Програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація :Сторінка3/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Лекції 14. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання – 2год.

Приводиться детальна характеристика геолог-мінералогічних методів пошуків уламко-річкового (руслового), валунно-льодовикового, шліхового і його варіантів (протолочно-шліхового, мінералого-геохімічного) і метод мінералогічного картування.Рекомендована література: [1, 57].
Завдання для самостійної роботи (1год). Охарактеризувати суть кварцевометричного і піритового методів пошуків корисних копалин (особливо золоторудних).

Рекомендована література: [14, 40].
Лекції 15. Пошуки на основі вивчення геохімічних ореолів розсіювання – 2год.

Геохімічні методи пошуків основані на виявленні, оконтурюванні і оцінці ореолів елементів-індикаторів рудної мінералізації в корінних породах, пухких відкладах, природних водах, рослинах і газах. Проведена детальна характеристика літологічних, гідрохімічних, біохімічних і атмохімічних методів пошуків і умови їх застосування.Рекомендована література: [1, 8, 21, 29, 57].
Завдання для самостійної роботи (2год). Привести повний список шліхових мінералів з описанням їх морфологічних, фізичних і хімічних властивостей.

Рекомендована література: [1, 19, 49].

Лекції16. Геофізичні методи пошуків – 2год.

Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин основані на вивченні природних або штучних фізичних аномалій, в яких відображена різниця за фізичними властивостями гірських порід і руд. Приведена коротка характеристика магнітометричних, гравіметричних, ядерно-фізичних, електророзвідувальних і сейсморозвідувальних методів пошуків.Рекомендована література: [1, 13, 33, 50].
Завдання для самостійної роботи (1год). Охарактеризувати пошукові і пошуково-оцінювальні задачі, які вирішують за допомогою геофізичних досліджень свердловин.

Рекомендована література: [1, 13].
Лекції 17. Особливості пошуків різних груп корисних копалин – 2год.

Приведені особливості пошуків рудних і нерудних родовищ корисних копалин. Для металевих родовищ пошукові методи прив’язані до окремих видів сировини (залізо, хром, мідь, цинк, уран і т.д.).Рекомендована література: [7, 34, 53].
Завдання для самостійної роботи (2год). Охарактеризувати ртутнометричний метод пошуків і для пошуків яких родовищ він застосовується найбільш успішно.

Рекомендована література: [1, 23, 24, 50, 53].
Лекції 18. Пошуки сліпих, похованих і перекритих родовищ корисних копалин – 2год.

Сліпі родовища формувалися в закритих умовах, на глибині, в товщі корінних порід і ніколи не були розкриті ерозією. Поховані родовища формувалися на поверхні Землі (в океані) або були виведені на поверхні в процесі ерозії, а потім були поховані під потужні товщі четвертинних відкладів різного походження. Перекриті родовища були розкриті ерозією в минулі епохи і перекриті корінними породами іншого віку. Розглянуто комплекс геологічних, геохімічних і геофізичних методів за допомогою яких ведуться пошуки даних родовищ.Рекомендована література: [6, 7, 13, 50, 57].
Завдання для самостійної роботи (2год). Дати характеристику основних форм первинної геологічної документації, розглянути методи документації гірничих виробок.

Рекомендована література: [1, 10, 50].
Лекції 19. Комплексність пошукових робіт – 2год.

Комплексність пошукових робіт розглядається в двох аспектах:

- всі пошукові роботи, що виконується на любому етапі виявляти весь комплекс корисних копалин;

- при виконанні пошуків в певних геологічних умовах необхідно використовувати такий комплекс методів, який би забезпечив найбільший успіх і ефективність виконання поставленої задачі.

Детально розглядаються комплекси методів пошуків для різних корисних копалин.

Рекомендована література: [1, 24, 25, 50, 52, 53].
Завдання для самостійної роботи (1год). Розробити комплекс методів для пошуків різних промислових і генетичних типів залізних руд.

Рекомендована література: [1, 9, 50].
Лекції 20. Методика загальних пошуків - 2 год.

Загальні пошуки супроводжують регіональну зйомку масштабів 1:200000, 1:100000, 1:50000. Їх задача оконтурити перспективні площі для постановки детальних йому повних робіт масштабу 1:25000 (інколи 1:50000). В результаті складаються карти корисних копалин, виділяються рудні райони з оцінкою їх прогнозних ресурсів по категорії Р2. Виділяється наступна методика проведення загальних пошуків:

- по листова геологічна зйомка;

- групова геологічна зйомка;

- глибинна геологічна зйомка;

- додаткове вивчення території.Рекомендована література: [1, 6, 7, 50, 53].
Завдання для самостійної роботи (2год). Освоїти методику лабораторного дослідження шліхів і складання комплексів моно мінеральних і полі мінеральних шліхових проб.

Рекомендована література: [6, 19, 50].

Лекції 21. Методика детальних пошуків – 2год.

Детальні пошуки проводяться на тих перспективних пошуках, де встановлені сприятливі передумови і ознаки, в тому числі різні аномалії(геофізичні, геохімічні, мінералогічні і ін.). Масштаби детальних пошуків коливаються від 1:25000 (інколи 1:50000) до 1:10000 (інколи 1:5000).

Детальні пошуки вимагають комплексне геолого-мінералогічних, геофізичних, мінералого-геохімічних методів дослідження з проходкою пошукових свердловин і поверхневих гірничих виробок.

Рекомендована література: [1, 6, 7, 50, 53].
Завдання для самостійної роботи (1год). Освоїти геологічні передумови (фактори контролю) і пошукові ознаки для прогнозної оцінки території на конкретних приладах і геологічних картах.

Рекомендована література: [6, 34].

Лекції 22. Методика пошуково-оцінювальних робіт – 2 год.

Пошуково-оцінювальні роботи проводяться на виявлених рудо проявах корисних копалин. Для оконтурювання площі і виявлення геолого-структурних особливостей потенційного родовища проводиться геологічна зйомка і складається геологічна карта масштабу 1:25000 – 1:10000 для крупних і масштабу 1:5000 – 1:1000 для невеликих і складних родовищ. Геологічна зйомка супроводжується мінералого-геохімічними, петрографічними і геофізичними дослідженнями з виконанням гірничо-бурових робіт. За результатами оцінювальних робіт проводиться підготовка макету геологічної інформації на розвідку родовища.Рекомендована література: [1, 50].
Завдання для самостійної роботи (1год). Провести співставлення пошукової карти з відокремленням перспективних площ на заданій геологічній карті та результатів метало метричного опробування.

Рекомендована література: [6, 63].

Лекції 23. Оцінка результатів пошукових робіт – 2 год.

Показником результативності робіт на стадії загальних пошуків є виявлення і опробування потенціальних рудних полів і геолого-економічна оцінка їх прогнозних ресурсів категорії Р2. За результатами робіт на стадії детальних пошуків локалізуються перспективні площі, рудні поля, ділянки і об’єкти. На вивчених проявах корисних копалин визначаються прогнозні ресурси категорії Р1 , а також частково підраховуються запаси категорії С . Показником результативності оцінювальних робіт є попередня геолого-економічна оцінка родовища з підрахунком всіх або більшості запасів по категорії С2. Достовірність даних про геологічну будову, умови залягання і морфології рудних тіл підтверджується на ділянках деталізації з підрахунком запасів категорії С1 .Рекомендована література: [1, 50, 53].
Завдання для самостійної роботи (2год). Ознайомитися і засвоїти іоно-потенціометричний метод пошуків корисних копалин, які залягають в складних для пошуків обстановках.

Рекомендована література: [1, 8, 57].

Лекції 24. Обробка і інтерпретація первинних матеріалів при пошуках – 2год.

При пошуках і оцінці родовищ визначне значення мають первинне документація і інтерпретація отриманих первинних матеріалів, які розглядаються як єдиний комплекс або система геологічних спостережень. Ця система вивчення вимагає три тісно пов’язаних види робіт: 1) первинна документація відслонень, гірничих виробок і керну бурових свердловин; 2) занесення всіх даних в електронний банк; 3) геологічна інтерпретація отриманих спостережень, складання різного роду комплексів спеціалізованих карт і розрізів. Кожен з цих видів робіт характеризується своєю специфікою і вимагає спеціальних підходів.Рекомендована література: [1, 10].
Завдання для самостійної роботи (2год). Провести попередню оцінку родовища, окремі фрагменти якого виходять на поверхню в зоні окислення.

Рекомендована література: [6, 53].

Лекції 25. Геологічні критерії і пошукові ознаки золотого зруденіння на Україні – 1год.

На території України відомі золоторудні прояви і родовища трьох генетичних типів: магматогенно-гідротермального, вулканогенно-гідротермального і магматогенного в чорно сланцевих товщах. Кожний з цих типів характеризується певними геологічними критеріями і пошуковими ознаками, характерними тільки для даного генетичного типу.Рекомендована література: [11, 40, 44, 49].
Завдання для самостійної роботи (1год). Ознайомитися і засвоїти біогеохімічний, геоботанічний і торфометричний метод пошуків.

Рекомендована література: [29, 50, 53].

Типове завдання для модульної контрольної роботи № 2.

 1. Скласти схему стадійності пошукових робіт з кінцевими результатами.

 2. Визначити рівень ерозійного зрізу родовища за вертикальною геохімічною зональністю, мінеральним і типоморфними особливостями рудоутворюючих мінералів.

 3. Розглянути гідрогеохімічний і радіогідрогеологічний методи пошуків для певних видів корисних копалин і визначити в них місце гелієвого методу.


Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи № 2.

 1. Класифікація методів пошуків корисних копалин.

 2. Стадії пошуків.

 3. Метод геологічної зйомки.

 4. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання.

 5. Пошуки на основі геохімічних ореолів розсіювання.

 6. Геофізичні методи пошуків.

 7. Річково-уламковий метод пошуків.

 8. Валунно-льодовиковий метод пошуків.

 9. Гідрохімічний метод пошуків.

 10. Метало метричний метод.

 11. Шліховий метод.

 12. Атмохімічний метод.

 13. Радіометричний метод.

 14. Біохімічний метод.

 15. Особливості пошуків рудних родовищ.

 16. Особливості пошуків родовищ неметалічних корисних копалин.

 17. Пошуки сліпих і похованих корисних копалин.

 18. Комплексність пошукових робіт.

 19. Методика загальних пошуків.

 20. Методика детальних пошуків.

 21. Методика пошуково-оцінювальних робіт.

 22. Оцінка результатів пошукових робіт.

 23. Обробка і інтерпретація первинного матеріалу при пошуках.

 24. Кількісний метод прогнозних ресурсів.

 25. Критерії і пошукові ознаки золотого зруденіння різних генетичних типів.


Проблемні питання для обговорення.

  1. Космічні методи пошуків. Геологічне і пошукове дешифрування матеріалів різних космозйомок.

  2. Аерогеологічні і аерофізичні методи пошуків.

  3. Підводні методи пошуків з надводних і підводних кораблів.VIII семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1

«РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН»

Лекція 1. Родовища корисних копалин як об'єкт розвідки – 2 год.

Об’єктом геологорозвідувальних робіт є промислові родовища. До числа промислових родовищ відноситься такі скупчення корисних копалин , які за якістю і кількістю мінеральної сировини технічно можливо і економічно доцільно розробляти на даному рівні розвитку виробничих сил.

З багатьох особливостей родовищ, їх якості і параметрів, для родовищ найбільше значення мають форма тіл, структура родовища, мінливість покладів і родовища в цілому.

Рекомендована література: [1, 2, 23, 24, 25]
Практична робота 1 – 2 год. Пошуки родовищ корисних копалин за геологічними передумовами і пошуковими ознаками.

На основі аналізу схематичної геологічної карти і розрізів до неї необхідно вияснити: а) який вид корисної копалини і геолого-промисловий тип родовища можна виявити на даній території; б) визначити і оконтурити ділянки, в межах яких повинні бути проведені детальні пошукові роботи; в) визначити масштаб робіт і дати геологічне обґрунтування вибраної площі пошуків.Рекомендована робота: [5, 26, 34, 53]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): привести графічні варіанти форм тіл корисних копалин з різними елементами залягання і відповідне розміщення в них різних типів гірничорозвідувальних виробок.

Рекомендована література: [1, 58, 60]


Лекція 2. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт – 2 год.

Розвідка родовищ корисних копалин – це комплекс досліджень і робіт по визначенню промислового значення родовища. Головні задачі, які вирішуються в процесі розвідки наступні: • визначення форми і розмірів промислової частини для оцінки якості корисної копалини;

 • встановлення якісно-технологічної характеристики корисної копалини;

 • виявлення природних факторів, що визначають умови експлуатації: характер залягання потужність тіл, глибина залягання, фізико-механічні властивості руд і вміщуючи порід;

 • визначення відповідності всіх параметрів родовища сучасним геолого-економічним вимогам промисловості.

Стадії розвідки: попередня, детальна, експлуатаційна.

Рекомендована література [1, 25, 50, 53,70 ]
Практична робота 2 - 2 год. Пошуки родовищ корисних копалин геолого-мінералогічними методами.

На основі схематичної геологічної карти, де приведені ореоли і потоки механічного розсіювання уламків з рудними мінералами необхідно: • оконтурити ореол (потік) розсіювання корисних мінералів чи мінералів супутників;

 • визначити вірогідне місцезнаходження тіла корисної копалини;

 • скласти графічний проект розкриття рудних тіл на площі і на розрізі;


Завдання для самостійної роботи (3 год.): розглянути, засвоїти і дати характеристику всім відкритим і підземним гірничим виробкам і проаналізувати інженерно-геологічні умови їх проходження.

Рекомендована література: [36, 67]
Лекція 3. Технічні засоби розвідки - 2 год.

Основний об’єм розвідувальної інформації геологи отримають, використовуючи два види технічних засобів – гірничі виробки і бурові свердловини. Вони характеризуються різною інформативністю і різними економічними показниками. До числа технічних засобів відносять також і геофізичні методи. Вибір технічних засобів для кожного конкретного родовища проводиться з урахуванням загальноекономічних, гірничотехнічних і геологічних факторів.

Виходячи з аналізу геологічних умов, В.І. Смирновим було сформульоване наступне правило для вибору гірничих чи бурових робіт при розвідці: чим складніша і мінливіша форма рудного тіла, чим менші його розміри, нижче коефіцієнт рудоносності і вища ступінь нерівномірності розподілу корисного компоненту в руді, тим більшого значення набирають гірничі і меншого - бурові роботи при розвідці родовищ.

Рекомендована література: [1, 58, 60]
Практична робота 3. – 2 год. Шліхові пошуки і методика складання шліхових карт.

На основі журналу мінералогічного складу шліхових проб виділити корисні мінерали і мінерали-супутники, скласти шліхову карту і визначити райони детальних пошуків корінних і розсипних. Скласти проект розкриття рудних тіл і тип гірничих виробок.Рекомендована література: [1, 6, 19]
Завдання для самостійної роботи( 3 год.): оволодіння методикою, змістом і основними формами геологічної документації гірничих виробок і бурових свердловин.

Рекомендована література: [1, 10, 50]
Лекція 4. Методи і системи розвідки – 2 год.

Методика розвідки включає в себе сукупність трьох основних прийомів дослідження надр: 1)утворення упорядкованих систем штучних відслонень за допомогою розвідувальних гірничих виробок і бурових свердловин; 2) проведення геологічних мінералого-геохімічних виробок і свердловин; 3) геологічну, гірничопромислову і економічну оцінку розвіданих об’єктів.

Сукупність розвідувальних розрізів в просторі утворює розвідувальну систему.

Існує три групи систем розвідки: гірнича, бурова і комбінована гірничо-бурова , серед яких виділяється тридцять основних систем в залежності від типу і комбінації гірничих виробок.Рекомендована література: [1, 23, 24, 25]
Практична робота 4 – 2 год. Геохімічні методи пошуків.

На основі даних площинної метало метричної зйомки побудувати карту ізогіпси концентрацій рудних елементів і на їх аналізі вирішити питання про можливе місцезнаходження і характер тіл корисних копалин.Рекомендована література: [6, 8, 63]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): визначити геологічні і ландшафтно-географічні умови вибору системи розвідки.

Рекомендована література: [1,50 ]
Лекція 5. Принципи розвідки – 2 год.

Не дивлячись на велику різноманітність родовищ корисних копалин в основу їх розвідки покладені чотири основних принципи: послідовних приближень, повноти досліджень, рівної достовірності і найменших затрат часу і грошей. З принципом послідовних приближень тісно пов'язаний інший, практично самостійний принцип геологічного прогнозу і його перевірки.Рекомендована література: [1, 22, 24]
Практична робота 5 – 2 год. Оцінка родовищ за їх виходами на поверхню.

Основою для вирішення поставлених в роботі, задач є класифікація рудних мінералів за їх стійкістю в зоні окиснення ( за В.І. Смирновим). На основі мінерального складу зони окиснення визначити можливий мінеральний склад первинних руд, генетичний і промисловий тип родовища, а також виділити ділянки для проведення розвідувальних робіт.Рекомендована література: [6, 58. 60].
Завдання для самостійної роботи (3год.): охарактеризувати типи родовищ корисних копалин, для яких можна використати подібну методику і системи розвідки.

Рекомендована літератури: [6, 25, 60]

Лекція 6. Вимоги промисловості до мінеральної сировини (кондиції )- 2 год.

Кондиції – це сукупність вимог до якості сировини в надрах і гірничотехнічним умовам експлуатації, встановлених у вигляді конкретних значень деяких граничних показників; вони слугують для розділення запасів в надрах на промислову і непромислову, балансову і позабалансову частини. Виділяються розвідувальні і експлуатаційні, Розвідувальні в свою чергу поділяються на тимчасові і постійні.

Розробка кондиції здійснюється шляхом спеціального документу – технічно-економічного обґрунтування кондиції (ГЕО).

Рекомендована література:[6,50]


Практична робота 6. – 2 год. Пошуки скритих родовищ.

Скритими родовищами називаються родовища. Які не мають безпосереднього виходу на сучасну денну поверхню. Скриті родовища або тіла корисних копалин поділяються на поховані, перекриті і сліпі .Пошуки скритих родовищ обґрунтовується тими геологічними передумовами і ознаками, які отримані шляхом узагальнення матеріалів вивчення відкритих родовищ, а також геофізичними і геохімічними методами з проведенням гірничо-бурових робіт. Загальна умова роботи: на основі складу геологічної будови і геофізичних даних або даних гідрогеохімічного опробування (даних газової зйомки) дати характеристику можливого складу. Генетичного типу і масштабу родовища (рудних тіл) і визначити орієнтовану глибину і залягання .Рекомендовано література: [6, 50]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): засвоїти методику визначення мінімального промислового вмісту корисного компоненту в рудах.

Рекомендована література: [1, 50]
Лекція 7. Мінливість геолого-промислових параметрів родовищ – 2 год.

Одною з характерних властивостей покладів і родовищ корисних копалин (неоднорідність), форма і розміри, характер залягання, мінеральний і хімічний склад, текстурно-структурні особливості, об'ємна маса та інші параметри змінюються в різних частинах одного й того ж самого покладу. Вияснення природної неоднорідності тіл корисних копалин є однією з важливих задач розвідки.

При характеристиці мінливості розрізняють дві її сторони: характер та інтенсивність. Під характером мінливості розуміють її направленість, закономірність або випадковість. Ступінь мінливості (інтенсивність) визначається розмахом коливань проаналізованих.

Рекомендована література: [1,23,50]
Практична робота 7. – 2 год. Попередня розвідка родовищ корисних копалин.

Попередня розвідка слідує за пошуково-оцінювальною стадією і має на меті отримати достовірну інформацію про промислове значення родовища . На цій стадії визначається загальна схема геологічної будови родовища, виконується детальне геологічне керування. За результатами попередньої розвідки складається техніко-економічний доклад.

За даними схематичної геологічної карти необхідно:


 • дати обґрунтований висновок про промислове і генетичний тип родовища;

 • привести основні вимоги промисловості до даного виду корисної копалини;

 • вибрати ділянку для попередньої розвідки, обґрунтувати методику і об’єм роботи;

 • обґрунтувати постановку детальних геологорозвідувальних, мінералого-геохімічних і геофізичних робіт, визначити масштаб, методику і об’єм цих робіт.

Рекомендована література: [6,50]
Завдання для самостійної роботи (3 год.): ознайомитися і засвоїти статистичні методи вивчення мінливості (неоднорідності) родовищ.

Рекомендована література: [1,50]
Лекція 8. Розташування гірничих виробок. Розвідувальна сітка. Експлуатаційна розвідка – 2 год.

Існує два основних способи закономірного розташування гірничих виробок: по сітці і по лініях. Розвідувальні сітки визначають розташування виробок по лініях, які взаємно перехрещуються; при цьому розрізняють квадратні, прямокутні і ромбічні сітки. При розвідці лініями виробки і свердловини розташовуються по прямих напрямках, що орієнтовані впоперек рудного тіла. Одним з важливих параметрів є густина розвідувальної сітки, яка визначається відстанями між точками спостереження або розміром розвідувальної коміркі.

Супроводжує розробку родовища, уточнює деталі геологічної будови окремих ділянок, які необхідні для правильної експлуатації. Крім цього, задачею експлуатаційної розвідки є розширення сировинної бази діючого підприємства шляхом розширення фронту розвідувальних робіт як на флангах, так і на глибинних частинах родовища. Для цього одночасно з організацією будівництвом гірничого підприємства утворюється геологічна служба, яка вирішує всі задачі рудничної геології.

Рекомендована література: [1,24, 38, 50, 53]

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка