Програма для студентів 1 курсу магістратури спеціальності 070702 "Геохімія І мінералогія"Скачати 218.54 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір218.54 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Геологічний факультет

кафедра мінералогії, геохімії

та петрографії
Укладач: Лазарева І.І.


ПРИКЛАДНА МІНЕРАЛОГІЯ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів 1 курсу магістратури

спеціальності 8.070702 “Геохімія і мінералогія”

1-й семестр


Затверджено


на заіданні кафедри

Протокол №______


від “_____” __________2007р.

Зав. кафедри

______________ Шнюков С.Є.
Декан факультету

_______________ Вижва С.А.КИЇВ-2007

Робоча навчальна програма з дисципліни “ Прикладна мінералогія”.

Укладач: кандидат геологічних наук, асистент Лазарева Ірина Іванівна
Лектор: к. геол. н., ас. Лазарева І.І.

Викладач: к. геол. н., ас. Лазарева І.І.

Погоджено

З науково-методичною комісією


_____” __________2007р.
Голова НМК геологічного факультету

______________________________ВСТУП


Дисципліна “Прикладна мінералогія” є нормативною дисципліною для спеціальності “геохімія і мінералогія”, що читається в першому семестрі в обсязі 3 кредитів, в тому числі 144 годин аудиторних занять з них 36 годин лекцій, 36 годин лабораторних занять і 72 годин самостійної роботи. Закінчується заліком.

Метою і завданням навчальної дисципліни “Прикладна мінералогія” є ознайомлення студентів з науковими засадами, методами та методиками прикладних мінералогічних досліджень, а також з головними принципами їх сучасної реалізації.

Предмет навчальної дисципліни “Прикладна мінералогія” включає розгляд можливостей використання мінералогічної інформації для потреб інших геологічних дисциплін, а також переробної промисловості з позицій типоморфізму мінералів, які мають промислове значення або важливі для як джерело інформації про геологічні процеси, в тому числі і процеси рудоутворення.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: теоретичні основи курсу; головні типоморфні ознаки окремих мінералів відносно загальних напрямків розвитку прикладної мінералогії (генетичний, пошуковий та технологічний); методи дослідження мінеральної речовини.

Студент повинен вміти: самостійно поставити задачу дослідження; самостійно обирати методи дослідження в залежності від поставленого завдання; використовувати одержану теоретичну інформацію для інтерпретації одержаних даних.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Прикладна мінералогія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня “магістр” , є заключною частиною вивчення таких базових дисциплін як “Загальна геологія”, “Кристалографія”, “Мінералогія”, “Регіональна мінералогія”, “Геохімія”, “Геохімія рідкісних і розсіяних елементів”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Прикладна мінералогія” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; контрольних та лабораторних робіт. Студент може отримати максимально 5 балів за усні відповіді, 3 - за доповнення на лабораторних заняттях в кожному із змістовних модулів.

Модульний контроль: 3 модульні контрольні роботи.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку зо 100-бальною системою, яка складається з суми балів, одержаних студентом протягом семестру:


Змістовий

модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий

модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий

модуль 3 (ЗМ3)


Залік

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка (бали)

15

25

20

40

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 — “незадовільно” з обовязковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 — “незадовільно” з можливістю повторнрго складання;

60-64 — “задовільно” (“достатньо”);

65-74 — “задовільно”;

75-85 — “добре”;

85-89 — “добре” (“дуже добре”);

90-100 — “відмінно”.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше ніж 20 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни “Прикладна мінералогія”.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ темиНАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

Лекції

Практичні


Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

“Предмет та методи сучасної прикладної мінералогії”


1

Прикладні задачі мінералогії та їх класифікація.

2

2

4

2

Мінерали гірських порід та руд як предмет прикладних мінералогічних досліджень.

2

4

6


3

Типоморфізм мінералів – теоретична основа прикладної мінералогії

4

4

6


4

Методи прикладного дослідження мінералів.

4

4

10

Модульна контрольна робота 1

2ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

“Комплекс генетичних задач прикладної мінералогії”


1

Термобарометрія ендогенних процесів

2

2

6


2

Домішковий склад мінералів при вирішенні прикладних задач мінералогії засобами геохімічного моделювання

4


4


10


3

Дослідження живлячих провінцій на основі геохімічного вивчення широко розповсюджених теригенних мінералів.

4

6

12


Модульна контрольна робота 2

2ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

“Комплекс прогнозно-пошукових та технологічних задач прикладної мінералогії”


1

Особливості мінералогічного картування різних комплексів гірських порід та рудних об’єктів.

2

2

4


2

Методи мінералогічних розшуків

4

6

10

3

Завдання технологічної мінералогії та технологічні властивості мінералів

2

2

4


Модульна контрольна робота 3

2Загальний обсяг 144 год., в тому числі:

Лекції – 36 год.

Лабораторні – 36 год.

Самостійна робота – 72 год.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПРИКЛАДНОЇ МІНЕРАЛОГІЇ
ТЕМА 1. Прикладні задачі мінералогії та їх класифікація (2 год.)
Лекція 1. Прикладні задачі мінералогії та їх класифікація
Предмет прикладної мінералогії. Місце прикладної мінералогії у системі геологічних дисциплін. Головні задачі прикладної мінералогії та їх класифікація: генетичні, пошукові, технологічні. Мінералогічне опробування.
Лабораторна робота 1 (2 год)

 1. Відбір аналітичної наважки.

 2. Підготовка мінералогічної проби до мінералогічного аналізу.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Приклади використання мінералогічних знань для вирішення різноманітних геологічних задач.

Література [4, 6, 8-10 ].

ТЕМА 2. Мінерали гірських порід та руд як предмет прикладних мінералогічних досліджень (2 год.)

Лекція 2. Мінерали гірських порід та руд як предмет прикладних мінералогічних досліджень
Визначення мінералу як об’єкта прикладної мінералогії. Неоднорідність та гетерогенність мінералів, поняття про мікро парагенезиси. Розриви змішуваності у ізоморфних рядах. Нестехіометричність складу мінералів. Різний ступінь упорядкування у структурах мінералів. Явища політипії та змішано шаруватості.
Лабораторна робота 2 (4 год.)

 1. Розрахунок формули безводних мінералів.

 2. Розрахунок формули амфіболу.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Фактори, що визначають вміст акцесорних мінералів в породі.

 2. Порівняння вмісту акцесорних мінералів в різних типах порід (інтрузивних, ефузивних, метаморфічних).

 3. Індикаторні влстивості акцесорних мінералів.

Література[2, 6, 14 ].

ТЕМА 3. Типоморфізм мінералів – теоретична основа прикладної мінералогії (4 год)
Лекція 3. Головні поняття і класифікація типоморфних особливостей мінералів

Відомості з історії типоморфізму мінералів. Закон мінералогічного резонансу. Закон інерції. Типоморфний аналіз. Принціп спадковості типоморфних ознак. Явища конвергенції типоморфних ознак мінералів і конвергенції в мінералоутворенні.


Лабораторна робота 3 (2 год.)

1. Визначення умов утворення порід за кристаломорфологічними особливостями циркону.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Принцип симетрії-дисиметрії мінералів.

Література [6, 15, 16 ]
Лекція 4. Типоморфізм мінералів і мінеральних асоціацій

Типоморфізм складу мінералів. Типоморфізм структури мінералів. Типоморфізм включень у мінералах. Типоморфізм морфології мінералів. Типоморфізм фізичних властивостей мінералів.


Лабораторна робота 4 (2 год.)

Визначення умов утворення порід за кристаломорфологічними особливостями флюориту та піриту.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Приклади поліморфних перетворень з позиції типоморфізму.

Література [6, 14]
ТЕМА 4. Методи прикладного дослідження мінералів (4 год.)

Лекція 5. Оптичні методи дослідження мінералів

Визначення оптичних констант мінералів. Дослідження відбивної здатності рудних мінералів. Дослідження люмінесцентних властивостей. Дослідження спектрів відбиття в поляризованому та неполяризованому світлі. Визначення показників заломлення імерсійним методом.


Лабораторна робота 5 (2 год.)

Дослідження люмінесцентних властивостей мінералів різної генетичної приналежності.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

 1. Використання відбиття та спектрів відбиття для вирішення мінералогічних задач

 2. Приклади використання спектрів поглинання.

Література [2,18 ]
Лекція 6. Методи визначення елементного складу та структур мінералів

Рентгеноструктурний аналіз. Електронно-зондовий мікроаналіз. Атомно-абсорбційні методи. Мас-спектрометричні методи. Рентгено-спектральний флуоресцентний аналіз. Оцінки похибок.


Лабораторна робота 6 (2 год.)

Способи математичної обробки енергодисперсійних спектрів


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Засади фізики рентгенівського випромінювання

2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною

Література [2, 18 ]

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1


 1. Розрахувати формулу ортопіроксену за даними хімічного аналізу мінералу.

 2. Прикладні задачі мінералогії та їх значення для суміжних дисциплін.

 3. Породоутворюючі мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.


Контрольні запитання до змістового модуля І


 1. Прикладні задачі мінералогії та їх значення для суміжних дисциплін.

 2. Методи та методики підготовки та фракціювання мінералогічних та комплексних мінералого-геохімічних проб різноманітного призначення.

 3. Мінерали гірських порід та руд як предмет прикладних мінералогічних досліджень.

 4. Методи та методики вилучення концентратів та мономінеральних фракцій.

 5. Мікроскопічні методи прикладного дослідження мінералів.

 6. Рудні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 7. Інструментальні методи прикладних мінералогічних досліджень.

 8. Теригенні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 9. Значення елементного аналізу полімінеральних зразків для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 10. Біогенні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 11. Значення фазового аналізу полімінеральних зразків для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 12. Парагенезиси породоутворюючих мінералів та їх прикладне значення.

 13. Значення рентгеноструктурного аналізу мінералів для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 14. Значення локального елементного аналізу мінералів для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 15. Опробування при вирішенні завдань прикладної мінералогії.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КОМПЛЕКС ГЕНЕТИЧНИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЇ МІНЕРАЛОГІЇ
ТЕМА 5. Термобарометрія ендогенних процесів (2 год.)
Лекція 7. Термобарометрія ендогенних процесів за розподілом елементів в мінеральних парагенезисах.

Теоретичні засади бімінеральної геотермобарометрії. Реставрування температурних умов кристалізації магматичних порід за кристаломорфологією циркону. Використання розподілу елементів-домішок в асоціаціях акцесорних мінералів-концентраторів в геохімічному моделюванні магматичних та магматогенно-гідротермальних процесів.


Лабораторна робота 7 (2 год.)

Дослідження температури кристалізації парагенезисів Fe-Mg мінералів.Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Приклади найбільш надійних геотермометрів та барометрів, принцип їх дії.

Література[4, 6, 11].

ТЕМА 6. Домішковий склад мінералів при вирішенні прикладних задач мінералогії засобами геохімічного моделювання (4 год.)
Лекція 8. Використання розподілу елементів-домішок в асоціаціях акцесорних мінералів в геохімічному моделюванні магматичних процесів.

Теоретични засади геохімічного моделювання. Рівноважні умови. Експериментальні рівняння розчинності циркону і апатиту. Коефіцієнти розподілу мінерал/розплав та мінерал1/мінерал2.


Лабораторна робота 8 (2 год.)

Розрахунок температури кристалізації парагенезису апатит-циркон за значенням коефіцієнту розподілу між цими мінералами Y.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

Приклади застосування інформації що до розподілу елементів-домішок у парагенних мінералах.

Література [3, 4, 10, 11, 17]
Лекція 9. Домішковий склад мінералів при визначенні стадійності гідротермально-метасоматичного процесу.

Монотонна і інверсійна поведінка елементів-домішок в ході магматичного процесу. Принцип розрахунку домішкового складу мінералів-концентраторів рідкісних елементів. Поведінка полівалентних елементів в ході магматичного і гідротермально-метасоматичного процесів.


Лабораторна робота 9 (2 год.)

Встановлення стадійності гідротермально-метасоматичного процесу за результатами моделювання поведінки полівалентного Се


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

Індикаторні властивості домішкового складу мінералів.

Література [3, 4, 6, 10, 11, 17]
ТЕМА 7. Дослідження живлячих провінцій на основі геохімічного вивчення широко розповсюджених теригенних мінералів (4 год).
Лекція 10. Геохімія наскрізних акцесорних мінералів в теригенно-мінералогічних дослідженнях

Головні елементи технологій, заснованих на геохімії наскрізних теригенних мінералів. Комплекс спеціалізованих методик, що забезпечують отримання і накопичення статистично обґрунтованих мінерало-геохімічних даних. Приклади інтерпретації.


Лабораторна робота 10 (4 год.)

 1. Реставрування петрофонду живлячих провінцій на основі геохімічного вивчення широко розповсюджених теригенних мінералів.

 2. Дослідження еволюції континентальної земної кори за результатами геохімічного вивчення поодиноких зерен циркону з великих за обсягом терригенних популяцій.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Теригенні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

Література [1, 5, 7, 9, 10].
Лекція 11. Дослідження окислювально-відновних палеоумов

Теоретичні засади методики. Дослідження окислювально-відновних палеоумов морського осадконакопичення за розподілом полівалентного церію в біогенних апатитах.


Лабораторна робота 11 (2 год.)

Визначення окислювально-відновних палеоумов морського осадконакопичення за розподілом полівалентного церію в біогенних апатитах різних регіонів світу.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Приклади застосування методик визначення окислювально-відновних умов.

Література [1, 5, 7].
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2


 1. Визначити температуру кристалізації парагенезису ортопіроксен-клінопіроксен за хімічними аналізами мінералів та відповідним мінеральним термометром.

 2. Дослідження еволюції земної кори за результатами геохімічного вивчення поодиноких зерен циркону та інших розповсюджених акцесорних мінералів з їх великих терригенних популяцій.

 3. Коефіцієнти розподілу мінерал/розплав та мінерал1/мінерал2.Контрольні запитання до змістового модуля ІІ


 1. Акцесорні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 2. Методики препаріювання мінералів для подальшого дослідження.

 3. Теригенні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 4. Комплекс спеціалізованих методик, що забезпечують отримання і накопичення статистично обґрунтованих мінерало-геохімічних даних.

 5. Теоретичні засади бімінеральної геотермобарометрії.

 6. Монотонна і інверсійна поведінка елементів-домішок в ході магматичного процесу.

 7. Принцип розрахунку домішкового складу мінералів-концентраторів рідкісних елементів.

 8. Поведінка полівалентних елементів в ході магматичного і гідротермально-метасоматичного процесів.

 9. Парагенезиси акцесорних мінералів та їх прикладне значення.

 10. Поведінка полівалентних елементів в ході магматичного і гідротермально-метасоматичного процесів.

 11. Визначити температуру кристалізації парагенезису ортопіроксен-клінопіроксен за хімічними аналізами мінералів та відповідним мінеральним термометром.

 12. Дослідження еволюції земної кори за результатами геохімічного вивчення поодиноких зерен циркону та інших розповсюджених акцесорних мінералів з їх великих терригенних популяцій.

 13. Коефіцієнти розподілу мінерал/розплав та мінерал1/мінерал2.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОМПЛЕКС ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ
ТЕМА 8. Особливості мінералогічного картування різних комплексів гірських порід та рудних об’єктів (2 год.)
Лекція 12. Особливості мінералогічного картування

Головні напрями, об’єкти і завдання. Основи методики мінералогічного картування. Елементи і масштаби мінералогічного картування. Типізація і методи мінералогічного картування. Особливості мінералогічного картування різних комплексів гірських порід.


Лабораторна робота 12 (2 год.)

Побудування шліхової карти з відображенням складу важкої фракції


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Форми і види мінералогічного картування.

Особливості мінералогічного картування рудних об’єктів.

Література [6, 7].
ТЕМА 9. Методи мінералогічних розшуків (4 год)
Лекція 13. Головні поняття і завдання розшуково-оцінної мінералогії

Мінералогічні ознаки і критерії. Прогноз і прогнозування. Мінералогічне поле. Мінералогічні аномалії. Мінералогічні розшуково-оцінні індикатори. Методи мінералогічних розшуків. Візуальні пошуки мінеральних тіл.


Лабораторна робота 13 (2 год.)

Використання типохімічних особливостей циркону та апатиту для пошуків корінних родовищ алмазу, рідкіснометальних мінералів та фосфатної сировини.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Нові методи мінералогічних розшуків.

2. Ревізійно-мінералогічні методи розшуків.

Література [6, 7].

Лекція 14. Розшуки за різноманітними мінеральними ореолами.

Розшуки за первинними мінеральними ореолами розсіяння. Розшуки за мінеральними ореолами зонального рудовідкладення. Розшуки за вторинними мінеральними ореолами зміни. Комплексування мінералогічних методів розшуків з геохімічними.


Лабораторна робота 14 (4 год.)

1. Використання типохімічних особливостей циркону та апатиту для пошуків розсипних родовищ алмазу та рідкіснометальних мінералів.

2. Пошуки та оцінка алмазоносних кімберлітів та лампроїтів з використанням мономінеральної термобарометрії за розподілом Cr та Ni в піропах.
Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Оцінка первинного зруденіння за мінералогією зони окислення і кори звітрювання.

2. Оцінка масштабності зруденіння і його розбракування.

Література [6, 7].
ТЕМА 10. Завдання технологічної мінералогії та технологічні властивості мінералів (2 год)

Лекція 15. Технологічна мінералогія руд

Завдання технологічної мінералогії. Технологічні властивості мінералів як функція їхньої конституції та генезису. Зміна властивостей мінералів під час рудо підготовки і в процесі збагачення. Комплексне використання мінеральної речовини. Оцінка збагачуваності руд.


Лабораторна робота 15 (2 год.)

Оцінка якості мінеральної сировини.Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Принципи і методи мінералогічних досліджень у процесі вивчення технологічних проб.

2. Вплив властивостей мінералів на процеси збагачення.

Література [1, 6, 8, 12].
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3


 1. Особливості мінералогічного картування різних комплексів гірських порід.

 2. Комплексування мінералогічних методів розшуків з геохімічними.

 3. Технологічні властивості мінералів як функція їхньої конституції та генезису.


Контрольні запитання до змістового модуля ІІІ


 1. Основи методики мінералогічного картування.

 2. Елементи і масштаби мінералогічного картування.

 3. Особливості мінералогічного картування різних комплексів гірських порід.

 4. Мінералогічні ознаки і критерії.

 5. Мінералогічне поле. Мінералогічні аномалії.

 6. Мінералогічні розшуково-оцінні індикатори. Методи мінералогічних розшуків.

 7. Візуальні пошуки мінеральних тіл.

 8. Використання типохімічних особливостей циркону та апатиту для пошуків корінних родовищ алмазу, рідкіснометальних мінералів та фосфатної сировини.

 9. Ревізійно-мінералогічні методи розшуків.

 10. Розшуки за первинними мінеральними ореолами розсіяння.

 11. Розшуки за мінеральними ореолами зонального рудовідкладення.

 12. Комплексування мінералогічних методів розшуків з геохімічними.

 13. Використання типохімічних особливостей циркону та апатиту для пошуків розсипних родовищ алмазу та рідкіснометальних мінералів.

 14. Пошуки та оцінка алмазоносних кімберлітів та лампроїтів з використанням мономінеральної термобарометрії за розподілом Cr та Ni в піропах.

 15. Оцінка первинного зруденіння за мінералогією зони окислення і кори звітрювання.

 16. Завдання технологічної мінералогії.

 17. Технологічні властивості мінералів як функція їхньої конституції та генезису.

 18. Зміна властивостей мінералів під час рудо підготовки і в процесі збагачення.

 19. Комплексне використання мінеральної речовини.

 20. Вплив властивостей мінералів на процеси збагачення.


Перелік запитань на залік


 1. Предмет та методи сучасної прикладної мінералогії, її взаємозв’язки з іншими дисциплінами.

 2. Термобарометрія ендогенних процесів за розподілом елементів в парагенезисах породоутворюючих мінералів.

 3. Дослідження окислювально-відновних палеоумов морського осадконакопичення за розподілом полівалентного церію в біогенних апатитах.

 4. Прикладні задачі мінералогії та їх значення для суміжних дисциплін.

 5. Методи та методики підготовки та фракціювання мінералогічних та комплексних мінералого-геохімічних проб різноманітного призначення.

 6. Реставрування температурних умов кристалізації магматичних порід за кристаломорфологією циркону

 7. Мінерали гірських порід та руд як предмет прикладних мінералогічних досліджень.

 8. Методи та методики вилучення концентратів та мономінеральних фракцій.

 9. Використання розподілу елементів-домішок в асоціаціях акцесорних мінералів-концентраторів в геохімічному моделюванні магматичних та магматогенно-гідротермальних процесів.

 10. Породоутворюючі мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 11. Методики препаріювання мінералів для подальшого дослідження.

 12. Дослідження живлячих провінцій на основі геохімічного вивчення широко розповсюджених теригенних мінералів.

 13. Акцесорні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 14. Мікроскопічні методи прикладного дослідження мінералів.

 15. Оцінка якості неметаличної сировини.

 16. Рудні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 17. Інструментальні методи прикладних мінералогічних досліджень.

 18. Дослідження еволюції земної кори за результатами геохімічного вивчення поодиноких зерен циркону та інших розповсюджених акцесорних мінералів з їх великих терригенних популяцій.

 19. Теригенні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 20. Значення елементного аналізу полімінеральних зразків для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 21. Технологічні задачі прикладної мінералогії. Їх значення для оцінки якості мінеральної сировини, технології збагачення та переробки руд.

 22. Біогенні мінерали та їх значення для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 23. Значення фазового аналізу полімінеральних зразків для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 24. Використання типохімічних особливостей циркону та апатиту для пошуків корінних родовищ алмазу, рідкіснометальних мінералів та фосфатної сировини.

 25. Парагенезиси породоутворюючих мінералів та їх прикладне значення.

 26. Значення рентгеноструктурного аналізу мінералів для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 27. Використання типохімічних особливостей циркону та апатиту для пошуків розсипних родовищ алмазу та рідкіснометальних мінералів.

 28. Парагенезиси акцесорних мінералів та їх прикладне значення.

 29. Значення локального елементного аналізу мінералів для вирішення завдань прикладної мінералогії.

 30. Оцінка якості руд поліметалів та рідкіснометалевих руд.

 31. Методи прикладного дослідження мінералів.

 32. Генетичні задачі прикладної мінералогії. Їх значення для петрології, геохімії, теригенної мінералогії та інших дисциплін.

 33. Прогнозно-пошукові задачі прикладної мінералогії та їх значення для прогнозу, пошуків та розвідки ендогенних та екзогенних родовищ корисних копалин.

 34. Опробування при вирішенні завдань прикладної мінералогії.

 35. Комплексування аналітичних методів при вирішенні завдань прикладної мінералогії.

 36. Комплексування методів прикладної мінералогії при вирішенні практичних завдань.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
а) основна:

 1. Джонс М.П. Прикладная минералогия. Количественный подход. - М.: Недра, 1991. - 391 с.

 2. Методы минералогических исследований. (Справочник) / Под ред. А.И.Гинзбурга. - М.: Недра, 1985. - 480 с.

 3. Хендерсон П. Неорганическая геохимия. - М.: Мир, 1985. - 339 с.

 4. Булах А.Г., Кривовичев В.Г. Расчет минеральных равновесий. - Ленинград: Недра, 1985. - 183 с.

 5. Бергер М.Г. Терригенная минералогия. - М.: Недра, 1986. - 227 с.

 6. Матковський О.І., Пирогов Б.І. Прикладна мінералогія. – Львів: Ред.-вид. Відділ Львів. Ун-ту, 2002. – 286 с.

 7. Матковський О.І., Пирогов Б.І. Регіональна та розшукова мінералогія: Цикл лекцій з курсу “Прикладна мінералогія”. – Львів: Ред.-вид. Відділ Львів. Ун-ту, 1998. – 114 с.

 8. Матковський О.І., Пирогов Б.І. Технологічна мінералогія руд: Цикл лекцій з курсу “Прикладна мінералогія”. – Львів: Ред.-вид. Відділ Львів. Ун-ту, 1999. – 129 с.

 9. Шнюков С.Е. Геохимия сквозных акцессорных минералов в терригенно-минералогических и прогнозно-поисковых исследованиях / Геологические проблемы Черного моря. - ОМГОР ННПМ НАНУ, 2000. - С. 55-78.

 10. Шнюков С.Є. Наскрізні акцесорні мінерали в геохімічному моделюванні магматичних процесів // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2001. — № 1-2. — С. 41-53.


б) додаткова:

 1. Вуд Б., Фрейзер Д. Основы термодинамики для геологов. - М.: Мир, 1981. - 184 с.

 2. Технологическая оценка минерального сырья. Опробование месторождений. Характеристика сырья. (Справочник) / Под ред. П.Е.Остапенко. - М.: Недра, 1990. - 272 с.

 3. Берлинский А.И. Разделение минералов. - М.: Недра, 1988. - 229 с.

 4. Ляхович В.В. Акцессорные минералы горных пород. - М.: Недра, 1979.

 5. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 275с.

 6. Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. (Учебн. пособие для ВУЗ’ов) - М.: Недра, 1986. - 272 с.

 7. Перчук Л.Л., Рябчиков И.Д. Фазовое соответствие в минеральных системах. - М.: Недра, 1976. -287с.

 8. Бородаев Ю.С. Лабораторные методы исследования минералов, руд и горных пород. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 296 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка