.Н., Бабошин А.М. «Рудничная геология», М.:Недра, 1973, 432с.

 6. Аристов В.В., Кренделев Ф.П., Крейтер Д.С. и др. «Руководство до практических записей по курсу поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».

 7. Аристов В.В. «Поиски твердых полезных ископаемых», м.: Недра, 1875, 255с.

 8. Борсуков В.Л., Григорян С.В., Овчинников Л. Н. «Геохимические методы поисков рудных месторождений» - М.: Недра, 1875.

 9. Белевцев Л. Н., Епатко Е.М., Веригин М.Н и др. «Железорудные месторождения докембрия Украины и их … оценка» К., Наукова думка,1981, 230с.

 10. Бурдэ А.И., Высоцкий А.А., Олейников И.И. и др. «Геологическая документация при геолого-сьемочных и поисковых работах», М.: Недра, 1984, 271с.

 11. Буряк В.А «Критерии поисков золотого оруденения метаморфогенно-гидротермального типа», //Советская геология, 1975, №10, с.35-49

 12. «Геологические критерии поисков россыпей», М.: Недра, 1981.

 13. «Геофизические методы поисков и разведки», под ред. Захарова В.П., М. Недра,1982.

 14. Гинзбург А.И. и др. «Минералогические исследования в практике геолого-разведочных работ» М.: Недра ,1985.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка