Професорсько-викладацького складуСторінка32/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   60

2463. Кузнецов, Б. И. Разработка и исследование нейросетевой системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированных машин [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 3. – С. 141–146.
2464. Кузнецов, Б. И. Разработка нейросетевой системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированных машин [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 2. – С. 31–33.
2465. Кузнецов, Б. И. Синтез и исследование динамических характеристик нейросетевой системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированных машин при случайных возмущающих воздействиях [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 5. – С. 20–23.
2466. Кузнецов, Б. И. Управление нелинейным динамическим объектом при помощи нейроконтроллера с предсказанием [Текст] /

Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 2/2. – С. 67–71.


2467. Кузнецов, Б. И. Синтез нейроконтроллера с предсказанием для двухмассовой электромеханической системы [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 3. – С. 27–32.
2468. Кузнєцов, Б. І. Система наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейромережевим регулятором [Текст] /

Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв // Системи озброєння і військова техніка : наук. журн. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – № 1. – С. 112–116.


2469. Кулешова, В. В. Розвиток освітнього середовища у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі [Текст] /

В. В. Кулешова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 21. – С. 114–121


2470. Куценко, Е. В. Социокультурные аспекты материнства и особенности проектирования одежды для беременных [Текст] /

Е. В. Куценко, М. В. Панова // "Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості" : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. – С. 122–125.


2471. Лазарєв, М. І. Метод креативного навчання майбутніх інженерів технічних дисциплін [Текст] / М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 20. – С. 177–185.
2472. Лазарєв, М. І. Розробка функціональних інтеграційних моделей у ПТО [Текст] / М. I. Лазарєв, Н. В. Божко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. :[б. в.], 2008. – Вип. 21. – С. 70–78.
2473. Лазарєва, Т. А. Теоретичні засади суб'єктно-діяльністного підходу до професійної підготовки майбутніх інженерів [Текст] /

Т. А. Лазарєва, Д. В. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 20. – С. 186–197.


2474. Лазарєва, Т. А. Формування змісту дисципліни "Моделювання технологічних процесів харчової галузі" [Текст] /

Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 21. – С. 63–69.


2475. Ламнауер, Н. Ю. Економічні питання вибору технології фінішної обробки при виготовленні деталей в машинобудуванні [Текст] / Н. Ю. Ламнауер // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2008. – № 1, темат. вип. : "Технічний прогрес і ефективність виробництва". – С. 113–120.
2476. Ламнауэр, Н. Ю. Оценка надежности вращающихся изделий [Електронний ресурс] / Н. Ю. Ламнауэр, О. Д. Пташный,

Ю. И. Созонов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2008. – № 42, темат. вып. : "Машиноведение и САПР". – С. 75–80.


2477. Ламнауэр, Н. Ю. Оценка надежности вращающихся изделий [Текст] / Н. Ю. Ламнауэр, О. Д. Пташный, Ю. И. Созонов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2008. – № 42, темат. вип. : "Машинознавство та САПР". – С. 75–80.
2478. Лебедев, А. Т. Влияние качества обжига извести на процесс приготовления известкового молока [Текст] / А. Т. Лебедев, Л. А. Тимонова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2008. – Т. 5, № 4. – С. 64–67.
2479. Лебедев, А. Т. Способ получения карбоната кальция модификации "ватерит"из дистиллерной жидкости содового производства [Текст] / А. Т. Лебедев // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2008. – Т. 5, № 1. – С. 29–30.
2480. Литвин, О. М. Відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла з використанням мішаної апроксимації [Текст] /

О. М. Литвин // Волинський математичний вісник. – 2008. – Вип. 5(14). – С. 162–175.


2481. Литвин, О. М. Деякі аспекти викладання курсу «ПК в математичних розрахунках» [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Збірник наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Бердянськ, 2008. – (Педагогічні науки), № 2. – С. 111–117.
2482. Литвин, О. М. Інтерлінація та оптимальна за порядком точності кубатурна формула обчислення інтервалів від швидкоосцилюючих функцій [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Електроніка та системи упр. – 2008. – № 4. –

С. 30–39.
2483. Литвин, О. М. Інтерлінація функцій двох змінних з використанням фундаментальних сплайнів [Текст] / О. М. Литвин,

С. І. Кулик // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2008. – N 7. – С. 26–30.


2484. Литвин, О. М. Інтерполювання звичайних диференціальних операторів у гільбертових просторах [Текст] /

О. М. Литвин // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2008. – N 2. – С. 25–29.


2485. Литвин, О. М. Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням вейвлетів [Текст] /

О. М. Литвин, С. І. Кулик // Проблемы машиностроения. – 2008. –

Т. 11, № 2. – С. 56–65.
2486. Литвин, О. М. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням мішаної апроксимації [Текст] /

О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Електроніка та системи упр. – 2008. – № 3. – С. 40–46.


2487. Литвин, О. М. Метод відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла з використанням томограм та мішаної апроксимації [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Інтелектуалізація обробки інформації : матеріали міжнар. конф., Крим, Алушта, 9–14 червня 2008 / Кримський наук. центр НАН України. – Симферополь, 2008. – С. 146–148.
2488. Литвин, О. М. Метод відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла з використанням томограм та мішаної апроксимації [Текст] / О. М. Литвин, Ю. I. Першина // Таврический вестник информатики и математики. – 2008. – № 2. – С. 18–24.
2489. Литвин, О. М. Оператори інтерлінації лагранжевого типу на системі взаємно перпендикулярних прямих з використанням узагальнених поліномів [Текст] / О. М. Литвин, Н. І. Штепа // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2008. – N 5. – С. 25–29.
2490. Литвин, О. М. Оптимальна за порядком точності кубатурна формула для обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій на основі сплайн-інтерлінації [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Інтелектуалізація обробки інформації : матеріали міжнар. конф., 9–14 червня 2008 р., Алушта, Крим / Кримський наук. центр НАН України. – Симферополь, 2008. – С. 145–146.
2491. Литвин, О. М. Оптимальна за порядком точності кубатурна формула обчислення подвійних інтегралів від швидко осцилюючих функцій та сплайн–інтерлінації [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Таврический вестник информатики и математики. – 2008. – № 2. – С. 13–17.
2492. Литвин, О. М. Оптимальний вибір площин, на яких розміщені томограми, в комп’ютерній томографії [Текст] /

О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів : праці дев’ятої міжнар. всеукр. конф., 3–7 листопада 2008 р. – К., 2008. – С. 39–42.


2493. Литвин, О. М. Сітковий інформаційний оператор-інтерлінант при побудові оптимальної за порядком точності кубатурної формули обчислення подвійних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2008. – № 6/2. – С. 55–58.


2494. Литвин, О. М. Сітковий інформаційний оператор-інтерполянт з використанням інтерлінанту та оптимальна за порядком точності кубатурна формула обчислення подвійних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Волинський математичний вісник. – 2008. – Вип. 5(14). – С. 151–161.


2495. Литвин, О. Н. Некоторые аспекты быстрого вычисления смешанных сумм Хаара [Текст] / О. Н. Литвин, С. И. Кулик // Компьютерная математика : сборник науч. тр. / Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. – К., 2008. – Вып. 2. – С. 83–95.
2496. Литвин, О. Н. Операторы интерлинации на системе взаимно перпендикулярных прямых с использованием обобщенных полиномов [Текст] / О. Н. Литвин, Н. И. Штепа // Компьютерная математика : сборник науч. тр. / Национальная Академия Наук Украины, Институт кибернетики им. В. М. Глушкова. – 2008. – Вып. 1. – С. 99–108.
2497. Литвин, О. Н. Оптимальный выбор узлов в методе конечных элементов [Текст] / О. Н. Литвин, И. В. Нефёдова // Компьютерная математика : сборник науч. тр. / Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 73–82.
2498. Литовченко, В. Ю. Гиревые тренировки в системе подготовки специалистов УИПА [Текст] / В. Ю. Литовченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 21. – С. 171–176.
2499. Лузан, С. О. Розробка методології управління якістю поверхневих шарів деталей, які наносяться газополум'яним напилюванням, комбинованим з іншими технологіями [Текст] /

С. О. Лузан // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 119–127.


2500. Лукьянова, Ю. С. Способы расширения мировоззрения будущих специалистов о безопасности человека и его защиты в процессе производственной деятельности [Текст] / Ю. С. Лукьянова // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2008. – Вип. 13. – С. 126–129.
2501. Малазония, С. В. Психологические механизмы самоопределения личности педагога [Текст] / С. В. Малазония // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2008. – Вип. 13 . – С. 8–12.
2502. Маласай, О. І. Визначення раціональних технологічних параметрів при пошитті штучної шкіри [Текст] / О. І. Маласай,

М. Л. Рябчиков // "Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості" : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф./ Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. –

С. 131–134.
2503. Малёванная, В. В. Метод выбора содержания и последовательности изложения учебного материала для обучения будущих инженеров-педагогов эргономической экспертизе условий труда [Текст]. Ч. 2. Формирование содержания и последовательности изложения / В. В. Малёванная // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 20. – С. 198–209.
2504. Малицкий, И. Ф. Индуктор с петлевой катушкой для одновременной разборки двух колес [Текст] / И. Ф. Малицкий,

М. Ю. Коваленко // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 128–133.


2505. Малицкий, И. Ф. Разборка соединений с гарантированным натягом методом давления маслом с торца сопряжения [Текст] / И. Ф. Малицкий, В. Г. Конева // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 134–138.
2506. Маліцький, І. Ф. Забезпечення якості буксового вузла при складанні колісної пари з термовпливом [Текст] /

І. Ф. Маліцький, С. А. Тюніна // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 3. – С. 154–158.


2507. Маляренко, В. А. Питання енергозбереження в навчально-виховному процесі [Текст] / В. А. Маляренко,

В. С. Сулима // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – N 12. – С. 60–62.


2508. Мамонтов, Н. И. Некоторые проблемы реконструкции и модернизации паровых турбин тепловых электростанций Украины [Текст] / Н. И. Мамонтов, Т. Н. Пугачева // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2008. – № 6, темат. вип. : "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування". – С. 152–161.
2509. Мамонтов, Н. И. Определение остаточного ресурса и продление срока службы турбоагрегата К200–130–ст. № 9 Луганской ТЄС [Текст] / Н. И. Мамонтов, Т. Н. Пугачева // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2008. – № 6, темат. вип. : "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування". – С. 140–147.
2510. Маркин, А. Н. Разработка технологии индукционного нагрева для утилизации непригодных взрывателей боеприпасов [Текст] / А. Н. Маркин, Б. М. Арпентьев // Вопр. проектирования и пр-ва конструкций летат. аппаратов. – 2008. – Вып. 3. – С. 23–27.
2511. Маршуба, В. П. Моделирующая установка по определению адгезионной составляющей силы трения в процесс резания материалов [Текст] / В. П. Маршуба, И. Б. Плахотникова,

О. В. Маршуба // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2008. – № 23, темат. вип. : "Технології в машинобудуванні". – С. 56–64.


2512. Маршуба, В. П. Определение механической и адгезионной составляющих силы трения по передней поверхности спирального сверла на моделирующей установке [Текст] /

В. П. Маршуба, Ю. И. Сычев, О. В. Чернякова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. :[б. в.], 2008. – Вип. 3. –

С. 69–81.
2513. Маршуба, В. П. Особенности поломок спиральных сверл при глубоком сверлении на агрегатных станках и автоматических линиях и методы их устранения [Текст] / В. П. Маршуба,

О. В. Чернякова // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 105–111.


2514. Маршуба, В. П. Фізичне моделювання процесу пакетування стружки при глибокому свердлінні [Текст] /

В. П. Маршуба, А. О. Дігтяр // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 3. – С. 96–100.


2515. Маслова, І. О. Дослідження методу концентрації при виготовленні швейних виробів [Текст] / І. О. Маслова,

М. Л. Рябчиков // "Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості" : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. –

С. 135–138.
2516. Мельниченко, А. А. Исследование модели изменения ресурса силового агрегата автомобильного крана методом итерации [Текст] / А. А. Мельниченко, О. С. Подоляк, Н. Л. Шелкунова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. –

№ 6/5. – С. 52–54.


2517. Мельниченко, А. А. К расчету оболочек барабанов ленточных конвейеров [Текст] / А. А. Мельниченко, А. М. Титов,

И. В. Белецкая // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 66–71.


2518. Мельниченко, А. А. Особенности работы приводов автомобильных кранов при эксплуатационных режимах [Електронний ресурс] / А. А. Мельниченко, О. С. Подоляк,

А. А. Павлова // Вестник Национального технического университета "ХПИ". – Х., 2008. – № 2, темат. вып. : "Машиностроение и САПР". – С. 120–125.


2519. Мельниченко, О. А. Напружений стан гільз циліндрів при динамічних режимах роботи [Електронний ресурс] /

О. А. Мельниченко, О. С. Подоляк // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2008. – № 42, темат. вып. : "Машиноведение и САПР". – С. 96–101.


2520. Мешій, Т. О. Модель розрахунку багатошарових валів [Текст] / Т. О. Мешій, О. В. Мокшина, М. Л. Рябчиков // "Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості" : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. – С. 147–151.
2521. Михайличенко, А. М. Организация обучения с помощью функций обучаемости [Текст] / А. М. Михайличенко // Новий колегіум. – 2008. – N 1. – С. 37–40.
2522. Михайличенко, А. М. Гнучкість системи професійного навчання [Текст] / А. М. Михайличенко, Т. П. Гелла // Новий колегіум. – 2008. – N 2. – С. 48–52.
2523. Михайличенко, А. М. Управління навчальним процесом [Текст] / А. Михайличенко // Новий колегіум. – 2008. – N 4. – С. 23–35.
2524. Мовшович, А. Я. Исследование точностных параметров изготовления элементов унифицированной переналаживаемой технологической оснастки [Текст] / А. Я. Мовшович, В. Н. Белик // Вестник двигателестроения. – 2008. – № 1. – С. 99–101.
2525. Мовшович, А. Я. Исследование усилия штамповки деталей при П–образной гибке [Текст] / А. Я. Мовшович,

В. А. Долгов, В. В. Косенко // Високі технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. Ін-т". – Х., 2008. – Вип. 1. – С. 185–191.


2526. Моделювання процесів маршрутизації в мультисервісних мережах [Текст] / О. О. Болюбаш, Д. Е. Двухглавов, Ю. Ю. Зависиступ, В. А. Жилін // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 5. – С. 34–37.
2527. Мокшина, О. В. Визначення профілей деформування в системах багатошарових валів [Текст] / О. В. Мокшина,

М. Л. Рябчиков // Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. –

С. 152–155.

2528. Муренцева, И. К. Проблемы организации самостоятельной работы студентов [Текст] / И. К. Муренцева,

В. И. Хохлов // Теория и методика обучения физике : науч.-метод. сборник / Укр. инж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вып. 1. – С. 78–84.


2529. Набока, Е. В. Традиционные и инновационные техники росписи ткани и модные тенденции в оформлении одежды [Текст] / Е. В. Набока, М. В. Панова // Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. – С. 156–161.
2530. Народная, А. А. Тема востока в европейской моде ХІХ – ХХІ вв. [Текст] / А. А. Народная, М. В. Панова // Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. – С. 162–168.
2531. Недосєкова, Н. С. Застосування енкарідж–технології у формуванні творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю [Текст] / Н. С. Недосєкова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2008. – Т. 19, № 4. – С. 4а–5.
2532. Недосєкова, Н. С. Ідентифікація та фальсифікація меду [Текст] / Н. С. Недосєкова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 11–13.
2533. Нестеров, А. П. Динамика и оптимизация динамических параметров упругих связей канатных подъемников [Текст] /

А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 5/4. – С. 44–47.


2534. Нестеров, А. П. Максимальные инерционные нагрузки одноконцевого клетевого подъемника [Текст] / А. П. Нестеров,

Т. Н. Осипова, В. М. Иваночко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 3. – С. 46–53.


2535. Нестеров, А. П. Оптимизация параметров жесткости и диссипации ветвей канатов подъемной установки [Електронний ресурс] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 1/5 (31). – С. 27–30.
2536. Нестеров, А. П. Упрощение многомассовых механических систем с упруго–вязкими связями [Текст] / А. П. Нестеров,

Т. Н. Осипова // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 82–87.


2537. Нестеров, А. П. Эффект "биения" в канатах грузоподъемных машин [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008 : сборник науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф., (15–25 марта 2008 г.), Одесса. – Одесса, 2008. – Т. 3: Технические науки. – С. 9–12.
2538. Нечуйвитер, М. М. Методика определения экономической эффективности технических решений в дипломном проектировании энергетических специальностей вузов [Текст] /

М. М. Нечуйвитер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2008. – Вип. 21. – С. 177–182.


2539. Николаенко, Н. Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования [Текст] / Н. Н. Николаенко,

В. И. Сосипатрова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2008. – N 3. – С. 28–32.


2540. О влиянии алгоритма сжатия JPEG–2000 на статические характеристики изображения [Текст] / А. И. Стрелков, С. Е. Кальной, Т. А. Стрелкова, Е. А. Соломко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 5. – С. 116–119.
2541. Об эффективности метода накопления слабоконтрастных кадров при цифровой обработке изображений с использованием алгоритма сжатия Wavelet [Текст] / А. И. Стрелков, С. Е. Кальной,

В. И. Барсов, Е. А. Соломко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 3. – С. 136–138.


2542. Оболенская, Т. А. Методика аналогизации и ее применение к анализу сварочных процессов [Текст] /

Т. А. Оболенская, В. И. Лазаренко, Н. В. Попов // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 139–146.


2543. Оболенская, Т. А. Эксплуатационно-нагрузочный режим скребковых конвейеров [Текст] / Т. А. Оболенская, В. И. Лазаренко, Н. В. Попов // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 49–54.
2544. Олійник, В. В. Проблеми формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до реалізації особистісно орієнтованої освіти [Текст] / В. В. Олійник // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2008. – Вип. 13. – С. 121–125.
2545. Осипова, Т. Н. Динамика и оптимизация канатных подъемников [Текст] / Т. Н. Осипова, А. П. Нестеров // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2008. – Т. 3, № 2. – С. 8–10 ; Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008 : сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф., (20–30 июня 2008 г.). – Одесса, 2008. – Т. 3: Технические науки. – С. 8–10.
2546. Осипова, Т. Н. Динамика м оптимизация канатных подъемников [Текст] / Т. Н. Осипова, А. П. Нестеров // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2008. – Т. 3, № 2. – С. 8–10.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка