Програма Державного екзамену для студентів V курсу вищих навчальних закладівСкачати 407.18 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір407.18 Kb.
  1   2   3


ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ університет

імені В.Г. КОРОЛЕНКАДефектологія. логопедія


Програма

Державного екзамену

для студентів V курсу вищих навчальних закладів

стаціонарної і заочної форми навчання

спеціальності 7.010106 – “Дефектологія. Логопедія”

Полтава – 2006УДК 616.89
ББК 74.3
Дефектологія. Логопедія: Програма державного екзамену для студентів V курсу вищих навчальних закладів стаціонарної і заочної форми навчання спеціальності 7.010106 – “Дефектологія. Логопедія” / Укл. В.І. Березан, Л.О. Федорович, Н.Г. Пахомова. – Полтава: ПДПУ, 2006. – 36 с.
Укладачі: Валентина Ігорівна Березан, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Людмила Олександрівна Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Наталія Георгіївна Пахомова, старший викладач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Рецензенти: В.В. Тищенко, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки АПН України (м. Київ).

Л.О. Хомич, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, завідувачка відділу проблем виховання у професійно-технічних закладах Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ);

Основні положення програми державного екзамену дозволяють студентам-випускникам отримати інформацію про структуру питань державного екзамену “Дефектологія. Логопедія”, ознайомитися зі змістом курсів, питання з яких виносяться на екзамен, критеріями оцінювання, списком джерел, які можна використовувати на державному екзамені, а також зі списком рекомендованої літератури з кожного предмета.


Друкується за рішенням вченої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол №___ від _____2006 р.).
Зміст


Пояснювальна записка ..................................................................................

4

Зміст програми ...................................................................................................

5

Вступ до спеціальності “Дефектологія” ...................................

5

Логопедія з історією логопедії ..................................................

6

Розвиток, навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями ..................................................................................................................

7

Методика психолого-педагогічної і медичної діагностики ......

8

Основи сурдопедагогіки .....................................................................

9

Основи олігофренопедагогіки ..........................................................

10

Основи тифлопедагогіки ....................................................................

11

Логоритміка з методикою ..................................................................

12

Відбір дітей в логопедичні установи ...............................................

14

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до знань та умінь спеціалістів ...........................................

16


Питання до державного екзамену “Дефектологія. Логопедія” .........

17

Критерії оцінювання .........................................................................................

24

Список джерел, якими можна користуватися на державному екзамені ...................................................................................................................

25


Список рекомендованої літератури ............................................................

26

Вступ до спеціальності “Дефектологія” ...................................

26

Логопедія з історією логопедії ..................................................

27

Розвиток, навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями ..................................................................................................................

28

Методика психолого-педагогічної і медичної діагностики ......

28

Основи сурдопедагогіки .....................................................................

29

Основи олігофренопедагогіки ..........................................................

29

Основи тифлопедагогіки ....................................................................

30

Логоритміка з методикою ..................................................................

30

Відбір дітей в логопедичні установи ...............................................

31

Пояснювальна записка
Корекційна і логопедична робота в сучасних соціокультурних умовах набуває все більшого значення. Професія дефектолога-логопеда спрямована на забезпечення ефективної допомоги дітям дошкільного і шкільного віку з особливими освітніми потребами, а саме: виявлення, попередження і усунення порушень мовлення для забезпечення цілісного особистісного розвитку цих дітей, їх подальше успішне навчання й освіту та адаптацію в межах індивідуальних можливостей у суспільстві.

У фаховій підготовці студентів за спеціальністю 7.010106 – “Дефектологія. Логопедія” серед нормативних навчальних дисциплін значне місце відводиться циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що охоплюють загальні науково-теоретичні та історико-педагогічні положення дефектології й логопедії, відомості про основні види і форми мовленнєвих порушень, їх механізми, структуру і характерні прояви, методи й прийоми виявлення та корекції, особливості організації корекційної допомоги дитячому і дорослому населенню та їх профілактику. Специфіка підготовки студентів полягає у синтезі медико-біологічних і психолого-педагогічних знань про різні відхилення у загальному психофізичному розвитку дітей, а також мови й мовлення.

Завданням професійно-орієнтованих навчальних дисциплін було закласти науково-теоретичні основи цілісної системи світоглядних педагогічних поглядів, уявлення про професійні основи, індивідуальні якості спеціаліста та напрями і зміст корекційно-педагогічної діяльності з дітьми дошкільного і шкільного віку з особливими освітніми потребами, підлітками та дорослими, сформувати практичні навички і професійні уміння попередження, виявлення й усунення лексико-граматичного і фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у осіб з порушеннями мовлення засобами спеціального навчання і виховання.

Як показують спостереження і спеціальні дослідження, несприятливі соціально-економічні тенденції сучасного життя сприяють зростанню кількості дітей з порушеннями перебігу нормального природного розвитку і недоліками мовлення. Тому, враховуючи особливо важливе значення особистісного становленні дітей з особливими освітніми потребами, педагог, зокрема дефектолог, логопед, повинен уміти кваліфіковано допомогти дітям різного віку у дошкільних освітніх й спеціальних закладах, логопедичних пунктах загальноосвітніх шкіл, у поліклініках і стаціонарних відділеннях системи охорони здоров’я та закладах корекційно-реабілітаційного спрямування.

Саме тому метою комплексного державного екзамену “Дефектологія. Логопедія” є виявлення професійних знань та умінь майбутніх спеціалістів – дефектологів-логопедів з різних напрямів педагогічної діяльності.

Теоретичну і методичну основу екзамену становлять курси “Вступ до спеціальності” та “Логопедія з історією логопедії”, які передбачають підготовку студентів до професійної діяльності дефектолога, логопеда. Для перевірки засвоєння теоретичних знань і сформованості практичних умінь до державного екзамену також включені курси: • Розвиток, навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями.

 • Методика психолого-педагогічної і медичної діагностики.

 • Основи сурдопедагогіки.

 • Основи олігофренопедагогіки.

 • Основи тифлопедагогіки.

 • Логоритміка з методикою.

 • Відбір дітей в логопедичні установи.

До комплекту комплексного державного екзамену “Дефектологія. Логопедія” входять 30 білетів. Кожний білет має по три питання: перше – теоретичне; друге передбачає виявлення знань і умінь з ........................................; третє – розв’язання ..................................................................

Зміст програми
Вступ до спеціальності “ДЕФЕКТОЛОГІЯ”

Мета курсу

Теорія спеціалістів про норму і патологію. Поняття “дитина з дефектом”, “аномальна дитина”, “дитина з обмеженими психофізичними можливостями”. Види і класифікація дефектів розвитку та їх причини. Теорія Л. Виготського про комплексну структуру аномального розвитку. Первинний дефект та вторинні відхилення. Вроджена та набута дефективність. Теорія Л. Виготського про єдність біологічного і соціального. Взаємозв’язок між навчанням і розвитком. Загальна характеристика дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями.

Дефектологія як наука про виховання, навчання та адап­тацію дітей з обмеженими психофізичними можливостями. Методологічні та науково-теоре­тичні основи дефектології. Завдання дефектології – профілактика, виявлення та корекція вад психофізичного розвитку дітей. Розробка принципів, методів і систем комплексного навчання, виховання та розвитку. Основні категорії дефектології: розвиток, виховання, навчання, корекція, компенсація, реабілітація, соціальна адаптація. Місце дефектології в системі наукових дисциплін. Зв’язок дефектології з дисциплінами медичного та психолого-педагогічного циклів, соціологією та юриспруденцією. Складові дефектології: сурдопедагогіка, олігофренопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія та відповідно спецпсихологія. Етапи становлення та розвитку дефектологічної науки. Здобутки Інституту спеціальної педагогіки АПН України в збереженні, розвитку попереднього досвіду спеціального навчання, виховання, підготовки дітей з обмеженими психо­фізичними можливостями до життя в оновленому суспільстві та розбудові сис­теми спеціальної освіти.Вимоги до знань та умінь:

Знати: основні поняття дефектології; особливості дітей дошкільного віку з різними психофізичними й розумовими вадами; методи педагогічного вивчення і виявлення порушень розвитку у дітей; групи дітей з обмеженими психофізичними можливостями; систему освітніх спеціальних закладів для дітей з обмеженими психофізичними можливостями; шляхи та напрямки профілактики та корекції психофізичних порушень у дітей-дошкільників; вимоги до педагога-дефектолога.

Уміти: спостерігати та аналізувати порушення у розвитку, навчанні та вихованні; виявляти дітей, які мають відхилення у розвитку; аналізувати особливості діяльності та поведінки дітей з відхиленнями; визначати і класифікувати вид порушення розвитку дитини, надавати рекомендації відносно спеціальної профілактики та корекції порушень.
Питання до державного екзамену:

 1. Дати визначення дефектології, як педагогічної науки. З’ясувати її зв’язки з іншими науками, визначити об’єкт, предмет і завдання.

 2. Розкрити теоретичні основи дефектології, історію її розвитку та становлення як педагогічної науки.

 3. Висвітлити напрями та перспективи розвитку дефектологічної науки в Україні.

 4. Перерахувати основні причини зумовлюючі аномальний розвиток дітей.

 5. Охарактеризувати дітей з дітей із комбінованими порушеннями та назвати основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

 6. Охарактеризувати дітей із ЗПР та назвати основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

 7. Охарактеризувати дітей із порушеннями опорно-рухового апарату та назвати основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

 8. Охарактеризувати дітей із порушеннями поведінки та назвати основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

 9. Охарактеризувати дітей із порушеннями мовлення та назвати основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

 10. З’ясувати структуру аномального розвитку дітей та назвати основні групи дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями.


Частина ІІ. Загальні питання логопедії
Розділ 1. Теоретичні основи логопедії

Логопедія як педагогічна наука, її теоретичне і практичне значення. Логопедія –– це наука про порушення мовлення, методи їх попередження, виявлення і усунення засобами спеціального мовлення і виховання. Короткі історичні відомості про становлення логопедії як науки. Структура сучасної логопедії складають: дошкільна, шкільна логопедія і логопедія підлітків і дорослих. Предмет, об’єкт вивчення логопедії, мета, завдання і методи. Прийоми та засоби формування правильного мовлення у дітей. Загальні відомості про мову і мовлення, імпресивне, експресивне та усне і писемне мовлення. Структурні компоненти мовлення: звуковимова, словник, граматична будова, інтонаційно-виразні засоби. Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Можливі порушення мовлення: фонетично-фонематичні, лексико-граматичні, просодичні, порушення письма. Роль екзогенних і ендогенних факторів у виникненні мовленнєвих порушень. Загальні відомості про причини порушення мовлення. Центральні, периферичні, функціональні і органічні мовні порушення. Принципи аналізу мовних порушень. Класифікація мовленнєвих порушень: клініко-педагогічна і психолого-педагогічна. Огляд мовленнєвих порушень. Недоліки звукової сторони мовлення, зокрема порушення або несформованість звуковимови (функціональні і механічні дислалії), недоліки голосу (афонія, дисфонія, фонастенія, ринофонія), порушення звуковимови і голосу (ринолалія) порушення всієї звукової сторони мовлення (дизартрія), порушення темпу мовлення (брадилалія, тахілалія, заїкання, затинання). Порушення структурно-семантичної сторони мовлення: алалія, афазія. Недоліки читання (дислексія) і письма (дисграфія). Дидактичні основи корекційно-педагогічної роботи, засоби і прийоми сучасної дошкільної логопедії. Принципи і методи логопедичного впливу. Особистість логопеда. Актуальні проблеми сучасної логопедії. Основний понятійно-категоріальний апарат логопедії.


Розділ 2. Порушення звукової сторони мовлення їх види, і корекція. (дислалія, ринолалія, дизартрія)

Характеристика фонем української мови за місцем і способом утворення, участю голосу, та наявності або відсутності додаткового підняття середньої частини язика. Вікові особливості розвитку правильної звуковимови у дітей до 5 років. Поняття про недоліки і порушення звуковимови у дітей та причини їх виникнення. Клінічна характеристика порушень мовлення (дислалія, ринолалія, дизартрія) за причинами їх виникнення( функціональні і органічні).Дислалія – як порушення звуковимови при нормальному слухові і збереженій інервації мовного апарату. Короткі історичні відомості дослідження розладів усного мовлення. Основні форми дислалії. Функціональні дислалії. Механічні дислалії. Акустико-фонематична дислалія, артикуляторно-фонематична, артикуляторно-фонетична. Рівні порушеної вимови (відсутність, заміна, викривлення). Прості і складні дислалії. Лінгвістична характеристика недоліків звуковимови: за основними формами прояву і групами порушених звуків.

Способи і прийоми виявлення недоліків вимови у дітей. Методика логопедичного впливу при дислалії. Основні етапи корекційно-педагогічної роботи по усуненню недоліків звуковимови: підготовчий етап, етап формування первинних вимовних умінь і навичок, етап формування комунікативних умінь і навичок. Недоліки вимови окремих голосних і приголосних звуків сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, капацизм, йотацизм, дефекти дзвінкості і твердості, приголосних. Обстеження фонематичної компетентності у дітей. Основні етапи послідовної корекційно-логопедичної роботи по усуненню мовленнєвих вад: розвиток фонематичних процесів (уваги, сприймання); розвиток артикуляційної моторики; формування (постановка) правильної вимови звуку; диференціація поставленого звуку у вимові. Послідовність автоматизації поставленого звуку: автоматизація звуку у складах (прямих, обернених, із збігом приголосних); автоматизація звуку в словах (на початку слова, в кінці, в середині,); автоматизація звуку у реченні; автоматизація звуку у чистомовках і віршах; автоматизація звуку в коротких і довгих оповіданнях, автоматизація звуку у розмовній мові. Комплексний медико-педагогічний характер вивчення, навчання і виховання дітей з вадами вимови.Ринолалія. Поняття про ринолалію, її види і форми та причини виникнення. Структура дефекту при ринолалії. Вплив вроджених розщілин губи і піднебіння на фізичній, психічний і мовленнєвий розвиток дитини. Принципи, система і прийоми корекції цього дефекту. Особливості навчання і виховання дітей з ринолалією в умовах спеціального дошкільного закладу.

Дизартрія. Поняття про дизартрію як самостійне порушення мовлення та як одного із симптомів дитячого церебрального паралічу. Види дизартрії та її причини. Психолого-педагогічна характеристика дітей з дизартрією. Структура дефекту при дизартрії: Принципи, прийоми обстеження дітей з дизартрією. Методи і прийоми корекційно-педагогічної роботи при дизартрії в умовах спеціальних дошкільних і реабілітаційних закладах.
Розділ 3. Порушення темпо-ритмічної сторони мовлення

Короткі історичні відомості про вивчення порушень темпу і ритму мовлення у дітей. Характеристика темпу і ритму мовлення та їх порушень. Брадилалія, тахілалія, фізіологічні затинання, ітерації, їх причини та прояви. Класифікація різновидів тахілалії. Обстеження дітей з порушеннями темпу мовлення. Методика корекційної роботи по усуненню темпу і ритму мовлення. Профілактика недоліків темпу ритму мовлення у дітей.Заїкання. Історія розвитку вчення про темпо-ритмічні розлади мовлення. Поняття заїкання та причини виникнення. Поширеність заїкання серед дітей. Характеристика мовлення дітей з заїканням. Прояви заїкання: стан нервової системи, фізичного здоров’я, загальної і мовленнєвої моторики, психологічні особливості таких дітей. Характеристика мовленнєвих судом при заїканні: місце, тип, частота. Обстеження дітей з заїканням. Комплексний підхід до усунення заїкання. Основні принципи лікувально-виховної роботи з дошкільниками: режим, лікувальні заходи, логопедичні заняття, логоритмічні ігри і вправи. Дидактичні основи логопедичних занять дошкільників з заїканням. Методика логопедичних занять. Логопедична робота з школярами, підлітками і дорослими. Роль сім’ї, дитячого садка і школи в процесі усунення заїкання у дітей.

Розділ 4. Порушення лексико-граматичної сторони мовлення

Особливості розвитку словника і граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку. Основні закономірності засвоєння рідної мови. Загальний недорозвиток мовлення: характеристика рівнів та причин виникнення. Навчання і виховання дітей з фонетико-фонематичним і загальним недорозвитком мовлення. Поняття алалії та її поширеність. Анатомо-фізіологічний аспект вивчення алалії. Симптоматика і механізми алалії. Моторна і сенсорна форми. Особливості мовлення, розумового і психічного розвитку дітей з алалією і афазією. Місце алалії і афазії в системі мовних порушень у дітей: відмінність від афазії, недорозвитку мовлення, туговухості і розумової відсталості. Обстеження дітей з алалією. Система корекційного впливу при моторній алалії. Сенсорна алалія та система корекційного впливу. Психолого-педагогічна характеристика дітей з недоліками слово і фразоутвореннями.

Поняття афазія. Анатомо-фізіологічний аспект вивчення симптоматики і механізм афазії. Акустико-гностична сенсорна афазія. Акустико-мнестична афазія. Семантична афазія. Аферентна моторна афазія. Еферентна моторна афазія. Динамічна афазія. Обстеження і основні напрямки корекційно-логопедичної роботи з афазиками. Основні вимоги до проведення корекційної роботи по розвитку лексико-граматичної сторони мовлення, види мовних вправ для розвитку семантичної, складової, звукової сторони мовлення і зв’язного мовлення. Спеціалізовані заклади для дітей з тяжкими розладами мовлення.
Розділ 5. Порушення писемного мовлення та його попередження у дітей

Історичні відомості про вивчення порушень читання і письма. Відмінності писемного і усного мовлення. Механізм формування писемного мовлення. Поняття дислексії. Етіологія дислексії. Психологічний аспект механізмів порушення читання. Класифікація дислексії. Умови оволодіння писемним мовленням. Порушення писемного мовлення при різних порушеннях усного мовлення. Поняття дисграфії. Психофізіологічна структура процесу письма. Симптоматика, механізми і класифікація дисграфії. Обстеження дітей з порушеннями читання і письма. Підготовка дітей до оволодіння грамотою, її поняття і зміст. Методика логопедичної роботи по усуненню порушень писемного мовлення. Система профілактики порушень читання і письма.


Розділ 6. Організація логопедичної допомоги населенню в Україні

Система соціальних закладів для дітей з порушенням мовлення. Короткі історичні відомості про розвиток системи спеціальних закладів. Логопедична допомога у системі освіти: спеціальні дошкільні заклади, спеціальні школи, логопедичні пункти при загальноосвітніх школах. Логопедична допомога у системі охорони здоров’я і логопедичні кабінети у поліклініках, спеціалізовані ясла для дітей з порушеннями мовлення, спеціалізовані будинки дитини, психоневрологічний санаторій. Логопедична допомога дорослому населенню. Обладнання логопедичного кабінету.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка