Програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація :Сторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультетКафедра геології родовищ корисних копалин

Укладач : доц. Курило М.В.

ПОШУКИ І РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів IV курсу геологічного факультету

за напрямом підготовки 6.040103 – «Геологія» (спеціалізація : «геологія»)
Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №____

від «___ »____________ 200__

Зав. кафедри
_______________проф. Михайлов В.А.
Декан геологічного факультету
_______________ проф. Вижва С.А.

КИЇВ - 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».

Укладач: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Курило Михайло Васильович

Лектор(и): кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Курило Михайло Васильович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

___________________________ Підпис голови НМК факультетуВступ

Дисципліна «Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин» є варіативною дисципліною, що викладається на IV курсі в VII і VIII семестрі в обсязі 214 годин, з них лекцій – 88 год., практичних – 34 год., самостійна робота – 92 год.

Метою курсу «Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин» є формування у студентів знань геологічних основ пошуків і розвідки, пошукових передумов і ознак, методів пошуків, розвідки, опробування, підрахунку запасів та оцінки родовищ корисних копалин. Студенти повинні опанувати основними пошуковими засобами і методами проведення пошуково-розвідувальних робіт. Принципами прогнозної оцінки територій і родовищ.

До завдань курсу належить розгляд загальних даних про геологічні закономірності, що контролюють розміщення родовищ корисних копалин в земній корі, вибір ефективних пошукових методів і їх застосування у відповідності з пошуковими методами і природними умовами району пошуків, визначення промислової оцінки родовищ за допомогою різних методів розвідки, опробування і підрахунку запасів.

Предметом вивчення є надра Землі і промислові родовища корисних копалин. Курс забезпечує знання щодо геологічних, економічних і методологічних основ теорії пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. Наводяться дані про геолого-промислові типи родовищ. Геологічні передумови і пошукові ознаки, методи пошуків, їх компенсування, умови ведення і оцінка пошукових робіт. Надається характеристика технічних засобів, принципів і методів розвідки і геолого-економічної оцінки родовищ. Розглядаються види і методики опробування рудних родовищ, вимоги промисловості до мінеральної сировини. Основи класифікації і методи підрахунки запасів корисних копалин. В загальній частині наводяться основи геологічної документації гірничих виробок і комп’ютерного трьохмірного моделювання геологічної будови родовищ ( 3D-моделі).

Протягом курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь: • Володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу «Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин», що передбачений навчальним планом;

 • Знати геолого-промислові типи родовищ корисних копалин;

 • Знати геологічні передумови (фактори контролю) розміщення родовищ;

 • Вивчити пошукові ознаки родовищ в різних умовах;

 • Вміти розробити і застосувати комплекс пошукових методів для даного регіону;

 • Дати обґрунтовану оцінку промислових перспектив родовищ за даними пошукових робіт і своєчасно відбракувати непромислові об’єкти;

 • Зробити науковий прогноз мінливості геолого-промислових контурів родовища;

 • Розробити раціональну систему розвідки і опробування родовища і відповідності з мінливістю геологічних пошуків;

 • Знати онови класифікації і методи підрахунку запасів корисних копалин;

 • Ознайомитися з основами трьохвимірного комп’ютерного моделювання геологічної будови родовища;

 • Дати геолого-економічну оцінку родовищу, визначити продуктивність підприємства і термін експлуатації родовища.

Курс «Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин» займає базове місце в структурно-логічній схемі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр геології», оскільки формує у студентів знання про геологічні умови. Методи пошуків, розвідки і економічної оцінки родовищ корисних копалин. Знайомство з дисципліною проводиться заключному етапі навчання студентів і базується на знанні основних геологічних, геохімічних та геофізичних дисциплін, які розкривають закономірності у накопиченні і розподілі опанування методичних прийомів при пошуках і розвідці необхідні знання з хімії, фізики, математичної статистики.

Для студентів спеціалізації «Геологія» на спеціальний розгляд виносяться наступні теми, що поглиблюють та систематизують знання щодо певних особливостей пошуків і розвідки: «Карти прогнозу», «Особливості пошуків родовищ неметалевих корисних копалин». «Особливості пошуків рудних родовищ», «Пошуки сліпих і похованих родовищ», «Рудна геологія», «Підземне геологічне картування», «Геостатичні методи підрахунку запасів».

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою роботою системою та передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт протягом VII семестру і заміну в кінці семестру, а також 2 модульних контрольних робіт протягом VIII семестру та іспиту в кінці семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними і самостійними роботами (VII семестр) і двома модульними контрольними. Практичними і самостійними роботами (VIII семестр). Для отримання оцінки «зараховано» (VII семестр) або «задовільно» (VIII семестр) необхідно набрати не менше 60 балів. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «не зараховано» або «незадовільно».

За результатами двох семестрів студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з чотирьох модулів за наступною формулою.


VII-VIII семестр


Контроль

Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3

(ЗМ3)Змістовий модуль 4

(ЗМ4)Іспит

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти, в %

15%

К1=0,1515%

К2=0,1515%

К2=0,1515%

К2=0,1540% Кекзамен=0,40

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

100

100


Оцінка (бали)

15

15

15

15

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за один семестр ( зважена ) :ПО=ЗМ1 х К1 + ЗМ2 х К2 + ЗМ3 х К3 + ЗМ4 х К4 +КПМ х К,іспит
При простому розрахунку отримуємо:


Контроль

Змістовий модуль1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3

(ЗМ3)Змістовий модуль 4

(ЗМ4)Іспит

Разом (підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

15

15

15

15

40

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1 – 34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35 – 59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання

60 – 64 – «задовільно» («достатньо»)

65 – 74 – «задовільно»

75 – 84 – «добре»

85 – 89 – «добре» («дуже добре»)

90 – 100 – «відмінно».
Шкала відповідності:За 100-бальною

шкалою


Оцінка за національною шкалою

іспит

90-100

5

відмінно

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

1-34


VII Семестр

Модульна контрольна робота 1 – 15 балів

Письмова контрольна робота – 10 балів

Самостійна робота – 5 балів
Модульна контрольна робота 2 – 15 балів

Письмова контрольна робота – 10 балів

Самостійна робота – 5 балів
VIIІ Семестр

Модульна контрольна робота 1 – 15 балів

Письмова контрольна робота – 10 балів

Самостійна робота – 5 балів
Модульна контрольна робота 2 – 15 балів

Письмова контрольна робота – 10 балів

Самостійна робота – 5 балів
Підсумковий контроль у формі іспиту виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру. Кількість балі, що виноситься на іспит – 40.
VII Семестр

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи пошуків і розвідки. Пошуки родовищ корисних копалин.

Максимальна кількість балів – 15.

Термін – 6й тиждень.


Змістовий модуль 2. Методи пошуків родовищ корисних копалин.

Максимальна кількість балів – 15.

Термін – 12й тиждень.

Підсумковий контроль (залік).


Студент повинен:

 • Володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу «пошуки і розвідка родовищ корисних копалин», що передбачений навчальною програмою дисципліни;

 • Знати геолого-промислові типи родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;

 • Знати стадійність виконання пошуково-розвідувальних робіт;

 • Вивчити методологічні і економічні основи теорії пошуків родовищ корисних копалин;

 • Засвоїти основні геологічні передумови пошуків, що пояснюють розподіл корисних копалин і направляють їх пошуки;

 • Оволодіти знаннями про прямі і другорядні пошукові ознаки, як основу для вибору методів пошуків.


VIIІ Семестр

Змістовний модуль 1: Розвідка родовищ корисних копалин.

Максимальна кількість балів – 15балів

Термін 6й тиждень


Змістовний модуль 2: Класифікація і підрахунок запасів родовищ корисних копалин.

Максимальна кількість балів – 15 балів

Термін 12й тиждень

Підсумковий контроль (іспит)


Студент повинен:

 • володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу;

 • знати задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт;

 • оволодіти знаннями про технічні засоби розвідки;

 • знати принципи і методи розвідки;

 • ознайомитися з системами розвідки;

 • оволодіти основами теорії опробування родовищ і обробки проб;

 • вміти просліджувати і оконтурювати площі і об’єм родовищ;

 • знати основи класифікації родовищ корисних копалин

 • вміти підраховувати запаси родовищ різними методами;

 • оволодіти основами тримірного комп’ютерного моделювання родовищ;

 • дати геолог-економічну оцінку родовищ.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ.

VII семестр


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Лабораторні

Самостійні

Інші форми контролю

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль №1

Теоретичні основи пошуків і розвідки

1.

Вступ,предмет, об’єкт, задачі, методи і методика вчення про пошуки і розвідку

2
22.

Стадійність проведення пошуково-розвідувальних робіт

2
23.

Методологічні основи пошуків і розвідки

2
2

-

4.

Економічні основи пошуків і розвідки

2
2

-

5.

Геолого-промислові типи родовищ корисних копалин

2
2

-

6.

Геологічні основи пошуків і розвідки

4
2

-

7.

Прямі пошукові ознаки

2
2

-

1

2

3

4

5

6

8.

Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки

2
2

-

9.

Первинні і вторинні ореоли і потоки розсіювання

2
2

-

10.

Прогнозно-пошукові комплекси

2
2

-

11.

Структурно-геологічні і ландшафтно-географічні умови ведення пошуків

3
2

-

Контрольна модульна робота 1

1*

-

-

-

Контрольна робота № 1

Теоретичні основи пошуків і розвідки15

Всього

26

20

22
Змістовий модуль 2

Методи пошуків родовищ корисних копалин

12.

Стадії і методи пошуків

2
2

-

13.

Метод геологічної зйомки

2
2

-

14.

Пошуки на основі ореолів і потоків розсіювання

2
2

-

15.

Пошуки на основі вивчення геохімічних ореолів розсіювання

2
2

-

16.

Геофізичні методи пошуків

2
2

-

17.

Особливості пошуків різних груп корисних копалин

2
3

-
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка