Програма Дисципліни історія англійської мовиСкачати 100.29 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір100.29 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету лінгвістики


____ Саєнко Н.С.

(підпис)


“_____” __________2007 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ”


для напряму підготовки:

6.020303 “Філологія”


Ухвалено методичною комісією Програму рекомендовано

Факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» кафедрою ТПП англійс ької мови

Протокол № від факультету лінгвістики

Голова методичної комісії завідувач кафедри
Н.С.Саєнко Ю.І.Височинський

Київ - 2007Статус дисципліни: природничо-наукової підготовки

Факультет: лінгвістики

Лектор: ст.викладач Романенко Світлана Олексіїївна
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Курс ”Історії англійської мови” входить до циклу лінгвістичних дисциплін, що формують філологічну базу перекладача. Історія англійської мови вивчає розвиток англійської мови, починаючи з давньогерманських діалектів до встановлення норм національної мови; розповсюдження англійської мови за межами Англії; історична фонетика; історична морфологія; історичний синтаксис.

Оволодіння тією чи іншою мовою можливе лише в разі свідомого розуміння та засвоєння всього історичного процесу розвитку мови, всіх явищ, що відбувались в мові за всі періоди її історії.

Вивчення історії мови є шлях до розуміння законів розвитку мови, питань про роль граматичної будови та словникового складу мови, про зміни, які відбуваються у мові. Опанування початковими знаннями з історії мови є першим кроком у формуванні наукового світогляду студента-мовознавця. Використання даних історії мови в практичній роботі допомагає поліпшенню та підвищенню якості перекладу, сприяє проведенню навчання на високому науковому рівні.

Вивчення історії мови допомагає також повнішому оволодінню своєю рідною мовою, кращому розумінню її багатств. Завдяки знайомству з історією англійської мови виникає можливість порівняння мовних засобів рідної мови та інших мов.

Курс ”Історії англійської мови” є необхідним у фаховій підготовці перекладача. Він опирається на знання студентів, набуті в результаті вивчення дисциплін „Вступ до мовознавства” щодо класифікації мов, історичні зміни словникового складу мови; „Порівняльна лексикологія англійської та української мов” щодо класифікації запозичень, опис та порівняння шарів запозичень, процесів їх подальшої асиміляції в англійській мові, лексикографія; „Історія зарубіжної літератури” про літературні пам’ятки давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського періодів; ”Практика перекладу” щодо перекладу текстів різних жанрів.

Курс ”Історії англійської мови” має на меті ознайомити студентів з

1. історичним розвитком фонетики, морфології, синтаксису, словотворення;

2. літературними пам’ятниками давньоанглійського, середньоанглійського та

новоанлійського періодів;

3. історичними подіями, які вплинули на розвиток англійської мови;

4. запозиченнями давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського

періодів;

5. англійська мова за межами Англії (статут англійської мови у Шотландії, Ірландії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та країнах Азії та Африки, гібридні мови).

Бакалавр повинен знати: • основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних наук;

 • розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і світу; походження та розвиток мови;

 • функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

 • основні види та критерії перекладу.

Бакалавр повинен уміти: • застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних завдань;

 • використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього;

 • враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу;

 • використовувати у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних;

 • вміти творчо підходити до процесу перекладу у різних ситуаціях.

Розподіл навчальних годин з ”Історії англійської мови” між видами занять здійснено відповідно до робочого навчального плану заочного відділення факультету лінгвістики.Форма

навчання

Семестри

Всього

кредитів\ годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські

заняття

Лабораторні

роботи

Комп’ютеоний

практикум


СРС

Заочна

5

1,5/54

6

4


44

іспитІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розділ 1. Old English Period

Тема1.1. The Dawn of Language

Тема1.2. The First Thousand Years

Тема1.3. Where Words Come From


Розділ 2. Middle English Period

Тема2.1. Pronunciation

Тема2.2. Spelling

Тема 2.3. Good English and Bad


Розділ 3. New English Period

Тема3.1. Global Language

Тема3.2. Old World, New World

Тема3.3. Varieties of EnglishІІІ. Практичні заняття
Практичні заняття з ”Історії англійської мови” мають на меті:

1. історичним розвитком фонетики, морфології, синтаксису, словотворення;

2. літературними пам’ятниками давньоанглійського, середньоанглійського та

новоанлійського періодів;

3. аналіз автентичного текста відповідного історичного періоду з точки зору фонетичних, граматичних та етимологічних особливостей;

4. запозиченнями давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського

періодів.
Практичне заняття №1
Topics for discussion


 1. The system of Old English vowels.

 2. Assimilative changes of vowels and their traces in Modern English.

 3. Old English nominal system. Means of form-building.

 4. Grammatical categories of noun, adjectives and pronouns.

 5. Morphological classification of Old English nouns and their traces in Modern English.

 6. Old English verbal system. Means of form-building.

 7. Grammatical categories of finite and non-finite forms of the verb.

 8. Morphological classification of Old English verbs and their traces in Modern English.Assignment.

Translate the text (part 1) into Modern English and analyse the underlined words.(text R.V. Reznik, T.S.Sorokina, I.V.Reznik. A History of the English language. M., 2001 p 218-219.)
Практичне заняття №2
Topics for discussion


 1. Middle Englsh. Historical events affecting the English language.

 2. Middle Englsh written records.

 3. Old English nominal system. Means of form-building.

 4. Grammatical categories of noun, adjectives and pronouns.

 5. Morphological classification of Old English nouns and their traces in Modern English.

 6. Old English verbal system. Means of form-building.

 7. Grammatical categories of finite and non-finite forms of the verb.

 8. Morphological classification of Old English verbs and their traces in Modern English.Assignment.

Translate the text into Modern English and analyse the underlined words.(text R.V. Reznik, T.S.Sorokina, I.V.Reznik. A History of the English language. M., 2001 p 236.)V. Індивідуальні завдання
Основними цілями індивідуальних завдань (реферат) є

- основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних наук;

- розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і світу; походження та розвиток мови;

- функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

дати студентам можливість творчо обміркувати матеріал;

- застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних завдань;

- використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього.
Для самостійного вивчення пропонуються наступні теми:


 1. The system of Old English vowels.

 2. Assimilative changes of vowels and their traces in Modern English.

 3. Old English nominal system. Means of form-building.

 4. Grammatical categories of noun, adjectives and pronouns.

 5. Morphological classification of Old English nouns and their traces in Modern English.

 6. Old English verbal system. Means of form-building.

 7. Grammatical categories of finite and non-finite forms of the verb.

 8. Morphological classification of Old English verbs and their traces in Modern English.

 9. Middle Englsh. Historical events affecting the English language.

 10. Middle Englsh written records.

 11. Old English nominal system. Means of form-building.

 12. Grammatical categories of noun, adjectives and pronouns.

 13. Morphological classification of Old English nouns and their traces in Modern English.

 14. Old English verbal system. Means of form-building.

 15. Grammatical categories of finite and non-finite forms of the verb.

 16. Morphological classification of Old English verbs and their traces in Modern English.

 17. New Englsh. Historical events affecting the English language.

 18. New Englsh written records.

 19. Middle English nominal system. Means of form-building.

 20. Grammatical categories of noun, adjectives and pronouns.

 21. Morphological classification of Middle English nouns and their traces in Modern English.

 22. Middle English verbal system. Means of form-building.

 23. Grammatical categories of finite and non-finite forms of the verb.

 24. Morphological classification of Middle English verbs and their traces in Modern English.

 25. English around world.

 26. Hybrids languages.

 27. New English nominal system. Means of form-building.

 28. Grammatical categories of noun, adjectives and pronouns.

 29. Morphological classification of New English nouns.

 30. New English verbal system. Means of form-building.

 31. Grammatical categories of finite and non-finite forms of the verb.

 32. Morphological classification of New English verbs.

Теми рефератів додаються до робочої програми. (Додаток 1)VІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Навчання студентів 3 курсу ФЛ з дисципліни «Історія англійської мови» проводиться у формі лекцій та практичних занять, які викладаються англійською мовою. Матеріал викладається за індуктивними та дедуктивними принципами. Опанування матеріалу студентами на лекціях базується на розумінні конкретної картини обставин, за яких розвивалась англійська мова, точніше установлювати мовні факти, що відбувалися серед учасників давніх подій, розумінні того, що саме історичними умовами пояснюється наявність запозичень, лексичних змішувань, походження фразеологічних сполучень, виникнення неологізмів та ін.. Опанування матеріалу студентами на практичних заняттях базується на їх здатності виконувати цілу низку стандартизованих мовних вправ з різних форм мовленнєвої діяльності (читання, письмо), що передбачені змістом базових підручників з «Історія англійської мови» , а також аналіз автентичного текста відповідного історичного періоду з точки зору фонетичних, граматичних та етимологічних особливостей. Специфіка курсу вимагає значної роботи з літературними джерелами, лексико - графічними джерелами. Робота проводиться колективно, групами та індивідуально.
VІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Основна література:
 1. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь.- СПб : Лань, 1999.-512с.

 2. Иванова И., Беляева Т. Практикум по истории английского языка.- СПб : Лань, 1999.- 160с.

 3. Резник Р.В. и др. История английского языкаю.- М.: “ФЛИНТА”, “НАУКА”, 2001.- 496с.

 4. Расторгуева Т.А. История английского языка. М., 2002
Додаткова література:

1. Beowulf/ W.J.Sedgefield, D.Litt. Third editien.- Manchester: At the University press, 1935.-250p.

2. David Christal The Cambridge Encyclopedia of the English language.- Cambridge University press, 1995.-500p.

3. David Christal The English language.- London: Penguin book, 1990.-288p.

4. The story of English/ R.Mc Crum, W.Cram: London: BBC books, 1992.-468p.

 1. Ильиш Б.А. История английского языка. М., 1958.

 2. Сборник текстов по истории английского языка/ Сост. Расторгуева Т.А. ЧастьІІ., Вып. 1- : МГПИИЯ им. Тореза, 1973.- 196с.

 3. Сборник текстов по истории английского языка/ Сост. Расторгуева Т.А. ЧастьІІ., Вып. 2- : МГПИИЯ им. Тореза, 1973.- 154с.

 4. Сборник текстов по истории английского языка/ Сост. Расторгуева Т.А.- Каф. Грамматики и истории английского языка.-М.: МГИ иностранных языков им. Тореза, 1971.- 106с.

 5. Смирницкий А.И. Древний английский язык.- М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1998.-318с.

 6. Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка (средний и новый период).-2-е изд.-М.: Добросвет, 1998.-318с.

 7. Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII вв. (с грамматическими таблицамии историческим и этимологическим словарем)- М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1998.-283с.

 8. A short grammar of middle English. Part one.- Warsaw, 1970.-138p.

Навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми СВО


“0305 Філологія, 6.030500 Переклад”

(шифри та назви напрямів, спеціальностей)

Розробник програми ст.викладач Романенко Світлана Олексіїївна


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету

(посада)


___________ Н.С.Саєнко

(підпис) (ініціали, прізвище)


“____”____________2008р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
“Історія англійської мови ”

(назва та код кредитного модуля)


для напрямів підготовки (спеціальностей):

“0305 Філологія, 6.030500 Переклад”

(шифри та назви напрямів, спеціальностей)

Ухвалено методичною Програму рекомендовано кафедрою

Комісією факультету (інституту) ТПП англійської мовиФакультет лінгвістики (назва кафедри)
Протокол №___від___________ протокол № 12 від 18 червня 2008р.

(протокол №, дата)


Голова методичної комісії Завідувач кафедри
_______ ________________ Ю.І.Височинський

(підпис) (ініціали, прізвище) підпис) (ініціали, прізвище)Київ - 2008


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка