Програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація :Сторінка2/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   51

2

3

4

5

6

18.

Пошуки сліпих і похованих родовищ корисних копалин

2
3

-

19.

Комплекси пошукових робіт

2
2

-

20.

Методика загальних пошуків

2
2

-

21.

Методика детальних пошуків

2
2

-

22.

Методика пошуково-оцінюваних робіт

2
3

-

23.

Оцінка результатів пошукових робіт

2
2

-

24.

Обробка та інтерпретація первинного матеріалу при пошуках

2
3

-

25.

Критерії і ознаки пошуків золотого зруденіння різних генетичних типів на Україні

1
2

-

Модульна контрольна робота 2

1*


Контрольна модульна робота 2

Методи пошуків родовищ корисних копалин15

Всього

28

21

32
Всього за VII семестр

54

41

54


VIII семестр

Змістовий модуль №3

Розвідка родовищ корисних копалин

1

Родовища корисних копалин як об’єктів розвідки

2

2

4
2

Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт

2

2

3
3

Технічні засоби розвідки

2

2

4
4

Методи і системи розвідки

2

2

3
5

Принципи розвідки

2

2

4
6

Вимоги промисловості до мінеральної сировини (кондиції)

2

2

4
7

Мінливість геолого-промислових параметрів родовищ

2

2

4
8

Розташування гірничих виробок. Розвідувальна сітка

Експлуатаційна розвідка

(руднична геологія)


2

1

4Модульна контрольна робота 3
1Контрольна модульна робота 3

Розвідка родовищ корисних копалин30


Всього

16

16

30Змістовий модуль №4

Класифікація і підрахунок запасів корисних копалин

9

Якісна характеристика корисних копалин

2

2

4
10

Опробування рудних родовищ

2

2

4
1

2

3

4

5

6

11

Геометризація оконтурювання родовищ корисних копалин

2

2

4
12

Основи класифікації запасів

2

2

4
13

Методи підрахування запасів

2

2

4
14

Геолого-економічна оцінка родовищ

2

2

4
15

Основи комп’ютерного моделювання родовищ

2

2

4
16

Геостатистичні методи підрахунків запасів

2

1

4
Модульна контрольна робота 4
1Контрольна модульна робота №4

Класифікація і підрахунок запасів родовищ корисних копалин


Всього

16

16

32
Всього за VIII семестр

32

32

51
Всього за VII-VIII семестр

68

32

116Загальних обсяг - 234 год.

В тому числі:

Лекції – 68 год.

Практичні – 32 год.

Самостійна робота - 116ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1.
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОШУКІВ І РОЗВІДКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН»
Лекція 1. Вступ, предмет, об’єкт, задачі, методи і методика вчення про пошуки і розвідку родовищ корисних копалин. – 2 год

Розглядаються предмет, об’єкт і задачі пошуково-розвідувальних робіт і їх місце в розвитку продуктивних сил країни. Задача пошуків – виявлення промислових родовищ корисних копалин. Задача розвідки – встановлення основних геолого-промислових параметрів родовища. Предмет – промислові родовища корисних копалин. Методи – метод глибинного аналізу, графічні, математичні, експериментальні.Рекомендована література : [1, 24, 50, 53]
Завдання для самостійної роботи (1 год). Студенти повинні розглянути і засвоїти історичні аспекти становлення вітчизняної дисципліни „ Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин” декількома поколіннями видатних геологів (В.М. Крейтер, В.І. Смірнов, Я.М. Білявцев, А.А. Янчешн, М.П. Семененко та ін.) і ознайомитись з їхніми працями.

Рекомендована література : [25, 50, 75]

Лекція 2. Стадійність проведення пошуково-розвідувальних робіт – 2 год.

Характеризується принцип послідовного приближення стадійного виконання геологічних і пошуково-розвідувальних робіт від дрібномасштабних до крупно масштабних: геологічне вивчення території, загальні пошуки, детальні пошуки, пошуково-оцінювальні роботи, розвідка, експлуатаційна розвідка (рудна геологія).Рекомендована література: [1, 50,53, 48]
Завдання на самостійну роботу (2год): детально ознайомитись зі стадіями пошуків, масштабами робіт, густиною пошукових сіток і результатами робіт на певній стадії.

Рекомендована література: [1, 7, 23, 34]

Лекція 3. Методологічні основи теорії пошуків і розвідки родовищ корисних копалин – 2год.

Розглядаються методологія і принципи вивчення земних надр. В першу чергу це системний перехід, згідно з яким всі формування земної кори ( в тому числі і корисних копалин) являють собою ієрархії різних структурних рівнів організації речовини. Принципи вивчення – послідовних приближень, повноти досліджень. Рівної достовірності і найменших затрат.Рекомендована література: [1,24,22, 66]
Завдання для самостійної роботи (2год). На основі системного аналізу побудувати у вигляді таблиці різномасштабні структурні рівні організації в природі рудної і нерудної сировини.

Рекомендована література: [24,22.69,70]

Лекція 4. Економічні основи теорії пошуків і розвідки родовищ – 2год.

Наводяться основні геолого-промислові параметри, які характеризують економічну цінність родовища, кількість і якість корисної копалини, масштаби і умови залягання, мінливість покладів, інженерно-геологічні умови розробки, геолого-промисловий тип родовища.Рекомендована література: [1,25,34,50,53]

Завдання для самостійної роботи (2год). Згрупувати родовища чорних, кольорових і благородних металів (залізо, марганець, титан, свинець, цинк, мідь, нікель, хром, золото, срібло, вольфрам, олово, молібден) за кількістю запасів і якістю руд.

Рекомендована література: [31, 40, 62, 75]
Лекція 5. Геолого-промислові типи родовищ корисних копалин – 2год.

Дається визначення геолого-промислових типів родовищ корисних копалин (по В.І. Смирнову і В.М. Крейтеру) і їх типізація по геолого-структурних елементах земної кори ( геосинкліналі, платформи, області тектономагматичної активізації).Рекомендована література: [20, 24,56]
Завдання для самостійної роботи (2год). Дати коротку характеристику геолого-промислових типів руд чорних і кольорових металів та відзначити ступінь їх розповсюдження на Україні.

Рекомендована література: [1,2,15,16,41,45,54,60]

Лекція 6. Геологічні основи теорії пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. Геологічні передумови пошуків – 4 год.

Розглядаються геологічні закономірності, що контролюють утворення і розташування родовищ корисних копалин, які і складають основу геологічних передумов. Виділяється літолого-фаціальні, стратиграфічні, магматичні, структурно-тектонічні, геохімічні фактори контролю.Рекомендована література: [1,50,53].
Завдання для самостійної роботи (2год). Навести коротку характеристику геолого-промислових типів руд рідких, розсіяних, благородних і радіоактивних металів і їх розповсюдження на Україні.

Рекомендована література: [1,2,16,20, 41, 56]
Лекція 7. Прямі пошукові ознаки – 2год.

Розглядають прямі пошукові ознаки, які безпосередньо вказують на можливість виявлення родовищ корисних копалин, виходи корисної копалини, ореоли і потоки розсіювання речовини корисної копалини, особливі фізичні властивості корисної копалини, сліди древніх гірничих робіт.Рекомендована література: [25, 50, 53].
Завдання для самостійної роботи (2год). Надати коротку характеристику геолого-промислових типів родовищ неметалічних корисних копалин: хімічна, агрономічна, індустріальна сировина і будівельні матеріали.

Рекомендована література: [1, 13,20, 45,54].

Лекція 8. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки – 2 год.

Приводиться характеристика другорядних пошукових ознак, що опосередковано свідчать про можливість виявлення родовищ. Це навколорудні змінені породи, різні фізичні властивості корисних копалин і вміщуючи порід, чисельні мінерали, геоморфологічні, гідрологічні і біохімічні ознаки.Рекомендована література: [24, 25, 50, 53].
Завдання для самостійної роботи (2год). Провести детальну характеристику різних генетичних типів рудних метасоматитів (скарни, грейзени, березити, лиственіти, аргілізити, вторинні кварцити, пропіліти) і їх зв’язок з певними родовищами корисних копалин.

Рекомендована література: [50, 60, 73].

Лекції 9. Первинні і вторинні ореоли і потоки розсіювання – 2год.

Розглядаються геохімічні, механічні і сольові ореоли і потоки розсіювання рудної речовини, їх генетичні типи, будова і їх значення для вибору ефективних методів пошуків.Рекомендована література: [8, 19, 21, 49, 57,63].
Завдання для самостійної роботи (1год). Привести вертикальний ряд геохімічної зональності елементів в первинних ореолах розсіювання на поліметалічних, золоторудних, мідно-молібденових, сурм’яно-ртутних родовищах.

Рекомендована література: [8, 50,57, 63].

Лекції 10. Прогнозно-пошукові комплекси – 2год.

Дається характеристика прогнозно-пошуковим комплексам цілому спектру геохімічних, мінералогічних, геологічних, геофізичних параметрів, що дозволяють вибрати найбільш раціональний комплекс пошукових методів і раціональні варіанти проведення пошуково-розвідувальних робіт.Рекомендована література: [1].
Завдання для самостійної роботи: побудувати прогнозно-пошукову модель золото-сульфідного родовища магматогенного типу в чорно сланцевих товщах, використовуючи структурно-морфологічні, літолого-фаціальні і мінералого-геохімічні критерії.

Рекомендована література: [1, 16, 41].


Лекції 11. Структурно-геологічні і ландшафтно-географічні умови ведення пошуків.

Характеризуються ландшафтно-географічні умови територій пошуків (рельєф, клімат, характер поверхневих і підземних вод), і особливості відкритості територій (склад і потужність пухких відкладів).Рекомендована література: [1, 33, 50].
Завдання для самостійної роботи (2год). Дати характеристику території України відносно природних і геолого-структурних умов проведення геолого-пошукових робіт.

Рекомендована література: [42, 47].

Типове завдання до модульної контрольної роботи №1.

 1. Охарактеризувати стадійність проведення геологічних і пошуково-розвідувальних робіт, яка прийнята на сьогоднішній день на Україні.

 2. Дати теоретичне обґрунтування основним факторам контролю формування і розташування родовищ корисних копалин.

 3. Навести основні засади розробки прогнозно-пошукових моделей родовищ і прогнозно-пошукових комплеків.


Контрольні питання і завдання до модульної контрольної роботи №1.

 1. Задачі пошуково-розвідувальних робіт.

 2. Стадії пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.

 3. Методологічні основи теорії пошуків і розвідки.

 4. Системний підхід до вивчення надр.

 5. Методи і принципи вивчення надр.

 6. Економічні основи теорії пошуків і розвідки.

 7. Геолого-промислові типи родовищ.

 8. Геологічні основи теорії пошуків і розвідки.

 9. Стратиграфічні передумови пошуків родовищ.

 10. Літолого-фаціальні передумови пошуків.

 11. Структурно-тектонічні передумови пошуків.

 12. Мінералого-геохімічні передумови пошуків.

 13. Прямі пошукові ознаки.

 14. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки.

 15. Первинні ореоли і потоки розсіювання.

 16. Механічні ореоли і потоки розсіювання.

 17. Сольові ореоли.

 18. Навколорудно змінені породи як пошукові ознаки.

 19. Принципи ландшафтного районування.

 20. Структурно-геологічне районування.

 21. Прогнозно-пошукова модель родовищ.

 22. Прогнозно-пошукові комплекси і принципи їх розробки.


Проблемні теми для обговорення.

 1. Карти прогнозу. Типоморфні особливості мінералів зони окислення як пошукова ознака.

 2. Морфогенетичні типи родовищ корисних копалин і їх вплив на пошукові ознаки.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2.

«МЕТОДИ ПОШУКІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН»
Лекції 12. Стадії і методи пошуків родовищ корисних копалин – 2год.

Приводиться загальна характеристика загальних і детальних пошуків і пошуково-оцінювальних робіт, а також класифікація пошукових методів за схемою дистанційні, наземні і підводні. Основна увага приділяється підземним методам – геологічним, геолого-мінералогічним, геохімічним і геофізичним.Рекомендована література: [1, 7, 34. 50, 53].
Завдання для самостійної роботи (1год). З’ясувати чи відносяться гірничо-бурові роботи до пошукових методів чи являються технічними засобами при виконанні пошукових робіт.

Рекомендована література: [1, 24, 25, 50, 53].
Лекції 13. Метод геологічної зйомки – 2 год.

Геологічні карти служать основою для проведення пошуків різними методами, крім цього геологічна зйомка має самостійне значення як один з методів пошуків. Приводяться особливості геологічної зйомки, які виконуються з метою пошуків корисних копалин, їх спеціалізація, масштаби і кондиційність.Рекомендована література: [1, 50].
Завдання для самостійної роботи: ознайомитися з дистанційними методами (космічні і аерометоди) при пошуках родовищ корисних копалин при геологічній зйомці.

Рекомендована література: [1, 50].
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка