Програма для студентів факультету соціології, спеціалісти, 1 семестр Спеціальність 703010101 "соціологія" ЗатвердженоСкачати 105.16 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір105.16 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології

Кафедра соціальних структур та соціальних відносин
Укладач-автор: докт.соц.н., проф. Куценко О.Д.
СОЦІОЛОГІЧНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Для студентів факультету соціології, спеціалісти, 1 семестр


Спеціальність 703010101 - “соціологія”
Затверджено:

На засіданні кафедри

Протокол № 1 від “29” серпня 2012 р.

Зав.кафедри


______проф. Куценко О.Д.


Декан факультету


_________ доц.Горбачик А.П.

КИЇВ - 2012


Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціологічні дослідження нерівностей в сучасних суспільствах:”


Укладач-автор: доктор соціологічних наук, професор Куценко Ольга Дмитрівна

Лектор: д.соц.н., проф. Куценко Ольга ДмитрівнаПогоджено

з науково-методичною комісією

“____”_______________2012 р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету

ВСТУП

Курс “Соціологічні дослідження нерівностей в сучасних суспільствах” є нормативною дисципліною для студентів - спеціалістів з «Соціологія». Зміст та структура курсу розраховані на загальний обсяг 108 години, з яких лекційних – 24, семінарських - 24 протягом одного семестру.


Предметом курсу є соціальні нерівності в сучасних суспільствах, концептуальні засади та методології їх вивчення. Курс спрямовано на поглиблене вивчення основних теоретичних та методологічних підходів до соціологічного дослідження проявів соціальних нерівностей в сучасних суспільствах, їх зміни та легітимації. Суттєву увагу приділяється знайомству з сучасним світовим досвідом соціологічного дослідження проблем, методам вимірювання, аналізу та інтерпретації емпіричних даних, отриманих в провідних порівняльних та національних соціологічних проектах за проблемою, зокрема ESS, ISSP, Український національний моніторинг (ІС НАНУ) тощо. Студенти залучатимуться до наукових дискусій з наступних проблем: яким чином зміни в сучасних суспільствах впливають на структури нерівностей, як соціальні нерівності обумовлюють зміни в суспільствах, які методологічні прийоми та теоретичні узагальнення здатні відкривати та пояснювати ці процеси. Зокрема, у фокусі уваги будуть наукові проблеми, пов’язані з вивченням середніх, робітничого та вищих класів, функціонуючих в сучасних суспільствах еліт. Пильну увагу буде приділено способам вивчення та концептуалізації проявів нерівностей у ринкових та посткомуністичних суспільствах, процесів легітимації та регулювання нерівностей.
Форми занять та методи викладання: робота над курсом побудована за принципом магістерського колоквіуму із застосуванням активних методів викладання, зокрема, проблемно орієнтована лекція-дискусія, каскадна дискусія, групові та індивідуальні творчі роботи тощо з опором на самостійну індивідуальну роботу студентів. Передбачається опрацювання спеціальних (в тому числі англомовних) текстів, підготовка анотації, рецензії, коментарів, індивідуальні та групові презентації аналітичної роботи, доповіді.

Вивчення курсу завершується іспитом. Крім змісту лекцій та планів семінарсько-практичних занять в робочій навчальній програмі дані завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, питання до іспитів, а також література до кожної теми. В залежності від лекційного навантаження обсяг годин може бути збільшеним або зменшеним.


Попередні умови вивчання курсу: базове знання з курсів теоретичної соціології, історії соціології, методології соціологічного дослідження та статистичного аналізу даних, соціальної структури суспільства.
Мета і завдання навчальної дисципліни.

Метою курсу є поглиблене вивчення основних теоретичних та методологічних підходів до дослідження проявів соціальних нерівностей в сучасних суспільствах, їх зміни та легітимації, знайомство з сучасними базами даних за проблемою, міжнародним та національним досвідом дослідження проблематики, входження до сучасних наукових дискусій щодо інтерпретації проявів соціальних нерівностей та методів їх емпіричного виявлення і теоретичної концептуалізації. Студенти мають опанувати першоджерелами, набути навичок їх критичного аналізу, ознайомитись з відповідними соціологічними теоріями та соціологічними методами вимірювання проявів нерівностей в суспільствах, навчитись вирішувати емпіричні завдання та робити аналітичні доповіді з зазначеної проблематики.Результати навчання.

Успішне завершення курсу передбачатиме наявність наступних знань та компетенцій:  • Знання провідних сучасних теорій системних соціальних нерівностей в сучасних суспільствах, теорій соціальних нерівностей в посткомуністичних трансформаційних суспільствах; теорій класових нерівностей;

  • Знання сучасних методологій дослідження соціальних нерівностей, класового та соціокультурного аналізу нерівностей, вміння їх застосовувати в порівняльних соціологічних дослідженнях;

  • Критичне осмислення динаміки соціальних нерівностей в українському суспільстві у порівняльній перспективі.

Студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні та методологічні знання при проведенні самостійного дослідження проявів та чинників соціальних нерівностей в суспільстві, здійснювати порівняльні дослідження об’єктивних та суб’єктивних проявів соціальних нерівностей, проводити експертизу соціальних нерівностей та відповідних конфліктів в суспільстві.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.
Нормативна навчальна дисципліна “Соціологічні дослідження нерівностей в сучасних суспільствах” є складовою циклу професійної підготовки фахівця з соціології освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, є базовою для вивчення дисциплін з соціальної політики, гендерних, етнічних та вікових нерівностей, нерівностей в освіті та стилях життя.
Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою і складається з 2-х навчальних модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну контрольну роботу та іспит.

Форми поточного контролю

Аудиторна та самостійна робота студента


кількість балів

1. Усна відповідь \ доповідь - ґрунтовна, вичерпна

5

відповідь неповна

4

відповідь з суттєвими помилками

3

відповідь невірна

0

доповнення

2-3

2. Рецензія на наукову статтю – ґрунтовна, наявність критичного аналізу та самостійних висновків


5

рецензія-переказ з самостійними висновками

4

Переказ тексту

2-3

3. Творча робота з аналізу емпіричних даних – ґрунтовна, вичерпна


9-10

Творча робота неповна, висновки недостатньо обгрунтовані


6-8

Робота поверхова, вирішені окремі завдання

3-5

Робота поверхова, завдання не вирішено

0-2

4. Модульна контрольна робота – ґрунтовна, вичерпна


9-10

відповідь неповна

6-8

відповідь з суттєвими помилками

3-5

відповідь невірна

0-2

5. Відвідання аудиторних занять – 75-100 %

10

50-74%

6

25-49%

4

12-24%

2

0-11%

0

Рейтинг студента за засвоєння навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів за вказані вище складові модуля.Максимальний рейтинг студента за один модуль становить 30 балів (2 модулі – максимальний рейтинг – 60 балів). Підсумковий контроль у формі письмового іспиту – максимально 40 залікових балів.
При цьому загальна за семестром кількість балів відповідає оцінці

1-34

незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35-50

незадовільно” з можливістю повторного складання

60-64

задовільно” (“достатньо”)

65-74

задовільно”

75-84

добре”

85-89

добре” (“дуже добре”)

90-100

відмінно”

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відміннозараховано

85-89


4


добре

75-84

65-74


3


задовільно

60-64

35-59


2


незадовільно


не зараховано

1-34НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост.

робота

Змістовний модуль 1«Соціальні нерівності крізь призму функціональних методологій»

1

Соціальні нерівності як риса суспільства: дискусійні проблеми та система теоретико-методологічних підходів до вивчення нерівностей.

4

2

8
2

Функціональні методології вивчення нерівностей за умовами та якістю життя

4

4

8
3

Багатомірні функціональні підходи до вивчення нерівностей.

Міжнародні шкали вимірювання професійних класів.


4

4

8
Модульна контрольна робота 1
2

6
Змістовний модуль 2 «Класовий та соціокультурний аналізи соціальних нерівностей»

4

Неомарксистські методології класового аналізу Райта і Соренсена та перспективи їх застосування в дослідженні європейських суспільств.

4

4

8
5

Неовеберіанські метолдології класового аналізу Голдторпа і Еспін-Андерсен та перспективи їх застосування в дослідженні європейських суспільств.

4


4


8


6

Концепція соціокультурних мільо та методологія їх дослідження.

4

2

8Модульна контрольна робота 2
2

6ВСЬОГО

24

24

60

Загальний обсяг 108 год., в тому числі:

Лекцій – 24 год.

Семінари, практичні - 24 год.

Самостійна робота – 60 год.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка