Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 ІсторіяСкачати 171.6 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір171.6 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра історії Росії


УКЛАДАЧ:

проф. Верба І.В.


РОСІЯ В ЕПОХУ ПЕТРА І:


ДИСКУСІЙНІ І МАЛОВИВЧЕНІ АСПЕКТИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ

для студентів спеціальності 6.030300 – Історія

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від 2008 р.
Зав. кафедри історії Росії

Підпис В.Мордвінцев
Декан історичного факультету

проф. В.Ф.Колесник
КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Росія в епоху Петра І: дискусійні і маловивчені аспекти»

Укладач: доктор історичних наук, професор Верба Ігор Володимирович

Лектор: доктор історичних наук, професор Верба І.В.

Погоджено

з науково–методичною комісією

«___»___________2008 р.
­­­­­­­ _____________


Вступ

Дана дисципліна «Росія в епоху Петра І: дискусійні і маловивчені аспекти» є спеціальним курсом. Викладається на ІІІ курсі в 6 семестрі в обсязі 72 годин, з них лекцій 34 год., самостійна робота 38 год. та форма підсумкового контролю — підсумковий модульний контроль.


Мета і завдання навчальної дисципліни

Ознайомити студентів з вузловим етапом в російській історії – добою Петра І. Справді, ніколи ще у своїй минувщині Росія не робила такого грандіозного ривка уперед до європейської моделі цивілізації. Цей епохальний злет поставив державу Романових в один ряд з наймогутнішими країнами світу, вивів її в розряд сильних імперій. За всіма цими звершеннями стоїть велетенська фігура першого російського імператора Петра І.


Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є процес реформування Росії у першій чверті ХVІІІ століття. Проте реформи Петра І далися неймовірною ціною. Сотні тисяч людей заплатили своїм життям. Був зруйнований традиційний уклад життя Московії, загострилися класові суперечки, країна немовби розділилася навпіл, запанував політичний терор.

В зв’язку з цим процеси у Росії в першій чверті XVIII ст. одержали в історіографії неоднозначну оцінку. Так само суперечливо трактується і роль Петра І в тих подіях. На окремі важливі питання російської історії епохи Петра І має відповісти пропонований спецкурс.
Вимоги до знань та вмінь

Студенти повинні оволодіти основним фактажем знань з даної дисципліни, опрацювати основні джерела та літературу. Вміти робити обґрунтовані та логічні висновки.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дана дисципліни є важливою в загальній схемі підготовки фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.


Форми поточного й підсумкового оцінювання знань із дисципліни

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу поділений на 2 змістові модулі. Кожен змістовий модуль включає в себе лекції, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня знань програмного матеріалу даної частини курсу.
Оцінка успішності знань студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (тестування, письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (залік).
Загальна сума балів – 100 (із них: поточний модульний контроль – 40, підсумковий – 60 балів).


Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи історії доби Петра І. Загальні закономірності розвитку петровської Росії на початку ХVІІІ ст.Змістовий модуль 2.

Особливості розвитку російського суспільства на початку ХVІІІ ст.Підсумковий модульний контроль

20 залікових балів.

20 залікових балів.


60

балів


Самостійна робота

Модульний контроль

Самостійна

робота


Модульний контроль

10

балів


(максимум)

10

балів


(максимум)

10

балів


(максимум)

10

балів


(максимум)


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Ціллю самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з літературою, віднаходити головні, стрижневі аспекти проблем, що потребують твердого засвоєння, здатності визначити свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і аргументовано її обґрунтувати.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій по важливих проблемах даної навчальної дисципліни.


Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання реферату (змістовий модуль № 1), письмова контрольна робота (змістовий модуль № 2).
Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10.
Критерії оцінювання реферату:

● глибоке розкриття проблеми, з відображенням авторської позиції

- 9-10 балів;

● обґрунтоване розкриття проблеми

- 7-8 балів;

● тема розкрита неповно

- 5-6 балів;

● реферат суто компілятивного рівня

- 3-4 бали;

● розкритий лише окремий аспект

- 1-2 бали;

● реферат не зарахований

- 0 балів


Критерії оцінювання контрольної роботи (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів);

Теоретичне питання;

а) глибока, розгорнута відповідь – 9-10 балів;

б) правильна стисла відповідь – 7-8 балів;

в) поверхова відповідь – 5-6 балів;

г) поверхова відповідь з наявністю окремих помилок – 3-4 бали;

д) розкриття окремого аспекту питання – 1-2 бали;

е) неправильна відповідь або її відсутність – 0 балів.


Самостійна робота студента має на меті закріпити і поглибити набуті студентом знання і вміння у процесі вивчення дисципліни. Навчити студента науково грамотно оформити підготовлені ним матеріали.
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

По завершенню вивчення кожного змістового модуля студент складає модульний контроль (МК). Участь всіх студентів в контрольному заході обов’язкова. МК проводиться у письмовій формі.

МК виконується на останньому семінарському занятті з даного змістового модуля.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за МК – 10 балів.Критерії оцінювання модульного контролю у тестовій формі (від 0 до 10 балів):

20 запитань

а) вірна відповідь на одне запитання – 0, 5 бала;

б) невірна відповідь – 0 балів.Критерії оцінювання модульного контролю у вигляді контрольної роботи (від 0 до 10 балів): 2 теоретичні питання.

Теоретичне питання:

а) глибоке розкриття теоретичного питання – 5 балів;

б) повна коротка відповідь – 4 бали;

в) неповна відповідь – 2-3 бали;

г) незадовільна відповідь чи повністю відсутня – 0-1 балів.


Підсумковий контроль знань студентів у формі підсумкового модульного контролю

Заліковий білет з курсу «Росія в епоху Петра І: дискусійні і маловивчені аспекти» містить 3 питання: 2 питання підвищеної складності, які оцінюються у діапазоні від 1 до 20 балів.


Критерії оцінок з окремих залікових завдань:

5 балів – неповна поверхова відповідь

10 балів – неповна відповідь з розкриттям окремих проблем питання

15 балів – повна відповідь

20 балів – повна вичерпна відповідь

Всього – 60 балів


Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання екзаменаційного білету добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за результатами поточного контролю.

До залікової відомості вноситься підсумковий рейтинговий бал, який поряд переводиться в традиційну національну шкалу і виставляється у екзаменаційній відомості та заліковій книжці (індивідуальному навчанні плані студента).
СУМА БАЛІВ

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

90-100

зараховано85-89

75-84

65-74

60-64

35-59

незараховано

1-34


Тематичний план навчальної дисципліни:


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Самостійна робота

Змістовий модуль 1.

Теоретичні та методологічні основи історії доби Петра І. Загальні закономірності розвитку в Росії на початку ХVІІІ ст.1.1

Вступ. Предмет та завдання курсу. Понятійний апарат.

2

2


1.2

Росія напередодні Петровської доби (кінець XVII ст.)

6

4


1.3

Боротьба придворних угруповань за владу наприкінці XVII ст.

4

2

1.4

Особливості формування Петра І.

4

2

1.5

Реформи першої чверті XVIII ст.

4

2

1.6

Модульна контрольна робота № 1.

4

2
Всього з модуля

24

14

Змістовний модуль 2.

Особливості розвитку Росії на початку ХVІІІ ст.2.1

Заснування Санкт-Петербургу


2

6

2.2

“Справа” царевича Олексія (1718 р.)

2

4

2.3

Особисте життя Петра І

2

6

2.4

Російська імперія в останні роки життя Петра І

2

4

2.5

Модульна контрольна робота № 2.

2

4
Всього

10

24
Всього за семестр

34

38


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Теоретичні та методологічні основи історії доби Петра І.

Загальні закономірності розвитку Росії на початку ХVІІІ ст.
Лекція 1. Предмет та завдання курсу. Понятійний апарат.

Приступаючи до вивчення історії доби Петра І, у першу чергу потрібно здобути теоретичний фундамент з даної проблеми, її понятійний апарат має певну специфіку, зрозуміти хронологічні рамки, історіографію і джерела.


Теми рефератів:

До теми І:

1. Історіографія і джерела історії доби Петра І.2. Обґрунтування хронології доби Петра І.
На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Понятійний апарат: хронологічні межі, джерела.

 2. Сутність історії доби Петра І.

 3. Історія доби Петра І в російській історіографії.Основна література до теми І:


 1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989.

 2. Анисимов Е.В. Дворцовые тайны. – СПб., 2006.

 3. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб., 1997., 2003.

 4. Балязин В. Правительницы России. Исторические повести. М., 2002.

 5. Богданов А.П. В тени Великого Петра. М., 1998.

 6. Богданов А.П. Царь Фёдор Алексеевич. М.. 1994.

 7. Брикнер А.Г. История Петра Великого. Т. 2. М., 1996.

 8. Буганов В.И. Пётр Великий и его время. М., 1989.

 9. Васильева Л. Жёны русской короны. В 2-х т. М., 2002.

 10. Краскова В. Серые кардиналы Кремля. Минск, 1999.

 11. Краскова В. Тайны кремлёвской любви. Минск, 2000.

 12. Масси Р.К. Пётр Великий и его время. Т. 3. Смоленск., 1996.

 13. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. М., 1990.

 14. Мордвінцев В. Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) Довідник студента. К., 2006.

 15. «Непотребный сын». Дело царевича Алексея Петровича. СПб., 1996.

 16. Ольховский Е.Р. Тайны и авантюры в Российской истории. М., 2003.

 17. Павленко Н.И. Вокруг трона. М., 1999.

 18. Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1998.

 19. Пчелов Е. Романовы. История династии. М., 2001.

 20. Пчелов Е.В. Старший брат (ИванV) //Истор.лексикон XVII в. М., 1998.

 21. Пчелов Е.В. Царевич Алексей Петрович и Софья Брауншвейгская в Петербурге //Петербургские чтения. СПб., 1994.

 22. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М., 1990.

 23. Семевский М.И. Царица Прасковья. М., 1989.

 24. Семевский М.И. Слово и дело. 1700-1725. М., 1991.

 25. Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс 1692-1724. Очерк из русской истории XVII века. Ленинград. 1990.

 26. Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович //ВИ. 1992. - № 4/5.

 27. Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. – М., 2005.

 28. Устрялов А.Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. Царевич Алексей Петрович СПб., 1859.

 29. Цветков С.Э. Карл ХІІ. Последний викинг. 1682–1718. – М., 2005.

 30. Цветков С.Э. Пётр I (1672-1725 гг.). М. 2001.

 31. Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 г. М., 2001.Лекція 2. Росія напередодні Петровської доби (кінець XVII ст.)


Приступаючи до вивчення теми, студенти мають зрозуміти такі терміни, як: Внутрішнє і міжнародне становище Росії в кінці XVII ст. Цар Олексій Михайлович та його оточення. Борис Морозов. Федір Ртищев. Афанасій Ордин-Нащокін. Артамон Матвєєв. Особисте життя царського дому. Реформи Олексія Михайловича. Реформування армії і флоту. Іноземці в Московії. Зміни в організації господарства. Європейські спеціалісти. Цар Федір Олексійович (1676-1682 рр.). Відміна намісництва.
Теми рефератів:

До теми ІІ:

1. Економічне, внутрішнє і міжнародне становище Росії наприкінці ХVІІ ст.

2. Реформи Олексія Михайловича.
На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:


 1. Боротьба придворних угруповань за владу наприкінці XVII ст.

 2. Цар Олексій Михайлович.

 3. Царівна Софія і основні віхи її правління.


Основна література до теми ІІ:

 1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989.

 2. Анисимов Е.В. Дворцовые тайны. – СПб., 2006.

 3. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб., 1997., 2003.

 4. Балязин В. Правительницы России. Исторические повести. М., 2002.


Лекція 3. Боротьба придворних угруповань за владу наприкінці XVII ст.

Загальна характеристика періоду міжцарювання. “Хованщина”. Правління Софії. Василь Голіцин. Проект реформ управління. Цар Іван V. Прасковія Салтикова. Клан Милославських. Клан Наришкіних. Кримські походи. Перший російський генералітет: Григорій Касогов, Матвій Кравков, Венедикт Змієв. Прихід до влади Наришкіних.


Теми рефератів:

До теми ІІІ:

 1. Правління Софії.

 2. Характеристика клану Милославських і Наришкіних.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Правителька Наталія Наришкіна.

 2. Життя російських царівен у другій половині ХVІІ століття.

 3. Кримські походи.


Основна література до теми ІІІ:

 1. Богданов А.П. В тени Великого Петра. М., 1998.

 2. Богданов А.П. Царь Фёдор Алексеевич. М.. 1994.

 3. Брикнер А.Г. История Петра Великого. Т. 2. М., 1996.

 4. Буганов В.И. Пётр Великий и его время. М., 1989.


Лекція 4. Особливості формування Петра І.

Психологічний портрет Петра І. Версії народження Петра І. Наталія Наришкіна. Виховання Петра І. Історія хвороби. Потішні війська. Всеп’янійший собор. Оточення Петра І: Микита Зотов, Франц Лефорт, Олександр Меньшиков. Велике посольство у Європу (1697). Азовські походи. Стрілецький заколот 1698 р.


Теми рефератів:

До теми ІV:

 1. Психологічний портрет Петра І.

 2. Версії народження Петра І.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Василь Голіцин і його державна та військова діяльність.

 2. Цар Іван V.

 3. Царівна Прасков’я Салтикова.


Основна література до теми ІV:

 1. Безумные грани таланта. Энциклопедия патографий. М., 2004.

 2. Васильева Л. Жёны русской короны. В 2-х т. М., 2002.

 3. Краскова В. Серые кардиналы Кремля. Минск, 1999.

 4. Краскова В. Тайны кремлёвской любви. Минск, 2000.

 5. Масси Р.К. Пётр Великий и его время. Т. 3. Смоленск., 1996.


Лекція 5. Реформи першої чверті XVIII ст.

Реформа армії. Військові перемоги. Флот. Реформа державного управління. Сенат. Колегії. Губернії, провінції, повіти. Міська реформа і магістрати. Церковна реформа. Рекрутська система. Політичний розшук. Турботи Петра І про освіту. Зміни в устрої суспільства. Іноземці. Економіка. Перетворення Росії в абсолютну монархію. Формування чиновницько-бюрократичного апарату. Табель про ранги. Засоби реформи. Наслідки реформ.


Теми рефератів:

До теми V:

 1. Реформи в армії і флоті.

 2. Реформи державного управління.

 3. Ціна і наслідки реформ.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Цар Федір Олексійович.

 2. Стрілецький заколот 1698 р. і Петро І.

 3. Велике посольство у Європу 1697 р.

 4. Дипломатія Петра І.


Основна література до теми V:

 1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989.

 2. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. М., 1990.

 3. Ольховский Е.Р. Тайны и авантюры в Российской истории. М., 2003.

 4. Павленко Н.И. Вокруг трона. М., 1999.

Лекція 6. Заснування Санкт-Петербургу


Легенди про заснування Санкт-Петербургу. Вибір місця будівництва. Василівський острів. Що хотів створити Петро І, будуючи “град” на відвойованих у Швеції землях? Чому Санкт-Петербург будувався впродовж 1701-1703-1710 рр.? Санкт-Петербург – велич людської сили та розуму. Місто – символ могутності імперії. Версії назви міста. Санкт-Петербург – усипальниця Петра І.
Теми рефератів:

До теми VІ:

 1. Легенди про заснування Санкт-Петербургу.

 2. Версії назви міста.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Будівництво Санкт–Петербургу.

 2. О.Д.Мельников – губернатор Санкт–Петербургу.


Основна література до теми VІ:

 1. Балязин В. Тайны дома Романовых. М., 2006.

 2. Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1998.

 3. Пчелов Е. Романовы. История династии. М., 2001.

 4. Самые знаменитые тайны России. М., 2004.


Змістовий модуль № 2.

Особливості розвитку Росії на початку ХVІІІ ст.
Лекція 7. “Справа” царевича Олексія (1718 р.)

Розлучення Петра І і Євдокії Лопухіної. Вчителі Олексія: Никифор В’яземський і Мартин Нойгебауер. Олександр Меншиков і царевич Олексій. Ставлення Катерини Олексіївни до Олексія. Спроби Петра І залучити Олексія до державної діяльності. Стосунки батька і сина. Одруження Олексія на Брауншвейг-Вольфенбюттельській принцесі Софії-Шарлотті-Христині (1711). Народження дітей: дочки Наталії (1714 р.) і сина Петра (1715 р.). Смерть дружини Олексія. Народження у Петра І і Катерини сина Петра. Спроби Петра І позбавити Олексія прав на престол. Єфросінія Федорова. Втеча царевича Олексія за кордон. Пошуки Олексія. Петро Толстой. Олександр Румянцев. Умови повернення Олексія в Росію. Арешт Олексія і слідство у його справі. Версії смерті Олексія (1718 р.). Слідство у справі Євдокії Лопухіної (інокині Олени). Страта Степана Глєбова.


Теми рефератів:

До теми VІІ:

 1. Особисте життя царевича Олексія.

 2. Слідство у “справі” Олексія і його смерть.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. “Справа” царевича Олексія (1718р.).

 2. Особисте життя Петра І.

 3. Фаворит Олександр Меншиков.

 4. Психологічний портрет Петра І.


Основна література до теми VІІ:

 1. Пчелов Е.В. Царевич Алексей Петрович и Софья Брауншвейгская в Петербурге //Петербургские чтения. СПб., 1994.

 2. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М., 1990.

 3. Семевский М.И. Царица Прасковья. М., 1989.

 4. Семевский М.И. Слово и дело. 1700-1725. М., 1991.


Лекція 8. Особисте життя Петра І

Євдокія Лопухіна. Одруження Петра І. Ганна Монс. Насильне постриження Євдокії Лопухіної в Покровському дівочому монастирі у Суздалі. Опала над Ганною Монс. Марта Скавронська (Трубачова, Веселевська). Її походження, роки дитинства. Охрещення Марти Скавронської в православну віру під ім’ям Катерини Олексіївни. Народження дітей Петра І і Катерини: Петра (1704-1707 рр.), Павла (1705-1707 рр.), Катерини (1706-1708 рр.), Ганни (1708-1728 рр.), Єлизавети (1709-1761 рр.), Петра (1715-1719 рр.). Таємний шлюб Петра І і Катерини (1711). Жінки в житті Петра І: Євдокія Чернишова, Ганна Крамер, Марія Гамільтон, Марія Матвєєва. Коронація Катерини (1724 р.).


Теми рефератів:

До теми VІІІ:

 1. Петро І і жінки.

 2. Катерина Олексіївна: шлях до імператорської корони.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Правителька Наталія Кирилівна.

 2. Катерина І: міфи і дійсність.

Основна література до теми VІІІ:


 1. Васильева Л. Жёны русской короны. В 2-х т. М., 2002.

 2. Павленко Н.И. Вокруг трона. М., 1999.

 3. Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1998.

 4. Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс 1692-1724. Очерк из русской истории XVII века. Ленинград. 1990.


Лекція 9. Російська імперія в останні роки життя Петра І

Аландський конгрес. Закінчення Північної війни (1721 р.). Ніштадський мир. Проголошення Росії імперією. Наслідки Північної війни. Прибалтійські землі у складі Російської імперії. Російська імперія і країни Кавказу та Середньої Азії. Каспійський похід. Зв’язки Росії з Грузією і Вірменією. Зростання міжнародного авторитету Росії. Смерть Петра І (1725 р.). Історичне значення Петра І.Теми рефератів:

До теми ІХ:

 1. Закінчення Північної війни. Проголошення Росії імперією.

 2. Смерть Петра І.


На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми:

 1. Формування чиновницько-бюрократичного апарату абсолютизму.

 2. Табель про ранги.

 3. Боротьба Петра І з опозицією.


Основна література до теми ІХ:

 1. Анисимов Е.В. Дворцовые тайны. – СПб., 2006.

 2. Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс 1692-1724. Очерк из русской истории XVII века. Ленинград. 1990.

 3. Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. – М., 2005.

 4. Устрялов А.Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. Царевич Алексей Петрович СПб., 1859.

 5. Цветков С.Э. Карл ХІІ. Последний викинг. 1682–1718. – М., 2005.

 6. Цветков С. Пётр I (1672-1725 гг.). М. 2001.

 7. Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 г. М., 2001.


ПРОБЛЕМНІ ЗАПИТАННЯ НА ЗАЛІК

 1. Боротьба придворних угруповань за владу наприкінці ХVІІ ст.

 2. Цар Олексій Михайлович.

 3. Царівна Соф’я і основні віхи її правління.

 4. Василь Голіцин і його державна та військова діяльність.

 5. Цар Іван V.

 6. Царівна Прасков’я Салтикова.

 7. Цар Федір Олексійович.

 8. Стрілецький заколот 1698 р.

 9. Велике посольство у Європу 1697 р.

 10. Дипломатія Петра І.

 11. Індустріалізація по-петровські.

 12. “Справа” царевича Олексія.

 13. Прутський похід 1711 р.

 14. Фаворит Олександр Меншиков.

 15. Психологічний портрет Петра І.

 16. Борис Шереметєв.

 17. Катерина І: міфи і дійсність.

 18. Дипломат Петро Толстой.

 19. Кабінет-секретар Олексій Макаров.

 20. Таємний радник Савва Владиславич-Рагузинський.

 21. “Заповіт” Петра І і династична ситуація в Росії у першій чверті ХVІІІ ст.

 22. “Справа” Віліма Монса. (1724 р.)

 23. “Правителька” Наталія Кирилівна.

 24. Реформи Петра І у новому баченні.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка