Професійна орієнтація учнівської молоді (лекційний курс) Зміст матеріалу: зміст поняття „професійна орієнтація”Сторінка1/9
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

В. Уруський. Професійна орієнтація учнівської молоді. Лекційний курс

Професійна орієнтація учнівської молоді
(лекційний курс)


Зміст матеріалу:

 • зміст поняття „професійна орієнтація”;

 • призначення і функції профорієнтації;

 • головна мета і завдання професійної орієнтації;

 • аспекти профорієнтації;

 • принципи професійної орієнтації;

 • соціально-професійне самовизначення школярів;

 • педагогічне керівництво професійним самовизначенням;

 • етапи та компоненти процесу професійного самовизначення;

 • фактор впливу на професійне самовизначення;

 • готовність до свідомого вибору професії; компоненти готовності;

 • формування в учнів до свідомого вибору професії;

 • мотиви вибору професії; мотиваційна сфера школяра;

 • життєві і професійні плани школярів;

 • алгоритм складання професійного плану;

 • державна політика у сфері зайнятості;

 • науково-теоретичні основи професійної орієнтації;

 • системний підхід до професійної орієнтації;

 • професійна просвіта; основи професіографії;

 • професійна діагностика;

 • професійна консультація;

 • професійний відбір/підбір;

 • попередня професійна адаптація;

 • професійне виховання школярів;

 • зміст професійної орієнтації учнів;

 • організація професійної орієнтації в закладах освіти;

 • показники ефективності профорієнтаційної роботи;

 • форми та методи професійної орієнтації;

 • професійна орієнтація на уроках трудового навчання;

 • діяльність педагогів з професійної орієнтації;

 • управління профорієнтаційною роботою;

 • планування профорієнтаційної роботи в школі.

Призначення: конспективний виклад інформації про систему професійної орієнтації учнівської молоді призначений для:

  • вивчення даної проблеми на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, керівників закладів освіти;

  • планування та організації профорієнтаційної роботи в закладах освіти на основі науково обґрунтованого, комплексного та системного підходу;

  • інформаційного забезпечення методичної роботи з питань професійної орієнтації учнівської молоді.

Професійна
орієнтація


– це комплексна науково-практична система надання допомоги особистості у вільному, активному і свідомому виборі професії, що задовольняє потреби особистості в професійному самовизначенні і відповідає потребам суспільства в поновленні соціально-професійної структури.

На що
спрямована
професійна
орієнтація?


Профорієнтація спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

Що забезпечує
професійна
орієнтація?


 1. Профорієнтація забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, сприяє підвищенню її соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіття. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової мобільності.

 2. Професійна орієнтація сприяє також раціональній структурній перебудові народного господарства з урахуванням реальної потреби в професіях (спеціальностях), є засобом запобігання стресовій поведінці людей, яким загрожує безробіття.

 3. Профорієнтаційна діяльність покликана:

  • адекватно відтворювати запити економіки;

  • враховувати соціально-демографічні і національні особливості населення;

  • сприяти формуванню адекватної структури зайнятості;

  • узгоджувати особисті інтереси і суспільні потреби;

  • розвивати творчі здібності і соціальну активність населення; підвищувати задоволеність особистості власною працею; бути складовою частиною державної системи управління трудовими ресурсами;

  • сприяти ефективності всієї кадрової політики суспільства.

Загальні
функції
професійної
орієнтації:


 1. Сприяти розвитку таких якостей робітника, як здатність вдосконалюватися в професії, готовність переключатися на інший вид діяльності, бети професійно мобільним.

 2. Розвивати в майбутніх працівників економічну мобільність, трудову та інтелектуальну незалежність, підприємливість.

 3. Допомагати людині знайти своє місце в системі суспільних відносин.

Функції
системи
профорієнтації
у галузі
профорієнтаційних послуг та
психологічної
підтримки
населення:


 • забезпечення безкоштовного надання гарантованого обсягу профорієнтаційних послуг молоді, яка навчається, незайнятому і зайнятому населенню, особам з обмеженою працездатністю;

 • здійснення професійного інформування населення про професії та спеціальності, що мають попит на регіональному ринку праці;

 • ознайомлення населення з правилами вибору професії, виховання у громадян спрямування на самопізнання і особисту активність як основи реального плану оволодіння професією;

 • організація та проведення групових професійних консультацій серед молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення, осіб з обмеженою працездатністю;

 • створення умов для розвитку професійно важливих якостей особистості;

 • забезпечення поглибленого профдіагностичного обстеження громадян з метою професійного добору і професійного відбору;

 • надання психологічної підтримки та здійснення корекції професійного самовизначення населення;

 • визначення професійної придатності осіб при комплектуванні навчальних груп загальноосвітніх шкіл, спеціальних шкіл, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладів, направленні незайнятого населення на професійне навчання, працевлаштування громадян тощо;

 • здійснення заходів щодо сприяння професійній адаптації осіб, направлених на професійне навчання, психологічного супроводження навчальних груп;

 • сприяння професійної адаптації працівників, які вперше працевлаштувались та громадян, що змінили професію.

Функції
системи
профорієнтації
у галузі
інформаційно-методичної
роботи з


професійної
орієнтації
населення:


 • підготовка нормативних актів, що регулюють роботу з професійної орієнтації населення та забезпечення ними відповідних підрозділів професійної орієнтації, здійснення консультацій щодо їх використання;

 • розробка методичних матеріалів (рекомендацій, посібників, підручників) та забезпечення ними профорієнтаційних підрозділів установ, організацій, підприємств тощо;

 • створення банку професіографічних матеріалів з професійної орієнтації населення, стандартизованих психодіагностичних методик, пакетів прикладних програм і встановлення порядку їх використання;

 • здійснення апробації методичних матеріалів профдіагностичного характеру, профінформаційних та інших розробок з професійної орієнтації населення, узагальнення результатів їх використання;

 • надання методичних консультацій з питань професійної орієнтації і психологічної підтримки населення фахівцям територіальної служби зайнятості, кадрових служб підприємств, педагогічним працівникам закладів освіти, практичним психологам, соціологам та ін.;

 • організація семінарів та конференцій з проблем професійної орієнтації населення;

 • розробка і впровадження у практику профорієнтаційної роботи з професійної орієнтації населення сучасних методів профдіагностики, в тому числі з використанням профдіагностичного обладнання та комп’ютерної техніки;

 • вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду профорієнтаційної роботи з населенням, організація обміну досвідом в межах держави і територіальних системах професійної орієнтації;

 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Функції
системи
професійної
орієнтації
у галузі
координації і
науково-дослідної діяльності
з професійної
орієнтації
населення:


 • розробка із залученням установ та організацій, які належать до територіальної системи професійної орієнтації на відповідній території, розгляд цих заходів територіальною міжгалузевою радою з професійної орієнтації населення і професійного навчання незайнятих громадян;

 • визначення пріоритетних напрямів роботи з професійної орієнтації населення, обґрунтування пропозицій щодо забезпечення гарантованих обсягів профорієнтаційних послуг різними категоріям населення;

 • здійснення розробки розділів з професійної орієнтації населення регіональних програм зайнятості, соціальних програм, програм соціального становлення і розвитку молоді, охорони здоров’я, розвитку освіти, охорони праці та інших;

 • вивчення стану профорієнтаційної роботи з населенням у регіоні і розробка пропозицій щодо її удосконалення, підвищення соціальної та економічної ефективності;

 • забезпечення взаємодії з профорієнтаційною роботою з молоддю, яка навчається, незайнятим і зайнятим дорослим населенням, особами з обмеженою працездатністю;

 • створення сприятливих умов для розвитку розгалуженої мережі профорієнтаційних підрозділів, зокрема недержавних, діяльність яких не суперечить чинному законодавству;

 • підготовка єдиного плану профорієнтаційної діяльності територіальної міжгалузевої ради з професійної орієнтації населення і професійного навчання незайнятих громадян відповідного регіону;

 • проведення координаційних нарад і семінарів з удосконалення спільної роботи щодо організації професійної орієнтації населення в регіоні територіальної служби зайнятості з професійними навчально-виховними та вищими навчальними закладами, соціальними службами для молоді, установами соціального захисту населення, військовими комісаріатами й охорони здоров’я, кадровими та іншими службами підприємств тощо;

 • атестація і допуск спеціалістів з професійної орієнтації населення до профдіагностичного обстеження та індивідуального професійного консультування з елементами психологічної підтримки громадян;

 • здійснення теоретичних і прикладних професіографічних досліджень у галузі професійної орієнтації населення;

 • проведення прикладних економічних, соціологічних та інших досліджень з питань професійної орієнтації населення;

 • організація впровадження результатів теоретичних та прикладних досліджень у практику роботи підрозділів і спеціалістів територіальної системи професійної орієнтації населення.

Формуюча
функція
професійної
орієнтації:


Професійна орієнтація повинна сприяти розвитку професійно-важливих якостей особистості працівника:

 • здатність до постійного вдосконалення професійної майстерності;

 • готовність виконувати різні види діяльності;

 • професійна мобільність;

 • трудова та інтелектуальна незалежність;

 • економічна мобільність, підприємливість;

 • задоволеність власним соціально-професійним статусом.

Головна мета
профорієнтаційної роботи:


Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці та досягнення ефективної зайнятості населення.

Позитивний ефекти від
запровадження
профорієнтаційних заходів:


Професійна орієнтація впливає на збільшення продуктивності праці залежно від галузі на 10-30 відсотків, скорочення плинності кадрів на 20-25 відсотків, зниження аварійності та травматизму на 35-45 відсотків, продовження періоду працездатності на 8-10 відсотків, сприяє зниженню відчислення учнів з професійних навчальних закладів у 3-4 рази.

Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і талантів людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я і виступає одним з найважливіших елементів державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості населення.Основні
завдання
в галузі
організації
системи
професійної
орієнтації:


 • забезпечення гарантованих Конституцією та законодавством України прав громадян на працю, конкурентноздатність особи на ринку праці, вільного вибору або зміни трудової діяльності, професії та місця роботи у відповідності з професійними інтересами, нахилами, здібностями, професійною підготовкою, станом здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці;

 • підвищення соціальної та професійної мобільності особи;

 • збереження її здоров’я і працездатності;

 • сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально-професійного становлення;

 • стимулювання розвитку соціальної та економічної ініціативи особи, її інтелектуального та трудового потенціалу;

 • забезпечення комплексного підходу до роботи у сфері професійної орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості;

 • формування правових, соціально-економічних, інформаційно-методичних, матеріально-технічних, кадрових і фінансових засад розвитку професійної орієнтації населення, організація науково-методичного та нормативного забезпечення її функціонування;

 • оновлення форм і методів профорієнтаційної роботи з населенням, визначення її нормативів та стандартів на рівні сучасних вимог;

 • розробка пакету відповідних нормативно-правових документів, необхідних для організації роботи з професійної орієнтації населення, та внесення змін до чинних законодавчих актів;

 • вдосконалення структури управління професійною орієнтацією молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення, осіб з обмеженою працездатністю;

 • створення, розширення та удосконалення існуючих профорієнтаційних підрозділів у системі освіти, соціальних службах для молоді, державній службі зайнятості, на підприємствах, організаціях, установах соціального захисту населення та охорони здоров’я;

 • створення сприятливих умов для розвитку мережі недержавних установ і об’єднань, що надають профорієнтаційні послуги;

 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері професійної орієнтації населення;

 • підвищення ефективності праці зайнятих професійною орієнтацією населення фахівців, запровадження дійових форм їх матеріального і морального заохочення;

 • організація міжнародного співробітництва в сфері професійної орієнтації населення з метою обміну досвідом роботи.

Завдання
професійної
орієнтації
молоді, яка
навчається:


 • ознайомлення учнів і вихованців з професіями та правилами вибору професії;

 • виховання в молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;

 • формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати план оволодіння професією;

 • забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Багатоаспектність
професійної
орієнтації


Професійна орієнтація є соціально-економічною категорією за походженням, сутністю й показниками оцінки ефективності. За методами вирішення професійна орієнтація − це соціально-економічна, медико-фізіологічна та психолого-педагогічна проблема.

Сутнісний зміст
соціально-економічного
аспекту професійної орієнтації молоді:


Як соціально-економічна проблема професійна орієнтація повинна забезпечити неперервний процес відновлення робочої сили, тобто забезпечити економіку кадрами необхідних професій, в достатній кількості та певного рівня кваліфікації з розрахунку на сучасний стан та на перспективу.

Соціально-економічні
завдання
професійної
орієнтації:


Соціально-економічні завдання профорієнтації полягають у здійсненні підготовки школярів до вибору професії на основі таких проявів економічних законів, як переміна, поділ праці, структурні зміни в економіці, що ведуть до скорочення потреб в трудових ресурсах в окремих галузях, перевищення пропозиції робочої сили над попитом в умовах ринкової економіки, що ведуть до безробіття.

Психолого-педагогічні
завдання
професійної
орієнтації:


 • виявлення інтересів, нахилів, професійно важливих якостей школярів;

 • формування в них професійного самовизначення з урахуванням індивідуальних особливостей, потенційних можливостей особистості і потреб суспільства в кадрах;

 • проектування програм професійного розвитку.

Медико-фізіологічні
завдання
профорієнтації:Медико-фізіологічний аспект профорієнтації полягає в проведенні довгострокових спостережень та контролі рівня фізичного розвитку, стану здоров’я школярів з метою виявлення медичних показників і протипоказань вибраної професії; корекція професійних планів з урахуванням медичних показників і протипоказань, психофізіологічних особливостей учнів.

Показники,
якими
визначається
високий рівень
функціонування
системи професійної орієнтації в суспільстві:


 1. Готовність всього суспільства реально усвідомлювати існуючі проблеми вільного й усвідомленого вибору кожною людиною свого професійного шляху.

 2. Наявність соціального замовлення на працівника-професіонала.

 3. Належне науково-методичне, кадрове, технічне, фінансове забезпечення професійної орієнтації в суспільстві.

 4. Гуманістичний характер і соціально-економічна спрямованість профорієнтаційної роботи.

 5. Домінуюча роль держави в управлінні профорієнтаційною діяльністю.

 6. Наявність спеціального законодавства, відповідної нормативно-правової бази.

Об’єкт
професійної
орієнтації:


 • молодь, яка навчається;

 • зайняте та незайняте населення;

 • вивільнювані працівники;

 • особи з обмеженою працездатністю.

Принципи
функціонування
системи
професійної
орієнтації:


 • Комплексний характер профорієнтаційних послуг.

 • Узгодження інтересів особи та суспільства через ринок праці.

 • Діяльнісний підхід до визначення професійної придатності.

 • Рівні можливості отримання профорієнтаційних послуг громадянами.

 • Доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання і працевлаштування.

 • Добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних послуг усіма групами населення на гарантованому державному рівні.

 • Конфіденційний те рекомендуючий характер висновків профконсультацій та профвідбору, додержання норм професійної етики.

Напрямки
формування
та розвитку
системи
професійної
орієнтації
населення:


 • Формування правових, соціально-економічних, інформаційно-методичних, матеріально-технічних і фінансових засад розвитку системи професійної орієнтації, організація науково-методичного та нормативного забезпечення її функціонування.

 • Удосконалення структури управління системою профорієнтаційних підрозділів на загальнодержавному і регіональному рівнях.

 • Комплексний підхід до роботи в сфері професійної орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості.

 • Створення мережі недержавних установ і об’єднань, що налають профорієнтаційні послуги.

 • Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері професійної орієнтації.

 • Оновлення форм і методів профорієнтаційної роботи, визначення її нормативів і стандартів на рівні сучасних вимог.

 • Розробка пакету відповідних нормативно-правових документів, необхідних для реалізації завдань професійної орієнтації, та внесення змін до чинних законодавчих актів.

 • Організація міжнародного співробітництва в сфері професійної орієнтації з метою обміну досвідом роботи.

 • Створення, розширення та удосконалення існуючих профорієнтаційних підрозділів в системі освіти, соціальних служб для молоді, державній службі зайнятості, на виробництві та в установах соціального захисту населення.

 • Підвищення ефективності праці зайнятих професійною орієнтацією фахівців, запровадження дійових форм їх матеріального та морального заохочення.

Соціально-професійне самовизначення школярів

Актуальність
проблеми
професійного
самовизначення:


Актуальність проблеми професійного самовизначення учнівської молоді полягає насамперед в тому, що випадковий вибір професії призводить в кінцевому випадку до небажаних наслідків, а саме: низька продуктивність праці, помилки і брак в роботі, незадоволення і пригнічений стан людини (психічні розлади), економічні втрати на переучування та перекваліфікацію.

Натомість правильний і своєчасний вибір професії у шкільному віці в 2-2,5 рази зменшує плинність кадрів, на 10-15% підвищує продуктивність праці, в 1,5-2 рази знижує вартість підготовки кадрів.

До того ж в умовах жорсткого ринку не всі працівники матимуть впродовж усього життя постійну роботу, пов’язану з однією і тією самою професією, спеціальністю, посадою. Професійна діяльність в сучасних умовах вимагає регулярного підвищення кваліфікації, психологічної готовності до обрання іншого виду діяльності. Сьогодні кожен працівник повинен виявляти економічну активність, навички до самореалізації, вміти виконувати функції вільного носія соціальних ролей.


Професійне
самовизначення


Вибір професії − одне з найважливіших стратегічних рішень в житті людини. Це − складний акт самовизначення − свідомого вибору суб’єктом життєвої позиції, яка стає вирішальним чинником у виборі способів розв’язання тих чи інших життєвих проблем.

Процес самовизначення завершується досягненням стабільного становища у тій чи іншій сфері соціального життя і формуванні відповідних переконань, принципів, ціннісних орієнтацій молоді.

Самостійний вибір професії, здійснений під впливом аналізу власних внутрішніх можливостей, в тому числі і своїх здібностей, і співвіднесення їх з вимогами професії, яка обирається, являє собою процес професійного самовизначення.

Під професійним самовизначенням в педагогіці розуміють самопізнання та об’єктивну оцінку особою власних індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і можливостей з вимогами, необхідними для оволодіння конкретною професією.Психологія розглядає професійне самовизначення як найбільш значущий компонент професійного розвитку особистості, а також як критерій одного з етапів цього тривалого і складного процесу. Завершується він тільки тоді, коли у людини сформується позитивне відношення до себе як до суб’єкта професійної діяльності.

Професійне
самовизначення


− це процес прийняття особистістю рішення щодо вибору майбутньої трудової діяльності (конкретно: вибір професії, професійного навчального закладу, місця працевлаштування).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка