Професорсько-викладацького складуСторінка47/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   60

3641. Литвин, О. М. Сплайн-інтерлінація та оптимальні по точності кубатурні формули обчислення 2D коефіцієнтів Фур’є одного класу функцій [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Вісник Харківського національно університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління : збірник наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – № 960. – С. 207–214.
3642. Литвин, О. М. Точні кубатурні формули наближеного обчислення коефіцієнтів Фур’є функцій трьох змінних [Текст] /

О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Проблемы машиностроения. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 56–66.


3643. Литвин, О. М. 3D коефіцієнти Фур’є та оператори кусково-сталої сплайн-інтерфлетації [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фізико–математичні науки : збірник наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 3. – С. 155–161.


3644. Литвин, О. Н. Метод восстановления поверхности между полосами при помощи информации на взаимно-перпендикулярных n-мерных полосах [Текст] / О. Н. Литвин, С. Ю. Матвеева // Управляющие системы и машины. – 2011. – № 1. – С. 33–37.
3645. Литвин, О. Н. Общий метод построения уравнений кривых и поверхностей в неявной форме с помощью интерлинации и интерфлетации функций [Текст] / О. Н. Литвин, А. В. Ткаченко,

О. О. Литвин // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – Том 47,

N 1. – С. 61–67.
3646. Литвин, О. Н. Приближение разрывной функции двух переменных с помощью разрывных сплайнов двух переменных (прямоугольные элементы) [Текст] / О. Н. Литвин, Ю. И. Першина // Компьютерная математика : сборник науч. тр. / Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 96–105.
3647. Литвин, О. Н. Приближение функции f (x, y) суммами вида φ0(x) ψ0(x)+...+φN(x)ψN (x) [Текст] / О. Н. Литвин, Е. В. Ярмош // Компьютерная математика : сборник науч. тр. / Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. – К., 2011. – Вип. 2. – С. 151–159.
3648. Литвин, О. Н. Решение трехмерной и четырехмерной задач компьютерной томографии с использованием интерфлетации функцій [Текст] / О. Н. Литвин, Ю. И. Першина // Автометрия. – 2011. – Т. 47, № 3. – С. 41–48.
3649. Лукьянова, Ю. С. Критерии и показатели эффективности формирования готовности будущего инженера-педагога к использованию здоровьесберегающих технологий [Текст] /

Ю. С. Лукьянова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2011. – № 5. –

С. 51–54.
3650. Лукьянова, Ю. С. Расследование и учет несчастных случаев [Текст] / Ю. С. Лукьянова // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 112–116.
3651. Лук'янова, Ю. Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання здоров'язберігаючих технологій у професійній діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Лук'янова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ., 2011. – Вип. 54. – С. 104–109.
3652. Макаров, Л. Б. Мажоритарний граничний пристрій декодера згортаючого коду як складова засобу автоматизації механотронних систем [Текст] / Л. Б. Макаров, О. М. Бітченко,

І. Я. Лізан // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : гірн.-електромех. – Донецьк, 2011. – Вип. 21. –

С. 113–119.
3653. Маліцький, І. Ф. Вплив багатократного нагріву маточини вагонного колеса на фізико-технічні та хімічні властивості металу [Текст] / І. Ф. Маліцький, В. І. Єфремова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 154–159.
3654. Маліцький, І. Ф. Зняття маточини трамвайного колеса з осі колісної пари термовпливом [Текст] / І. Ф. Маліцький,

В. І. Єфремова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 160–165.


3655. Мартынов, А. П. Статистическая оценка качества изделий в мелкосерийном машиностроительном производстве [Текст] / А. П. Мартынов, Р. М. Трищ // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 90–94.
3656. Маршуба, В. П. Окремі питання при створенні математичної моделі, щодо забезпечення точності отворів при глибокому свердлуванні гвинтовими свердлами [Текст] /

В. П. Маршуба, О. В. Чернякова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 94–107.


3657. Математическое моделирование распределения полезных ископаемых методами интерлинации функции [Текст] /

О. Н. Литвин, А. Д. Тевяшев, О. О. Литвин, Н. И. Штепа // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики / под ред. Н. И. Воропай, А. Д. Тевяшев. – Иркутск, 2011. – Вып. 61 : Проблемы исследования и обеспечения надежности либерализированных систем энергетики. – С. 399–405.


3658. Математична модель поверхні тіла у неявній формі на основі інтерфлетації функцій [Текст] / І. В. Сергієнко, О. М. Литвин, Л. І. Гулік, О. В. Ткаченко, О. О. Черняк // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2011. – N 3. – С. 40–44.
3659. Математичне моделювання розподілу корисних копалин між похилими свердловинами з використанням сплайн–інтерлінації функцій лінійними за змінними Х та Y [Текст] / О. М. Литвин,

О. О. Литвин, Н. І. Штепа, С. І. Кулик, О. С. Чорна // Інформатика та системні науки (ІСН–2011) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 березня 2011 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2011. – С. 163–166.


3660. Математичне моделювання розподілу корисних копалин між похилими свердловинами з використанням сплайн–інтерлінації функцій лінійних за змінними X та Y [Текст] / О. М. Литвин,

О. О. Литвин, Н. І. Штепа, С. І. Кулик, О. С. Чорна // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII) : праці міжнар. молодіжної математичної школи / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2011. – С. 93.


3661. Математичне моделювання розподілу корисних копалин між похилими свердловинами методом поліноміальної інтерлінації функцій лінійних за змінними X та Y [Текст] / О. М. Литвин,

О. О. Литвин, Н. І. Штепа, С. І. Кулик, О. С. Чорна // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII) : праці міжнар. молодіжної математичної школи / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2011. – С. 94–95.


3662. Мельниченко, О. А. Безперервність процесу практичної підготовки інженерів-педагогів як засіб удосконалення професійної підготовки фахівця [Текст] / О. А. Мельниченко, Ю. В. Малініна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 93–96.
3663. Метод контролю якості металовиробів, заснований на вимірі коерцитивної сили [Текст] / Т. С. Скобло, О. Ю. Клочко,

С. О. Бурцев, О. І. Листопад, Г. Я. Безлюдько, Р. М. Тріщ // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 9–15.


3664. Методи і прийоми підвищення практичної корисності знань [Текст] / О. М. Дубовець, Б. Г. Лях, І. І. Литвиненко,

Ю. І. Сичов, В. В. Самчук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – Вип. 28. – С. 239–247.


3665. Мовшович, А. Я. Исследование влияния физико-механических характеристик детонационных покрытий на износостойкость режущих элементов переналаживаемых штампов [Текст] / А. Я. Мовшович, Ю. А. Черная, Г. И. Ищенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 45, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 22–28.
3666. Мовшович, А. Я. Повышение срока службы элементов сборочно–сварочных приспособлений путем применения защитных покрытий [Текст] / А. Я. Мовшович, В. И. Роменский, Ю. А. Черная // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2011. – Вип. 7/8. – С. 190–198.
3667. Модель інформаційного забезпечення завдань обліку електроенергії [Текст] / П. Ф. Буданов, З. З. Бейбутова,

Б. О. Королюк, Т. В. Шурда, Д. М. Шалигін // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1 (25). – С. 76–80.


3668. Мокшина, О. В. Варіація параметрів якості в залежності від рівня вібрацій швейного обладнання [Текст] / О. В. Мокшина,

К. О. Ізотова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 1/4. – С. 43–45.


3669. Мокшина, О. В. Побудова нестаціонарної моделі зв’язку якості швейної продукції з вібраціями [Електронний ресурс] /

О. В. Мокшина, М. Л. Рябчиков // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 1, ч. 1.


3670. Моргунова, В. В. Математическая модель процессов электронно–лучевой очистки дымовых газов от SO2, NOx, ПАУ, ЛОС [Текст] / В. В. Моргунова, А. Л. Файнштейн, А. М. Шкилько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 3/11. – С. 25–30.


3671. Морковина, С. В. Исследование устойчивости суспензии гидроксида магния в присутствии полиэлектролитов [Текст] /

С. В. Морковина // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 5,

№ 1. – С. 66–67.
3672. Морковіна, С. В. Використання водорозчинних поліелектролітів для розподілу дистилерної суспензії содового виробництва [Текст] / С. В. Морковіна // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 2, № 3. – С. 65–66.
3673. Москаленко, М. В. Влияние метрологического контроля на качество выпускаемой продукции [Текст] / М. В. Москаленко,

Р. М. Трищ // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 44–49.


3674. Москаленко, М. В. Оценка неопределенности при контроле метрологических характеристик средств измерительной техники на основе порядковых статистик [Текст] / М. В. Москаленко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 1. – С. 42–25.
3675. Некоторые вопросы формообразования деталей методом пластического изгиба [Текст] / В. И. Беляков,

Н. К. Резниченко, А. Я. Мовшович, В. В. Косенко // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 1 (27). – С. 196–198.


3676. Нелинейные ограничители перенапряжений 220…400 кВ модульного исполнения [Електронний ресурс] / А. А. Задерехин, Ю. Н. Шумилов, М. Ю. Шумилов, В. Н. Таран // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 3, темат. вып. : "Энергетика: надежность и энергоэффективность". – С. 69–72.
3677. Несторук, Н. А. Аспекти мінімізації опору вихованню у вищій школі: шляхи подолання [Електронний ресурс] /

Н. А. Несторук, А. В. Балабан // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 58, ч. 3. – С. 237–243.


3678. О системе непрерывной подготовки инженеров и инженеров-педагогов различных профилей и специальностей в области энерго– и ресурсосбережения [Текст] / Г. И. Канюк,

А. В. Андреев, Т. Н. Пугачева, А. Р. Мисько, И. К. Кириченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 37–41.


3679. Обзор методов финишной обработки рабочих поверхностей лопаток [Текст] / Н. В. Верезуб, О. Л. Кондратюк,

А. О. Скоркин, Е. Г. Руденко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 6. – С. 114–120.


3680. Оболенская, Т. А. Выборочный приёмный контроль качества продукции [Текст] / Т. А. Оболенская, Д. Ю. Трыков // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 175–189.
3681. Олександрова, Н. О. Сутість поняття "професійно-важливі якості" [Текст] / Н. О. Олександрова // Новий колегіум. – 2011. – N 4. – С. 53–58.
3682. Олійник, В. В. Проблеми студентів-практикантів в процесі проходження педагогічної практики та шляхи їх усунення [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 56. – С. 139–151.
3683. Олійник, В. В. Суть основних підходів до визначення компетенцій майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / В. В. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 103–110.
3684. Олійник, Ю. С. Аналіз існуючих методик навчання та тестування знань майбутніх інженерів-електроенергетиків [Текст] / Ю. С. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 199–208.
3685. Олійник, Ю. С. Теоретичне обґрунтування та розробка моделей тестів за рівнями засвоєння знань з електромагнітних перехідних процесів майбутніх інженерів-електроенергетиків [Електронний ресурс] / Ю. С. Олійник // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ., 2011. – Вип. 54. – С. 128–137.
3686. Омельченко, Л. М. Проблеми використання комп’ютерних систем при навчання інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій на основі інноваційних технологій [Електронний ресурс] / Л. М. Омельченко // Збірник наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2011. – № 4. – С. 198–205.
3687. Омельченко, Л. М. Проектування занять із використанням комп'ютерних технологій у процесі навчання майбутніх інженерів–теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій [Текст] / Л. М. Омельченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 166–172.
3688. Описание электромагнитных взаимодействий с нелокальными полями. II Структурный предел к локальному рассмотрению [Текст] / Г. И. Канюк, Ю. А. Касаткин,

И. К. Кириченко, О. Д. Пташный // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 1/8. – С. 47–54.


3689. Определение и построение обобщенной модели типовой проводимости и взаимодействия магнитных полей разных частот при индукционном нагреве [Текст] / Н. К. Резниченко, И. В. Коваленко, А. В. Куприянов, Н. В. Попов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 208–222.
3690. Осипова, Т. М. Визначення перехідних процесів одно кінцевого барабанного кліткового підйомника на основі промислового експерименту [Текст] / Т. М. Осипова // Десятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, (25–27 травня 2011 р.) : збірник наук. пр. / Нац. ун-т "Львівська політехника". – Л., 2011. – С. 353–355.
3691. Осіпенко, К. Розробка електронного навчального курсу для студентів вищої школи з гуманітарних дисциплін засобами програмного комплексу SunRav [Електронний ресурс] / К. Осіпенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ., 2011. – Вип. 54. – С. 134–147.
3692. Остапенко, А. Ю. Об устойчивости керамических материалов для химического машиностроения [Текст] /

А. Ю. Остапенко ; рук. работы В. И. Стрельников // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 59–64.


3693. Оценка объектов интеллектуальной собственности сравнительным (рыночным) методом [Текст] / О. Б. Никитюк,

А. И. Куртов, А. И. Потихенский, С. Ю. Поляков, Г. А. Змиевской // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 5 (95). – С. 138–142.


3694. Оцінка дії вітру на процес перемішування водних мас у водоймищі–охолоджувачі [Текст] / Л. Н. Антонова,

Д. В. Михайський, Г. І. Канюк, Л. М. Омельченко, В. В. Червоний,

Г. Р. Місько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 4/8. – С. 4–7.
3695. Павлова, А. А. Разработка нормативно-технической документации для ремонта соединений с натягом [Текст] /

А. А. Павлова, А. Н. Лагода // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – N 3/1. – С. 39–42.


3696. Панорамно-алгоритмічний метод мотивації навчання [Текст] / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов, І. І. Литвиненко,

В. В. Самчук // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2011. – № 3. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст. 7 назв.


3697. Пантелеева, И. В.. Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью [Текст] / И. В. Пантелеева, Д. А. Частников // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 1 (27). – С. 201–204.
3698. Пантелеева, И. В.. Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью [Текст] / И. В. Пантелеева, Д. А. Частников // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 4 (94). – С. 52–55.
3699. Пантєлєєва, І. В. Деякі аспекти оцінювання параметрів сигналів в електроенергетиці [Текст] / І. В. Пантєлєєва // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 3 (27). – С. 56–59.
3700. Пащенко, Э. А. Оптимизация показателей качества координированных размеров отверстий при механической обработке [Текст] / Э. А. Пащенко, Г. М. Трищ // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 1 (27). – С. 205–207.
3701. Пащенко, Эдуард Андреевич. Условия достижения точности при обработке отверстий с направлением режущего инструмента [Текст] / Э. А. Пащенко, И. Б. Плахотникова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 3/4. – С. 15–17.


3702. Передумови уніфікації і стандартизації елементів навчального процесу [Текст] / О. М. Дубовець, Б. Г. Лях,

І. І. Литвиненко, Ю. І. Сичов, В. В. Самчук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – Вип. 29. –

С. 19–24.
3703. Підвищення надійності зварних робочих органів і рам машин для земляних робіт [Текст] / М. Г. Єфіменко, І. В. Дощечкіна, В. М. Краснокутський, А. Г. Єндавицька, О. С. Оболенський // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 2 (28). – С. 155–156.
3704. Повгородний, В. О. Задачи и основные приемы технологического аудита инновационных проектов [Текст] /

В. О. Повгородний // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 54–61.


3705. Повгородний, В. О. Определение коэффициента температуропроводности на основе решения обратных задач несвязанной термоупругости [Текст] / В. О. Повгородний // Авиационно космическая техника и технология. – 2011. – № 10 (87). – С. 207–210.
3706. Повышение экономичности и надежности конденсационных устройств поверхностного и смешанного типа [Текст] / Г. И. Канюк, Д. В. Михайский, Л. Н. Омельченко,

И. К. Кириченко, В. В. Червоный, А. Р. Мисько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/8. –

С. 24–28.
3707. Погорєлова, Л. В. Формування прийомів евристичної діяльності у процесі навчання технологіям харчування [Електронний ресурс] / Л. В. Погорєлова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 55, ч. 2. – С. 29–35.
3708. Подоляк, О. С. Дослідження впливу робочих характеристик гасителя коливань на динамічні навантаження [Текст] / О. С. Подоляк, С. І. Шевченко, Г. І. Фесенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/7. – С. 8–10.
3709. Подоляк, О. С. Методика визначення основних параметрів гідравлічного гасителя коливань механізму піднімання [Текст] / О. С. Подоляк, О. А. Мельниченко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 6–16.
3710. Подоляк, О. С. Методика визначення параметрів гідромеханічного елементу гасителя коливань [Текст] /

О. С. Подоляк, С. И. Шевченко, Л. А. Родионов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 6. – С. 165–169.


3711. Полянский, А. С. Обоснование возможности подготовки поверхности металлическими щетками для газотермического напыления покрытий [Текст] / А. С. Полянский, С. А. Лузан,

Е. С. Дерябкина // Праці Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. – 2011. –

Вип. 11, т. 1. – С. 34–42.
3712. Порівняльний аналіз методів імітаційного моделювання ймовірності помилки при передачі інформації в системах цифрового зв’язку [Текст] / О. Я. Ніконов, О. В. Мнушка, В. М. Савченко,

В. В. Нарожний // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 3 (19). –

С. 266–270.
3713. Посохова, И. С. Развитие профессионально важных качеств в контексте профессиональной социализации личности [Текст] / И. С. Посохова, Н. А. Александрова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 282–285.
3714. Посторонко, А. И. Влияние полимерных флокулянтов на седиментационные и фильтрационные свойства гидроксида магния [Текст] / А. И. Посторонко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Хімія і хім. технологія. – Донецьк, 2011. – Вип. 16. – С. 163–167.
3715. Посторонко, А. И. Исследование влияния солей четвертичных аммониевых оснований на процессы отстаивания шлама рассолоочистки [Текст] / А. И. Посторонко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 5/6. –

С. 20–22.


3716. Посторонко, А. І. Організація і стимулювання науково–дослідницької роботи студентів заочної форми навчання [Електронний ресурс] / А. І. Посторонко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 56. – С. 245–252.
3717. Посторонко, А. І. Очистка стічних вод після промивки електрофільтрів вапняних печей [Текст] / А. І. Посторонко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. Хімія, хімічна технологія та екологія : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 65. – С. 42–45.
3718. Пристрій для безвібраційної обробки отворів [Текст] / Ю. І. Сичов, А. П. Тарасюк, В. В. Самчук, Б. Г. Лях, І. С. Аракелян // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 6/7. – С. 33–35.


3719. Разработка радиоизотопного прибора для измерения плотности жидкой среды и толщины стенок трубопровода [Текст] /

А. Н. Дубовец, В. И. Тошинский, М. А. Подустов, И. И. Литвиненко, Е. И. Литвиненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. Хімія, хімічна технологія та екологія : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 27. – С. 119–126.


3720. Рапин, В. В. Формирование непосредственного сигнала синхронизации автогенератора с нелинейной обратной связью [Текст] / В. В. Рапин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 4/9. – С. 8–11.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка