Програма для магістрів 2-го курсу спеціальності 030401 «Право» ЗатвердженоСкачати 318.68 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір318.68 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра адміністративного і фінансового права

Укладач: доц. Герасименко Є.С.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робоча навчальна програма

для магістрів 2-го курсу спеціальності 6.030401 «Право»Затверджено

на засіданні кафедри
Протокол №__ від __________ 2010р.


Декан юридичного факультету

Гриценко І.С. ______________

Київ 2010

Робоча навчальна програма курсу «Адміністративна відповідальність».

Укладач: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Герасименко Євген Станіславович.Лектор: к.ю.н. доц. Герасименко Є.С.

Викладач: к.ю.н. доц. Герасименко Є.С.


Погоджено

з науково-методичною комісією
« «_____________2010 р.

________________________________

© Авторські права застереженіВступ

Спецкурс «Адміністративна відповідальність» викладається на 2-му курсі магістратури за спеціальності «право» в обсязі 48 годин, з них лекцій 16 годин, практичних занять 8 годин, самостійна робота 6 годин. Форма підсумкового контролю - залік.Мета спецкурсу – одержання студентами знань з питань адміністративної відповідальності, отримання навичок роботи в процесі застосування адміністративних стягнень та вміння їх практичного застосовування.

Завдання спецкурсу

розкрити поняття завдання та місце адміністративної відповідальності серед інших видів адміністративного примусу;

з’ясувати принципи адміністративної відповідальності;

розкрити форми та підстави адміністративної відповідальності;

з’ясувати принципи та статус учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення;

навчити студентів загальним засадам провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Предмет спецкурсу. Основна частина спецкурсу передбачає вивчення такого інституту адміністративного права як «адміністративна відповідальність».

Програма спецкурсу «Адміністративна відповідальність» передбачає вивчення студентами поняття, ознак та функцій адміністративної відповідальності, її внутрішньої системи, аналізу загальних засад адміністративної відповідальності як виду адміністративного примусу, її підстав та форм, завдань та принципів провадження а справах про адміністративні правопорушення, загальних засад та стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення.Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати суть адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юрисдикційної діяльності. Студент повинен вміти складати процесуальні документи в порядку провадження в справах про адміністративні правопорушення, давати правову характеристику конкретних ситуацій в процесі та аналізувати адміністративно-правові акти.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Спецкурс оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час лекцій. Студент може отримати максимально 20 балів за усні відповіді та доповнення на практичних заняттях у кожному зі змістовних модулів.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи чи тести.

Контроль знань

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою наступним чином:

Поточний


усна доповідь, домашня письмова робота до 5 балів

доповнення до 3 балів

модульна контрольна робота

чи тести до 10 балівТермін вивчення – один семестр на 2 курсі магістратури.

Навчально-методичний план лекцій і семінарських занять

№ теми

Назва теми

Кількість годинлекції

практ.

самост. раб.

інші форми контр.
Змістовний модуль 1 «Загальні засади адміністративної відповідальності»1

Поняття, ознаки, джерела та система адміністративної відповідальності

3
12

Підстави і умови відповідальності за адміністративні проступки

2

2

13

Форми адміністративної відповідальності

2

2

1Модульна контрольна робота
1

Змістовний модуль 2 «Провадження в адміністративному суді»4

Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки

2

2

15

Провадження в справах про адміністративні правопорушення та його місце в адміністративно-процесуальному праві

2
16

Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

3

2

1Модульна контрольна робота
1

Всього
16

8

6
Змістовний модуль 1 «Адміністративна відповідальність. Загальні засади»

Тема 1. Поняття, ознаки, джерела та система адміністративної відповідальності

Лекція 1 Місце адміністративної відповідальності серед інших видів адміністративного примусу – 1 год.

Поняття та структура адміністративного примусу. Порівняльна характеристика адміністративного припинення, заходів попередження і відповідальності.

Характеристика засобів забезпечення законності і застосування адміністративних стягнень. Доставлення правопорушника. Адміністративне затримання. Органи та посадові особи, які мають право здійснювати адміністративне затримання. Його строки. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними судами та огляд на стан сп’яніння.

Лекція 2 Поняття та ознаки адміністративної відповідальності – 2 год.

Поняття юридичної відповідальності. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Відмежування відповідальності за адміністративні правопорушення від інших видів юридичної відповідальності. Критерії відмежування.

Джерела адміністративної відповідальності. Кодифікація законодавства в сфері адміністративної відповідальності. Сучасний етап та проблеми кодифікації. Система спецкурсу.

Завдання для самостійної роботи

Примус та переконання в державному управлінні. Співвідношення. Форми переконання.

Характеристика засобів забезпечення законності

Проблемні теми для обговорення

Адміністративно-охоронні та адміністративно-деліктні відношення. Склад та механізм утворення адміністративно-деліктного правовідношення.Тема 2. Підстави і умови відповідальності за адміністративні проступки.

Лекція Підстави і умови відповідальності за адміністративні проступки – 2 год.

Поняття адміністративного проступку. Ознаки адмінпроступку: винність, протиправність, караність, суспільна небезпечність.

Склад адміністративного проступку. Об'єкт. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. Її елементи. Суб'єкти адміністративних проступків. Службові особи як суб'єкти відповідальності за адміністративні проступки. Інші спеціальні суб’єкти. Відповідальність неповнолітніх. Суб’єктивна сторона адмінпроступку. Вина, мотиви, мета, вік, осудність - умови адміністративної відповідальності.

Практичне заняття Поняття та склад адміністративного правопорушення

План


 1. Поняття та ознаки адміністративного проступку.

 2. Об'єкт адміністративного проступку.

 3. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. Її елементи.

 4. Суб'єкти адміністративних проступків.

 5. Суб’єктивна сторона адмінпроступку.

Завдання для самостійної роботи

Співвідношення злочину, делікту, дисциплінарного та адміністративного проступку. Співвідношення понять «ознаки» та «склад» адміністративного проступку та «умови адміністративної відповідальності».

Застосування адміністративної відповідальності до осіб, що звільнені від кримінальної відповідальності.

Проблемні теми для обговорення


 • Проблема адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 • Співвідношення понять «ознаки», «умови» та «склад» адміністративного проступку.

Тема 3. Форми адміністративної відповідальності.

Лекція Поняття та види стягнень за адміністративні проступки – 2 год.

Поняття, характеристика ознак та мета адміністративного стягнення. Відмежування адміністративних стягнень від інших форм відповідальності. Види стягнень. Загальні правила їх застосування. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність. Проблеми реформування системи адміністративних стягнень.Практичне заняття Поняття та види стягнень за адміністративні проступки

План

 1. Поняття та завдання адміністративних стягнень.

 1. Види адміністративних стягнень.

 1. Загальні правила їх застосування адміністративних стягнень. Накладання стягнення при вчиненні двох або більше правопорушень.

 1. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Завдання для самостійної роботи

Накладання стягнення при вчиненні двох або більше правопорушень.Проблемні теми для обговорення

Проблеми реформування системи адміністративних стягнень.Змістовний модуль 2 «Правові засади притягнення до адміністративної відповідальності»

Тема 4. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

Лекція Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки – 2 год.

Система органів, що уповноважені розглядати справи про адмінпроступки. Загальні правила визначення підвідомчості справ про адміністративні проступки. Територіальна та спеціальна підвідомчість. Характеристика адміністративно-юрисдикційних повноважень судів. Повноваження громадських організацій та органів місцевого самоврядування по розгляду справ про адміністративні правопорушення. Компетенція органів державного управління в цій сфері.Практичне заняття Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки

План

 1. Система органів, що уповноважені розглядати справи про адмінпроступки.

 1. Загальні правила визначення підвідомчості справ про адміністративні проступки. Територіальна та спеціальна підвідомчість.

Завдання для самостійної роботи

Характеристика особливостей адміністративно-юрисдикційних повноважень адміністративних, судових та інших органів.Проблемні теми для обговорення

Напрямки реформування системи органів адміністративної юрисдикції.Тема 5. Провадження в справах про адміністративні правопорушення та його місце в адміністративно-процесуальному праві.

Лекція Загальні засади провадження в справах про адміністративні правопорушення – 2 год.

Матеріальні і процесуальні норми адміністративного права. Адміністративно-процесуальні норми: управлінські та правоохоронні. Адміністративний процес та провадження в справах про адміністративні правопорушення - складові адміністративно-процесуального права. Поняття і зміст провадження в справах про адміністративні проступки.Проблемні теми для обговорення

Співвідношення понять «адміністративний процес» та «адміністративні процедури»

Місце норм щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення в системі адміністративного процесуального права.

Тема 6. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Лекція Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення – 3 год.

Порушення справи про адміністративний проступок. Суб'єкти, що уповноважені складати протокол про адмінправопорушення.

Розгляд і вирішення справ про адміністративні проступки. Процесуальні особливості провадження при одноособовому розгляду справи суддею. Постанова по справі про адмінпроступок як правовий документ. Види постанов.

Оскарження (опротестування) постанов про накладення адміністративних стягнень. Порядок оскарження постанови по справі про адмінпроступок. Компетенція органів, які уповноважені розглядати скарги на постанови по справах про адмінпроступки.

Виконання постанов. Провадження по виконанню окремих типів стягнень.Практичне заняття Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

План

 1. Поняття і зміст провадження в справах про адміністративні проступки.

 1. Порушення справи про адміністративний проступок.

 1. Розгляд і вирішення справ про адміністративні проступки.

 1. Оскарження (опротестування) постанов про накладення адміністративних стягнень.

 1. Виконання постанов. Провадження по виконанню окремих типів стягнень.

Завдання для самостійної роботи

Вимоги до протоколу про адміністративні правопорушення. Наслідки їх недодержання.Проблемні теми для обговорення

Проблеми реформування провадження в справах про адміністративні правопорушення.Практичні задачі

1. Начальник міського вузла зв'язку звернувся до виконавчого комітету міської ради з проханням прийняти рішення щодо встановлення адміністративної відповідальності за пошкодження телефонів автоматів розташованих на вулицях міста.

Яке рішення повинно бути прийнято у зв'язку із зазначеним зверненням?

2. Обласна рада прийняла рішення про встановлення адміністративної відповідальності за порушення тиші в громадських містах, в якому встановлений, зокрема, час після якого забороняється експлуатація гучномовців та інших елктроакустичних пристроїв після 21 години. В рішенні також написано, що винні підлягають штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів, а стягнення накладаються начальником органу внутрішніх справ. Розпорядження з аналогічною назвою було прийнято і облдержадміністрацією. Але в ньому сума штрафу встановлюється в розмірі 12 н.м.д.г., а органом адміністративної юрисдикції визначається адміністративна комісія.

Яке за рішень має більшу юридичну силу?

3. Громадянин П. притягнений до адміністративної відповідальності а порушення терміну реєстрації народження дитини, а громадянин А. – за відмову від чергування у сільській Раді.

Наведіть аналіз підстав притягнення до адміністративної відповідальності.

6. Рішенням виконавчого комітету сільської ради тракторист був оштрафований за управління трактором у нетверезому стані. Цим же рішенням він оштрафований додатково за появу на роботі у нетверезому стані. Чи є підстави для визнання недійсним зазначеного рішення?

4. Суддя оштрафував медичну сестру санаторію на підставі ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення за те, що у робочий час в кабінеті головного лікаря вона вчинила скандал і застосовувала нецензурні слова. Прокурор опротестував це рішення. Вкажіть підстави про тесту.

5. Лейтенант міліції та його жінка у вихідний день відпочивали у лісі і порушили правила пожежної безпеки. За це директор лісового господарства оштрафував кожного з них і повідомив про це правопорушення начальника УВС. Начальник УВС оголосив лейтенанту догану.

Наведіть аналіз підстав накладання стягнень.

6. 17-річний К. зарахований курсантом військового інституту. У вихідний день на території паркової зони він спільно з 15-річним В. вживав спиртні напої, за що був затриманий працівниками міліції. Начальник УВС розглянув справу і піддав К. і В. адміністративному штрафу. К. пояснив, що він є курсантом військового інституту і не може бути підданий адміністративному стягненню. Начальник УВС відповів, що К. ще не прийняв присягу, не є військовослужбовцем і адміністративні стягнення накладаються на нього за загальним порядком

Дайте кваліфікацію дій К. і В. Проаналізуйте дії начальника УВС.

7. Громадянина постановою суду піддано за дрібне хуліганство адміністративному арешту строком на 10 діб на підставі матеріалів, складених директором клубу, де було вчинено правопорушення. Чи є законним рішення суду?

8. 10 червня 2009 року інспектор державного пожежного нагляду району С. склав протокол про порушення майстром деревообробного за воду А. правил пожежної безпеки. 23 червня протокол направлено до адміністративної комісії. На засіданні адміністративної комісії 13 липня винесено постанову про накладання на А. штрафу. А. 20 липня оскаржив постанову до районного суду. 25 липня районний суд запросив від адміністративної комісії матеріали справи. У зв'язку з тим, що А. не на дав до адміністративної комісії квитанції про сплату штрафу, секретар адміністративної комісії 29 липня направив постанову про стягнення штрафу до бухгалтерії заводу для утримання штрафу із заробітної плати А.

Проаналізуйте процесуальні аспекти наведеної справи.

9. Голова виконавчого комітету сільської ради спільно з депутатами склав протокол про потраву посівів коровами мешканців села. Після цього був складений перелік осіб, що мають корів. На підставі цих документів сільська рада оштрафувала кожного із 30 власників корів за потраву посівів. Деякі з оштрафованих звернулися до суду із скаргами, в яких зазначили, що посіви потравлені колгоспним стадом. Суд відмовив їм у прийнятті скарг.

Які допущені порушення закону і яким чином повинно бути здійснено оскарження?

10. Проаналізуйте правильність наступного протоколу про адміністративний проступок:

ПРОТОКОЛ


Я, інспектор по справах неповнолітніх лейтенант міліції Петренко П.П. склав цей протокол про наступне:

12 липня 2008 року біля входу в магазин № 112 за адресою вул. Семиренка 14, Іванов Іван Іванович знаходився в нетверезому стані, позорив честь та гідність громадянина, потім виразився нецензурно на адресу громадянки А., яка зробила йому зауваження. Потім, коли я намагався зупинити його, він відмовився пройти зі мною, відштовхнув мене та нецензурно облаяв.

Іванов І.В. порушив ст.ст. 185, 173 та 178 КпАП.

Підпис правопорушника

Підпис особи, яка склала протокол.

11. До гр. П 12.03.2008 р. начальником райвідділу внутрішніх справ був застосований адміністративний штраф в розмірі 3000 грв. за дрібне хуліганство. 15.03.2008 р. ця постанова була оскаржена до суду за мотивами того, що протокол був складений директором підприємства, на якому працює П., при складенні протоколу П. не був ознайомлений зі своїми правами згідно з ст.262 КпАП, а сам протокол був складений про правопорушення за ст.173 і лише начальником РОВД стягнення було накладене за іншою статтею.Нормативно-правові акти.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. - Ст. 141.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - Додаток до №51

Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 38-39 (27.09.2002). - ст. 288.

Кодекс адміністративного судочинства України // Голос України, 2005, 08, 23.08.2005 N 158

Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 34. - ст. 504.

Закон України «Про статус народного депутата» // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 3. - ст. 17.

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. - Ст. 490.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 23. - ст. 161.

Закон України «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів» // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 24. - ст. 180.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 27. - ст. 218.

Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 46. - ст. 411.

Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» // Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 21. - ст. 152.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. - №26. - Ст. 1151.

Закон України «Про вибори Президента України» у редакції від 18 березня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. - №14. - Ст. 959.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, стаття 1900, код акту 52172/2010

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №13. - Ст. 113; 1995. - №30. - Ст. 229.

Постанова Верховної Ради України «Про застосування статей 154, 1556 Кримінального Кодексу України та статей 1602, 2081 Кодексу України про адміністративні правопорушення». // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 12. - ст. 103.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1983 р. «Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення». Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. К., 1995.- 262 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №47. - Ст. 2045.Підручники та додаткова література

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / під ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. К. : Поліфаст, 1995.

Административная ответственность в СССР ( Под ред. В.М.Манохина, Ю.С.Адушкина. - Саратов, 1988. - 166с.

Адміністратине деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / Автор-упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник М., 1993. - 301 с.

Бахрах Д.Н., Ренов З.Н. Производство по делам об административных правонарушениях. - М,. 1989. - 95 с.

Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. К., 1995р.

Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. - М., 1973. - 191 с.

Коваль Л.В. Охорона громадського порядку. К., 1988. - 96 с.

Коліушко І., Голосніченко І. Проблеми удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Право України. – 2001. - №3; Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис). - За загальною редакцією І. Коліушка. - К.: Факт, 2001. – С. 57-66.

Науково – практичний коментар до Кодексу про адміністративні правопорушення України під ред. А.С. Васильєва.- Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 1008 с.

Проект Кодексу про адміністративні проступки.Питання на залік

 1. Примус та переконання в державному управлінні. Співвідношення.

 2. Поняття та структура адміністративного примусу.

 3. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

 4. Поняття адміністративного проступку.

 5. Ознаки адмінпроступку: винність, протиправність, караність, суспільна небезпечність.

 6. Склад адміністративного проступку. Загальна характеристика

 7. Об'єкт. Об'єктивна сторона адміністративного проступку.

 8. Суб'єкти адміністративних проступків.

 9. Види спеціальних суб’єктів адмінправопорушень.

 10. Посадові особи, як суб’єкти адміністративних правопорушень.

 11. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Особливості.

 12. Проблеми запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 13. Суб’єктивна сторона адмінпроступку.

 14. Поняття, характеристика ознак та мета адміністративного стягнення.

 15. Види стягнень.

 16. Напрямки вдосконалення системи адміністративних стягнень.

 17. Система органів, що уповноважені розглядати справи про адмінпроступки.

 18. Загальні правила визначення підвідомчості справ про адміністративні проступки. Територіальна та спеціальна підвідомчість.

 19. Поняття і зміст провадження в справах про адміністративні проступки.

 20. Порушення справи про адміністративний проступок. Суб'єкти, що уповноважені складати протокол про проступок. Вимоги до протоколу.

 21. Оскарження (опротестування) постанов про накладення адміністративних стягнень.

 22. Виконання постанов. Провадження по виконанню окремих типів стягнень.

Задачі з курсу «Адміністративна відповідальність»
1. Начальник міського вузла зв'язку звернувся до виконавчого комітету міської ради з проханням прийняти рішення щодо встановлення адміністративної відповідальності за пошкодження телефонів автоматів розташованих на вулицях міста. Яке рішення повинно бути прийнято у зв'язку із зазначеним зверненням?
2. Виконавчий комітет міської ради затвердив правила торгівлі на ринках міста і встановив, що за їх порушення винні особи повинні бути піддані штрафу, що накладає начальник УВС. Чи правомірно рішення виконкому?
3. Обласна державна адміністрація прийняла рішення "Про посилення заходів пожежної безпеки в області". у рішенні зазначено, що воно вступає в силу з моменту його опублікування, діє на території області протягом двох років, особи, винні у його порушенні., підлягають притягненню до відповідальності в адміністративному порядку.

Чи відповідає наведене рішення вимогам закону?


4. Обласна рада прийняла рішення про встановлення адміністративної відповідальності за порушення тиші в громадських містах, в якому встановлений, зокрема, час після якого забороняється експлуатація гучномовців та інших елктроакустичних пристроїв після 21 години. В рішенні також написано, що винні підлягають штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів, а стягнення накладаються начальником органу внутрішніх справ. Розпорядження з аналогічною назвою було прийнято і облдержадміністрацією. Але в ньому сума штрафу встановлюється в розмірі 12 НМ та органом адміністративної юрисдикції вказується адміністративна комісія.

Яке за рішень має більшу юридичну силу?


5. Громадянин П. притягнений до адміністративної відповідальності а порушення терміну реєстрації народження дитини, а громадянин А. – за відмову від чергування у сільській Раді.

Наведіть аналіз підстав притягнення до адміністративної відповідальності.


6. Рішенням виконавчого комітету сільської ради тракторист був оштрафований за управління трактором у нетверезому стані. Цим же рішенням він оштрафований додатково за появу на роботі у нетверезому стані. Чи є підстави для визнання недійсним зазначеного рішення?
7. Суддя оштрафував медичну сестру санаторію на підставі ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення за те, що у робочий час в кабінеті головного лікаря вона вчинила скандал і застосовувала нецензурні слова. Прокурор опротестував це рішення. Вкажіть підстави про тесту.
8. Лейтенант міліції та його жінка у вихідний день відпочивали у лісі і порушили правила пожежної безпеки. За це директор лісового господарства оштрафував кожного з них і повідомив про це правопорушення начальника УВС. Начальник УВС оголосив лейтенанту догану.

Наведіть аналіз підстав накладання стягнень.


9. 17-річний К. зарахований курсантом військового інституту. У вихідний день на території паркової зони він спільно з 15-річним В. вживав спиртні напої, за що був затриманий працівниками міліції. Начальник УВС розглянув справу і піддав К. і В. адміністративному штрафу. К. пояснив, що він є курсантом військового інституту і не може бути підданий адміністративному стягненню. Начальник УВС відповів, що К. ще не прийняв присягу, не є військовослужбовцем і адміністративні стягнення накладаються на нього за загальним порядком

Дайте кваліфікацію дій К. і В. Проаналізуйте дії начальника УВС.


10. Громадянина постановою суду піддано за дрібне хуліганство адміністративному арешту строком на 10 діб на підставі матеріалів, складених директором клубу, де було вчинено правопорушення. Чи є законним рішення суду?
11. 10 червня 1992 року інспектор державного пожежного нагляду району С. склав протокол про порушення майстром деревообробного за воду А. правил пожежної безпеки. 23 червня протокол направлено до адміністративної комісії. На засіданні адміністративної комісії 13 липня винесено постанову про накладання на А. штрафу. А. 20 липня оскаржив постанову до районного суду. 25 липня районний суд запросив від адміністративної комісії матеріали справи. У зв'язку з тим, що А. не на дав до адміністративної комісії квитанції про сплату штрафу, секретар адміністративної комісії 29 липня направив постанову про стягнення штрафу до бухгалтерії заводу для утримання штрафу із заробітної плати А.

Проаналізуйте процесуальні аспекти наведеної справи.


12. Директор кредитної спілки видав члену спілки П. позичку загальною сумою 15 доларів США, за що був оштрафований податковим інспектором на 1550 грв. з конфіскацією валютних цінностей за статтею 162 КпАП. Директор оскаржив цю постанову до суду мотивуючи свою незгоду з нею наступним:

 1. валюта була використана не як засіб платежу, адже в договорі позики зазначено, що позика має бути повернена в валюті України;

 2. порушено встановлений Конституцією України порядок конфіскації.

Дайте юридичний аналіз вищезазначеному.
13. Голова виконавчого комітету сільської ради спільно з депутатами склав протокол про потраву посівів коровами мешканців села. Після цього був складений перелік осіб, що мають корів. На підставі цих документів сільська рада оштрафувала кожного із 30 власників корів за потраву посівів. Деякі з оштрафованих звернулися до суду із скаргами, в яких зазначили, що посіви потравлені колгоспним стадом. Суд відмовив їм у прийнятті скарг.

Які допущені порушення закону і яким чином повинно бути здійснено оскарження?


14. Проаналізуйте правильність наступного протоколу про адміністративний проступок:
ПРОТОКОЛ
Я, інспектор по справах неповнолітніх лейтенант міліції Петренко П.П. склав цей протокол про наступне:

12 липня 1998 року біля входу в магазин № 112 за адресою вул. Семиренка 14, Іванов Іван Іванович знаходився в нетверезому стані, позорив честь та гідність громадянина, потім виразився нецензурно на адресу громадянки А., яка зробила йому зауваження. Потім, коли я намагався зупинити його, він відмовився пройти зі мною, відштовхнув мене та нецензурно облаяв.

Іванов І.В. порушив ст.ст. 185, 173 та 178 КпАП.
Підпис правопорушника

Підпис особи, яка склала протокол.


15. До гр. П 12.03.1998 р. начальником райвідділу внутрішніх справ був застосований адміністративний штраф в розмірі 3000 грв. за дрібне хуліганство. 15.03.1998 р. ця постанова була оскаржена до суду за мотивами того, що протокол був складений директором підприємства, на якому працює П., при складенні протоколу П. не був ознайомлений зі своїми правами згідно з ст.262 КпАП, а сам протокол був складений про правопорушення за ст.173 і лише начальником РОВД стягнення було накладене за іншою статтею.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка