Програма дисципліни «теоретичні основи електротехніки» Для студентів інституту електромеханіки та енергоменеджментуСторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки

ЗАТВЕРДЖуЮ

Проректор ОНПУ

_______________С.А. Нестеренко

«____»_____________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»
Для студентів інституту електромеханіки та енергоменеджменту

Рівень підготовки – бакалавр

Галузь знань: 0507 – Електротехніка та електромеханіка

Напрям підготовки: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології

Кількість годин/кредитів ESTS за навчальним планом – 612/17

Програма розроблена та забезпечується

кафедрою теоретичних основ

та загальної електротехніки


Одеса ОНПУ 2012

Робочу навчальну програму склав

канд. техн. наук, доцент, завідуючий кафедрою ТОЗЕ Д.А. Маєвський

(науковий ступень, вчене звання , посада, прізвище, ім’я та по батькові)

«___» __________ 2012 р. ________________________

(підпис)
Робоча навчальна програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри теоретичних основ та загальної електротехніки

Протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.


Зав. кафедрою___________________________________________________Д.А. Маєвський

(підпис) ( прізвище, ім’я та по батькові)


«___»__________2012 р.

Завідуючий кафедрою

електропостачання та

енергетичного менеджменту__________________________________Є.П. Фомічов

(підпис) ( прізвище, ім’я та по батькові)


«___»__________2012 р.

Голова методичної комісії ІЕЕ_____________________________О.А. Андрющенко

(підпис) ( прізвище, ім’я та по батькові)

«___»__________2012 р.

Директор ІЕЕ_______________________________________А.О. Бойко

(підпис) ( прізвище, ім’я та по батькові)


«___»__________2012 р.

Начальник НМВ_________________________________О.С. Савєльєва

(підпис) ( прізвище, ім’я та по батькові)
1. Мета та задачі дисципліни, її місце і значення

у навчальному процесі
Метою вивчення дисципліни є надбання стyдентами знань з теоретичних основ електротехніки, формування у студентів узагальненого уявлення про електромагнітні явища, вироблення здатності розуміти суть різних електричних та магнітних процесів, навчання студентів робити якісний та кількісний аналіз таких процесів в різних пристроях із залученням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основ закони електричних кіл, методи кількісного та якісного аналізу електричних кіл постійного та змінного струму та електромагнітного поля.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.

Дисципліна забезпечує подальше вивчення таких дисциплін: основи метрології та електричних вимірювань, електричні системи та мережі, техніка високих напруг, електрична частина станцій та підстанцій.


2. ВИМОГИ ДО компетенцій, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ
Компетенції, які формуються у студента в результаті вивчення дисципліни, приведені в Додатку 1.

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України, ОКХ та ОПП для галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка, для бакалаврів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології».Вивчення дисципліни направлено на вирішення задач: розрахунку електричних режимів роботи пристроїв та приладів, що використовуються в техніці та промисловості, узагальнення уявлень та створення теоретичної та методологічної бази досліджень в галузі електроенергетики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • історію розвитку та становлення уявлень про електрику;

 • основні теоретичні та методологічні аспекти розрахунку та дослідження електричних кіл;

 • принципи вибору та застосування методів розрахунку електричних кіл в різних режимах роботи;

 • основні методи аналізу електричних та магнітних кіл постійного струму;

 • основні методи аналізу кіл змінного синусоїдального струму в різних режимах роботи;

 • методи аналізу перехідних процесів;

 • основні положення теорії електромагнітного поля;

 • принципи побудови та розрахунку електричних режимів в лініях передачі електричної енергії.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • вірно оцінити характер електромагнітного процесу та вибрати відповідну методику його аналізу;

 • робити розрахунки електричних режимів роботи кіл з використанням сучасної обчислювальної техніки:

 • розраховувати та аналізувати електричні явища в приладах, устаткування та обладнанні електричних станцій та підстанцій;

 • планувати та проводити експериментальні дослідження електричних пристроїв;

 • аналізувати та узагальнювати результати експериментальних досліджень;

 • оформлювати отримані результати у вигляді нормативно-технічної документації;


3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Курс та семестр вивчення за навчальним планом

2 курс


2 курс


3 курс


Всього

3 семестр

4 семестр

5 семестр

Кількість кредитів ЕСТS

6,25

5,75

5

17

Кількість семестрових модулів

2

2

2

6

Повний обсяг часy, год.

225

207

180

612

В томy числі, кількість аyдиторних занять, год.

90

90

72

252лекційних

54

54

36

144

3 ниx:

практичних

18

18


18

54
лабораторних

18

18

18

54

Види завдань та робіт (РР, РГР, КР, КП)

РГР

РГР

РГР
Обсяг часy на СРС, год.

117

99

90

306

Індивідуальна робота, год.

18

18

18

54

Форма контролю І – іспит

І

І

І

3.1. Розподіл обсягу за семестрами та модулями

Розподіл часу між змістовими модулями та видами аудиторного навантаження та СРС за семестрами зведений в наступну таблицю. Обсяг годин: в числівнику – аудиторна робота, в знаменнику – самостійна робота.


Найменування змістових модулів

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

3 СЕМЕСТР

Семестровий модуль 1

1

Основні поняття та закони електричних кіл

6/6

2/3

2/4

2

Лінійні електричні кола постійного струму

16/16

8/8

4/8

Семестровий модуль 2

3

Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

18/18

4/8

4/8

4

Резонанс в електричних колах

4/4

2/4

4/8

5

Кола з магнітними зв’язками

6/6

2/4

4/8

6

Основи теорії чотириполюсників

4/4Всього годин за 3 семестр

54/54

18/27

18/36
4 СЕМЕСТР

Семестровий модуль 3

7

Трифазні електричні кола

10/10

4/4

8/11

8

Електричні кола змінного несинусоїдального струму

6/6

2/2
Семестровий модуль 4

9

Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Класичний метод

14/14

4/4

6/12

10

Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Операторний метод

8/8

2/2
11

Імпульсні перехідні процеси в лінійних електричних колах

6/6

2/2
12

Нелінійні електричні кола постійного струму

6/6

2/2

4/4

13

Нелінійні кола змінного струму

4/4Всього годин за 4 семестр

54/54

18/18

18/27


Найменування змістових модулів

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

5 СЕМЕСТР

Семестровий модуль 5

14

Усталені режими в лініях з розподіленими параметрами

8/4

6/12
15

Перехідні процеси в лініях з розподіленими параметрами

4/2

2/4
Семестровий модуль 6

16

Електростатичне поле

4/2

2/4

10/20

17

Поле струмів в провідному середовищі

4/2

2/4
18

Магнітне поле. Магнітні кола постійного струму

8/4

4/8

8/16

19

Змінне електромагнітне поле

8/4

2/4
Всього годин за 5 семестр

36/18

18/36

18/36
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка