Професорсько-викладацького складуСторінка1/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

До 55-ї річниці заснування академії


ВИДАННЯ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

ТА СПІВРОБІТНИКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

(2008–2012 рр.)


Бібліографічний покажчик
Ювілейний випуск

Харків

УІПА

2013

ББК 74.584л3я1

УДК 378.637(477.54)УІПА.06.055.2

Рекомендовано

Навчально-методичною Радою

Української інженерно-

педагогічної академії

(Протокол № 3 від 15.10.2013 р.)

Укладачі

Єрьоміна О. І., Карпенко С. В.


За редакцією Н. М. Ніколаєнко

Видання професорсько-викладацького складу і співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2008–2012 рр.) [Текст] : до 55-річчя заснування академії : ювіл. вип. : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; за ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2013. – 756 с.


© УІПА, 2013ЗМІСТ
Передмова 4
Нормативні матеріали 5
Монографії 5
Підручники 27
Навчальні посібники 28
Навчально-методичні видання 93
Статті з періодичних та

продовжуваних видань 378


Збірники 646
Матеріали конференцій 652
Словники, довідники 671
Патенти 672
Бібліографічні покажчики 706
Додаток 709
Іменний покажчик 710

ПЕРЕДМОВА
Складений бібліографічний покажчик – це своєрідний підсумок наукової діяльності академії за 5 років (2008-2012 рр.). При підготовці покажчика було використано каталоги, картотеки та фонд Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії, сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Даний покажчик носить інформативний характер та не претендує на повноту інформації. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». В покажчику представлено монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання, наукові статті. Астеріском (*) помічено підручники та навчальні посібники, що рекомендовано МОН України. Матеріали подано за видами видань, у межах розділу за абеткою авторів та назв творів. Відбір матеріалу закінчено 1 лютого 2013 р. Видання буде корисним для спеціалістів у сфері освіти: викладачам, аспірантам і студентам вузів.

Нормативні матеріали
2008
1. Положення про огляд-конкурс кваліфікаційних робіт спеціалістів та магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 10 с. : табл.
Монографії
2008
2. Алгоритмічний метод мотивації до професійної діяльності [Текст] : монографія / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов,

В. І. Лазаренко, В. В. Самчук, І. В. Білецька, Н. С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2008. – 59 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 58 (3 назви).


3. Анализ абонентской задолженности за потребленную электроэнергию [Текст] : монография / А. Р. Лагутцев, А. А. Гусаров, А. С. Гордеев, В. А. Круковская, Е. И. Кирьян. – Х. : УИПА, 2008. – 250 с. : граф. – Библиогр.: с. 246–248 (46 назв.). – ISBN 966-8669-11-8.
4. Ашеров, А. Т. Диссертации. Экспресс-анализ качества [Текст] : руководство для экспертов, оппонентов и научных руководителей: монография / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : Кортес-2001, 2008. – 54 с. – Библиогр.: с. 51–52 (14 назв.). – ISBN 978–966–2132–13–7.
5. Ашеров, А. Т. Методы и модели формирования и развития информационной культуры студентов технических специальностей [Текст] : монография / А. Т. Ашеров, Т. Л. Богданова ; Укр. инж.-пед. акад., Донбасская гос. машиностроительная академия. – Х. : [б. и.], 2008. – 319 с. : граф., табл. – (Инженерная педагогика). – Библиогр.: с. 233–239 (98 назв.). – ISBN 978–966–2132–02–01.

6. Ашеров, А. Т. Научные и методические основы эргономической подготовки инженеров–педагогов в компьютерной отрасли [Текст] : монография / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 171 с. : ил. – (Инженерная педагогика). – Библиогр.: с. 135–144 (142 назв.). – ISBN 978-966-2129-08-3.
7. Ашеров, А. Т. Судебно-эргономическая экспертиза несчастных случаев в системах "человек-техника-среда" [Текст] : монография / А. Т. Ашеров, В. В. Сабадаш ; Укр. инж.-пед. акад., Харьковский науч.-исслед. ин-т судебных экспертиз им.

Н. С. Бокариуса. – Х. : [б. и.], 2008. – 145 с. : ил. – Библиогр.: с. 134–140 (108 назв.). – ISBN 978-966-2129-11-3.


8. Белова, Е. К. Методологические основы дидактических технологий [Текст] : монография / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова,

Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 2008. – 134 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 129–132 (82 назв.). – ISBN 978-966-8603-40-2.


9. Богданова, Н. Г. Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні [Текст] : монографія / Н. Г. Богданова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 200 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 184–200 (255 назв). – ISBN 978-966-2145-01-4.
10. Будко, В. В. Атрибуты, реальности и фикции науки [Текст] : монография / В. В. Будко. – Х. : БУРУН и К, 2008. – 304 с. – Библиогр.: с. 296–301 (170 назв.). – ISBN 978-966-8391-07-1.
11. Иванов, В. Н. Устройство, монтаж и демонтаж современных строительных башенных кранов [Текст] : монография / В. Н. Иванов. – Х. : Форт, 2008. – 278 с. : фото, рис., табл. – Библиогр.: с. 240–241. – ISBN 978-966-8599-42-2.
12. Канюк, Г. И. Быстродействующие прецизионные электрогидравлические следящие системы (ЭГСС). Основы теории. Разработки. Исследования [Текст] : [монография] / Г. И. Канюк. – Х. : [б. в.], 2008. – 109 с. – ISBN 978-966-8603-38-9.

13. Кравченко, В. Я. Козацька доба в історії української державності. Тріумф і трагедія [Текст] : монографія / В. Я. Кравченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 182 с. – Бібліогр.: с. 162–179. – ISBN 978-966-8603-39-6.
14. Кузнецов, Б. И. Синтез системы автоматического регулирования толщины полосы реверсивных станов холодной прокатки [Текст] : монография / Б. И. Кузнецов, Л. Б. Курцева ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 100 с. : рис. – Библиогр.: с. 96–97 (32 назв.). – ISBN 978-966-659-145-9.
15. Маршуба, В. П. Особенности обработки глубоких отверстий [Текст] : монография : в 3 кн. Кн. 2. Режущий инструмент /

В. П. Маршуба, А. А. Мельниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 186 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 182–184 (61 назв.). – ISBN 978-966-659-151-0.


16. Маршуба, В. П. Особенности обработки глубоких отверстий [Текст] : монография : в 3 кн. Кн. 1. Основные сведения /

В. П. Маршуба, А. А. Мельниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 140 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 135–137 (61 назв.). – ISBN 978-966-659-150-3.


17. Маршуба, В. П. Особенности обработки глубоких отверстий [Электронный ресурс] : монография; в 3 кн. Кн. 3. Режущий инструмент, оборудование и применяемая СОТС / В. П. Маршуба,

А. А. Мельниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 136 с.


18. Методичні підходи до експертних досліджень порушень вимог ергономіки в справах, пов'язаних з невиконанням правил електробезпеки [Текст] : монографія / А. Т. Ашеров, В. В. Сабадаш, В. О. Горбенко, Н. А. Решетнікова, С. Д. Тулупов, Д. В. Климчук,

В. О. Дмитрієв ; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз. – Х. : [б. в.], 2008. – 72 с.
19. Методы многоверсионной обработки информации в модулярной арифметике [Текст] : монография / В. И. Барсов,

В. А. Краснобаев, А. А. Сиора, И. В. Авдеев ; под общ. ред.

В. И. Барсова. – К. : [б. и.], 2008. – 460 с. – Библиогр.: с. 451–458 (75 назв.).
20. Методы многоверсионной обработки информации в модулярной арифметике [Текст] : монография / В. И. Барсов,

В. А. Краснобаев, А. А. Сиора, Хери Али Абдулах; общ. ред.

В. И. Барсова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 458 с.
21. Модели и методы повышения отказоустойчивости и производительности управляющих вычислительных комплексов специализированных систем управления реального времени на основе применения непозиционных кодовых структур модулярной [Текст] : монография / В. И. Барсов, Л. С. Сорока, В. А. Краснобаев, А. А. Хери ; под общ. ред. В. И. Барсова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 148 с. : табл., граф. – Библиогр.: с. 143–146 (45 назв.).

22. Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда [Текст] / В. Н. Иванов, Б. М. Коржик, М. Б. Смирнитская,

С. Л. Дмитриев. – 2–е изд., перераб. и доп. – Х. : Форт, 2008. – 312 с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-8599-19-4.


23. Ніколаєнко, Л. Ф. Методологія оцінки організаційно-економічних механізмів формування виробничих сил регіону [Текст] : монографія / Л. Ф. Ніколаєнко. – Х. : Екограф, 2008. – 276 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213–224 (218 назв). – ISBN 978-966-7383-34-2.
24. Посібник з охорони праці для підприємств, організацій та фірм [Текст] / В. М. Іванов, Б. М. Коржик, М. Б. Смирнитська,

С. Л. Дмитрієв. – Х. : Форт, 2008. – 326 с. : табл. – Бібліогр.: с. 222 (19 назв). – ISBN 978-966-8599-46-0.25. Психологічний супровід особистості в процесі формування професійно значущих якостей майбутнього фахівця [Текст] : монографія / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов, В. І. Лазаренко, І. В. Білецька, В. В. Самчук, Н. С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 105 с.
26. Рябчиков, М. Л. Вали з гідравлічним керуванням [Текст] : монографія / М. Л. Рябчиков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 156 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144–154 (126 назв). – ISBN 978-966-659-146-6.
27. Сергієнко, І. В. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій [Текст] : монографія / І. В. Сергієнко, О. М. Литвин, Ю. I. Першина ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 161 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147–1158 (117 назв). – ISBN 978-966-659-144-2.
28. Шкилько, А. М. Введение в нанотехнологию [Текст] /

А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 152 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 149–151 (51 назв.). – ISBN 978-966-8603-47-1.


29. Штанько, Л. А. С верой в будущее... [Текст] : к 130-летию создания шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" / Л. А. Штанько,

А. В. Ремизов. – Первомайск ; Луганск : Промпечать, 2008. – 80 с. : табл., граф., фото. – Библиогр.: с. 77–78 (23 назв.). – ISBN 978-966-8606-37-3.


30. Штефан, Л. В. Формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю в умовах сучасних інновацій [Текст] : монографія / Л. В. Штефан,

В. С. Кошелєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 124 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 108–123 (266 назв.). – ISBN 978-966-8603-41-9.2009
31. Артюх, С. Ф. Совершенствование методов повышения точности средств контроля параметров моделей гидравлических машин [Текст] : монография / С. Ф. Артюх, А. Ю. Мезеря ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : НТМТ, 2009. – 157 с. : табл., граф. – Библиогр.: с. 149–156 (141 назв.). – ISBN 978-966-8603-86-0.
32. Ашеров, А. Т. Методы и модели обучения студентов компьютерных специальностей эргономической экспертизе трудовой среды [Текст] : монография / А. Т. Ашеров, В. В. Малёванная ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 151 с. : табл. – (Инженерная педагогика). – Библиогр.: с. 141–149 (87 назв.). – ISBN 978-966-8603-49-5.
33. Барсов, В. И. Методология параллельной обработки информации в модулярной системе счисления [Текст] : монография / В. И. Барсов, Л. С. Сорока, В. А. Краснобаев ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 268 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 265–267 (32 назв.). – ISBN 978-966-468-042-1.
34. Вопросы рациональных компоновочных решений гидротехнических сооружений на водоемах-охладителях ТЭС и АЭС [Текст] : монография / М. П. Омельченко, Л. Н. Антонова,

Д. В. Михайский, М. И. Суханов, Л. Н. Омельченко, В. В. Червоный ; Харьк. Ун-т Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. – Х. : [б. и.], 2009. – 204 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 195–201 (83 назв.). – ISBN 978-966-468-041-4.


35. Ворох, А. О. Реформування системи інженерної освіти в Україні (20–30 рр. XX ст.) [Текст] : монографія / А. О. Ворох ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 296 с.
36. Інформація про взаємозв'язок вивчаємих дисциплін та наук – джерело інтересу та психологічного комфорту навчаємих [Текст] : монографія / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов,

О. С. Іванченко, В. В. Самчук, І. В. Білецька, Н. С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 63 с. – Бібліогр.: с. 58 (9 назв).37. Калін, М. А. Нові матеріали і технології для зварювання чавуну [Текст] : монографія / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Горлівка : Ліхтар, 2009. – 86 с. : іл. – Бібліогр.: с. 84–85 (27 назв). – ISBN 978-966-2129-35-9.
38. Кальянов, В. Н. Ресурсосберегающие сплавы и технологии износостойкой наплавки [Текст] : монография / В. Н. Кальянов,

В. А. Багров, А. Н. Петренко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 131 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 124–130 (90 назв.). – ISBN 978-966-8603-32-7.


39. Кашаба, О. Ю. Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років XX ст. [Текст] : монографія / О. Ю. Кашаба ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х. : [б. в.], 2009. – 172 с.
40. Кашаба, О. Ю. Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років XX ст. [Текст] : монографія / О. Ю. Кашаба ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 200 с.
41. Коваленко, І. В. Вдосконалення процесів розбирання з'єднань з натягом з використанням термовпливу [Текст] : монографія / І. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Горлівка : Ліхтар, 2009. – 120 с. : рис. – Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 115–116 (36 назв). – ISBN 978-966-2129-37-3.
42. Корсунов, А. Р. Аналогово-цифрові регулятори електричного сигналу у каналах зв'язку [Текст] : монографія /

А. Р. Корсунов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. ; Горлівка : Ліхтар, 2009. – 160 с. : рис., табл. – Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 130–141 (143 назви). – ISBN 978-966-2129-41-0.


43. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін [Текст] : монографія /

М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. ; Горлівка : Ліхтар, 2009. – 111 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 93–99 (103 назв.). – ISBN 978-966-2129-43-4.


44. Лазарєв, М. І. Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів [Текст] : монографія /

М. І. Лазарєв, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Горлівка : Ліхтар, 2009. – 149 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 136–148 (231 назви). – ISBN 978-966-2129-40-3.


45. Литвин, О. М. Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій [Текст] : монографія /

О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 136 с. – Бібліогр.: с. 124–135 (124 назви). – ISBN 978-966-659-142-8.


46. Лузан, С. А. Газотермическое напыление покрытий [Текст] : монография / С. А. Лузан ; Укр. инж.-пед. акад. – Горловка : Ліхтар, 2009. – 138 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 129–137 (128 назв.). – ISBN 978-966-2129-36-6.
47. Модели и методы параллельной реализации логических операций в АСУ ТП [Текст] : монография / В. И. Барсов,

И. А. Фурман, М. Л. Малиновский, В. А. Краснобаев,

В. В. Шевченко; под ред. канд. техн. наук В. И. Барсова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : НТМТ, 2009. – 140 с. : табл. – Библиогр.: с. 134–139 (71 назв.). – ISBN 978-966-8603-61-7.
48. Нелокальные взаимодействия в квантовой электродинамике. Избранные разделы теоретической физике: общий подход к ядерно–физическим исследованиям [Текст] : монография / Ю. А. Касаткин, И. К. Кириченко, В. Ф. Клепиков, А. П. Корж ; Ин-т электрофизики и радиационной технологии НАН Украины, Укр. инж.-пед. акад., Харьк. гос. ун-т питания и торговли. – Х. : Студцентр, 2009. – 240 с. : рис. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 966-7530-36-1.


49. Прохорова, О. О. Теоретико-методичний аналіз формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : монографія / О. О. Прохорова, О. Й. Бєлєй ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Ноулідж, 2009. – 136 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 115–135 (374 назв). – ISBN 978-966-1571-44-9.
50. Резніченко, М. К. Якість та енергозбереження в процесах складання та розбирання з'єднань індукційним нагрівом [Текст] : монографія / М. К. Резніченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Горлівка : Ліхтар, 2009. – 180 с. : рис., табл. – Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 177–179 (39 назв). – ISBN 978-966-2129-38-0.
51. Ротова, Н. В. Проза Івана Сенченка: проблеми міфопоетики й інтертекстуальності [Електронний ресурс] : монографічне дослідження / Н. В. Ротова. – Х. : [б. в.], 2009. – 106 с.
52. Рябчиков, М. Л. Розмірна антропологічна стандартизація для конструювання одягу [Текст] : монографія / М. Л. Рябчиков,

О. М. Кириченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2009. – 131 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103–105 (45 назв). – ISBN 978-617-568-013-1.


53. Система обработки информации и управления АСУ ТП на основе применения кодов модулярной арифметики [Текст] : монография / В. И. Барсов, В. А. Краснобаев, И. А. Фурман,

М. Л. Малиновский, В. В. Шевченко ; под ред. канд. техн. наук

В. И. Барсова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 160 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 148–159 (148 назв.). – ISBN 978-966-659-143-5.
54. Чмиленко, Ф. О. Використання ультразвукового випромінювання у хімічному аналізі [Текст] : монографія /

Ф. О. Чмиленко, О. М. Бакланов ; Укр. інж.-пед. акад., Дніпропетровський нац. ун-т. – Горлівка : Ліхтар, 2009. – 171 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 157–170 (220 назв). – ISBN 978-966-2129-39-7.55. Шило, А. В. Пушкин: опыт и проблемы иконографии [Текст] / А. В. Шило, М. В. Панова. – Х. : Новое слово, 2009. – 206 с. + 6 л. ил. – Библиогр.: с. 190–196 (141 назв.). – ISBN 978-966-2046-76-2.
56. Шкилько, А. М. Экзоэмиссионная диагностика поверхности конструкционных материалов [Текст] : монография / А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : Ноулидж, 2009. – 244 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 224–239 (222 назв.). – ISBN 978-966-1571-38-8.
57. Штанько, Л. А. Перспективная шахта "Карбонит" [Текст] : к юбилею 100-летия основания : к 75-летию Стахановского движения / Л. А. Штанько, А. В. Ремизов. – Луганськ : Книжковий свiт, 2009. – 72 с. : рис., фото. – (Науково-технічна література). – Библиогр.: с. 70–71 (18 назв.). – ISBN 978-966-626-449-0.
58. Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана труда в строительстве [Текст] / В. Н. Иванов, Б. М. Коржик,

М. Б. Смирнитская, С. Л. Дмитриев, Д. А. Харьковский. – Х. : Форт, 2009. – 336 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-8599-44-6.


59. Яковенко, Т. В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення модульної технології [Текст] : монографія / Т. В. Яковенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. ; Горлівка : Ліхтар, 2009. – 132 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 109–122 (249 назв). – ISBN 978-966-2129-44-1.
2010
60. Алексєєнко, С. Ф. Міцність гірських порід [Текст] : монографія / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьміч. – Х. : [б. в.], 2010. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 217–220 (78 назв).

61. Аналітична хімія кухонної солі та розсолів [Текст] : монографія / О. М. Бакланов, А. П. Авдєєнко, Ф. О. Чмиленко,

Л. В. Бакланова ; Донбаська держ. машинобуд. акад., Укр. інж.-пед. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 284 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 267–283 (225 назв).


62. Ашеров, А. Т. Ергономіка інформаційних технологій. Модульно-рейтингова організація навчального процесу [Текст] : монографія / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. О. Свірко ; Укр. інж.-пед. акад., Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки. – К. : УНДІДЕ, 2010. – 119 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 57–59 (34 назви). – ISBN 978-966-8669-56-9.
63. Ашеров, А. Т. Практика рішення наукових і методичних проблем впровадження модульно-рейтингової організації навчального процесу [Текст] : монография / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 92 с. : табл., рис. – (Інженерна педагогіка). – Бібліогр.: с. 57–59 (34 назви). – ISBN 966-866-938-5.
64. Болычевцев, А. Д. Элементы общей теории технического контроля [Текст] : монография / А. Д. Болычевцев, Л. А. Болычевцева ; Курский государственный технический университет. – Курск : [б. и.], 2010. – 211 с.
65. Брюханова, Н. О. Науково-організаційне забезпечення художньо-педагогічної підготовки студентів вищих гуманітарних навчальних закладів. [Текст] : монографія. Модуль 11. Сутність педагогічного проектування у системі підготовки фахівців /

Н. О. Брюханова, О. М. Василенко, В. М. Шкуркіна [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 568 с.


66. Брюханова, Н. О. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті [Текст] : монографія / Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : НТМТ, 2010. – 438 с. : табл. – Бібліогр.: с. 421–437 (293 назви). – ISBN 978-617-578-001-5.
67. Вдосконалення параметрів технологічних схем вузькозахватної виїмки тонких пологих пластів [Електронний ресурс] : монографія / Л. Н. Ширін, С. В. Корнєєв, В. В. Тугай,

М. В. Плетньов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. ; Горлівка : Ліхтар, 2010. – 152 с.


68. Дмитрик, В. В. Зварні з'єднання паропроводів. Збільшення ресурсу [Текст] : монографія / В. В. Дмитрик. – Х. : УIПА ; Х. : Діаком, 2010. – 151 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 135–147 (143 назви). – ISBN 978-966-97042-1-4.
69. Дуэль, М. А. Создание и совершенствование автоматизированных систем управления энергоблоками тепловых и атомных электростанций Украины [Текст] : [монография] /

М. А. Дуэль, И. Г. Шелепов. – Х. : [б. в.], 2010. – 392 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 383–387 (87 назв.). – ISBN 5-7768-0293-8.


70. Зінченко, О. В. Б. М. Чичерін – провідний теоретик лібералізації Росії (друга половина XIX – початок XX століть) [Текст] : монографія / О. В. Зінченко. – Х. : НТМТ, 2010. – 134 с. – Бібліогр.: с. 113–132 (334 назви). – ISBN 978-617-578-003-9.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка