Проектування та виробництво обладнання повітряних суденСкачати 173.47 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір173.47 Kb.

  1. Навчальна дисципліна “ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН”(п.1.7.4 робочого навчального плану)


5.1. Узагальнені дані щодо вивчення дисципліни:

курс – 5; семестр – 10; лекції – 2; практичні заняття – 4; самостійна робота – 48; всього годин – 54; диференційований залік – 11 семестр; контрольна робота – 11 семестр.
    1. Зміст навчальної програми дисципліни

п/п.Назва теми

Обсяг навчальних Самостійна

занять (год.) роботалекції

практич.

студента

1.

Вступ. Характеристики бортових авіаційних приладів електронного і електротехнічного обладнання (авіоніки) як об'єктів контролю, обслуговування та ремонту в ЦА.

1

2

24

2.

Аналіз і синтез комп'ютеризованої інформаційної системи в процесі експлуатації приладів авіоніки цивільних літаків.

1

2

24

Всього

2

4

48


5.3. Навчально-методичне забезпечення
5.3.1. Навчальне забезпечення

  1. Кокс Д., Смит В. Теория восстановления. – М.: Сов. радио, 1967. – 300 с.

  2. Анцелиович Л.Л. Надежность, безотказность и живучесть самолета. – М.:Машиностроение, 1985. – 296с.

  3. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. – М.: Транспорт, 1987. – 277 с.

  4. Ситник О.Г. Основи проектування та виробництва об'єктів авіоніки. Електронний варіант. - К.: НАУ, 2007. –360 с. Знаходиться на кафедрі авіоніки (ауд. 5.403).

Всі навчальні посібники в достатній кількості є в науково-технічній бібліотеці університету.


5.3.2. Методичне забезпечення

* усього матеріалу дисципліни

1. Ситник О.Г., Фельзер М.С. Теорія інформації: Конспект лекцій. - К.: НАУ, 2006. – 57 с.

Методичні вказівки містять теми програми навчальної дисципліни, методичні рекомендації по їх вивченню, питання самоперевірки, список літератури.* лабораторних робіт

  1. Ситник О.Г. Проектування та виробництво обладнання повітряних суден . Лабораторний практикум (електронний варіант). Є на кафедрі авіоніки (ауд.5.403).


5.4. Контрольні заходи з навчальної дисципліни
* Екзаменаційні питання

1. Фактори, які визначають процес функціонування складної системи авіоніки.

2. Декомпозиція складної системи авіоніки.

3. Загальні характеристики задач аналізу і синтезу складної системи.

4. Поняття багаторівневої ієрархічної системи її основні характеристики.

5. Основні види ієрархій.

6. Багатоешелонні системи: організаційні ієрархії.

7. Основні задачі дослідження систем авіаційного призначення.

8. Характеристики та ознаки складних систем авіоніки.

9. Фактори, які визначають процес функціонування складної системи.

10. Основні характеристики, рівні опису та способи координації взаємодії в багаторівневих ієрархічних системах авіоніки.

11. Формування цільової функції складної системи авіоніки.

12. Методика об’єднання окремих цільових функцій підсистем у цільову функцію складної системи.

13. Основні положення логічного і структурного аналізу складної системи.

14. Правила формування і вибору альтернатив розвитку складної системи.

15. Сутність задачі синтезу складних систем авіоніки.

16. Логічно граф-схема рішення задачі синтезу складної системи авіоніки.

17 Побудова та аналіз елементів, підсистем та внутрішніх системних зв’язків.

18. Аналіз функцій та формування цільових функцій підсистем.

Формування загальної цільової функції системи авіоніки.

19. Логічний та структурний аналіз синтезованої системи.

20. Показники ефективності. Вимоги, що висуваються до них.

21. Критерії ефективності. Вимоги, що висуваються до них.

22. Особливості оцінки ефективності функціонування складних систем авіоніки.

23. Вибір та обґрунтування системи показників та критерію ефективності.

24. Оцінка інформаційних потоків.

25. Проведення розрахунків.

26. Аналіз отриманих результатів.

27. Сінергетика. ЇЇ основні положення та принципи.

28. Сінергетичні аспекти функціонування механізму управління систем, що самоорганізуються.

29. Основні положення теорії штучного інтелекту.

30. Дані, інформація, знання.

31. Організація знань в інтелектуальних системах.

32. Логічна модель подання знань.

33. Семантичні моделі.

34. Фрейми та мережі фреймів.

35 Архітектура експертної системи.

36. Базові функції експертної системи.

37. Структура системи підтримки прийняття рішень.

38. Призначення основних елементів СППР.

39. Структура логіко-лінгвістичних моделей.

40. Класифікація логіко-лінгвістичних моделей.

41. Еволюція нейрокомп'ютинга для використання в ЦА.

42. Архітектура нейроних мереж на виробництві.

43. Навчання нейромереж в процесах проектування приладів авіоніки.

44.Поняття системи масового обслуговування (СМО). Загальна характеристика СМО. Приклади організаційно-технологічних систем, що відповідають поняттю СМО.

45.Характеристика узагальненої структури СМО.

46.Характеристика основних понять ТМО: обслуговування; канал обслуговування; вхідні заявки; заявки, які були обслужені та заявки, які були втрачені.

47.Характеристика існуючих видів конфігурацій каналів обслуговування в СМО.

48.Характеристика поняття ситуаційної моделі процесу обслуговування в СМО.

49.Класифікація СМО за правилами прийому вхідних заявок.

50.Ситуаційні моделі заняття вхідними заявками каналів обслуговування, які звільнилися.

51.Ситуаційні моделі прийняття каналами обслуговування вхідних заявок до обслуговування.

52.Характеристика поняття конфлікту в СМО. Приклади конфліктних ситуацій при функціонуванні СМО.

53.Характеристика правил організації дисципліни черги вхідних заявок у СМО.

54.Загальна характеристика задач дослідження СМО.

55.Принципи вибору критерію ефективності функціонування СМО при її дослідженні.

56.Характеристика задач моделювання СМО в авіоніки.

57.Процедура проведення досліджень на моделях СМО.

58.Характеристика задач оптимізації систем, поданих як СМО.

59.Характеристика класифікаційної структури СМО

60.Характеристика класифікаційної структури процесів масового обслуговування

61.Узагальнена характеристика комплексу масового обслуговування та його елементів

62.Аналітичне подання процесу масового обслуговування та часова діаграма цього процесу

63.Характеристика основних часових параметрів, які характеризують роботу СМО

64.Характеристика особливостей критеріїв ефективності СМО з пріоритетами

65.Приклади застосування законів розподілу числа вимог, які знаходяться у СМО, та періоду повного обслуговування довільної вимоги для оцінки ефективності СМО

66. Характеристика імовірнісних параметрів, які використовуються для оцінки процесу виникнення відмов у каналах СМО

67.Поняття однорідного потоку вхідних заявок. Математичне подання однорідного детермінованого потоку.

68. Математичне подання однорідного випадкового потоку вхідних заявок.

69. Поняття стаціонарного однорідного випадкового потоку вхідних заявок та його математичне подання.

70. Поняття ординарного потоку вхідних заявок та його математичне подання.

71. Характеристика потоків вхідних заявок з обмеженою післядією та без післядії.

72. Поняття найпростішого потоку вхідних заявок та його математичне подання.

73. Математичне подання нестаціонарного потоку вхідних заявок.

74. Класифікаційна структура потоків вхідних заявок в СМО. Характеристика потоків, поданих на структурі.

75.Характеристика математичних методів дослідження систем

76.Характеристика операторів, які використовуються для побудови моделюю- чих алгоритмів

77.Алгоритм прийняття заявок каналами СМО за правилами черги та мінімаль- ного часу одержання відмови

78.Алгоритм управління складною системою за показником якості її функціонування

79. Подання показника собівартості продукції, яка випускається підприємством, як функції факторів зміни стану технологічного обладнання

80. Визначення інтенсивності вхідного стаціонарного потоку заявок з обмеженою післядією за умови рівномірного розподілу інтервалів часу між приходом заявок

81.Математичне подання найпростішого потоку вхідних заявок

82.Отримання послідовності випадкових чисел, які розподілені за показнико- вим законом.

83.Отримання послідовності випадкових чисел, які розподілені за законом Релея.

84. Алгоритм обробки даних моделювання процесу масового обслуговування за методом “фіксованого Δt”.

85. Алгоритм моделювання процесу масового обслуговування з ненадійними каналами обслуговування.

86. Обґрунтування подання процесу масового обслуговування за допомогою розподілення Ерланга.

87. Складання рівнянь опису вхідного потоку заявок для СМО з очікуванням

88. Блок-схема алгоритму реалізації послідовності випадкових чисел з розпо-діленням Пуассона.

89. Приклад структури строго ієрархічної багатоканальної А-системи та харак-теристика її елементів

90. Характеристика факторів, які викликають збої у ході технологічного про-цесу.

91.Алгоритм вибору каналу обслуговування заявки у багатоканальній СМО.

92.Початкові дані та умови для опису за агрегатним методом узагальненої технологічної операції обробки напівфабрикату.

93.Алгоритм моделювання найпростішого потоку вхідних заявок за правилами використання граничної теореми.

94. Алгоритм моделювання пуассонівського потоку вхідних заявок зі змінною інтенсивністю. Навести блок-схему алгоритму.

95. Характеристика показників, які використовуються для аналізу якості функціонування СМО.

96.Принципи моделювання групи випадкових подій для СМО .

97.Блок-схема алгоритму обрахунку економічних витрат при функціонуванні СМО.

98.Блок-схема алгоритму управління розподілом заявок між каналами СМО.

99.Класична постановка задачі теорії масового обслуговування .

100.Визначення середнього значення інтервалу очікування заявкою свого обслуговування .

101.Алгоритм роботи і розрахунків задачі (СУ_ефект.).

102.Поняття “кібернетика”, “дослідження операцій”, “теорія дослідження операцій.”

103. Основні поняття сітьового планування в задачі (Сет._граф.) і управління: робота, фіктивна робота, подія (чотири типу),шлях, критичний шлях, резерви часу шляхів і робіт.

104.Поняття “керуємі” (Х) і “некеруємі” (Y) параметри в операції.

105.Основні задачі дослідження систем авіаційного призначення (авіоніки) літаків.

106.Класифікація математичних моделей в залежності від фізичної природі керуємих (Х) і не керуючих (Y) параметрів.

107. Алгоритм роботи (Трансп._зад.). Стандартна форма задачі лінійного програмування. Приклад задачі лінійного програмування. В чому суть зведення задач лінійного програмування до стандартної форми?

108.Процес обробки зображень та його використання в панелях візуалізації інформації в кабіні літака.

108.Основні положення теорії штучного інтелекту.

109. Дані, інформація, знання.

110.Загальна схема системи ШІ.

111. Організація знань в інтелектуальних системах.

112. Логічна модель подання знань.

113. Семантичні моделі – визначення, приклад використання.

114.Логіко-лінгвістичні моделі – приклад використання.

115.Фрейми та мережі фреймів– визначення.

116. Архітектура Експертної системи.

117. Базові функції Експертної системи.

118.Структура системи підтримки прийняття рішень.

119. Призначення основних елементів СППР.

120.Робототехнічні системи для виготовлення авіоніки.

121. Системи поведінкового стереотипу особового складу для оптимального обслуговування, експлуатації і ремонту авіоніки.

122.Імітаційна модель обробки візуальної інформації.

123.Концепція побудови систем технічного (СТЗ) та штучного зору (СШ З), що ґрунтуються на наноструктурної технології проектування авіоніки.

124.Класифікаційний аналіз візуальних об'єктів в кабіні літака.

125Принципи побудови РЕ, ФБЛ і текстури на моніторах в кабіні літака.

126.Візуальні ознаки інформативності приладів авіоніки.

127. Процес виготовлення технічної документації в лазерно-компьютерній технології (ЛКТ) проектування приладів авіоніки.

128.Концептуальна модель збору, обробки, захисту та збереженню інформації в процесі проектування приладів авіоніки.
** Тестові завдання для контролю знань і умінь з навчальної дисципліни


№ зав-дання

Питання для

контролю


Оберіть

правильну відповідь

Варіанти

відповідей1

В чому полягає сутність задачі синтезу складних систем авіоніки ?


1

2

34

5


1. В загальному випадку синтез системи проводиться у декілька етапів.

2. Задача синтезу полягає у виборі структури системи і значень таких її параметрів (з області стійкості) щоб отримати необхідні значення функціональних характеристик системи

3. Вибір методу аналізу або впровадження синтезу і розробка математичної моделі оптимізації.

4. Розробка технічного завдання на програмування та налагодження моделі.

5. Рішення задачі корекції та реалізація результатів синтезу.


2

Які можливі два варіанти постановки задачі синтезу складних систем авіоніки ?


1

2

34

5


1. Знайти наближене рішення задачі.

2. Переваги варіанту постановки задачі полягають в реалізації якою забезпечується проведенням імітаційного моделювання.

3. Можливістю отримання в першому випадку постановки задачі помилкових результатів внаслідок проведених спрощень.

4. Оптимальне рішення спрощеної і точно сформульованої постановки задачі.

5. Вибір постановки задачі синтезу завершується його перевіркою. При цьому за невеликими задачами оцінюється можливість використання і коректність обраних методів.


3

На які групи в зага- льному випадку задачі синтезу систем авіоніки можуть бути розбиті ?

1

2

34

5


1. Варіаційна задача синтезу систем авіоніки значно складніша, тому її зводять до задачі математичного програмування.

2. Групи детерміновані, стохастичні, задачі які розв’язуються в умовах невизначеності.

3. Відповідно до цього задачі синтезу систем авіоніки можуть здійснюватися аналітичним методом.

4. Відповідно до цього задачі синтезу систем авіоніки можуть здійснюватися імітаційним методом.

5. Відповідно до цього задачі синтезу систем авіоніки можуть здійснюватися евристичним методом.


4

Які існують методи дослідження складних систем авіоніки ?1

2

34

5


1. Методи повинні мати ясний фізичний зміст і об’єктивно відображувати процес функціонування системи.

2. Методи повинні враховувати розмір мети системи і витрати на її досягнення.

3. Методи повинні бути представлені на всіх рівнях ієрархії системи.

4. Методи повинні бути критичними (чутливими) до структури і параметрів будь-якого рівня ієрархії системи

5. Правильний вибір і формування цільової функції є однією з основних умов успішного дослідження складної системи авіоніки методами дослідження. Неправильно сформована функція різними методами призводить до утруднень або навіть зриву рішення задачі системою.


5

В чому полягає класифікація цільових зрізів системи авіоніки ?

1

2

34

5


1. Типи структури: критеріальні, часові, ефективності, економічні.

2. Типи структури і параметрів: структурно-параметрічні, середовища, структурного аналізу, ергономічні.

3. Класифікації: функціональні, параметричні, інформаційні, управління, виконавчі, забезпечення.

4. Формування цільових зрізів функції здійснюється на стадіях логіко-лінгвістики.

5. Математична модель будується на основі відображення фізичних процесів у системі, а цільова функція тільки необхідний результат функціонування системи авіоніки.


6

Назвіть етап прогнозування оптимальної роботи систем авіоніки.

1

2

34

5


1. Збір, систематизація та збереження вхідної інформації.

2. Прийняття рішення керівником.

3. Моделювання варіантів ремонтних дій.

4. Оцінка впливу факторів на технологічні дії та визначення їх характеристик.

5. Аналіз результатів моделювання ремонту засобів авіоніки і формування замислу.


7

Назвіть метод лінійного програмування та Транспортну задачу, її основні форми подання.

1

2

34

5


1. У залежності від виду функціональної залежності f , що зв'язує показник ефективності W і параметри процесу Х.

2. Лінійна залежність має вид: "y = k*x + b" .

3. Нелінійне програмування (цілозчислене, квадратичне, опукле) використовується в авіоніки.

4. Динамічне програмування використовується в цивільній авіації.

5. Вирішувати можна тільки при обмеженнях у виді рівностей. Тому для рішення будь-якої задачі зводять її до стандартної (канонічної) форми.


8

Як вирішити задачу розподілу ресурсів в цеху заводу за допомогою Транспортної задачі ?


1

2

34

5


1. При обмеженнях в Тр._зад. у виді нерівностей уводять додаткові перемінні.

2. Для "переключення" цільової функції L з max на min в Тр._зад. вона збільшується на -1.

3. Тр._зад. лінійного програмування полягає в тому, щоб знайти такий набір невідомих параметрів Х* = (х1, . . . ,хn), що задовольняв би умовам і одночасно звертав би функцію L у min.

4. Вектор Х* є оптимальним для рішенням Тр._ зад. і є оптимальним планом задачі.

5. Рішення Х, що тільки задовольняє умовам Тр. _зад., але не є оптимальним, називається припустимим.


9

Поясніть суть методів лінійного програмування.

1

2

34

5


1. Геометричний спосіб вирішення задачі лінійного програмування. Можливий тільки у випадку, коли n - m = 2.

2. Спосіб наочний, але незручний (див. Вентцель).

3. Симплекс - метод і його модифікації. Це самий загальний метод.

4. Приватні методи. (Наприклад, Метод потенціалів).

5. Способи є методами спрямованого перебору. (Вони "перебирають" різні рішення Х1, Х2,Х3, . . .у пошуках найкращого).


10

Які існують методи та як вони вирішуються за допомогою лінійного програмування ?

1

2

34

5


1. Саму ОДР утворять обмеження (задачі лінійного програмування). ОДР можна розглядати як n-мірний простір.

2. Якщо в системі обмежень кількість невідомих n дорівнює кількості лінійно - незалежних рівностей m, то рішення - вектор Х - єдине.

3. В Тр._зад. методи спрямованого перебору не потрібні, тому m < n

4. Система дає безліч рішень Х1, Х2,Х3, . . , що лежать в області припустимих рішень (ОДР).

5. Будь-яка крапка в ОДР - це можливе рішення у виді вектора Х=(х1, ,хn).


11

Який механізм спрямованого перебору параметрів і варіантів в Транспортній задачі ?

1

2

34

5


1. m = n ("Навчальний варіант").

2. Якщо в системі обмежень кількість невідомих n дорівнює кількості лінійно - незалежних рівностей m, то рішення - вектор Х - єдине.

3. В Тр._зад. методи спрямованого перебору не потрібні, тому m < n

4. Система дає безліч рішень Х1, Х23, . . , що лежать в області припустимих рішень (ОПР). Саму ОПР утворять обмеження (задачі лінійного програмування). ОПР можна розглядати як n-мірний простір.

5. Будь-яка точка в ОПР - це можливе рішення у виді вектора Х = (х1, . . . ,хn).


12

В чому полягає сутність, задачі і основні поняття сітьового планування і управління та постановка задачі оптимального планування і управління ?

1

2

34

5


1. Методи сіткового планування не забезпечують математичної оптимізації вирішення задач, що виникають в процесі планування, організації та контролю елементарних робіт, але дозволяють суттєво поліпшити якість виконуваних робіт за рахунок додаткового пошуку резервів часу, трудових та матеріальних ресурсів.

2. Планування технологічних операції, організація взаємодії підприємств, постачання для ремонту і експлуатації бортового обладнання літаків, транспортування і т.ін.);

3. Проведення різноманітних ремонтних, профілактичних робіт, обслуговування техніки та ін.;

4. Проектування та виробництво техніки за участю ряду організацій та промислових підприємств.

5. Сітковим плануванням називається математичний метод обґрунтування плану виконання складних комплексів робіт. До складних комплексів робіт належать такі, що складаються з множин найпростіших (елементарних) робіт. При цьому останні є взаємозв’язаними, тобто виконання конкретної роботи не може бути розпочато раніше, ніж будуть завершені певні попередні роботи.


13

В чому полягає ієрархічна, реляційна і мережна модель даних ?

1

2

34

5


1. Динамічні властивості моделі даних виражаються множиною операцій, що визначають припустимі дії над деякою реалізацією БД для переведення її з одного стану в інше.

2. Основна структурна одиниця реляційної моделі даних —таблиця або плоский файл, називаний відношенням. Рядки таблиці-кортежі відносин. Мережні моделі даних базуються на використанні графової форми представлення даних. Ієрархічні моделі даних також належать до графових моделей, однак у порівнянні з мережними мають більш тверді обмеження на зв'язки.

3. Логічні обмеження, що накладаються на дані називаються обмеженнями цілісності. Обмеження вводяться в моделі даних із метою підвищення їх семантичності і розширення можливості підтримки цілісності даних.

4. Більшість конкретних моделей даних, підтримуваних існуючими СУБД, передбачають в основному внутрішні обмеження цілісності, порушення яких приводить до некоректності структури даного, і досить просто контролюються. Контроль виконання явних обмежень—більш складна задача, оскільки зв'язана з перевіркою деякої множини значень даних.

5. Домінуюче вплив на розвиток мережної моделі даних і відповідних СУБД зробили пропозиції робочої групи по БД організації. Однак, як відзначалося раніше сталої термінології для мережної моделі немає


14

Назвіть основні показники ефективності СМО з відмовами, СМО з обмеженою кількістю місць у черзі, СМО з необмеженою кількістю місць у черзі, СМО з обмеженим часом очікування ?

1

2

34

5


1. Класифікація систем масового обслуговування (СМО). Основною класифікаційною ознакою С МО є час очікування обслуговування tож )

2. Критерієм ефективності будь-який СМО є ймовірність відмови в обслуговуванні Ротк, по якій визначаються всі інші параметри.

3. Визначення: СМО з обмеженим числом місць у черзі , у якій заявка, що надійшла в момент, коли всі ОК зайняті, стає в чергу й очікує обслуговування доти, поки не буде обслужена. Якщо в момент надходження заявки всі ОК і всі місця в черзі зайняті, то заявка одержує відмову в обслуговуванні, залишає СМО й губиться.

4. Ротк .- критерієм ефективності будь-який СМО є ймовірність відмови в обслуговуванні, по якому визначаються всі інші параметри.5. СМО, у якій заявки на обслуговування приймаються в порядку їхнього надходження. Якщо в момент надходження заявки всі ОК зайняті, то заявка стає в чергу й очікує обслуговування до звільнення каналу. При цьому довжина черги не обмежена.


Доц. каф. Авіоніки Ситник О.Г.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка