Програма для студентів геологічного факультету ЗатвердженоСторінка2/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль – експрес-контроль, модульні контрольні роботи;

підсумковий контроль – підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – іспит – КПМ
Співвідношення складових у змістовному модулі:
- письмові контрольні роботи (на семестр – 2 контрольні роботи) 10 балів – максимальна кількість балів


 • семінарські заняття – 45 балів (15+15+15)

- підготовка реферату, конспекту першоджерела (на семестр – 1 робота) 5 балів – максимальна кількість балів

Підсумковий – у формі іспиту 0 – 40 залікових балів в другому семестрі.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І семінарських ЗАНЯТЬ


Назва лекції


Кількість годин

лекції

семінари

Керівн.

самост. роботаІнші форми контр.
Змістовий модуль 1: (теми 1-3)

1

Філософія як світоглядницька система, її значення, роль, місце та призначення


2

2

2
2

Філософія Древньої Індії та Стародавнього Китаю

2

2

2
3

Антична філософія


4

4

2


Модульна контрольна робота 1


1

Змістовий модуль 2: (теми 4-8)

4

Філософія доби Середньвіччя

2

2

2
5

Філософія Нового часу

2

2

2
6

Німецька класична філософія

4

4

2
7

Філософія марксизму

2

2

2
8
Філософська думка в Україні та Росії

2

2

2


Модульна контрольна робота 2

1

Змістовий модуль42: (теми 9-14)


9

Сучасна західна ірраціоналістична філософія (із середини ХІХ ст. до наших днів)

4

4

2
10

Теоретичне усвідомлення проблеми буття: філософська онтологія

2

2

2
11

Проблема духу і свідомості

2

2

2
12

Людина як предмет філософського осмислення

2

2

2
13

Проблема суспільства: соціальна філософія та філософія історії

2

2

2ВСЬОГО

34

32

26

2

Загальний обсяг годин – 128Лекцій – 34 годин

Семінарських занять – 34 годин

Самостійна робота – 26 годин

Змістовий модуль 1.


Лекція 1. Філософія та світогляд


 1. Поняття світогляду. Світогляд і наукова картина світу. Відношення "людина - світ" як основоположна проблема, світогляду. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу.

 2. Структура світогляду. Світогляд як поліструктурне утворення. Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Основні підсистеми світогляду: пізнавальна, ціннісна та поведінкова.

3. Проблема історичності світогляду. Соціально-історична сутність світогляду. Головні історичні системи світогляду: космоцентрична, теоцентрична, антропоцентрична. Історичні типи світогляду.

4. Філософія та наука.
Семінар 1. Філософія, коло її проблем та місце у суспільстві


 1. Поняття світогляду. Природа та структура світогляду.

 2. Історичні типи світогляду.

 3. Філософія як форма теоретичного усвідомлення світу:

а) предмет філософії

б) основні проблеми та питання філософії

в) методи філософствування

г) функції філософії. 1. Основні підрозділи філософського знання.


Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. - 6-те вид., випр. і доп. - К.: Вікар, 2006. - Тема 1. - С. 11-23.

2. Філософія: Підруч. / БичкоІ.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2002. - Тема 1. - С. 14-30.

3. Бойченко І.В. Філософія історії: Підруч. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000 - Розділ 1. – § 1.2-1.4.3. – С. 17-85

4. Причепій Є.М., Черній A.M., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. - К.: Академвидав, '2006.-С.9-20.

5. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2003. - С. 7-36.

6. Філософія // Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002. – С. 569-570, С. 670-674

7. Основні питання філософії // Там же. - С. 457.

8. Философия // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. B.C. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч.секр. А.П. Огурцов. - М.: Мысль, 2001. - T.IV. - С. 195-200.

9. Предмет // Філософський словник / За ред. B.I. Шинкарука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. - С. 522-523.

10. "Что такое философия?" // Всемирная энциклопедия: Философия XX век / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. - М.: ACT, Мн.: Харвест, Современный літератор, 2002. - С. 904-912.

11. "Основной вопрос философии" // Там же. - С. 549.

12. Мировоззрение // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии Ран;

Научно-ред. совет B.C.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч.секр. А.П.Огурцов - М.: Мысль, 2001. - Т.П. - С. 578-579.

Завдання для самостійної роботи
а) Питання для самоконтролю:


 1. Що таке світогляд? Чи всі люди мають світогляди?

 2. Чим характеризується міфологічний та релігійний світогляди?

 3. Чи можливий суто науковий світогляд?

 4. Як співвідносяться філософія і наука?

 5. Які основні підрозділи філософського знання Ви знаєте?

 6. Чи може філософія перетворювати світ і якщо так – то яким чином?

 7. Які методи використовуються в філософії і в чому їхня специфічна характерність.

б) Тексти для читання


1. Філософія - авантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. - С. 8-21.

2. Ортега-и-Гасет X. Что такое философия? - М.: Наука, 1991. - С. 51 -192.

3. Философия - это сознание вслух // Мамардашвили М. Сознание и цивилизация

Тексты и беседы. - М.: Изд. "Логос", 2004. - С 87-103

4. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. XX век: Антологія. - М., 1995.

5. Философия и мировоззрение // Шинкарук B.I. Вибрані твори у 3-х т. - К.:

Український Центр духовної культури, 2004. - Т.З.Ч.1. - С. 148-163.

6. Шелер М. Философское мировоззрение // Шелер М. Избранные произвидения: Пер с нем. / Пер. Денежкина А.В., МалинкинаА.Н., Пилипова А.Ф., Ред. Денежкин А.В. - М.: Изд-во "Гнозис", 1994. - С. 1-128.


Теми рефератів

 1. Світогляд, його природа, структура та історичні типи.

 2. Філософія і наука (історичний огляд співвідношення).

 3. Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

 4. Філософія і релігія.

 5. Особистість філософа (філософія як образ життя).

 6. Функції філософії.

 7. Філософія і політика (ідеологія).


Лекція 2. Розвиток філософської думки в Древній Індії та Китаї. 1. Ведичний період.

 2. Філософське вчення джайнізму та буддизму

 3. Філософські системи індуїзму: міманса, веданта, санкх’я, йога, ньяя, вайшешика.

 4. Даосизм та конфуціанство.

Семінар 2. Передфілософія Стародвніх Індії та Китаю.

1. Зародження філософії в стародавній Індії:

а) “ведична” ідеологія; “Веди” як джерело формування філософських шкіл в Індії;

б) ортодоксальні вчення – міманса, веданта, санкх’я, йога, ньяя, вайшешика.

в) неортодоксальні вчення – чарвака-локаята, джайнізм, буддизм. 1. Філософські школи Стародавнього Китаю:

а) даосизм

б) конфуціанство


Література:

1. Антологня мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост В.В.Соколов. - М-, 1969. -Т- 1, ч.1

2. Древнеиндийская философия. Начальний период / Ред.-сост. В.В.Бродов. - М., 1963.

3. Древнеиндийская философия / Ред.-сост. В.В.Бродов. - М., 1972.

4. Древнекитайская философия. Собр. текстов: В 2 т. / Сост. Ян Хин-Шун. - М., 1972-1973.

5. Древнекитайская философия: зпоха Хань. Сост. Ян Хин-Шун. -М., 1990.

6. Симоненко Й.Й. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.

7. Упанишады / Ред.-сост. А-Я.Сыркин. - М., 1967.

8. Читанка з історії філософії. Книга І: Філософія Стародавнього світу / Ред.-упорядн. Г.І.Волинка. - К., 1992.


Завдання для самостійної роботи

а) Питання для самоконтролю:

1. Як співвідносяться східна і західна традиції філософування?

2. Як поділяються філософські школи Стародавньої Індії?

3. У чому полягає подібність і в чому відмінність давньоіндійської і давньокитайської філософії?

4.Яким є погляд на людину в філософії Стародавнього Сходу?

5. Яку картину світу вибудовувала філософія Стародавнього Сходу?
б) Тексти для читання

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. - М., 1980.

Васильев Л.С. Проблема генезиса китайской мысли. - М., 1983.

Дао и даосизм в Китае / Отв. ред. Л.С.Васильев. - М., 1982.

Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. - М., 1991.

Лукьянов A.E. Дао-дэ Цзин: предфилософия и философия // Филос. науки. - 1989. - N 2.

Лукьянов A.E. Лаоцзы (философия раннего даосизма). - М., 1991.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. - М., 1989.

Проблема человека в традиционных китайских учениях / Отв. ред. Т.П.Григорьева. - М., 1983.

Радхакришнан С. Индийская философия: В 2 т. - М., 1956-1957.

Семенцов B.C. Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. - М., 1985.

Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. - М., 1954.

Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма // Восток - Запад. Исследования, Переводы. Публикации. - М.; 1989. - Вып. 4.

Теми рефератів

1. Східна філософія: специфіка, основні напрями та проблеми розгляду.

2. Проблема першопочатку світу у філософії Стародавнього Сходу.

3. Філософія Давньої Індії: проблема світобудови.

4. Людина, її життя та смерть у філософії Давнього Сходу.

5. Проблема етики у вченні Конфуція.

6. Буддизм: класика і сучасність.

7. Модель Всесвіту в давньокитайській філософії.


Лекція 3. Антична філософія
1. Попередники античної філософії

2. До сократівська філософія

3. Антична філософія класичного періоду (Сократ, Платон, Аристотель)
Семінар 3. Антична філософія

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) витоки філософії в міфології Стародавньої Греції;

б) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

в) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів.

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Ідеалістична філософія Платона:

а) вчення про ідеї;

б) вчення про душу і теорія пізнання;

в) етика і теорія держави;

г) філософія неоплатоніків.

6. Філософія Аристотеля:

а) основні ідеї "Метафізики";

б) теорія пізнання та логіка;

в) вчення про душу;

г) соціально-політичне вчення.


Література:
1. Історія філософії: Підр. / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та інш.; за ред.. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

2. Кохановский В.П. Философия: Учебн.пособ. – 6-е узд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: "Феникс", 2003.

3. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

4. Татаркевич В. Історія філософії: В 3-х т. / пер. З пол. – Львів: Свічадо, 1999.

5. Історія філософії // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002.

Додаткові тексти для читання

Антология кинизма / Ред.-сост. И.М.Нахов. -М., 1984.Антология мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост. В.В.Соколов.- М., 1969. -Т. 1, ч. 1.

Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. - М., 1976. - T. l.

Аристотель. О душе // Соч.: В 4 т. - М., 1976. - Т. 1.

Аристотель. Категории // Соч.: В 4 т. - М., 1978. - Т. 2.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.

Лукреций. О природе вещей. - М., 1958.

Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования, - Л., 1970.

Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. - М-, 1977.

Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита й Эпикура / Ред.-сост. М.А.Дынник. - М., 1955.

Платон. Гиппий Большой // Соч.: В 3 т. - М., 1968.,- T. 1.

Платон. Пир // Соч.: В 3 т. - М., 1970. - Т. 2.

Платон. Теэтет // Там само.

Платон. Федон // Соч.: В 3 т. - М., 1970. - T. 2.

Платон. Тимей // Соч.: В 3 т. - M., 1971. - Т. З, ч. l.

Прокл. Первоосновы теологии. - Тбилиси, 1972.

Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений // Соч.: В т - М., 1976. - Т. 2.

Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А.В.Лебедев. М„ 1989. -T.1.

Эмпедокл. Очищения // Семушкин A.B. Эмпедокл. - М., 1985.

Завдання для самостійної роботи


а) Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає зв'язок давньогрецької міфології з першими філософськими вченнями античності, а також із класичними філософськими вченнями Стародавньої Греції?

2. Як змінюються проблематика та предмет філософії в античності?

3. Які першопочатки світу виділяли античні натурфілософи?

4. У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

5. Що означає вислів "антропологічний поворот в античній філософії" і з іменами яких мислителів він пов'язаний?

6. Чому Платона вважають першим представником (або ж засновником) філософського ідеалізму та з якою частиною його вчення це пов'язано?

7. Що лежить в основі Арістотелевої критики теорії ідей Платона та в чому відмінність між ними у тлумаченні понять "матерія" і "форма"?


б) Тексти для читання

Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976.

Асмус В.Ф. Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. - М., 1984.

Богомолов A.C. Античная философия. - М., 1985.

Богомолов A.C. Диалектический логос: Становление античной диалектики.- М., 1982.

Бычков В. В. Эстетика поздней античности. - М., 1981.

Вернам. Ж.-П. Происхожденис древнегреческой мысли. - М., 1988.

Донских O.A., Кочергин А.Н. Античная философия. Мифология в зеркале рефлексии. - М., 1993.

История античной диалектики / Ред. М.А.Дынник. - М., 1979.

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. - М., 1972.

Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М., 1989. Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. -М., 1995.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. -М.,1991.

Целлер 3. Очерк истории греческой философии. - СПб., 1996.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.
Теми рефератів

1. Формування античної філософії: витоки, періодизація, особистості.

2. Проблема першопричини світу в натурфілософії Стародавньої Греції.

3. Проблема буття в античній філософії.

4. Людина, її природа та сутність із погляду античних філософів.

5. Етико-моральні концепції, проблема блага і доброчинності в античній філософії.

6. Філософія як образ життя (за матеріалами давньогрецької філософії).

7. Платон як засновник класичного ідеалізму.

8. "Метафізика" Арістотеля як вихідний пункт західноєвропейської теоретичної філософії.

9. Політичні вчення античності.


Змістовий модуль 2.

Лекція 4. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження
1. Формування Середньовічної філософської парадигми.

2. Християнсько-середньовічна патристика. А.Аврелій.

3. Середньовічна схоластика. Номіналізм та реалізм.

4. Філософія Ф.Аквінського


Семінар 4. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження

1. Особливості середньовічної філософії та основні етапи її розвитку.

2. Поняття патристики. Філософія Августина Аврелія.

3. Поняття схоластики. Філософія Фоми Аквінського.

4. Сутність та зміст суперечки про універсали. Номіналізм та реалізм.

5. Основні ідеї філософії доби Відродження:

а) гуманістичне спрямування філософії Відродження (Еразм Роттердамський);

б) пантеїзм Миколи Кузанського;

в) натурфілософія та космологія Джордано Бруно;

г) філософські ідеї в працях природодослідників (Леонардо да Вінчі, Микола Копернік, Галілео Галілей).


Література:

Аврелий Августин. Исповедь. - М., 1991.

Антология мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост. В.В.Соколов. – М., 1969.-Т. 1, ч.2.

Антология мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост. В.В.Соколов,- М., 1970. - Т. 2.

Боэций. "Утешение философией" и другие трактаты - М., 1990.

Бруно Дж. Диалоги. - М., 1949.

Бруно Дж. О героическом энтузиазме. - М., 1953.

Галилей Г. Избранные труды: В 2 т. - М., 1964.

Данте Алигьери. Божественная комедия. - М., 1967.

Кузанский Н. Об ученом незнании // Соч.: В 2 т. - М., 1979. - Т. 1.

Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. - М., 1955.

Эразм Роттердамский.Философские произведения. - М., 1986.
Завдання для самостійної роботи
а) Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте зміст понять "апологетика", "патристика" і "схоластика".

2. У чому проявляється неоплатонізм Августина Аврелія?

3. Який зв'язок існує між філософією Арістотеля і Фоми Аквінського?

4. Що таке універсалії і в чому сутність суперечки про них?

5. Що означають терміни "гуманізм та антропоцентризм" у філософії Відродження?

6. Розкрийте зміст понять "теїзм", "пантеїзм", "космологія".
б) Тексти для читання

Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. - М., 1978.

Бычков В. В. Византийская эстетика. - М., 1977.

Бычков В.В. Эстетика поздней античности. - М., 1981.

Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980.

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М. , 1979.

Соколов В.В, Европейская философия ХV-ХVII вв. - М., 1985.

Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.

Теми рефератів

1. Філософія Середньовіччя та її зв'язок з християнською релігією та теологією.

2. Проблема історичного часу у творчості Августина.

3. Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.

4. Фома Аквінський як основоположник томізму.

5. Гуманістичний та антропоцентристський характер філо­софії і культури Відродження.

6. Природничонаукові здобутки доби Відродження як основа розвитку науки Нового часу.
Лекція 5. Європейська філософія ХVII в.

1. Емпіризм. Англійська філософія ХVII в. (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Д.Локк).

2.Раціоналізм. Європейська континентальна філософія ХVII в. (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)
Семінар 5. Філософія Нового часу та епохи Просвітництва

1. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма "великого відновлення наук"; концепція "ідолів"; індуктивний метод).

2. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву; теза "мислю - отже, існую"; учення про "вроджені ідеї"; дуалізм; дедуктивний метод).

3. Емпіристські та сенсуалістичні концепції:

а) Т.Гоббс;

б) Дж.Локк;

в) Дж.Берклі;

г) Д.Юм.


4. Раціоналістичні вчення:

а) Б.Спіноза;

б) Г.Лейбніц.

5. Антропологічний характер та антитеологічна спрямо­ваність філософії Просвітництва та французького матеріалізму.


Література

Основна:

Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания // Соч.-М., 1978.

Беркли Дж. Три разговора между Гиласом и Филонусом // Соч.-М., 1978.

Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Соч.: В 2 т. - М.,1971. -Т. 1.

Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2 т. - М., 1972. - Т. 2.

Вольтер. Метафизический трактат //Филос. соч. - М., 1988.

Гассенди П. Метафизические исследования, или сомнения и новые возражения против метафизики Декарта // Соч.; В 2 т. - М., 1968.-T.I.

Гельвеций К.А. Об уме // Соч.: В 2 т. - М., 1973-74. - Т. 1.

Гельвеций К.А. О человеке // Там само. - Т. 2.

Гоббс Т. Левиафан.// Избр. произв.: В 2 т. - М., 1968. - Т. 1.

Гольбах П. Система природы // Избр. произв.: В 2 т. - М., 1963.-Т. 1.

Декарт Р. Начала философии // Избр. филос. соч. - М., 1950.

Декорт Р. Рассуждения о методе // Там само.

Дидро Д. Разговор Д'Аламбера c Дидро. Сон Д'Аламбера. Философские принципы относительно материи и движения // Соч.: В2т.-М.,198б.-Т. 1.

Ламетри Ж. Человек-машина // Соч. - М., 1976.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.; В 4 т. - М., 1982. - Т. 1.

Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении // Соч.: В4Т.-М., 1983.-Т.2.

Локк Дж. Опыты о человеческом разумении // Соч.: В 3 т. - М., 1985.-Т. 1.

Паскаль Б. Мысли. - М., 1974.

РуссоЖ.-Ж. Философские сочинения. - М., 1988.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т,- М., 1957. - Т. 2.

Фейербах Л. История философии Нового времени от Бэкона Веруламского до Бенедикта Спинозы // Фейербах Л. История философии: В 3 т. - М., 1974. - T. 1.

Юм Д. Сокращенное изложение "Трактата о человеческой природе"//Соч.: В 2 т. - М., 1966. - T. l.
Додаткова:

Бакрадзе К.С. История новой философии // Избр. филос. тр. – Тбилиси, 1977.-Т.4.

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (ХVII – XVIII вв.). -М.,1987.

Ильенков Э. В. Диалектическая логика. - М., 1984.

История диалектики ХІV-ХVШ вв. / Под ред. З.А.Каменского. - М., 1974.

Кузнецов В.Н., Мееровский Б. В., Грязнов А.Ф. . Западноевропейская философия ХVШ века.-М., 1986.

Момджян Х.Н. Французское Просвещение ХVШ века. - М.,

Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии ХVП-ХVШ веков. - М., 1969.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVП в. - М., 1974.

Нарский И.C. Западноевропейская философия ХVШ в. - М., 1973.

Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVП веков. - М., 1985.

Хесле В. Гении философии Нового времени. - М., 1992.

Шашкевич П.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. - М., 1976.

Завдання для самостійної роботи та питання для самоконтролю:

1. У чому полягає зв'язок філософії Нового часу з математикою і природознавством?

2. Що означає індуктивний метод у філософії Ф.Бекона?

3. Розкрийте зміст тези Р.Декарта "мислю - отже, існую".

4. Що означає дедуктивний метод у філософії Р.Декарта?

5. Що таке "вроджені ідеї", хто був прихильником даної концепції, а хто - опонентом?

6. У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

7. Що означає поняття "скептицизм"?

8. Поясність зміст понять "емпіризм" та "раціоналізм" і на основі цього - суть виразу "епістемологічний поворот у новоєвропейській філософії".

9. Як співвідносяться поняття "емпіризм" та "сенсуалізм"?

10. Чи має місце чуттєвий досвід у раціоналістичній філософії і розум - в емпіристській, і якщо так - то в якому вигляді і чому?

11. Яке місце відводили інтуїції в пізнанні філософи Нового часу?

12. У чому полягає сутність "механістичного принципу" в матеріалізмі епохи Просвітництва?

13. Якими особливостями відзначаються погляди на людину філософів доби Просвітництва?

Теми рефератів

1. Природознавство та філософія Нового часу.

2. Ф.Бекон як творець досвідно-індуктивної методології.

3. Р.Декарт як основоположник новоєвропейського раціо­налізму.

4. Проблема методу пізнання та епістемологічний поворот у філософії Нового часу.

5. Проблема субстанції в новоєвропейській філософії.

6. Соціально-політичні доктрини філософів Нового часу.

7. Проблеми етики та моральності в новоєвропейській філософії.

8. Взаємозв'язки філософії і математики в епоху Нового часу.

9. Людина як предмет філософського аналізу в добу Просвітництва.

10. Матеріалістичні ідеї французьких філософів ХУШ ст.
Лекція 6. Філософська думка в Німеччині другої половини ХVІІІ-ХІХ століття.

1. Німецька класична філософія

а) життя і філософська творчість І.Канта

б) "Науковчення". Теоретичне обґрунтування суб’єктивного ідеалізму І.Г.Фіхте

в) "система трансцендентального ідеалізму" та "філософія тотожності" Ф.В.Й. Шеллінга

г) метод та система Г.В.Ф. Гегеля

д) антропологічний матеріалізм Л.А.Фейербаха
Семінар 6. Німецька класична філософія

1. Філософія І.Канта:

а) космогонічна гіпотеза;

б) основні положення теорії пізнання;

в) проблеми етики та поняття категоричного імперативу.

2. Основні ідеї філософських учень Й.Г.Фіхте та Ф.В.Й.Шеллінга.

3. Філософія Г.В.Ф.Гегеля:

а) філософська система, її основні складові та принципи формування;

б) учення про діалектичний метод.

4. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

Список літератури

Основної

Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно // Работы разных лет: В 2т.-М., 1972. -T. l.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Энциклопедия филос. наук: В З т.-М., 1974.-Т. 1.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. - М., 1959. - T. 4.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа и логики // Работы разных лет: В 2 т.-М., 1971. -T. 2.

Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет: В 2 т.-М., 1971.-Т. 2.

Кант Й. Всеобщая естественная история и теория неба // Соч.: В б т.-М., 1963. - Т. 1.

Кант Й. K вечному миру // Соч.: В 6 - М., 1966. - Т. 6.

Кант Й. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. - М., 1964. -Т. 3.

Кант Й. Пролегомены // Соч.: В 6 т. - М., 1965. - Т. 4, ч. 1.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произв.: В 2 т. - М., 1955. - Т. 1.

Фейербах Л. Предварительные тезисы к реформе философии // Избр. филос. произв.: В 2 т. - М., 1955. - Т. 1.

Фихте И.Г. Общие принципы наукоучения // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т. 3.

Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма // Соч.:В2т.-М-, 1987.-Т. 1.
Завдання для самостійної роботи

1. Як співвідноситься космогонічна гіпотеза Канта із сучасними науковими уявленнями?

2. Розкрийте зміст понять "річ у собі", "апріорне", "трансцендентальне", "трансцендентне" та "іманентне", як вони розглядаються у філософії Канта?

3. Як співвідноситься категоричний імператив Канта з іншими моральними правилами, сформульованими у світовій філософії та релігії?

4. Що означає поняття "суб'єкт" у Фіхте?

5. У чому полягає суть натурфілософії Шеллінга?

6. Що означає вислів "суперечність методу Гегеля"?

7. Що таке "абсолютна ідея" в філософії Гегеля?

8. У чому полягає зміст антропологічного філософії Фейєрбаха?
Теми рефератів

1.Кант як основоположник німецької класичної філософії.

2. Теорія пізнання І.Канта.

3. Проблеми етики в німецькій класичній філософії.

4. Розробка діалектики в німецькій класичній філософії.

5. Соціально-політичні теорії філософів німецької класики.

6. Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

7. "Феноменологія духу" як джерело філософії Гегеля.

8. Порівняльний аналіз матеріалістичних концепцій фран­цузьких матеріалістів і Л.Фейєрбаха.
Тексти для читання

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. - М., 1973.

Гулыга A.B. Гегель. - М., 1970.

Гулыга A.B. Кант. - М., 1977.

Гулыга A.B. Немецкая классическая философия. - М.; 1986.

Гулыга A.B. Шеллинг. - М., 1982.

Идлис Г.М. Кант и современные представления о Вселенной // Природа.- 1974.-N6.

История диалектики. Немецкая классическая философия / Ред. А.С.Богомолов. - М., 1978.

Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХУШ - начала XIX вв. - М., 1989.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.,1991.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX в. - М., 1976.

Очерки по философии Л.Фейербаха // Отв. ред. МА.Булатов. - Киев, 1982.

Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. – Киев, 1964.

Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика Канта. - Киев, 1974.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка