Професорсько-викладацького складуСторінка42/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   60

3239. Литвин, О. М. Математичне моделювання процесів інтерполяційними сплайнами на нерегулярній сітці вузлів [Текст] /

О. М. Литвин, О. В. Ткаченко // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2010. –

N 1. – С. 34–39.
3240. Литвин, О. М. Метамодель для математичного моделювання поверхні тіла на основі даних радіолокації [Текст] /

О. М. Литвин, С. Ю. Матвєєва, В. I. Межуєв // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 3. – С. 33–46.


3241. Литвин, О. М. Метод відновлення висоти колон на прямій за допомогою світла відбитого від колон під різними кутами [Текст] / О. М. Литвин, А. П. Тарасюк, О. О. Литвин // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : матеріали конференції / Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України . – Львів, 2010. – С. 244–248.
3242. Литвин, О. М. Метод розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем, точний на відповідних однорідних задачах [Текст] / О. М. Литвин,

Л. С. Лобанова // Український математичний конгрес–2009. Секція 1. Прикладні проблеми математики / відп. ред.: В. В. Новицький / Ін-т математики НАН України. – К., 2010. – С. 94–106.


3243. Литвин, О. М. Метод розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем на нескінченному проміжку [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. праць наук.-техн. конф., 7–8 травня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 48–51.
3244. Литвин, О. М. Моделювання виторгу вищого навчального закладу від надання освітніх послуг [Текст] / О. М. Литвин,

О. В. Ярмош // Поступ в науку : збірник наук. пр. / Бучацький Ін-т менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 303–307.


3245. Литвин, О. М. Наближення розривної функції за допомогою розривних сплайнів [Текст] / О. М. Литвин,

Ю. І. Першина // Інформатика та системні науки (ІСН–2010) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 березня 2010 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2010. – С. 111–113.


3246. Литвин, О. М. Наближення розривної функції за допомогою розривних сплайнів [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки : збірник наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 3. – С. 122–131.
3247. Литвин, О. М. Наближення розривної функції однієї змінної використовуючи метод мінімакса [Текст] / О. М. Литвин,

Ю. І. Першина // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. праць наук.-техн. конф., 7–8 травня 2010 р., Львів. – Львів, 2010. – С. 52–55.


3248. Литвин, О. М. Оптимальний за порядком точності метод обчислення 2D коефіцієнтів Фур’є за допомогою інтерлінації [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях : праці наук.-техн. конф. з міжнародною участю, 18–21 травня 2010р., Харків. – Х., 2010. – Ч. 2. – С. 211–213.
3249. Литвин, О. М. Потрійні інтеграли від швидко осцилюючих функцій на класі C32,L,L,L та інтерфлетація функцій [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Інформатика та системні науки (ІСН–2010) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 березня 2010 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук., проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2010. – С. 108–110.
3250. Литвин, О. М. Про аналітичне представлення структури наближеного розв’язку в методі скінчених елементів з нерегулярним розміщенням вузлів [Текст] / О. М. Литвин, І. В. Нефьодова // Інформатика та системні науки (ІСН–2010) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 березня 2010 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2010. – С. 104–107.
3251. Литвин, О. М. Про один метод побудови точного розв’язку початково-крайової задачі для рівняння нестаціонарної теплопровідності в області складної форми [Текст] / О. М. Литвин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки : збірник наук. пр. / Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 4. – С. 132–138.
3252. Литвин, О. М. Про одну кубатурну формулу для обчислення 2D коефіцієнтів Фур'є з використанням інтерлінації функцій [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2010. – N 3. – С. 24–29.
3253. Литвин, О. М. Про оцінку знизу для оптимальної похибки чисельного інтегрування на класі диференційовних функцій двох та трьох змінних [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Поступ в науку : збірник наук. пр. / Бучацький Ін-т менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 130–133.
3254. Ліщук, Т. П. Підвищення точності складання агрегатних верстатів за рахунок оптимізації геометричних параметрів [Текст] /

Т. П. Ліщук, О. А. Мельниченко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 87–96.


3255. Лобанова, Л. С. Оптимізація обчислень в інтегральному методі найменших квадратів наближення функцій однієї та двох змінних [Текст] / Л. С. Лобанова, В. О. Пасічник, О. О. Черняк // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 9, темат вып. : "Системный анализ, управление и информационные технологии". – С. 57–62.
3256. Лошакова, С. Є. Моделювання експертних систем до вирішення економічних завдань на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Є. Лошакова, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 61, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».
3257. Лузан, С. А. Актуальность проблемы разработки концепции восстановительного ремонта транспортной техники [Текст] / С. А. Лузан // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/9. – С. 67–71.
3258. Лукьянова, Ю. С. Вопросы научно-методического обеспечения формирования готовности будущих инженеров-педагогов к использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности [Текст] / Ю. С. Лукьянова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2010. – № 4. – С. 80–83.
3259. Луньова, Ю. В. Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні (1958–2008 рр) [Текст] / Ю. В. Луньова, Т. І. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 158–161.
3260. Лысенко, С. А. Использование коммуникативного опыта прошлого для формирования гуманистической направленности педагогического общения будущих специалистов [Текст] /

С. А. Лысенко // Педагогика, психология и медико–биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2010. – № 2. –

С. 73–78.
3261. Майорова, М. С. Модні видання та шляхи розвитку модного процесу в Харкові наприкінці XIX – початку XX століть [Текст] / М. С. Майорова, О. В. Поколодна, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 162–164.
3262. Малишкіна, К. С. Модель процесу навчання дисципліни [Текст] / К. С. Малишкіна, О. Б. Єгоров, Р. В. Лохмачьов // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 3. – С. 208–212.
3263. Малініна, Ю. В. Синтез шарнірного чотириланковика за крайніми положеннями шатуна [Текст] / Ю. В. Малініна // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 5. – С. 67–76.
3264. Маркова, Ю. М. Формування знань і умінь студентів при вивченні дисципліни «Конфекцюнування матеріалів для одягу» [Текст] / Ю. М. Маркова, С. М. Вілков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 165–168.
3265. Марченко, И. Л. Разделение дистиллерной суспензии содового производства [Текст] / И. Л. Марченко, В. Ф. Гайворонский, А. И. Посторонко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 5,

№ 1. – С. 35–37.


3266. Марченко, І. Л. Шляхи активізації навчального процесу у технічному вузі [Текст] / І. Л. Марченко, А. І. Посторонко // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2010. – Вип. 26, ч. 1. – С. 153–158.
3267. Маршуба, В. П. Основні напрямки підвищення точності та продуктивності глибокого свердлення спіральними свердлами [Текст] / В. П. Маршуба, О. В. Чернякова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 72–84.
3268. Маршуба, В. П. Фізична модель процесу тертя при взаємодії інструментального і оброблюємого матеріалів [Текст] /

В. П. Маршуба, О. В. Чернякова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 41–56.


3269. Маршуба, В. П. Щодо особливостей визначення адгезійної взаємодії в умовах глибокого свердлення [Текст] /

В. П. Маршуба, О. В. Чернякова, І. Б. Плахотнікова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/9. – С. 39–42.


3270. Математична модель освітленості поверхні тіла на основі даних аерофотозйомки [Текст] / О. М. Литвин [та ін.] // Інформатика та системні науки (ІСН–2010) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 березня 2010р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2010. – С. 101–103.
3271. Математична модель плоскої кривої у наявній формі на основі інтерлінації функцій [Текст] / І. В. Сергієнко, О. М. Литвин,

О. В. Ткаченко, В. О. Пасічник, О. О. Черняк // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2010. – N 5. – С. 45–49.


3272. Математична модель поверхні тривимірного тіла в параметричній формі [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова,

Ю. І. Першина, О. О. Литвин, О. В. Ткаченко, В. О. Пасічник,

О. Черняк // Поступ в науку : збірник наук. пр. / Бучацький ін-т менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 298–302.
3273. Мельниченко, О. А. Технологічний процес формоутворення різьби методом штампування [Текст] /

О. А. Мельниченко, О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. :

[б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 85–96.
3274. Мельнікова, Ю. В. Удосконалення професійно-педагогічної компетентності інженерів-педагогів у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю, як педагогічна проблема [Текст] / Ю. В. Мельнікова, Т. І. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 169–172.
3275. Мнушка, О. В. Выбор и применение Електронних компьютерных лабораторий для электротехнических дисциплин в дистанционном обучении [Текст] / О. В. Мнушка, А. В. Ксензик // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – 2010. – Вип. 26/27. – С. 125–131.
3276. Мовшович, А. Я. Конструкции и технологические возможности специализированных переналаживаемых гибочных штампов [Текст] / А. Я. Мовшович, Ю. А. Кочергин // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Сер. Машинобудування. – К., 2010. – Вип. 60. – С. 250–254.
3277. Мовшович, А. Я. Некоторые аспекты унификации обратимой оснастки для металлорежущего оборудования [Текст] /

А. Я. Мовшович, М. М. Буденный, Ю. А. Кочергин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – N 1. – С. 66–70.


3278. Мовшович, А. Я. Обратная технологическая оснастка для многооперационного оборудования и гибких производственных систем [Текст] / А. Я. Мовшович, В. Н. Белик, Ю. А. Кочергин // Вопр. проектирования и пр-ва конструкций летат. аппаратов. – 2010. – Вып. 3. – С. 141–148.
3279. Мовшович, А. Я. Сравнительная оценка технологических методов повышения надежности и износостойкости прецизионных пор топливной аппаратуры [Текст] / А. Я. Мовшович, С. С. Тимофеев // Сучасні технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2010. – Вип. 5. – С. 291–298.
3280. Мокшина, О. В. Напрямки стандартизації розрахунку багатошарових валів [Текст] / О. В. Мокшина, К. О. Ізотова // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2010. – Вип. 58. – С. 171-179.
3281. Мокшина, О. В. Проблеми стандартизації розрахунків співвісних валів машин легкої промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Мокшина, М. Л. Рябчиков // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 1, ч. 1.
3282. Мосієнко, Г. М. Предметно-орієнтоване формування змісту дисципліни "Електротехніка" для майбутніх інженерів машинобудівних спеціальностей [Текст] / Г. М. Мосієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 67–75.
3283. Мураховская, Е. Ю. Обоснование законов распределения ведущих размерных признаков для совершенствования антропологической стандартизации [Текст] / Е. Ю. Мураховская,

Н. Л. Рябчиков // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 150–154.


3284. Мураховская, Е. Ю. Перспективы совершенствования тропометрических стандартов [Текст] / Е. Ю. Мураховская,

Н. Л. Рябчиков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 3/4. – С. 8–11.


3285. Мухін, С. М. Електронний підручник як засіб навчання [Текст] / С. М. Мухін, Н. Г. Богданова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 155–160.
3286. Мясникова, О. О. Визначення раціональних параметрів вто на базі дослідження термомеханічних характеристик тканин вовняного асортименту [Текст] / О. О. Мясникова, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 173–178.
3287. Назаркін, О. А. Соціально-реконструкціоністський підхід до розвитку компетенцій спеціаліста у вищій школі [Текст] /

О. А. Назаркін // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13: Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 13. – С. 82–89.


3288. Невалёный, В. С. Пути возникновения модных тенденций [Текст] / В. С. Невалёный // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 179–181.
3289. Недосєкова, Н. С. Вимоги до технології організації проведення виробничого навчання з використанням електронного підручника [Електронний ресурс] / Н. С. Недосєкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 51. – С. 55–61.
3290. Недосєкова, Н. С. Мультимедійні технології як засіб формування творчої активності майбутніх інженерів-педагогів під час лекцій з виробничого навчання [Текст] / Н. С. Недосєкова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – 2010. – Вип. 26/27. – С. 132–136.
3291. Недосєкова, Н. С. Творчий проект як метод формування творчої компетентності майбутніх фахівців харчового профілю [Текст] / Н. С. Недосєкова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 6, № 3. – С. 25–26.
3292. Неелова, В. В. Конструктивно-композиционные аспекты проектирования одежды из клетчатых тканей [Текст] / В. В. Неелова, О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 182–185.
3293. Нестеров, А. П. Колебательные процессы в линии передачи барабанного шахтного подъемника [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 6. – С. 52–63.
3294. Нестеров, А. П. Методика составления упрощенной эквивалентной динамической схемы канатопровода барабанного подъёмника [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2/5 (44). –

С. 50–53.


3295. Нестерова, В. Ю. Анализ способов создания фактурных поверхностей в мягких игрушках [Текст] / В. Ю. Нестерова, Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. –

С. 186–192.


3296. Нечволод, В. Ю. Анализ требований к спортивной одежде различного назначения [Текст] / В. Ю. Нечволод, Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 193–199.
3297. Никитюк, О. Б. Планирование и управление творческой деятельности и созданию интеллектуальной продукции [Текст] /

О. Б. Никитюк, А. Ф. Евсюков, Д. Г. Васильев // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 6. – С. 204–207.


3298. Николаенко, Н. Н. Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки [Текст] /

Н. Н. Николаенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – N 3. –

С. 5–8.
3299. Николаенко, Н. Н. Настоящий профессионал [Текст] : [к 50-летию профессиональной деятельности ветерана библиотеки УИПА В. И. Сосипатровой] / Н. Н. Николаенко, И. Н. Пяткова // Бібліотечний форум України. – 2010. – N 3. – С. 45–46.
3300. Нікітюк, О. Б. Креативність як невід’ємний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах [Текст] / О. Б. Нікітюк, О. Ф. Євсюков // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 4 (26). – С. 237–241.
3301. Ніколаєнко, Л. Ф. Визначення зв’язку якості життя населення та міграційних процесів [Електронний ресурс] /

Л. Ф. Ніколаєнко, Л. Ф. Чумак // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 63, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».


3302. Обнаружение радиосигналов большой амплитуды в акустооптическом анализаторе спектра [Текст] / А. И. Стрелков,

С. Е. Кальной, Е. И. Жилин, В. В. Карнаух // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 2. – С. 156–162.


3303. Оболенская, Т. А. Расчет подпорных стенок с учетом пассивного давления грунта [Текст] / Т. А. Оболенская,

Л. А. Евсюкова, Н. В. Середа // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 160–174.


3304. Один з напрямків психологічної корекції особистості в ході навчального процесу [Текст] / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях,

І. І. Литвиненко, Ю. І. Сичов, В. В. Самчук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2010. – Вип. 26. –

С. 303–308.
3305. Один з напрямків розробки безвібраційних обробних комплексів [Текст] / Ю. І. Сичов, Б. Г. Лях, В. І. Неко, В. В. Самчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 2/5. – С. 38–41.


3306. Олександрова, Н. О. Підходи до класифікації професійно важливих якостей інженерів-педагогів швейного профілю [Текст] /

Н. О. Олександрова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . –

С. 240–247.
3307. Олійник, Ю. С. Аналіз існуючих методів контролю та застосування комп'ютерного тестування при вивченні інтегральних дисциплін електроенергетичного профілю [Текст] / Ю. С. Олійник // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 2. – С. 266–270.
3308. Олійник, Ю. С. Основні правила складання якісних тестів для подальшого контролю знань студентів при вивченні дисциплін електроенергетичного профілю [Текст] / Ю. С. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 145–148.
3309. Олійник, Ю. С. Система тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків [Текст] / Ю. С. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 161–167.
3310. Омельченко, Л. М. Педагогічні умови формування ключових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів енергетичного профілю [Текст] / Л. М. Омельченко, О. М. Керницький,

І. М. Шалімова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2010. – Вип. 27, ч. 2.


3311. Омельченко, Л. М. Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців енергетичного профілю у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Омельченко,

О. М. Керницький // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського : збірник наук. пр. – Кременчук, 2010. – Вип. 3, ч. 1. – С. 169–171.


3312. Описание электромагнитных взаимодействий с нелокальными полями. 1. Общие свойства [Текст] / Г. И. Канюк,

Ю. А. Касаткин, И. К. Кириченко, О. Д. Пташный // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/5. – С. 39–45.


3313. Оптимізація математичних моделей аеродинамічних поверхонь для авіадвигунів на основі В-сплайнів [Текст] /

О. М. Литвин, В. О. Пасічник, О. В. Ткаченко, О. О. Черняк // Проблемы машиностроения. – 2010. – Т. 13, № 6. – С. 63–70.


3314. Осипова, Т. Н. Коэффициенты динамичности подъёмника с учётом массы каната и направляющего шкива [Текст] /

Т. Н. Осипова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5/5. – С. 54–56.


3315. Основные свойства сталей, применяемых для энергетических трубопроводов [Текст] / Т. А. Оболенская,

Л. А. Евсюкова, В. И. Лазаренко, Н. В. Середа // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 143–153.


3316. Оценка надежности универсально-сборных штампов в условиях дискретно-нестабильных программ выпуска изделий [Текст] / А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко, Г. И. Ищенко,

В. В. Агорков // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 133–142.


3317. Оценка эффективности метода накопления серии короткоэкспозиционных слабоконтрастных телевизионных кадров [Текст] / А. И. Стрелков [и др.] // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 44–47.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка