Програма для студентів 3-го курсу спеціальності 030401 «Право» ЗатвердженоСкачати 429.53 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір429.53 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра адміністративного права

Укладачі: доц. Ващенко Ю.В., доц Герасименко Є.С., доц. Задирака Н.Ю.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Робоча навчальна програма

для студентів 3-го курсу спеціальності 6.030401 «Право»

Затверджено

на засіданні кафедри
Протокол №__ від __________ 2011р.


Декан юридичного факультету

Гриценко І.С. ______________

Київ 2011

Робоча навчальна програма курсу «Адміністративне процесуальне право».


Укладачі:

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Ващенко Юлія В’ячеславівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Герасименко Євген Станіславович,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Задирако Наталія Юрієвна

Лектор: к.ю.н. доц. Герасименко Є.С.

Викладач: к.ю.н. доц. Герасименко Є.С.


Погоджено

з науково-методичною комісією
« «_____________2011 р.

________________________________


© Авторські права застережені

Вступ

Навчальна дисципліна (курс) «Адміністративне процесуальне право» викладається на 3-му курсі за спеціальності «право» в обсязі 117 годин, з них лекцій 34 годин, практичних занять 16 годин, консультацій 10 годин, МКР 11 годин. Форма підсумкового контролю - іспит.

Мета курсу – одержання студентами знань з теоретичних питань адміністративно-процесуального права та адміністративної юрисдикції, отримання навиків роботи в процесі застосування адміністративно-правових норм, а також адміністративного судочинства та вміння їх практичного застосовування.

Завдання курсу:

 • розкрити поняття, предмет, завдання адміністративного процесуального права, його місце в системі адміністративного права України та структуру;

 • розкрити поняття та структуру адміністративного процесу, а також відмінності між юрисдикційними адміністративними провадженнями та адміністративними процедурами;

 • розкрити сутність процедурних проваджень;

 • розкрити поняття та завдання адміністративного судочинства;

 • з’ясувати принципи адміністративного судочинства;

 • розкрити організацію адміністративного судочинства;

 • з’ясувати статус учасників адміністративного процесу;

 • навчити студентів загальним засадам провадження в адміністративному суді.

Предмет курсу. Основна частина курсу передбачає вивчення такої підгалузі адміністративного права як «адміністративне процесуальне право» та її складових – правових інститутів «адміністративні процедури» та «адміністративне судочинство».

Програма курсу «Адміністративне процесуальне право» передбачає вивчення студентами поняття та структури адміністративного процесу, поняття, предмету, завдання адміністративного процесуального права, його структури, співвідношення між юрисдикційними адміністративними провадженнями та адміністративними процедурами; видів, особливостей та загальних засад процедурних проваджень, поняття, ознак та функцій адміністративної юрисдикції, її внутрішньої системи, аналізу загальних засад адміністративної юстиції як інституту судового захисту, завдань та принципів адміністративного судочинства, загальних засад та стадій провадження в адміністративних судах.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати поняття, предмет, завдання адміністративного та структуру адміністративного процесуального права, його співвідношення з іншими структурними елементами права України; сутність, принципи, загальні засади процедурних проваджень, а також та порядок реалізації основних з них; суть адміністративної юрисдикції, її відмінність від інших видів юрисдикційної діяльності, особливості адміністративного судочинства. Студент повинен вміти складати процесуальні документи в порядку адміністративного судочинства та адміністративних процедур, давати правову характеристику конкретних ситуацій в процесі та аналізувати адміністративно-правові акти.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Курс оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час лекцій. Студент може отримати максимально 20 балів за усні відповіді та доповнення на практичних заняттях у кожному зі змістовних модулів.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи чи тести.

Контроль знань

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою наступним чином:

 • Поточний

 • усна доповідь, домашня письмова робота до 5 балів

 • доповнення до 3 балів

 • модульна контрольна робота

 • чи тести до 10 балів

 • Термін вивчення – один семестр на 3 курсі.

Навчально-методичний план лекцій і семінарських занять

№ теми

Назва теми

Кількість годин
лекції

практ.

самост. раб.

інші форми контр.

Змістовний модуль 1 «Загальні засади адміністративного процесуального права. Адміністративні процедури»
1

Адміністративне процесуальне право України. Поняття, загальні засади. Поняття адміністративних процедур.

4

22

Провадження щодо забезпечення законності в сфері публічної адміністрації.

4

23

Реєстраційні провадження.

4

24

Дозвільні провадження.

4

2Модульна контрольна робота
Змістовний модуль 2 «Адміністративне судочинство»
5

Поняття та загальні засади адміністративного судочинства.

4

26

Організація та учасники адміністративного судочинства.

4

27

Провадження в адміністративному суді.

6

28

Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

4

2Модульна контрольна робота
Всього
18

16

10

Змістовний модуль 1 «Загальні засади адміністративного процесуального права. Адміністративні процедури»

Тема 1. Адміністративне процесуальне право України. Поняття, загальні засади. Поняття адміністративних процедур.

Лекція 1 Поняття, структура та загальні риси адміністративного процесу.

Поняття адміністративного процесу, його структура та характерні риси. Суб’єкти адміністративного процесу. Поняття адміністративних процедур. Особливості. Юрисдикційні та управлінські провадження. Співвідношення понять, їх завдання та принципи. Сутність та види процедурних проваджень.

Лекція 2 Поняття, предмет та завдання адміністративного процесуального права, його місце в системі адміністративного права України

Поняття адміністративного процесуального права, його предмет та завдання. Місце адміністративного процесуального права в системі адміністративного права України. Система адміністративного процесуального права. Загальні принципи адміністративного процесуального права. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. Їх зміст, види, структура і особливості.

Практичне заняття Поняття, загальні засади адміністративного процесуального права України. Поняття адміністративних процедур.

План

Поняття та загальні риси адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Суб’єкти адміністративного процесу.

Адміністративно-процесуальні норми та відносини. Їх зміст, види, структура і особливості.

Структура адміністративного процесу. Адміністративний процес і адміністративні провадження. Співвідношення понять.

Завдання для самостійної роботи

З’ясуйте відмінності між юрисдикційними та управлінськими провадженнями.

Проблемні теми для обговорення

Співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративне право», «адміністративні процедури», «адміністративні юрисдикційні провадження».

Тема 2. Провадження щодо забезпечення законності в сфері публічної адміністрації.

Лекція Провадження щодо забезпечення прав громадян та законності в сфері публічної адміністрації

Процесуальні гарантії прав громадян при здійсненні адміністративних процедур. Провадження у справах про заяви, пропозиції і скарги громадян. Провадження щодо забезпечення доступу до інформації. Провадження у справах, щодо реалізації державного контролю. Дисциплінарні провадження.

Практичне заняття Провадження щодо забезпечення законності в сфері публічної адміністрації

План

 1. Провадження у справах про заяви, пропозиції і скарги громадян.

Провадження щодо забезпечення доступу до інформації.

Провадження у справах, щодо реалізації державного контролю.

Дисциплінарні провадження.

Завдання для самостійної роботи

Визначте основні гарантії прав громадян в адміністративних процедурах.

Проблемні теми для обговорення

Співвідношення понять «юрисдикційні провадження», «дисциплінарні провадження» та «провадження щодо скарг громадян», а також їх співвідношення з іншими процедурними провадженнями.

Тема 3. Реєстраційні провадження.

Лекція Реєстраційні провадження

Поняття, завдання, загальні принципи та риси реєстраційних проваджень. Види реєстраційних проваджень. Провадження щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; провадження щодо реєстрації об’єднань громадян, релігійних організацій; провадження щодо реєстрації нормативних актів міністерств та відомств.

Практичне заняття Реєстраційні провадження

 1. Поняття, завдання та загальні принципи реєстраційних проваджень.

Види реєстраційних проваджень.

Провадження щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Провадження щодо реєстрації об’єднань громадян, релігійних організацій.

Провадження щодо реєстрації нормативних актів міністерств та відомств.

План

Завдання для самостійної роботи

З’ясуйте завдання, загальні засади та риси провадження щодо реєстрації громадян за місцем проживання.

Проблемні теми для обговорення

Загальні принципи реєстраційних проваджень. Систематизація законодавства щодо реєстраційних проваджень.

Тема 4. Дозвільні провадження.

Лекція Дозвільні провадження

Поняття, завдання, загальні принципи та риси реєстраційних проваджень. Види реєстраційних проваджень. Провадження про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності. Провадження про патентування деяких видів підприємницької діяльності. Інші види дозвільних проваджень.

Практичне заняття Дозвільні провадження

План

 1. Поняття, завдання та загальні принципи реєстраційних проваджень.

Види реєстраційних проваджень.

Провадження про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності.

Провадження про патентування деяких видів підприємницької діяльності.

Дозвільна система в сфері підприємницької діяльності. Порядок отримання дозволів.

Дозвільна система МВС України. Дозвільні провадження.
Завдання для самостійної роботи

Визначте загальні принципи дозвільних проваджень.

Проблемні теми для обговорення

Систематизація та уніфікація законодавчих вимог до дозвільних проваджень.

Змістовний модуль 2 «Адміністративне судочинство»

Тема 5. Поняття та загальні засади адміністративного судочинства.

Лекція 1 Поняття та завдання адміністративного судочинства.

Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання адміністративного судочинства та відмінність його від інших видів судочинства. Законодавство про адміністративне судочинство України. Система правового інституту та курсу «Адміністративне судочинство».

Лекція 2 Принципи адміністративного судочинства.

Поняття та загальні риси принципів адміністративного судочинства. Принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах. Їх загальна характеристика: верховенство права; законність; рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; змагальність сторін; диспозитивність; офіційне з‘ясування всіх обставин у справі; гласність і відкритість адміністративного процесу; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду; обов'язковість судових рішень. Особливості їх застосування.

Практичне заняття Поняття та завдання адміністративного судочинства

План

 1. Завдання адміністративного судочинства.

 1. Види адміністративно-правових спорів, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Відмежування предмету адміністративного судочинства від інших видів правосуддя (кримінального, цивільного, господарського та в справах про адміністративні правопорушення).

Поняття та загальні риси принципів адміністративного судочинства.

Верховенство права і законність, гласність і відкритість адміністративного процесу.

Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;

Змагальність сторін, диспозитивність, офіційне з‘ясування всіх обставин у справі.

 1. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду, обов'язковість судових рішень.

Завдання для самостійної роботи

З’ясуйте історичні передумови становлення системи адміністративної юстиції в Україні. Визначте основні гарантії забезпечення реалізації принців адміністративного судочинства.

Проблемні теми для обговорення

Співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративна юрисдикція», «адміністративне судочинство». Співвідношення та взаємовплив принципів адміністративного судочинства.

Тема 6. Організація та учасники адміністративного судочинства.

Лекція 1 Організація адміністративного судочинства.

Система адміністративних судів. Підсудність адміністративних справ. Склад суду і відводи. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Докази в адміністративній справі і як здійснюється доказування. Види судових витрат, їх розподіл між сторонами. Процесуальні строки, правила їх обчислення.

Лекція 2 Учасники адміністративного судочинства.

Учасники адміністративного судочинства. Заінтересовані особи (особи, які беруть участь у справі: сторони, треті особи, їхні представники). Учасники, які не мають заінтересованості у вирішенні справи (інші учасники адміністративного процесу: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач). Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Права та обов’язки учасників адміністративного судочинства.

Практичне заняття Організація та учасники адміністративного судочинства

План

 1. Система адміністративних судів

 2. Підсудність адміністративних справ

 3. Фіксування адміністративного процесу

 4. Докази в адміністративній справі

 5. Судові витрати

 6. Учасники адміністративного судочинства. Види.

 7. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Права та обов’язки учасників адміністративного судочинства.

Завдання для самостійної роботи

Вивчіть види процесуальних строків та порядок їх обчислення. З’ясуйте гарантії забезпечення реалізації прав учасників адміністративного судочинства

Проблемні теми для обговорення

Особливості застосування правил підсудності адміністративних справ для окремих категорій адміністративних спорів. Відмінності прав та обов’язків учасників адміністративного судочинства від прав та обов’язків учасників інших видів судових процесів.

Тема 7. Провадження в адміністративному суді.

Лекція 1 Провадження в адміністративному суді. Загальні засади

Адміністративний позов. Право звернення з адміністративним позовом. Зміна адміністративного позову або відмова від нього. Забезпечення адміністративного позову. Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах. Межі надання правової допомоги працівниками судів.

Лекція 2 Провадження у суді першої інстанції

Інстанційність розгляду адміністративних справ. Поняття та види стадій провадження. Стадії провадження: звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі; підготовче провадження; судовий розгляд; ухвалення судового рішення. Судові рішення, види. Набрання судовим рішенням законної сили. Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення.

Лекція 3 Перегляд судових рішень

Апеляційна інстанція. Касаційна інстанція. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Практичне заняття Провадження в адміністративному суді.

План

 1. Адміністративний позов. Поняття вимоги до нього та наслідки їх недодержання. Право звернення з адміністративним позовом.

 2. Способи забезпечення адміністративного позову.

 3. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі.

 4. Судовий розгляд і ухвалення судового рішення.

 5. Судові рішення, види. Набрання судовим рішенням законної сили.

 6. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

 7. Перегляд судових рішень в касаційному порядку

 8. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 9. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Завдання для самостійної роботи

Визначить порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах, а також межі надання правової допомоги працівниками судів. З’ясуйте особливості підготовчого провадження в адміністративній справі.

Тема 8. Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

Лекція Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів. Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб. Виборчі спори.

Практичне заняття Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

План

 1. Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень.

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.

Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

Виборчі спори.

Задачі

Задача 1

Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради О. звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. вже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 2

1 квітня 2006 р. П. звернулася до виконавчого комітету сільської ради зі скаргою з приводу користування земельною ділянкою, на якій розташований її будинок. Вона вважала, що сусід В. самовільно захопив частину її ділянки, а саме: він встановив межу між її земельною ділянкою і ділянкою його будинку на відстані 0,55 м. від її будівлі (хоча раніше вона дорівнювала 1 м.), в результаті чого загальна площа її земельної ділянки зменшилась на 14,7 кв. м. Рішенням виконавчого комітету сільської ради від 5 квітня 2006 р. П. були встановлені саме ті межі ділянки, які на думку П. самовільно встановив її сусід.

П. звернулась до районного суду з позовом про скасування зазначеного рішення. Районний суд відмовив П. у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 3

Т. звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 48 КАСУ вона не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 4

Пенсіонер Т. звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення йому одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і зазначив, що така заява Т. до нього не надходила. Суд запропонував виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч. 6 ст. 71 КАСУ, розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 5

І. звернулася до адміністративного суду з позовною заявою, у якій оскаржила рішення начальника паспортного відділення про відмову зареєструвати її у будинку, який належить їй на праві власності на основі свідоцтва про право на спадщину. Підставою для відмови стало те, що цей будинок знаходиться у зоні забудови і підлягає знесенню через три місяці на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

У позовній заяві І. попросила суд допитати як свідків трьох її сусідів, які можуть підтвердити факт її проживання у зазначеному будинку. Представник відповідача у судовому засіданні заявив клопотання про виклик як свідка представника виконавчого комітету міської ради для підтвердження того факту, що будинок підлягає знесенню. Суд у задоволенні обох клопотань відмовив, але ухвалив притягнути виконком міської ради як співвідповідача. У зв’язку з цим у судовому засіданні було оголошено перерву. На наступному засіданні суд повідомив сторони, що виконком міської ради надіслав листа, у якому просив розглядати справу без його участі, оскільки юрисконсульт виконкому захворіла і не відомо, коли зможе вийти на роботу. Тому суд своєю ухвалою зупинив провадження у справі до одужання юрисконсульта виконкому.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 6

За рішенням міськрайонного суду з виконавчого комітету міської ради було стягнуто на користь О. кошти у розмірі 2300 грн. на відшкодування шкоди його автомобілю, який зіткнувся зі службовим автомобілем міськвиконкому внаслідок порушення водієм останнього правил дорожнього руху. Для примусового виконання рішення було видано виконавчий лист, на підставі якого державним виконавцем було відкрито виконавче провадження. Через місяць державний виконавець закрив виконавче провадження у зв’язку з відсутністю у бюджеті міськвиконкому статті видатків на відшкодування шкоди. Вважаючи таке рішення державної виконавчої служби незаконним, О. звернувся з позовом до адміністративного суду з вимогою скасувати це рішення.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 7

10 лютого 2006 року міськвиконком оголосив конкурс на заміщення посади юрисконсульта. Із заявами про участь у конкурсі звернулися громадяни України А. і В. 20 березня 2006 року міський голова видав наказ про призначення на посаду юрисконсульта В.

А., вважаючи, що його право на заміщення цієї посади було порушене, звернувся з адміністративним позовом до міськрайонного суду. На підтвердження своєї позиції він послався на такі обставини: відсутність у громадянина В. вищої юридичної освіти, навчання на другому курсі юридичного факультету (заочно), не складення ним при призначенні на посаду присяги державного службовця.
Питання на іспит

 1. Поняття адміністративного процесу, його структура та характерні риси.

 2. Принципи адміністративного процесу.

 3. Суб’єкти адміністративного процесу.

 4. Структура адміністративного процесу. Адміністративний процес і адміністративні провадження. Співвідношення понять.

 5. Поняття адміністративних процедур. Особливості.

 6. Юрисдикційні та управлінські провадження. Співвідношення понять, їх завдання та принципи.

 7. Сутність та види процедурних проваджень.

 8. Поняття адміністративного процесуального права, його предмет та завдання.

 9. Місце адміністративного процесуального права в системі адміністративного права України.

 10. Система адміністративного процесуального права.

 11. Загальні принципи адміністративного процесуального права.

 12. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. Їх зміст, види, структура і особливості.

 13. Процесуальні гарантії прав громадян при здійсненні адміністративних процедур.

 14. Провадження у справах про заяви, пропозиції і скарги громадян.

 15. Провадження щодо забезпечення доступу до інформації.

 16. Провадження у справах, щодо реалізації державного контролю.

 17. Дисциплінарні провадження.

 18. Основні гарантії прав громадян в адміністративних процедурах.

 19. Співвідношення понять «юрисдикційні провадження», «дисциплінарні провадження» та «провадження щодо скарг громадян», а також їх співвідношення з іншими процедурними провадженнями.

 20. Поняття, завдання, загальні принципи та риси реєстраційних проваджень.

 21. Поняття, завдання та загальні принципи реєстраційних проваджень.

 22. Види реєстраційних проваджень.

 23. Провадження щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 24. Провадження щодо реєстрації об’єднань громадян, релігійних організацій.

 25. Провадження щодо реєстрації нормативних актів міністерств та відомств.

 26. завдання, загальні засади та риси провадження щодо реєстрації громадян за місцем проживання.

 27. Загальні принципи реєстраційних проваджень. Систематизація законодавства щодо реєстраційних проваджень.

 28. Поняття, завдання та загальні принципи реєстраційних проваджень.

 29. Види реєстраційних проваджень.

 30. Провадження про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності.

 31. Провадження про патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 32. Дозвільна система в сфері підприємницької діяльності. Порядок отримання дозволів.

 33. Дозвільна система МВС України. Дозвільні провадження.

 34. Загальні принципи дозвільних проваджень

 35. Систематизація та уніфікація законодавчих вимог до дозвільних проваджень.

 36. Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання адміністративного судочинства.

 37. Види адміністративно-правових спорів, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

 38. Відмежування предмету адміністративного судочинства від інших видів правосуддя (кримінального, цивільного, господарського та в справах про адміністративні правопорушення).

 39. Історичні передумови становлення системи адміністративної юстиції в Україні

 40. Співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративне право», «адміністративні процедури», «адміністративна юрисдикція», «адміністративне судочинство».

 41. Поняття та загальні риси принципів адміністративного судочинства.

 42. Верховенство права і законність, гласність і відкритість адміністративного процесу.

 43. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;

 44. Змагальність сторін, диспозитивність, офіційне з‘ясування всіх обставин у справі.

 45. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду, обов'язковість судових рішень.

 46. Основні гарантії забезпечення реалізації принців адміністративного судочинства.

 47. Співвідношення та взаємовплив принципів адміністративного судочинства.

 48. Система адміністративних судів

 49. Підсудність адміністративних справ

 50. Фіксування адміністративного процесу

 51. Докази в адміністративній справі

 52. Судові витрати

 53. Види процесуальних строків та порядок їх обчислення

 54. Особливості застосування правил підсудності адміністративних справ для окремих категорій адміністративних спорів

 55. Учасники адміністративного судочинства. Види.

 56. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність.

 57. Права та обов’язки учасників адміністративного судочинства.

 58. гарантії забезпечення реалізації прав учасників адміністративного судочинства

 59. Адміністративний позов. Поняття вимоги до нього та наслідки їх недодержання.

 60. Право звернення з адміністративним позовом.

 61. Способи забезпечення адміністративного позову.

 62. Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах.

 63. Межі надання правової допомоги працівниками судів.

 64. Поняття та види стадій провадження.

 65. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі.

 66. Судовий розгляд і ухвалення судового рішення.

 67. Судові рішення, види. Набрання судовим рішенням законної сили.

 68. Апеляційна інстанція.

 69. Касаційна інстанція.

 70. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 71. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 72. Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень.

 73. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

 74. Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.

 75. Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

 76. Виборчі спори.Рекомендовано для всього курсу

Нормативно-правові акти.

 • Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. - Ст. 141.

 • Кодекс адміністративного судочинства України // Голос України, 2005, 08, 23.08.2005 N 158

 • Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 34. - ст. 504.

 • Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. - Ст. 490.

 • Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 23. - ст. 161.

 • Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №47. – Ст. 256.

 • Закон України «Про вибори Президента України» із змінами станом на 03.02.2010 Голос України вiд 25.03.1999.

 • Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2000. – 27 від 21.07.2000.

 • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. - №26. - Ст. 1151.

 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - N 31-32. - Ст. 263.

 • Закон України «Про вибори народних депутатів України» із змінами, станом на 14.04.2009 // Голос України вiд 20.04.2004 - № 73

 • Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. - N 48. - ст.483.

 • Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. - N 41-42, N 43, N 44-45.- ст.529.

 • Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» // Голос України вiд 31.07.2010 - № 141.

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Голос України вiд 09.02.2011 - № 24.

 • Закон України «Про судовий збір» // Голос України вiд 03.08.2011 - № 142.

 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №13. - Ст. 113; 1995. - №30. - Ст. 229.

 • Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 листопада 2004 року // Урядовий кур‘єр. – 2004. – 24 листопада. – №224

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 року // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. – №4.

Підручники та додаткова література

 • Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

 • Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

 • Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – 584 с.

 • Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 480 с.

 • Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія/За заг.ред. В.К.Шкарупи, Запоріжжя: “Поліграф”, 2004.-404 с.

 • Анохина Л.С. Понятие субъектов административной юрисдикции Украины // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 7. – С. 58-62.

 • Анохина Л.С. Понятие субъектов административной юрисдикции Украины // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 7. – С. 58-62.

 • Анохіна Л.С. Проблеми формування адміністративної юстиції України // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 13. – С. – 144-149.

 • Банчук В.О., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. – К: «ІКЦ «Леста», 2005.- 116с.

 • Бородін І.Л. Про сутність адміністративної юстиції //Право України, – К, 2000. – № 2. – С. 15 – 17.

 • Бородін І.Л. Судовий контроль, його співвідношення з адміністративним контролем та прокурорським наглядом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002. – № 4. – С.171-176.

 • Бородін І.Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу//Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2002. – №2.–С.102–107.

 • Георгієвський Ю.В. До питання про судовий захист прав громадян у державному управлінні// Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов'язків: Наук. зб./ Керівник Г.І. Мостовий. – Харків: УАДУ (ХФ) – 2000. – С. 159–162.

 • Георгієвський Ю.В. До питання про виникнення та історичний розвиток адміністративної юстиції в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць./ За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Харків: Ін-т. держ. будівн. та місц. самоврядування. – 2002. – № 4. – С. 136-142.

 • Георгиевский Ю.В. Административная юстиция и права человека // Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. та наук. повідомлень конф. молодих учених та аспірантів / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад.України, 1998.– С.32–33.

 • Георгієвський Ю.В. Захист прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Тези доп. та наук, повідомлень Всеукр. наук. – практ. конф. молодих учених. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2000. – С. 94 – 96.

 • Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія. – Львів: ВАТ “Атлас”, 2004. – 232 с.

 • Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – Київ: Атіка, 2005. – 358 с.

 • Лихачов С.В. Адміністративний процес: поняття, особливості, сучасні тенденції // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 2. – С. 119-126.

 • Лихачов С.В. Ліцензування як вид дозвільного провадження // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. – 2000. – № 3. – С. 236-246.

 • Лихачов С.В. Дозвільна система України: питання вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. – 2001. – № 1. – С. 84-93.

 • Лихачов С.В. Дозвільна система в Україні: сутність та співвідношення з дозвільною політикою // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 76-80.

 • Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.. – Конус – Ю, 2006. – 256с.

 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. Посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К: Старий світ, 2006 – 576 с.

 • Педько Ю.С. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України.  2001.  № 10.  С. 72-75.

 • Педько Ю.С. Адміністративна юстиція як елемент механізму вирішення конфліктів між суб’єктами громадянського суспільства та державою // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конференції. – К., 2001.  С. 277-279.

 • Педько Ю.С. Адміністративний суд: до питання про статус і призначення (порівняльно-правовий аналіз) // Держава і право. – Вип.8.  К., 2000.  С. 197-202.

 • Педько Ю.С. Поняття адміністративно-юстиційного процесу // Актуальні проблеми політики. – Вип. 13-14. – Одеса, 2002. – С. 481-487.

 • Педько Ю.С. Принципи адміністративного судочинства // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Одеса, 2003 – С. 162-166.

 • Педько Ю.С. Роль адміністративної юстиції в процесі демократизації правової системи України // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем. Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2000.– С. 336-340.

 • Педько Ю. С. Функції адміністративної юстиції на сучасному етапі адміністративно-правової реформи в Україні // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Вип. 12. – С. 229-234.

 • Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. –К.: Конус-Ю, 272с.

 • Перепелюк В.Г. Матеріально-правові та процесуальні основи адміністративного процесу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 62. Правознавство. Збірник наук. праць.- Чернівці: ЧДУ, 1999.- С. 81-85.

 • Перепелюк В.Г. Обсяг поняття “адміністративний процес”// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 14. Правознавство. Збірник наук. праць.- Чернівці: ЧДУ, 1997.- С. 158-166.

 • Перепелюк В.Г. Поняття принципу адміністративного процесу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 70. Правознавство. Збірник наук. праць.- Чернівці: ЧДУ, 1999.- С. 69-73.

 • Перепелюк В.Г. Принципи адміністративного процесу// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 11. Правознавство. Збірник наук. праць.- Чернівці: ЧДУ, 1997.- С. 215-224.

 • Руденко А. В. Адміністративні суди в Україні // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XII міжвуз. студ. наук. конф., м. Запоріжжя, 20 травня 2004 р.: У 2 ч. – Ч. 2 / Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління”; студентське наук. тов-во. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2004. – 12 с.

 • Руденко А. В. Дотримання прав людини – одне з головних завдань адміністративного суду в Україні // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25 трав. 2004 р. / За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2004. – С. 295-297.

 • Руденко А. В. Законодавчі засади адміністративного судочинства // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2003. – Вип. 6. – С.169-175.

 • Руденко А. В. Система адміністративних судів // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 68. – С. 181-186.

 • Руденко А. В. Специфіка і прояв деяких принципів в адміністративному судочинстві // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 64. – С. 79-84.

 • «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007, - 692 с.

 • «Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України» за заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007.- 735с.

 • Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Харків: Фірма «Консум», 2003.

 • Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

 • Тимощук В.П. «Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії». – К.: «Конус-Ю», 2010. – 296 с.

 • Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

 • Школик А.М. «Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин». – Львів: ЗУКЦ, 2007, - 308 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка