Програма для студентів геологічного факультету ЗатвердженоСторінка3/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4
Лекція 7. Філософія марксизму
 1. Виникнення і розвиток марксистської філософії.

 2. Гуманістичні тенденції у філософії К.Маркса та Ф.Енгельса.

 3. Марксистське вчення про практику та істину.

 4. Шляхи розвитку марксизму у колишній радянській філософії (Г.В.Плеханов, В.І.Ленін, Й.В.Сталін).

 5. Марксистсько-ленінська філософія сьогодні: проблеми та перспективи.

 6. Багатоманітність концепцій всередині зарубіжної марксистської філософії.


Семінар 7. Марксизм як філософська концепція

1. Філософське вчення К.Маркса:

а) К.Маркс і філософія Гегеля;

б) гуманістичні ідеї в філософії K Маркса;

в) соціальна філософія та філософія історії К.Маркса.

2. Розробка та популяризація філософії Маркса Ф.Енгельсом.

3. Марксистська філософія наприкінці XIX - початку XX ст. (Г.Плеханов, В.Ленін).

4. Історична доля радянського марксизму.

5. Західний марксизм: розмаїття підходів та проблем.

Література

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн.собр.соч. - Т. 18.

Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма // Там само. - Т. 23.

Маркс К. Философско-экономические рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. - 2-е изд. - Т. 42.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Там само. - Т. 3.

Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма // Избр. филос.произв.: В 3 т. - М., 1957. - Т.3.

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. - М., 1962.

Философия й мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов / Сост. П.В.Алексеев. - М., 1990.

Завдання для самостійної роботи


а) Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає зв'язок філософії К.Маркса з гегелівською філософією?

2. Розкрийте зміст соціально-філософської концепції К,Маркса.

3. Який внесок зробив до філософії Маркса В.І.Ленін?

4. Які основні проблеми були предметом розгляду в ра­дянській філософській думці?

5. У чому полягають принципові відмінності між радянським і західним марксизмом?


б) Теми рефератів

1. Марксизм і німецька класична філософія.

2. Гуманістичні ідеї в філософії раннього Маркса.

3. Ленінська версія філософії марксизму.

4. Західний марксизм: поліфонія поглядів.
Лекція 8. Філософська думка в Україні


 1. Філософія Києво-Руської доби.

 2. Філософська освіта в Києво-Могилянській Академії.

 3. Філософська концепція Г.Сковороди.

 4. Філософські погляди П.Юркевича.

Семінар 8. Українська та російська філософія

1. Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.

2. Філософська освіта в братських школах та Києво-Могилянській Академії.

3. Філософські погляди Г.Сковороди.

4. "Філософія серця" П.Юркевича.

5. Філософія "української ідеї" (М.Драгоманов, М.Грушевський, В.Винниченко, Д.Донцов).

6. Філософія "всеєдності" В.Соловйова.

7. Релігійний екзистенціалізм М.Бердяєва.


Література
Багалій Д. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К,1992.

Бердяев H.A. Самопознание. - М., 1991.

Бердяев H.A. Философия свободи. Смысл творчества. - М., 1989.

Златоструй (Древняя Русь Х-ХШ вв.) / Сост. А.Г.Кузьмин, А.Ю.Карпов.-М.,1990. Лосский Н. О. История русской философии. - М., 1991.

О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья / Сост. М.А.Маслин. - М., 1990.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3 т. - К., 1979-1981.

Сковорода Г. C. Повн. зібр. тв.: В 3 т. - К, 1973.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. - М., 1989.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - К, 1993.

Человек и история в средневековой мысли русского, украинского и белорусского народов / Отв. ред. В.С.Горский. - Киев, 1987.

Юркевич П. Философские произведения. - М., 1990.
Завдання для самостійної роботи

1. Який змістовний зв'язок існує між давньослов'янською міфологією та філософією Києво-Руської доби?

2. Який вплив виявило християнство на філософські ідеї мислителів Київської Русі?

3. У чому полягає специфіка філософських курсів професорів Києво-Могилянської Академії?

4. Що означає поняття "кордоцентризм" у філософії Г.Сковороди?

5. У чому полягає суть концепції "трьох світів" у філософії Г.Сковороди?

6. Що означає визначення "філософія серця" стосовно поглядів П.Юркевича?

7. Розкрийте зміст поняття "всеєдність" у філософії В.Соловйова.

8. Як визначається свобода в концепції М.Бердяєва?

Теми рефератів


1. Філософські ідеї Києво-Руської доби, їх зв'язок із міфологією та християнською релігією.

2. Києво-Могилянська Академія як осередок духовності українського народу.

3. Філософські курси в Києво-Могилянській Академії.

4. Філософська творчість Г.Сковороди.

5. Ідея "серця" в українській філософії.

6. Обґрунтування української національної ідеї в філо­софській творчості визначних українських мислителів (на вибір).

7. Учення про доброчинність та мораль у філософії В.Соловйова.

8. Людина як центральна проблема філософії з погляду М.Бердяєва.


Література для читання

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. - К., 1996.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI-ХІІ вв. - Киев, 1988.

Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.І.Шинкарук. -К.,1987.

Історія філософії України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія / Упорядн. М.І.Тимошик. - К., 1993.

Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и eгo время. - М., 1990.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVII - начала ХVIII веков. - Киев, 1978.

Ничик В. М. Феофан Прокопович. - Киев, 1977.

ІІоляков Л.В. Философские идеи в культуре Киевской Руси. - М.,1988.

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - Киев, 1985.

Рыбаков Б.А. Язичество древней Руси. - М., 1987.

Філософія Відродження на Україні / Відп. ред. М.В.Кашуба. -К,1990.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. - Киев, 1982.

Змістовий модуль 3.


Лекція 9. Сучасна західна ірраціоналістична філософія (із середини ХІХ ст. до наших днів)


 1. Загальна характеристика переходу від класичного до некласичного ірраціоналістичного типу філософування.

 2. Філософія життя” і її різновиди.

а) “академічна філософія життя” В.Дільтея, Г.Зіммеля

б) “творча еволюція” А.Бергсона

в) “філософія волі” Ф.Ніцше

 1. Еволюція психоаналітичної філософії. Свідоме та безсвідоме. З.Фрейд.

 2. Екзистенціалізм: основні теми і вчення


Семінар 9. Західна філософія (із середини XIX ст. до наших днів)
1. Основні концепції "Філософії життя":

а) волюнтаристська філософія А.Шопенгауера;

б) філософія Ф.Ніцше;

в) інтуїтивізм А.Бергсона;

г) філософія життя В.Дільтея;

д) філософія культури О.Шпенглера.

2. Філософські аспекти психоаналізу:

а) класичний психоаналіз З.Фрейда;

б) аналітична психологія К.Юнга;

в) соціально-філософська переорієнтація психоаналізу в Е.Фромма.


Література
Башляр Г. Новый рационализм. - М., 1987.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. - М., 1958.

Гадамер Х.-Г- Истина и метод. - М., 1988.

Гуссерль Э. Логические исследования. - Киев, 1995.

Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. - М., 1987.

Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.

Карнап Р. Философские основания физики (введение в философию науки). - М., 1971.

Койре А. Очерки истории философской мысли (О влиянии философских концепций на развитие научных теорий). - М., 1985.

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – К., 1994.

Лакатос Й. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). - М., 1967.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. - М., 1990.

Полони М. Личностное знание. - М., 1985.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1995.

Поппер K.P. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Проблема человека в западной философии / Сост. П.С. Гуревич – М., 1988.

Пуанкаре А. О науке. - М., 1983.

Рассел Б. Человеческое познание, ero сфера и границы – К., 1997.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. Философии. – 1989.-N 2.

Самосознание европейской культуры XX вв / Сост. Р.А. Гальцева. - М., 1991.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 1987.

Тулмин Cm. Человеческое понимание. - М., 1984.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки – М., 1986.

Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1989

Фромм .Э. Иметь или быть? - М., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. - М., 1977.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991

Хилл Т.И. Современные теории познания. - М., 1965.

Холтон Дж. Тематический анализ науки. - М., 1981.

Шопенгаузр А. Избранные произведения. - М., 1992.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991
Завдання для самостійної роботи

 1. У чому полягає відмінність і в чому подібність між класичною і сучасною західноєвропейською філософією?

2. Які причини, на Ваш погляд, зумовили ірраціоналістичний характер західноєвропейської філософської думки на етапі переходу від класичної до сучасної філософії?

3. Розкрийте зміст загальної назви "філософія життя".Теми рефератів

1. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2. Антропологічний та сцієнтистський напрями сучасної філософії: зв'язки і відмінності.

3. Історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму.

4. Німецька класична філософія і неокантіанство: взаємозв'язок і суперечності.


 1. Філософія і логіка: логічний позитивізм.

6. Герменевтика: історія та сучасність.

7. Розвиток філософської думки від позитивізму до аналітизму.

8. Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення культури на зламі тисячоліть.

9. Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філо­софії.

10. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

11. Проблема людини, її сутності та походження в філо­софській антропології.


Лекція 10. Онтологія: вчення про буття


 1. Життєві корені та філософський сенс проблеми буття: античність. Парменід та його опоненти.

 2. Проблема буття в західно-європейській філософії Нового часу.

 3. Проблема буття в російській релігійній філософії.

 4. ХХ століття – доля проблеми буття.

Семінар 10. Теоретичне усвідомлення проблеми буття: філософська онтологія


1. Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки:

а) античність - космогонія, космологія та онтологія (Геракліт, Парменід, Платон, Арістотель, Епікур):

б) середньовіччя - релігійно-філософське тлумачення буття;

в) сцієнтифікація та субстанціоналізація проблеми буття у філософії Нового часу та німецькій класичній філософії;

г) марксистська діалектико-матеріалістична концепція буття;

д) проблема, буття в російській релігійній філософії кінця ХЇХ - початку XX ст.;

е) онтологічний поворот у західній філософії XX ст.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояс­нення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і рєляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії:

а) багатоманітність форм руху матерії;

б) ідея розвитку;

в) прогрес як проблема;

г) діалектика як загальна теорія розвитку.


Література
Бердяев H.A. Философия свободы. - М., 1989.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. - М., 1974. – T. l.

На переломе. Философские дискуссии 20-х годов / Сост. П.В.Алексеев. - М., 1990.

Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? - М., 1991.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 1986.

Флоренский П.А. Итоги // Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2.

Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А.В.Лебедев. - M., 1989. - T. 1.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М., 1991.

Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 5. – С.135-142., Тема 7. – С. 156-165.

Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге вид., стереопит. – К.: Либідь, 2002. – Тема 3. – С. 50-61

Введение в философию: учебн. Пособие для вузов / Авт. Кол.:Фролов И.Т. и др. – 3 изд., перер. и доп. – М.: Республика, 2003. – С.339-396.

Кохановский В.П. Философия: учебн. пособ. – 6 изд., перер. и доп. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – Розділ ІІІ. – §1-5. – С.90-129., - Розділ ІV – §1-6. – С.130-189

Буття // Філософський енциклопедичний словник. - К.; Абрис, 2002. - С. 68-69.

Екзистенція // Там же. - С. 187.

Матерія // Там же. - С. 366-367.

Онтологія // Там же. - С. 449-451.

Субстанція // Там же. - С. 614-615.

Суще // Там же. – С. 625.

Бытие // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2000. – Т.1. – С. 333-348

Сущее // Там же. – Т. ІІІ. – С. 645.
Завдання для самостійної роботи

1. Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2. У чому сутність парменідового розуміння буття?

3. Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

4. У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

5. Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?

6. Як вплинула специфіка російського світогляду на філософське вирішення проблеми буття?

7. Розкрийте зміст вислову "онтологічний поворот у філософії XX ст.".

8. Чи є змістовний зв'язок між світоглядом людини XX ст. та філософським вирішенням проблеми буття, і якщо є - чому?

9. Що таке матерія та яка її структура?

10. Які форми руху матерії Ви знаєте?

11. Як співвідносяться поняття "матерія" і "субстанція"?

12. Як співвідноситься природничо-наукове і філософське розуміння матерії?

13. Розкрийте зміст субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

14. Розкрийте зміст понять "детермінізм" та "індетермінізм".

15. Як співвідносяться поняття "рух", "розвиток", "прогрес"?

16. Які закони і категорії діалектики Ви знаєте і в чому полягає їхній основний зміст?
Теми рефератів

1. Порівняльний аналіз розуміння Абсолюту в Парменіда і в християнському вченні про Бога.

2. Філософське вирішення проблеми буття як віддзеркалення ї світогляду епохи (Античність, Середньовіччя, Новий час, XX ст.).

3. Проблема буття в філософії М.Хайдеггера.

4. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

5. Еволюція поняття "матерія" у філософії і науці.

6. Синергетика: зміст і основні проблеми.

7. Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

8. Порівняльний аналіз субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

9. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

10. Проблема прогресу та його критеріїв.
Література для читання
Аверьяное А.Н. Системное познание мира. - М., 1985. Ахундов М.Д. Концепции пространства й времени. - М., 1982. Баженов Л.Б., Морозов К.Е., Слуцкий М.С. Философия естествознания. - М., 1966.

Богомолов A.C. Идея развития в буржуазной философии XIX и ХХвеков.-М.,1962.

Босенко В.А. Диалектика как теория развития. - Киев, 1966.

Бутаков A.A. Основные формы движения материи и их связь в свете современной науки. - М., 1974.

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., 1986.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984.

Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия. – Тбилиси, 1985.

Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. - М., 1973.

Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии. - 1975. - N 8.

КучевскийЛ.Б. Анализ категории "материя". - М., 1983.

ЛосевА.Ф. Классицизм // Лит. учеба. - 1990. -N 10.

Марков М.А. О природе материи. - M., 1976.

Марков Ю.Г. Функциональньїй подход в современном научном познании. - Новосибирск, 1982.

Молчанов В.И. Время и сознание. - М., 1988.

Мостепаненко A.M. Пространство и время в макро-, мега-, микромире. - М-, 1974.

Огородников В.П. Познание необходимости. - М., 1985.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1967.

Трубников H.H. Время человеческого бытия. - М., 1987.

Хакен Г. Синергетика. - М., 1980.

Юдин З.Г. Системний подход и принцип деятельности. - М., І978.

Корет Э. Основы метафизики / пер. с нем. – К.: Тандем, 1998. – 248 с.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К.: Основи, 2001.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad marginem, 1997.
Лекція 11. Проблема свідомості: історичні виміри та змістовні характеристики.


 1. Сенс проблеми свідомості та труднощі її вирішення.

 2. Метафора свідомості в космоцентричній культурі античності

 3. Християнство: відкриття внутрішнього духовного світу.

 4. Перевідкриття проблеми свідомості у Новий час: ідеалістична філософія.

 5. Маркс: діалектико-матеріалістична концепція свідомості.

 6. Свідоме та безсвідоме: Маркс та Фрейд.


Семінар 11. Проблема духу і свідомості
1. Проблема духу і свідомості в історії філософської думки:

а) метафора свідомості в .культурі та філософії античності;

б) християнська концепція внутрішнього духовного світу;

в) концептуальні зміни у розв'язанні проблеми свідомості у філософії Нового часу;

ŕ) проблема духу і свідомості в німецькій класичній філософії;

д) діалектико-матеріалістична концепція свідомості К.Маркса;

е) сучасні філософські концепції свідомості.

2. Свідомість як філософська категорія. Джерела та витоки свідомості.

3. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість.

4. Свідомість та безсвідоме: К.Маркс та З.Фрейд.

5. Свідомість та мислення. Свідомість та мова.

6. Проблема ідеального та варіанти її вирішення.

7. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості.
Література
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. - М., 1959. - T. 4.

Маркс K. Капитал. T. l. Гл. 24 // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. -2-е изд. - Т. 23.

Платон. Протагор II Соч.: В 3 т. - М., 1968. - Т. 1.

Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. - М., 1989.

Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1990.

Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 6. – С.143-155.

Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге вид., стереопит. – К.: Либідь, 2002. – Тема 3. – С. 50-61

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. – К.: Академвидав., 2006. – С. 286-303

Егоров В.С. Философия открытого мира. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «Модэк», 2002, (серия «библиотека студента»). – С. 175-199.

Свідомість // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 567.

Психіка // Там же. – С.533.

Идеальное // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2000. – Т.2. – С. 229-234.

Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К., 1998.
Завдання для самостійної роботи

1. У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

2. Якою метафорою користувались давні греки для опису свідомості і чому?

3. У чому полягає . зв'язок середньовічного розуміння свідомості з геоцентричним світоглядом?

4. Чому в релігійній філософії свідомість розуміється як тягар і "хрест"?

5. Які концептуальні зміни в розгляді проблеми свідомості відбулись у філософії Нового часу?

6. Яким є зміст і соціальні передумови Марксової концепції свідомості?

7. У чому полягає подібність та відмінність Марксової і Фрейдової концепцій безсвідомого?

8. Що таке свідомість, які її структура, джерела і витоки?

9. Розкрийте зміст понять "самосвідомість", "ідеальне", "ду­ховне".

10. Які історичні та сучасні варіанти вирішення проблеми іде­ального Ви знаєте?

11. Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

12. Які сучасні концепції свідомості Ви знаєте?
Теми рефератів
1. Суспільний та особистісно-індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

2. Свідомість і особистість.

3. Проблема свідомості в українській філософії.

4. Проблема свідомості у філософії Сходу.

5. Свідомість та безсвідоме: порівняльний аналіз концепцій К.Маркса та 3.Фрейда.

6. Фрейдівські ідеї безсвідомого в художній культурі XX ст.

7. Проблема свідомості у сучасній філософії.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка