Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) ЗатвердженоСторінка2/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


№ лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост.

робота


контр.

модульна роботаінші форми контролю

Змістовний модуль 1 Культура і мистецтво. Культура первісності.

1

Культура як об’єкт наукового дослідження

1

1


2

Мистецтво: історія, теорія і проб леми розвитку

2

2


3

Культура первісного суспільства

2

2


4

Культура цивілізацій Давнього Сходу

2

2


5

Етногенез слов’ян епохи первісності

2

2


Змістовний модуль 2. Історія культури: від античності до сучасності.

6

Від античної культури до культури Середньовіччя

2

2


7

Українська середньовічна культура

2

2


8

Європейська культура: від Відродження до Просвітництва

2

2


9

Європейська культура: від Романтизму до ХХІ ст.

2

2

Всього годин - 136

Семінарські заняття в сімох групах

17

17
119Змістовний модуль 1 Культура і мистецтво. Культура первісності.
Лекція 1. Культура як об’єкт наукового дослідження – 1 год.

Терміни «культура» та «натура»: їх етимологія, історія виникнення, тлумачення обсягу і змісту. Культурні регіони світу: європейсько-північно-американський, арабо-мусульманський, далекосхідний, індійський, тропічно-африканський, латиноамериканський. Розуміння феномену культури: від мислителів Давнього Сходу до наукових концепцій культури ХХ ст. Культура як об’єкт дослідження історії культури, інших гуманітарних дисциплін. Провідні теоретико-методологічні підходи до вивчення історичних типів культур. Поняття «етнос» і «нація»: їх етимологія, історія виникнення, тлумачення обсягу та змісту. Феномен етнічної культури. Феномен національної культури.Матеріальний складник народної культури. Традиційні види господарської діяльності, основні галузі господарства і заняття народу. Допоміжні види господарської діяльності народу. Система народних хатніх промислів і ремесел. Транспорт та засоби пересування. Зони і типи поселень. Структура господарського двору. Народний одяг. Система народного харчування. Духовний складник народної культури. Громадський побут і звичаєвість. Народні правові звичаї: громадські самоврядування, дозвілля та етикет. Цикли родинних обрядів. Народні знання, світоглядні уявлення та вірування народу. Морально-етичні норми і народна педагогіка. Народне образотворче мистецтво. Усна народна творчість. Календарні свята й обряди. Народна мова.
Семінар 1. Культура як об’єкт наукового дослідження – 1 год.

План.

 1. Культура як об’єкт дослідження гуманітарних дисциплін.

 2. Осмислення феномену культури: від первісності до інформаційного суспільства.

 3. Провідні підходи до вивчення історичних типів культур.

 4. Феномени етнічної та національної культур.

 5. Матеріальний складник народної культури.

 6. Духовний складник народної культури.


Теми доповідей і рефератів

 1. Культурологічний аналіз етносоціальних структур: типологія етнічних спільностей.

 2. Етнолінгвістична класифікація народів: сучасні мовні сім’ї.

 3. Українська народна культура як об’єкт сучасних культурологічних досліджень.

 4. Множинність інтерпретацій феномена загальнолюдської культури.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Гончарук Т. Культурологія: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2004.

 • Крымский С.Б., Мейзерский В.М., Парахонский Б.А. Эпистемология культуры. – К., 1993.

 • Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К., 1993.

 • Культурологія: Навчальний посібник. Упорядники О.Погорілий, М.Собуцький. – К., 2005.

 • Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. – М., 1983.Лекція 2. Мистецтво: історія, теорія і проблеми розвитку – 2 год.
Поняття «мистецтво»: його етимологія, історія виникнення, тлумачення обсягу та змісту. Основні етапи еволюції поглядів на феномен мистецтва в світовій естетичній думці. Осмислення феномена мистецтва: від культур Давнього Сходу до естетичних концепцій ХХ ст. Головні естетичні категорії та проблематика мистецтвознавства. Основні види, жанри і стилі мистецтва. Способи наукової класифікації видів мистецтва. Епос, лірика і драма як основні різновиди літератури. Театральне мистецтво. Музичне мистецтво. Живопис, графіка і скульптура як види образотворчого мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво. Мистецтво кіно, телебачення та інші сучасні види мистецтва. Феномен національного мистецтва. Народне образотворче мистецтво і основні напрями його розвитку: пластичний, живописно-графічний і архітектурний. Народний живопис. Декоративні розписи і художнє вишивання. Народна архітектура. Основні етапи історії світового мистецтва. Мистецтво первісності. Мистецтво Давнього Сходу. Античне мистецтво. Мистецтво культур Мезоамерики. Середньовічне мистецтво. Мистецьке життя Передвідродження та епохи Відродження. Мистецтво Нового Часу і епохи Просвітництва: від Барокко до Класицизму. Мистецтво епохи Романтизму. Мистецьке життя ХХ – поч. ХХІ ст.
Семінар 2. Мистецтво: історія, теорія і проблеми розвитку – 2 год.

План

 1. Мистецтво як об’єкт наукового дослідження.

 2. Еволюція поглядів на мистецтво в світовій естетичній думці.

 3. Наукова класифікація видів мистецтва.

 4. Основні види, жанри і стилі мистецтва.

 5. Напрями розвитку народного образотворчого мистецтва.

 6. Основні етапи історії світового мистецтва.


Теми доповідей і рефератів


 1. Визначення, сутність та соціальна роль мистецтва.

 2. Провідні різновиди художньої творчості.

 3. Історична специфіка українського народного образотворчого мистецтва.

 4. Проблеми та перспективи розвитку мистецтва в інформаційному суспільстві.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Гончарук Т. Культурологія: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2004.

 • Дмитриева Н. Краткая история искусства. Очерки. – М., 1975.

 • История зарубежного искусства: Учебник. – М., 1984.

 • История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник. – М., 1980.

 • Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К., 1993.Лекція 3. Культура первісного суспільства – 2 год.
Первісність як перший і найтриваліший етап історії людства. Археологічні культури як головний предмет та основний критерій періодизації історії первісного суспільства. Категорії пам’яток археологічних культур первісності. Найвідоміші археологічні культури первісності. Провідні наукові методи періодизації і дослідження історії первісного суспільства. Виникнення людини, основні ланки її еволюції. Етносоціальні структури первісності: етнічна одиниця, етнічна група та етнічна спільність. Археологічні культури палеоліту і мезоліту: рання первісність. Кровноспоріднена громада як етнічна одиниця ранньої первісності. Ностратична, сінокавказька та афразійська праетномовні макроспільності. Археологічні культури неоліту і початку енеоліту: розвинена первісність. Родова громада як етнічна одиниця розвиненої первісності. Археологічні культури енеоліту та бронзового віку: пізня первісність. Плем’я як етнічна одиниця пізньої первісності.
Семінар 3. Культура первісного суспільства -2 год.

План.

 1. Первісне суспільство як об’єкт наукового дослідження.

 2. Феномен археологічної культури.

 3. Типологія етнічних спільностей первісності.

 4. Археологічні культури ранньої первісності.

 5. Археологічні культури розвиненої первісності.

 6. Археологічні культури пізньої первісності.


Теми доповідей і рефератів


 1. Еволюція первісних форм релігійних уявлень.

 2. Етапи етнічного розвитку первісного суспільства.

 3. Формування географічних рас.

 4. Етномовні спільності давнини.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Золотарев А. Родовой строй и первобытная мифология. – М., 1964.

 • История искусства зарубежных стран: первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник. – М., 1980.

 • История первобытного общества. В 3 т.т. – М., 1986.

 • Мириманов М. Первобытное и традиционнное искусство. – Л., 1973.

 • Павленко Ю. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. – К., 1989.

 • Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. – М., 1982.


Лекція 4. Культура цивілізацій Давнього Сходу – 2 год.
Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя цивілізацій Давнього Сходу. Культурно-мистецьке життя давньосхідних цивілізацій Передньої Азії. Культура Двуріччя. Культура Асірії. Культура Ахеменидського Ірана. Культура Давньої Індії. Культура Давнього Китаю. Місце та роль культури Давнього Єгипту в історії світової культури. Основні етапи історичного поступу і розвитку культурно-мистецького життя Давнього Єгипту. Давньоєгипетська культура додинастичного періоду. Давньоєгипетська культура епохи Раннього царства. Давньоєгипетська культура епохи Давнього царства. Давньоєгипетська культура епохи Середнього царства. Давньоєгипетська культура епохи Нового царства. Давньоєгипетська культура Пізнього періоду. Історичне значення культур цивілізацій Давнього Сходу для розвитку культур античності.
Семінар 4. Культура цивілізацій Давнього Сходу – 2 год.

План

1. Культура цивілізацій Давнього Сходу як об’єкт наукового дослідження.

2. Культура цивілізацій Передньої Азії.

3. Культури Давньої Індії та Давнього Китаю.

4. Культура Давнього Єгипту додинастичного періоду і епохи Раннього царства.

5. Культура Давнього Єгипту епох Давнього і Середнього царств.6. Культура Давнього Єгипту епохи Нового царства і Пізнього періоду.
Теми доповідей і рефератів

 1. Передфілософія цивілізацій Передньої Азії: шумерська та аккадо-вавилонська міфологія.

 2. Передфілософія Давньої Індії: арійська міфологія і ведична література.

 3. Образотворче мистецтво Давнього Єгипту.

 4. Давньоєгипетська міфологія: основні теогонічні та космогонічні моделі.


Рекомендована література

 • Афанасьева В., Луконін В., Померанцева Н. Малая история искусств. Искусство Древнего Ближнего Востока. Искусство Древнего Ирана. Искусство Древнего Египта. – М., 1976.

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • История зарубежного искусства. Учебник. – М., 1984.

 • История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник. – М., 1980.

 • Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. – М., 1982.

 • Чанышев А. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. – М., 1981.

 • Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. Живопись, скульптура, архитектура, прикладное искусство. – М., 1972.


Лекція 5. Етногенез слов’ян епохи первісності - 2 год.
Слов’яни як найчисельніша група етнічно споріднених народів Європи від епохи первісності до сучасності. Західні, східні та південні слов’яни: спільне й відмінне в історичному поступі та розвитку культурно-мистецького життя. Провідні наукові підходи до періодизації та дослідження етногенезу слов’ян епохи первісності. Протослов’янський, праслов’янський і давньослов’янський етапи етногенезу слов’ян епохи первісності. Формування протоукраїнської етномовної території. Індоєвропейська мовна родина: західнослов’янська, східнослов’янська та південнослов’янська групи мов. Археологічні культури палеоліту на території України. Археологічні культури мезоліту на території України. Археологічні культури неоліту на території України. Археологічні культури енеоліту на території України. Археологічні культури бронзового віку на території України. Місце та роль культур протослов’ян, праслов’ян і давніх слов’ян у історії світової культури.
Семінар 5. Етногенез слов’ян епохи первісності – 2 год.
План.

 1. Етногенез слов’ян епохи первісності як об’єкт наукового дослідження.

 2. Основні етапи етногенезу слов’ян епохи первісності.

 3. Мови слов’янських народів як складники індоєвропейської мовної родини.

 4. Протослов’янський етап: культура германо-венедо-балто-слов’янської спільності.

 5. Праслов’янський етап: культура доскіфського та скіфського періодів.

 6. Давньослов’янський етап: культура досарматського, поляно-роксоланського і антсько-полянського періодів.


Теми доповідей і рефератів


 1. Трипільська археологічна культура: роль у східнослов’янському етногенезі.

 2. Вплив іраномовних етносів скіфської культури на формування релігійно-міфологічних уявлень праслов’ян.

 3. Становлення східнослов’янського етнокультурного комплексу: зарубинецька і черняхівська археологічні культури.

 4. «Велесова книга»: основні теогонічні та космогонічні моделі.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Давня історія України: В 3 т.т. Т.1.: Первісне суспільство. – К., 1997.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том І.: Історія культури давнього населення України. – К., 2001.

 • Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 • Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

 • Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К., 1990.

 • Чмихов М. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя. – К., 2001.


Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 1.


 1. Культура як об’єкт дослідження гуманітарних дисциплін.

 2. Осмислення феномену культури: від первісності до інформаційного суспільства.

 3. Провідні підходи до вивчення історичних типів культур.

 4. Феномени етнічної та національної культур.

 5. Матеріальний складник народної культури.

 6. Духовний складник народної культури.

 1. Мистецтво як об’єкт наукового дослідження.

 2. Еволюція поглядів на мистецтво в світовій естетичній думці.

 3. Наукова класифікація видів мистецтва.

 4. Основні види, жанри і стилі мистецтва.

 5. Напрями розвитку народного образотворчого мистецтва.

 6. Основні етапи історії світового мистецтва.

 7. Первісне суспільство як об’єкт наукового дослідження.

 8. Феномен археологічної культури.

 9. Типологія етнічних спільностей первісності.

 10. Археологічні культури ранньої первісності.

 11. Археологічні культури розвиненої первісності.

 12. Археологічні культури пізньої первісності.

 13. Культура цивілізацій Давнього Сходу як об’єкт наукового дослідження.

 14. Культура цивілізацій Передньої Азії.

 15. Культури Давньої Індії та Давнього Китаю.

 16. Культура Давнього Єгипту додинастичного періоду і епохи Раннього царства.

 17. Культура Давнього Єгипту епох Давнього і Середнього царств.

 18. Культура Давнього Єгипту епохи Нового царства і Пізнього періоду.

 19. Етногенез слов’ян епохи первісності як об’єкт наукового дослідження.

 20. Основні етапи етногенезу слов’ян епохи первісності.

 21. Мови слов’янських народів як складники індоєвропейської мовної родини.

 22. Протослов’янський етап: культура германо-венедо-балто-слов’янської спільності.

 23. Праслов’янський етап: культура доскіфського та скіфського періодів.

 24. Давньослов’янський етап: культура досарматського, поляно-роксоланського і антсько-полянського періодів.


Змістовний модуль 2. Історія культури: від античності до сучасності.

Лекція 6. Від античної культури до культури Середньовіччя – 2 год.
Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя цивілізацій античності. Егейська культура. Давньогрецька культура: гомерівський і ранньоархаїчний період, архаїчний період, класичний період, елліністичний період. Культура Етрурії. Давньоримська культура: «царська епоха», республіканський період, імператорський період. Місце та роль культури Східної Римської імперії або Візантії у історії світової культури. Основні тенденції розвитку культурно-мистецького життя епохи Середньовіччя. Візантійська культура раннього періоду. Візантійська культура епохи «Македонського Відродження». Візантійська культура епохи становлення феодальних відносин. Візантійська культура епохи Палеологівського відродження. Середньовічна культура Західної і Центральної Європи: дороманський,романський та готичний етапи. Середньовічна культура Близького і Середнього Сходу.
Семінар 6. Від античної культури до культури Середньовіччя – 2 год.

План.


 1. Культурно-мистецьке життя цивілізацій античності.

 2. Культурно-мистецьке життя епохи Середньовіччя.

 3. Ранньовізантійська культура.

 4. Візантійська культура УІІ – ХІ вв.

 5. Візантійська культура ХІІ – ХУ вв.

 6. Середньовічна культура Західної і Центральної Європи та Близького і Середнього Сходу.Теми доповідей і рефератів

 1. Давньогрецька скульптура в її історичному розвитку.

 2. Давньоримська архітектура як початок нової епохи у світовому зодчестві.

 3. «Візантійський стиль» середньовічного образотворчого мистецтва

 4. Західноєвропейський іконопис епохи Середньовіччя: від романського стилю до готики.


Рекомендована література


 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Бычков В. Малая история византийской эстетики. – К., 1991.

 • Европа в средние века: экономика, политика, культура. – М., 1972.

 • История зарубежного искусства. Учебник. – М., 1984.

 • Курбатов Г. История Византии (От античности к феодализму). Учеб. пособие. – М., 1984.

 • Лихачева В. Искусство Византии ІУ – ХУ веков. – Лен., 1981.

 • Тяжелов В. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. (Малая история искусств). – М., 1981.


Лекція 7. Українська середньовічна культура – 2 год.

Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя Київської держави. Головні етапи середньовічного східнослов’янського державотворення на українських етнічних землях. Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Запровадження християнства як офіційної релігії Київської держави. Системи писемності Київської держави: кирилична і глаголична абетки. Давньоруська та старослов’янська мови Київської держави. Київська писемна школа. «Перший південнослов’янський вплив». Літературний процес у Київській державі. Образотворче мистецтво Київської держави. Архітектура Київської держави. Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя Галицько-Волинської держави. Релігійна ситуація в Галицько-Волинської держави. Релігійна ситуація в Галицько-Волинській державі. «Другий південнослов’янський вплив». Середньовічні християнські єресі. Мовна ситуація: формування галицько-волинської, карпатської та поліської діалектно-етнографічних зон. Літературний процес у Галицько-Волинській державі. Образотворче мистецтво Галицько-Волинської держави. Архітектура Галицько-Волинської держави.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка