Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»Скачати 246.69 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір246.69 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту

______________Гаврилюк-Єнсен Л.В.

«___» ______________2013 р.«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ Шинкарик М.І.

«___» ______________2013 р.

ПРОГРАМА

державного комплексного кваліфікаційного екзамену

для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»

протокол №7 від 28.02.2013 р.

Голова НМК ___________ В.Я. Брич


Тернопіль – 2013

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста з менеджменту ЗЕД.

Програму підготували: к.е.н., доц. Мельник Ю.В

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри

Протокол №9 від 22.01.2013 р.
Завідувач кафедри О.М. Сохацька

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Атестація здійснюється з метою оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з галузі знань «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

  2. Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з фаху складається з двох етапів:
   1. 1-ий етап – співбесіда з членами державної екзаменаційної комісії для визначення рівня знань, з’ясування професійних компетенцій у межах програми підготовки, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з фаху «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з комплексу нормативних та дисциплін спеціалізації, що визначенні у варіативній частині освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста:

    1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

    2. Стратегічний менеджмент

    3. Міжнародний маркетинг

    4. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
   1. 2-ий етап – письмовий розв’язок комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок. Комплексна ситуаційна задача за змістовними модулями кількох дисциплін моделює реальну ситуацію, з якою може зустрітися випускник у практичній діяльності на первинних посадах, імітує процес підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення. Тривалість розв’язку три астрономічних години. Структура задачі:

 1. Вихідні дані;

 2. Завдання до ситуації;

 3. Інформаційне забезпечення задачі;

 4. Алгоритм розв’язку задачі

Комплексний державний іспит за фахом є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки спеціалістів за напрямом 7.03060104 «Менеджмент ЗЕД».

1.3. Цілі комплексного держіспиту зумовлюють і його завдання. Головним з яких є контроль та оцінка рівня знань, отриманих студентом протягом навчання.

Реалізація цього завдання припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі управлінських явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.

Важливе значення має завдання із виявлення навичок вирішення практичних задач, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікро та макро рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливе виховне завдання.

У конкретному вираженні воно виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та послідовності у їх викладанні.

1.4. Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку двотижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

• над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;

• з підручниками та поточними публікаціями в газетах «Голос України», «БИЗНЕС», «Урядовий кур’єр», журналах «Контракти», «Weekly» тощо;

• з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.

• за допомогою інтернет-порталу для управлінців «Management.com.ua»

На першій консультації ознайомлюють студентів:

• з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;

• з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.

На консультації викладач розповідає студентам:

• про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

• про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

• про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки, тощо;

• про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.

Друга консультація проводиться за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. Для цього протягом двотижневого терміну, виділеного для підготовки та складання комплексного держіспиту, на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу затверджується графік консультацій та організуються чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються студенти.

1.5 . Критерії оцінювання знань

Державна комісія проводить усну співбесіду та оцінює відповідь студента за такими критеріями:

– відмінно (високий рівень, ґрунтовна аргументація відповіді);

– добре (високий рівень, часткова аргументація відповіді);

– задовільно (достатній рівень, не повна аргументація відповіді );

– не задовільно (низький рівень підготовки, відсутність відповіді)

Оцінювання результатів розв‘язування аналітично-розрахункової комплексної ситуаційної задачі відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими загальними критеріями:

“відмінно” – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

“добре” – завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або оформленні; але за умови належного оформлення завдання виконано не менше ніж на 80%;

“задовільно” – завдання виконано не менш ніж на 70% за умови належного оформлення; або не менше ніж на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів (40% за усну співбесіду і 60% за розв‘язання комплексної ситуаційної задачі).


 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЄ СПЕЦІАЛІСТА ЗА ФАХОМ МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


 1. Зовнішньоекономічні зв'язки України на сучасному етапі.

 2. Експортно-імпортна структура економіки.

 3. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

 4. Основні риси валютних відносин.

 5. Конвертованість валют. Умови конвертованості.

 6. Валютні курси та їх значення у валютно-фінансовому механізмі.

 7. Котирування валют. Види котирування.

 8. Вплив обмінних курсів на експортно-імпортні операції.

 9. Способи повернення боргу.

 10. Поняття валюти платежу.

 11. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоторговельних угод.

 12. Процес формування експортної ціни.

 13. Структура експортної ціни. Ескалація ціни.

 14. Експортна ціна в термінах процедури продажу товару.

 15. Девальвація та ревальвація.

 16. Передумови та форми розрахунків.

 17. Можливі ризики. Причини виникнення.

 18. Види платежів та механізм проведення.

 19. Розрахунки інкасо та акредитивами.

 20. Розрахунки чеками, кредитними картками, дорожними чеками.

 21. Міжнародний кредит: поняття, умови отримання та повернення.

 22. Грошово-кредитна система та грошова кредитна політика.

 23. Кредитування зовнішньоторговельних операцій: види кредитів, механізм отримання.

 24. Види кредитних операцій, які проводяться комерційними банками. Застава. Види застави.

 25. Особливості розрахунків девальвуючою валютою.

 26. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості.

 27. Умови отримання кредиту вітчизняними позичальниками.

 28. Комерційні умови контракту.

 29. Структура і зміст контракту.

 30. Базові умови поставок.

 31. Умови платежів. Гарантії. Страхування.

 32. Фінансові умови виконання контракту.

 33. Суть валютних і кредитних ризиків.

 34. Система захисних застережень.

 35. Сучасні методи страхування фінансового та валютного ризику.

 36. Хеджерування.

 37. Методи страхування кредитного ризику.

 38. Фінансові ф'ючерси.

 39. Спільні підприємства: суть, структура, особливості.

 40. Економічна основа спільного підприємства.

 41. Законодавча база утворення та функціонування спільних підприємств.

 42. Механізм створення та діяльності спільних підприємств.

 43. Характеристика діяльності СП.

 44. Аналіз діяльності спільних підприємств на території України.

 45. Інвестиційний процес. Його суть та критерії ефективності.

 46. Види інвестицій. Поняття інвестиційної напруженості.

 47. Складний процент.

 48. Мотиви вкладення.

 49. Аналіз доцільності проведеного інвестування.

 50. Оподаткування іноземних інвестицій.

 51. Державна реєстрація суб'єктів ЗЕД.

 52. Особливості оподаткування експортно-імпортних операцій.

 53. Податкові ставки.

 54. Податок на додану вартість та акцизний збір.

 55. Митний кодекс України. Єдиний митний тариф.

 56. Міждержавні митні угоди.

 57. Вивізне та ввізне мито.

 58. Ставки митних зборів та порядок їх справлення в Україні.

 59. Порядок сплати в Україні ввізного чи вивізного мита по давальницькій сировині.

 60. Порядок пропуску товарів, транзитних вантажів через територію України.

 61. Митне оформлення.

 62. Аналіз виконання зобов'язань по експортних операціях.

 63. Аналіз виконання зобов'язань по імпортних операціях.

 64. Аналіз динаміки обороту зовнішньоекономічних зв'язків.

 65. Аналіз раціонального використання коштів при здійсненні експортних операцій.


Список літератури


 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Документ 959-12 від 16.04.91, остання редакція від 17.11.2012 р. / http://zakon4.rada.gov.ua.

 2. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012, остання редакція від 01.01.2013 р. / http://zakon4.rada.gov.ua.

 3. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994р. № 185/94-ВР, остання редакція від 02.12.2012 / http://zakon4.rada.gov.ua.

 4. Закон України «Про режим іноземного інвестування». Документ 93/96-вр від 19.03.96, остання редакція від 16.12.2012 р. / http://zakon4.rada.gov.ua.

 5. Постанова Правління НБУ від 18.03.99 р. № 129 „Про затвердження порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют": // http://zakon4.rada.gov.ua.

 6. Закон України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту". Документ 330-14 від 22.12.1998 р, остання редакція від 03.08.2012 / http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Закон України від 22.12.1998 р. № 331- ХІV «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», остання редакція від 01.06.2012 / http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Документ 15-93, від 19.02.1993, остання редакція від 02.12.2012 / http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Постанова КМУ „Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті". Документ 444-95-п, остання редакція від 28.07.2004 / http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». Документ z0833-01, остання редакція від 04.11.2011 / http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної
  діяльності: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. -216 с.

 12. Вічевич А.В., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2009. – 216 с.

 13. Георгіаді Н.Г., Князь С.В., Передало Х.С., Берлінг Р.З. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: Навч.-метод. посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2006. – 260 с.

 14. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 15. Дахно І.І., Бабіч Г.В., Барановська В.М., та ін. Зовнішньоекономічний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 568 с.

 16. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 462 с.

 17. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168 с.

 18. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак АО.
  Зовнішньоекономічні комерційні операції і контракти: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.

 19. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 268 с.

 20. Макеева Е.А. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Курс лекций. – Одесса: Астропринт, 2001. – 196с.

 21. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – К.: ЦУЛ, 2006.

 22. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.

 23. Международный менеджмент / Под ред. С.Є. Пивоварова. - СПб.: Питер, 2001.

 24. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України : Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948с.

 25. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – За відпов.ред. Л.С. Сміяна. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.

 26. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – Тернопіль: Астон, 2002. - 286с.

 27. Сухарський В.С., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2005. - 528с.

 28. Сухарський В.С. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, технологія, практика, управління: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2006.

 29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 552с.


Стратегічний менеджмент


 1. Управління процесом формування стратегії. Основні підходи до управління процесом формування стратегії.

 2. Поняття галузі. Основні фактори галузевої структури.

 3. Поняття конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності фірми.

 4. Основні елементи галузевого і конкурентного аналізу.

 5. Характеристика основних рівнів стратегії управління підприємством.

 6. Еволюція підходів до формування стратегії управління підприємством.

 7. Основні ідеї стратегічного вартісного аналізу.

 8. Характеристика показників галузевої привабливості.

 9. Аналіз конкурентної позиції фірми. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера.

 10. Стратегічне управління підприємством: поняття, сутність і значення.

 11. Характеристика та ефективність стратегій цінового лідерства.

 12. Особливості загальних конкурентних стратегій.

 13. Формування стратегічних завдань підприємства. Основні вимоги до вироблення системи стратегічних завдань.

 14. Зовнішні і внутрішні визначники стратегії управління підприємством.

 15. Характеристики типів рушійних сил в галузі.

 16. Поняття стратегій. Місце стратегії в системі стратегічного управління підприємством.

 17. Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми.

 18. Складові частини і процес стратегічного управління підприємством.

 19. Поняття конкурентної переваги. Підтримування конкурентних переваг фірми.

 20. Зміна акцентів в системі управління виробництвом в умовах перехідної економіки.

 21. Основні питання галузевого аналізу в стратегічному управлінні.

 22. Визначення бізнесу та стратегічної місії організації.

 23. Формування нової управлінської програми в період становлення ринкових відносин в Україні.

 24. Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT

 25. Модель менеджера стратегічного рівня. Сучасні вимоги до керівників стратегічного рівня

 26. Характеристика стратегій у глобальних галузях

 27. Переваги і недоліки стратегії спорідненої диверсифікації.

 28. Переваги та недоліки фірм-гігантів. Характеристика силових стратегій.

 29. Умови ефективної реалізації часткової та повної вертикальної інтеграції.

 30. Переваги і недоліки зосередження на одному виді бізнесу.

 31. Характеристика стратегій виходу з галузі, що занепадає

 32. Стратегічні варіанти реорганізації портфеля.

 33. Варіанти входження в нові види бізнесу.

 34. Стратегічні варіанти відторгнення і ліквідації.

 35. Характеристика стратегії фірм-лідерів у галузі.

 36. Задоволення локальних потреб ринку. Переваги і недоліки пристосовницьких (комутант них) стратегій.

 37. Забезпечення радикальних інновацій. Переваги і недоліки піонерських (експлерентних) стратегій.

 38. Характеристика стратегій фірм у галузях, що переходять до стадії насичення.

 39. Характеристика стратегії конкуренції у фрагментарних галузях.

 40. Переваги і недоліки стратегії неспорідненої диверсифікації.

 41. Характеристика стратегій фірм у зрілих та занепадаючи галузях

 42. Конкурентні переваги та недоліки вузької спеціалізації.

 43. Характеристика стратегій фірм, що функціонують у нових галузях.

 44. Поняття життєвого циклу фірми та його вплив на вибір стратегій.

 45. Характеристика стратегій фірм-посередників.

 46. Цілі і мотиви диверсифікації в умовах нестабільної економіки.

 47. Характеристика та ефективність стратегії фокусування

 48. Характеристика стратегій фірм, що занепадають

 49. Характеристика поля стратегії залежно від стандартизації чи спеціалізації бізнесу.

 50. Характеристика та ефективність стратегії диверсифікації.

 51. Етапи та процеси розробки стратегічних планів

 52. Характеристика критеріїв оцінки різних видів бізнесу в матриці БКГ

 53. Методичне, ресурсне, інформаційне і правове забезпечення розробки стратегії підприємства.

 54. Характеристика стратегічних зон господарювання на основі матриці структури бізнесу Бостонської консультативної групи.

 55. Структура стратегічних планів підприємства.

 56. Особливості стратегій управління різними типами фірм – “віолентів”.

 57. Стратегічні фактори конкурентних переваг підприємства.

 58. Метод SWOT і його роль в стратегічному аналізі. Використання матриці SWOT, матриці можливостей, матриці загроз.

 59. Суть і характерні особливості стратегічних рішень в системі стратегічного управління підприємством.

 60. Матричні методи оцінки диверсифікованих портфелів.

 61. Мотивація та лідерство як засіб реалізації стратегій.

 62. Формування ефективної мотиваційної системи в стратегічному управлінні підприємством

 63. Особливості процесу реалізації стратегії.

 64. Взаємозв’язок стратегії та організаційної функції.

 65. Особливості формування критеріїв оцінки в 15- ти клітковій матриці життєвого циклу.

 66. Вибір типу організаційної структури в системі стратегічного управління.

 67. Роль та значення персоналу підприємства у формуванні та реалізації стратегії.

 68. Особливості аналізу корпоративних стратегій диверсифікованих фірм.

 69. Організаційні питання реалізації стратегічних планів підприємства.

 70. Використання матриці структури бізнесу Бостонської консультативної групи (БКГ): особливості, переваги, недоліки.

 71. Особливості формування критеріїв оцінки в дев’ятиклітковій матриці “Дженерал Електрик”- “Мак Кінзі”.

 72. Балансування Набору стратегічних зон господарювання з різними життєвими циклами.

 73. Характеристика основних типів фірм –“віолентів”.

 74. Маркетинг як інструмент формування стратегії управління підприємством.

 75. Використання дев’ятикліткової матриці “Дженерал-Електрік” –“Мак Кінзі”: особливості, переваги, недоліки


Список літератури

1. Законодавча база

 1. Конституція України (28.06.1996) № 254к/-Вр.

 2. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січ. 2003р. – Редакція від 03.02.2013

 3. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Документ 2210-14 від 11.01.2001 р., редакція від 27.07.2011 / http://zakon4.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про антимонопольний комітет України». Документ 3659-12 від 26.11.1993, редакція від 02.12.2012 / http://zakon4.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Закон від 07.06.1996 № 236/96-ВР. Редакція від 13.01.2009 / http://zakon4.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про приватизацію державного майна». Закон від 04.03.1992 № 2163-XII. Редакція від 01.01.2013 / http://zakon4.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про рекламу». Закон від 03.07.1996 № 270/96-ВР. Редакція від 01.01.2013 / http://zakon4.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про захист прав споживачів». Закон від 12.05.1991 № 1023-XII. Редакція від 02.12.2012 / http://zakon4.rada.gov.ua

2. Основна література

 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – Спб: Питер, 2002. – 544с.

 2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2006. – 208с.

 3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 2005. – 327с.

 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. – 416с.

 5. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519с.

 6. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. . – СПб: Питер Ком, 2009. – 344 с.

 7. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с анг. Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175с.

 8. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: влзможности для будущего процветания. – М.: Финпресс, 2000. – 272с.

 9. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Гардарика, 2008. – 296с.

 10. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 2009. – 167с.

 11. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 501с.

 12. Довгань Л.Є. Конкурентоспроможність підприємств. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2004. – 144с.

 13. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Питер, 2002. – 544с.

 14. Друкер Питер Ф., Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 272с.

 15. Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 224с.

 16. Круглов М.И. Стратегичское управление компанией. Учебник для ВУЗов. – М.: Русская Деловая Литература, 2008. – 768с.

 17. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. С форанц. – СПб: Наука, 1996. – 589с.

 18. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой: Учебное пособие. М.: Финпресс, НГАиУ, 2007. – 356с.

 19. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2003. – 400с.

 20. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И.И.Мазура. – М.: Высшая школа, 2006. – 587с.

 21. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент Курс лекций. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. – 288с.

 22. Менеджмент для магистров: Учеб. Пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.А.Епифанова, д.э.н., проф. С.Н.Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762с.

 23. Мізюк Б.М. Стратегічне управління підприємством. – Львів: «Коопспілка», ЛКА, 2009. – 388с.

 24. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Переводчик: Д. Раевская. – СПб: Питер, 2011. – 512с.

 25. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий/ Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 336с.

 26. Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс/ Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Питер, 2001. – 688с.

 27. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336с.

 28. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – Навчальний посібник. – К., 2004. – 560с.

 29. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196с.

 30. Піддубний І.О., Піддубка А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 264с.

 31. Пивоваров И.С. Стратегический менеджмент холдинга. – СПб.: Печатный двор, 2004. – 172с.

 32. Попов С.Л. Стратегическое управление. Модульная программа для менеджеров. «Управление развитием организации. Модуль 4. – М.: ИНФРА, 2009. – 244с.

 33. Портер М. Конкуренция / Переводчики: О. Пелявский, Е. Усенко, И. Шишкина. – М.: Вильямс, 2010. – 592 с.

 34. Портер М. Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А.Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1997. – 390с.

 35. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: Ученик для вузов. Спб: Узд-во Михайлова В.А., 2004. – 511с.

 36. Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П., Ниссинен Й. Управление по результатам: Пер. с финск. – М.: Прогресс, 2008. – 320с.

 37. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації: Монографія. – К.: Київ. торг.-екон. Ун-т, 2004. – 344с.

 38. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Ученик. – Ростов-на-Дону: Фенікс; Новосибирск: Сибирское согаление, 2006. – 448с.

 39. Стратегиии бизнеса. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др.: Справочник / Под ред.. Г.Б.Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 2005. – 492с.

 40. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. Проф. А.П.Градова, Б.И.Кузина. – СПб: Спец. Лит., 2006. – 510с.

 41. Тичи Н., Деванна М. Лидеры реорганизации (из опыта американских куорпораций): Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 2003. – 203с.

 42. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / Пер. с англ. А. Ганиева, В. Дроздова, А. Завада, Т. Клекота – М.: Вильямс, 2008. – 928 с.

 43. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Приор, 2005. – 288с.

 44. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.

 45. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент. - Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 312 с.


Міжнародний маркетинг


 1. Поняття міжнародного маркетингу. Форми міжнародного маркетингу.

 2. Міжнародне економічне середовище, його складові. Міжнародне політико-правове середовище, схема його дослідження. Політичні ризики та методи оцінки їх рівня. Міжнародне соціально-культурне середовище, його склад.

 3. Суть, завдання та особливості міжнародних маркетингових досліджень. Методи та типи міжнародних маркетингових досліджень.

 4. Суть, цілі та умови міжнародної сегментації. Критерії сегментації світового ринку.

 5. Підходи до вибору зарубіжного ринку, їх загальна характеристика.

 6. Експорт. Пряме інвестування. Спільне підприємництво.

 7. Міжнародна товарна політика, її види. Міжнародні товарні стратегії: стандартизації, адаптації, розробки нового товару.

 8. Світова ціна, її види. Фактори, що впливають на ціноутворення на світовому ринку.

 9. Елементи та особливості міжнародної комунікаційної політики. Методи міжнародної маркетингової комунікації.


Список літератури

 1. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Черенков В. И. «Международный маркетинг». СПБ.: Питер, 2008. - 688с.

 2. Диденко, Н. И. Международный маркетинг: теория и анализ конкретных ситуаций : учеб. для бакалавров / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. – М. : Юрайт, 2012. – 554 с.

 3. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. — Л.: Львів. політехніка, 2004. — 148 с.

 4. Интернет-маркетинг 3.0: нет русской рулетке! / М. Зуев, П. Маурус, А. Прокофьев, М. Райцин, Е. Храмов при участии А. Карауловой. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 208 с.

 5. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. — К.: Кондор; Політехніка, 2004. — 152 с.

 6. Карпова С.В. «Международное рекламное дело». М.: Кнорус, 2007. - 288 с.

 7. Карпова С.В. «Практикум по международному маркетингу». - КноРус, 2007 . - 200с.

 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд./Пер. с англ. под ред. СГ. Божук. - СПб.: Питер, 2006. - 464 с.

 9. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 1063 с.

 10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2. европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильяме", 2006. — 943 с.

 11. Манн И. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по маркетингу. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007 г. - 384 с.

 12. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2004. — 176 с.

 13. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в малом бизнесе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 г. - 287 с.

 14. Шведова И.А., Кузнецова Т.Е. Книга директора по маркетингу производственного предприятия. - СПб.: Питер, 2008. - 432 с.

 15. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 252 с.

 16. Backhaus К., Büschken J., Voeth M. Internationales Marketing. - Stuttgart: Poeschel, 1996.

 17. Berekoven L. Internationales Marketing. - Herne: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, 2003.


Міжнародні кредитно – розрахункові та валютні операції

 1. Сутність та поняття валютного курсу. Які фактори впливають на валютний курс?

 2. Методи визначення валютних курсів. Фіксований та плаваючий валютні курси.

 3. Державне регулювання валютних відносин.

 4. Сутність конвертованості валют.

 5. Ступінь конвертованості валюти та його ефективність. Види конвертованості валют.

 6. Економічний зміст платіжного балансу.

 7. Структура платіжного балансу.

 8. Методи регулювання платіжного балансу.

 9. Фактори, які впливають на стан платіжного балансу.

 10. Валютна система та її елементи.

 11. Еволюція валютної системи.

 12. Регіональні валютно-фінансові угрупування.

 13. Валютний союз країн ЄС.

 14. Сутність, види та класифікація валютних операцій.

 15. Валютне котирування.

 16. Поняття та правила визначення кросс-курсів валют.

 17. Характеристика угод типу «спот».

 18. Валютна позиція банків.

 19. Сутність форвардної валютної угоди.

 20. Розрахунок теоретичного форвардного курсу.

 21. Валютування форвардних контрактів. Форвардні контракти на ламану дату і з правом вибору дати. Форвардні крос-курси.

 22. Закриття та продовження форвардного контракту. Ефективність форвардного контракту.

 23. Поняття валютних свопів та їх класифікація.

 24. Практика укладання угод «своп».

 25. Свопи з датами валютування до «споту» (своп tom/nехt) і форвард/форвард.

 26. Використання угод «своп».

 27. Сутність та поняття валютного опціону.

 28. Організація торгівлі опціонними контрактами та система маржі.

 29. Опціонні стратегії та хеджування опціонами.

 30. Поняття фінансових ф’ючерсів та визначальні риси ф’ючерсних ринків.

 31. Ф’ючерсна ціна та особливості її формування для валютного ф’ючерса.

 32. Біржова торгівля ф’ючерсними контрактами і система маржі.

 33. Ф’ючерсні стратегії та хеджування.

 34. Сутність арбітражу. Валютний арбітраж, його види.

 35. Операції з процентним арбітражем. Суть позитивного процентного арбітражу.

 36. Відкриття та ведення валютних рахунків в іноземній валюті.

 37. Сутність кореспондентських відносин між комерційними банками. Кореспондентські рахунки, та формування кореспондентських відносин.

 38. Система СВІФТ.

 39. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.

 40. Недокументарні форми розрахунків.

 41. Документарні форми розрахунків.

 42. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоторгових угод.

 43. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв’язок з умовами платежу.

 44. Кредитування імпорту.

 45. Кредитування експорту.

 46. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.

 47. Суть валютних ризиків.

 48. Система захисних застерезісень.

 49. Сучасні методи страхування валютного ризику.

 50. Суть хеджування.


Список рекомендованої літератури


 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Декрет від 19.02.1993 № 15-93. Редакція від 02.12.2012 / http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Закон від 16.04.1991 № 959-XII. Редакція від 17.11.2012 / http://zakon4.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Закон від 18.09.1991 № 1560-XII. Редакція від 06.12.2012 / http://zakon4.rada.gov.ua

 4. Митний кодекс України. Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. Редакція від 01.01.2013 / http://zakon4.rada.gov.ua

 5. Податковий кодекс України. Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. Редакція від 03.02.2013 / http://zakon4.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Закон від 23.02.2006 № 3480-IV. Редакція від 01.01.2013 / http://zakon4.rada.gov.ua

 7. Актуальные валютно-финансовые проблемы мира: Сб. науч. тр. — М.: Изд-во МГИМО "Университет", 2004.— Вып. 2.

 8. Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения: Учнбник. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 480 с.

 9. Басенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2004.

 10. Боринець C.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

 11. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006.

 12. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: LIBRA , 1993. – 96 с.

 13. Зовнішньо-економічна діяльність підприємств / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. — К.: ЦНЛ, 2006.

 14. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001.–112с.

 15. Івасів B.C. Міжнародні розрахунки: Підручник. — Т.: Карт-бланш, 2004.

 16. Кармін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004.

 17. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2003.

 18. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С, Ковалевсъкий В.В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — 3-тє вид, перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2007.

 19. Михайлів З.В., Гаталяк ЭЛ., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб. — Л.: Львівська політехніка, 2004.

 20. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа. — К.: ЦНЛ, 2005.

 21. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: Навч. посіб. / В.В. Говоруха, В.Г. Бульба, Ю.П. Сурмін та ін.; За заг. ред. В.П. Горбуліна. — К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. — 416 с.

 22. Оспіщев В.І., Близнюк ОЛ.,Кривошей В.В.Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006.

 23. Пебро М. Международньые экономические валютные и финансовые отношения / Пер. с франц. М.,2004.

 24. Пискулов Д.Ю. Теория і практика валютного дилинга. – М.: ИНФРА-М., 1996. – 224 с.

 25. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посіб. / За ред. СО. Якубовсь-кого, Ю.Г. Козака. — К.: ЦНЛ, 2006.

 26. Уманців Ю.М., Швед Ю.А. Офшорне підприємництво у сучасній економіці: Монографія. — К.: Атіка, 2004.

 27. Херрис, Дж.Менвил. Международные финансы /Перевод с англ. – М.: Информационно-издат. дом «Филинь», 2006.– 226с.

 28. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2007. – 340 с.

 29. Шегорцов В. А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль. — М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005.

 30. Шнирков О.І., Копійка В.В., Муравйов В.І. Україна — Європейський Союз: економіка, політики, право: Монографія. — К.: ВПУ "Київський університет", 2006.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка