Про затвердження Положення про народознавчу світлицю у Збройних Силах України Наказ Міністра оборони України від 22. 07. 2005 р. №108 Про Кодекс честі офіцера Збройних Сил України Наказ Міністра оборони України від 31. 12. 1999 року №412Скачати 16.48 Mb.
Сторінка53/91
Дата конвертації05.03.2017
Розмір16.48 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   91

Про внесення змін до Положення

про Раду сержантів у Збройних

Силах України


З метою підвищення ефективності роботи Рад сержантів у Збройних Силах України, затвердження структури та порядку організації роботи Рад сержантів від з’єднання до Генерального штабу Збройних Сил України


НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Положення про Раду сержантів у Збройних Силах України, затвердженого наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 29 жовтня 2005 року № 166, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач

Збройних Сил України

генерал-полковник В.М.ЗАМАНА

Проект наказу підготовлено та погоджено в остаточній редакції із зацікавленими посадовими особами та структурними підрозділами Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України. Результати погодження викладено в доповідній записці до проекту наказу. Аркуші погодження додаються.

Зміст наказу його електронній копії відповідає.


Начальник Головного управління по роботі

з особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор І.М.ЧУБЕНКО

“___” ____________ 2013 року

Виконавець

полковник Я.В.НОВИЦЬКИЙ

Тел. 454-45-81 (233-81)

“___” ____________ 2013 року
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника Генерального штабу –

Головнокомандувача Збройних Сил України

від 29.10.2005 № 166

(у редакції наказу Генерального штабу

Збройних Сил України

від 16.08.2013 № 177)

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду сержантів у Збройних Силах України


1. Загальні положення
1.1 Положення про Раду сержантів у Збройних Силах України (далі – Положення) визначає призначення, основні завдання, порядок діяльності Ради сержантів і старшин у Збройних Силах України (далі – Рада сержантів), права та обов’язки її голови та членів.

1.2 Рада сержантів є постійно діючим дорадчим органом сержантського і старшинського складу (далі – сержантського складу), яка обирається для підтримання традицій військової частини, підняття рівня відповідальності, захисту честі та гідності сержантів, створення атмосфери відвертості і взаємної довіри, військового товариства у колективах, нетерпимості до негативних проявів та порушень військової дисципліни.

1.3 У своїй діяльності Рада сержантів керується Конституцією України, законами України, статутами Збройних Сил України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Кодексом сержанта Збройних Сил України та цим Положенням

1.4 Мета діяльності Ради сержантів – сприяння вихованню в сержантському складі Збройних Сил України почуття честі й гідності, загальної та військової культури; формування високих морально-етичних засад поведінки, відповідальності за свій внесок у навчання та виховання особового складу; підтримання військової дисципліни, організованості та порядку.

1.5 У своїй діяльності Рада сержантів керується принципами демократизму, гласності та рівноправності всіх її членів. Рада сержантів не втручається в службову діяльність командування або посадової особи, але своїми формами і методами роботи сприяє виконанню покладених на сержантський склад Збройних Сил України завдань.

1.6 Завданнями Ради сержантів є:

зміцнення авторитету сержантського складу Збройних Сил України;

надання допомоги командирам у роботі щодо згуртування сержантських колективів, дотримання морально-етичних норм Кодексу сержанта Збройних Сил України;

формування понять сержантської честі й гідності, порядності та благородства, гордості за належність до Збройних Сил України, підтримання традицій військового товариства;

вивчення, узагальнення та висвітлення передового досвіду роботи сержантів;

обговорення кандидатур сержантського складу та клопотання перед командуванням про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень;

формування в сержантському складі високої дисциплінованості, уміння діяти енергійно і цілеспрямовано, виявляти ініціативу і творчість;

розгляд конфліктних ситуацій, вжиття заходів відповідно до статутів Збройних Сил України та законодавства України щодо захисту особистості сержанта;

сприяння забезпеченню правового та соціального захисту сержантів і членів їхніх сімей, допомога у розв’язанні побутових проблем.


2. Структура та організація роботи Ради сержантів військової частини (підрозділу)
2.1 Рада сержантів створюється у бригадах, полках, окремих батальйонах і ротах (батареях), а також у батальйонах та їм рівних підрозділах Збройних Сил України (далі – військова частина, підрозділ), за умови наявності в них не менше 15 посад сержантів за штатною чисельністю.

Члени Ради сержантів обираються на загальних зборах сержантського складу. При цьому кожен підрозділ має бути представлений у Раді сержантів своїм представником або делегувати своє представництво кандидату від іншого підрозділу (якщо підрозділи мало чисельні), який представлятиме сержантів зазначених підрозділів та їх інтереси на засіданнях Ради сержантів. Крім того, рішенням Зборів до складу Ради сержантів можуть входити сержанти прикомандированих підрозділів або сержанти інших військових частин гарнізону, в яких Ради сержантів не створені.

Кількісний склад Ради сержантів визначається рішенням присутніх на Зборах сержантів – не менше ніж три особи. Кількість членів Ради сержантів має бути непарною.

Склад Ради сержантів оголошується наказом командира військової частини (підрозділу).

2.2 Командир військової частини та головний старшина військової частини, підрозділу забезпечують створення Ради сержантів і сприяють її роботі.

2.3 Голова Ради сержантів, його заступник та секретар обираються на засіданні Ради сержантів строком на один рік.

2.4 До засідань Ради сержантів обов’язково запрошується головний старшина військової частини, підрозділу, а в разі необхідності і відповідні командири, інші військові посадові особи військової частини, підрозділу, представники державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, ветерани Збройних Сил України, члени сімей військовослужбовців військової служби за контрактом.

2.5 Засідання Ради сержантів військової частини, підрозділу проводиться не рідше, ніж один раз на місяць. Рішення приймаються Радою сержантів відкритим голосуванням. Голосування проводиться за наявності на засіданні Ради сержантів не менше двох третин членів затвердженого складу Ради сержантів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів Ради сержантів.

Рішення Ради сержантів заносяться до протоколу, який підписується головою та членами ради, які були присутні на засіданні Ради сержантів. Протоколи засідань Ради сержантів складаються з: дати проведення, кількості присутніх членів Ради сержантів, порядку денного, прийняття рішення, підсумків голосування щодо кожного питання.

Кожний із сержантського складу військової частини, підрозділу має право вносити пропозиції щодо включення на розгляд питань, брати участь в засіданні Ради сержантів та виступати за змістом цих питань.

Схвалене рішення є обов’язковим для виконання сержантським складом військової частини, підрозділу.

2.6 Командир військової частини, підрозділу, його заступник по роботі з особовим складом, головний старшина військової частини (підрозділу) спрямовують роботу відповідної Ради сержантів. Безпосереднє керівництво її роботою здійснює голова Ради сержантів.

2.7 Члени Ради сержантів обираються строком: до 6 місяців – сержантський склад строкової служби; до 1 року – сержантський склад військової служби за контрактом. Склад Ради сержантів повинен пропорційно репрезентувати обидві категорії сержантів військової частини, підрозділу.

2.8 Діяльність Ради сержантів здійснюється відповідно до ухваленого на засіданні Ради сержантів та узгодженого з командиром військової частини, підрозділу плану роботи на наступний місяць. Рішення про заплановані заходи вносяться до протоколу засідання.

2.9 Рада сержантів:

готує й розглядає питання, що підлягають обговоренню на зборах сержантського складу військової частини, організовує виконання своїх рішень та рішень Зборів сержантського складу;

проводить індивідуальну роботу з сержантами;

протягом року заслуховує представників рядового складу, які вибираються від кожного підрозділу;

розглядає звернення сержантського складу (листи, заяви, пропозиції), які надходять до неї;

призначає (за необхідністю) за згодою командира військової частини, підрозділу позапланові збори сержантського складу;

розглядає повноту та відповідність виконання функціональних обов’язків сержантським складом військової частини, підрозділу.

2.10 Голова Ради сержантів та будь-який член Ради сержантів можуть бути переобрані на Зборах сержантського складу до закінчення строку їхніх повноважень. Питання про переобрання виноситься на розгляд Зборів сержантського складу, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах сержантів військової частини, підрозділу.

2.11 За необхідністю, але не менше одного разу на півріччя, Рада сержантів інформує збори сержантського складу про свою роботу, про виконання рішень, а також про реагування сержантів на вжиті щодо них заходи громадського впливу. Після закінчення строку своїх повноважень Рада сержантів звітує перед зборами сержантського складу військової частини, підрозділу.

2.12 Свою діяльність Рада сержантів організує на підставі схвалених рішень зборів сержантського складу та цього Положення.


3. Повноваження Ради сержантів
3.1 Рада сержантів має право через голову Ради сержантів або визначеного нею члена Ради сержантів:

з питань, віднесених до компетенції Ради сержантів звертатися до командування військової частини, підрозділу;

висловлювати пропозиції командуванню щодо прийняття рішень з кадрових питань;

клопотати про заохочення сержантів у зв’язку з досягнутими ними успіхами у службовій діяльності, організовувати заходи з приводу вручення їм нагород, вшановувати кращих, поздоровляти з нагоди визначних подій у їхньому житті, брати участь в організації урочистих проводів сержантів у запас;

скеровувати сержантський склад на зразкове виконання своїх обов’язків;

брати участь в організації культурно-просвітницької, спортивно-масової роботи, заходах дозвілля сержантського складу військової частини, підрозділу та членів їхніх сімей;

розглядати питання стосовно особистої недисциплінованості сержантів, негативних явищ у військових колективах, випадків образи та приниження гідності військовослужбовця, клопотати перед командуванням військової частини, підрозділу про накладення стягнень на військовослужбовців сержантського складу.

3.2 За неналежне ставлення до виконання обов’язків військової служби до сержантів можуть бути вжиті такі заходи громадського впливу:

товариське зауваження;

товариське попередження;

зобов’язання щодо прилюдного вибачення сержанта перед особою, яку ображено.

3.3 Рішення Ради сержантів є обов’язковими для розгляду командиром військової частини, підрозділу.


4. Обов’язки і права голови Ради сержантів військової частини, підрозділу, його заступника та членів Ради сержантів
4.1 Голова Ради сержантів зобов’язаний:

керувати роботою Ради сержантів військової частини, підрозділу;

планувати роботу Ради сержантів та організовувати виконання запланованих заходів;

організовувати підготовку і проведення засідань Ради сержантів;

організовувати ведення протоколів засідань Ради сержантів;

проводити з сержантами індивідуальну роботу, приймати їх та членів їхніх сімей з особистих питань, вживати заходів щодо вирішення проблем;

погоджувати порядок денний і час проведення Ради сержантів з командиром військової частини, підрозділу;

постійно вивчати питання матеріального, медичного, грошового забезпечення, культурного-просвітницького обслуговування сержантів і членів їхніх сімей та вносити відповідні пропозиції на розгляд командування військової частини, підрозділу;

не менше одного разу на півріччя звітувати перед зборами сержантського складу військової частини, підрозділу про роботу Ради сержантів.

4.2 Голова ради сержантів має право:

визначати та затверджувати правила внутрішнього розпорядку роботи Ради сержантів з врахуванням розпорядку дня військової частини;

коригувати плани роботи Ради сержантів з урахуванням завдань, які раптово виникають;

призначати (за необхідністю) за згодою командира військової частини, підрозділу позапланові засідання Ради сержантів;

звертатися безпосередньо до відповідного командування та у встановленому порядку до органів військового управління з питань правового та соціального захисту сержантів та членів їхніх сімей;

заслуховувати членів Ради сержантів про виконання обов’язків та заходів, які проводить Рада сержантів;

брати участь в засіданнях атестаційної комісії військової частини, нарадах під час розгляду питань щодо службової діяльності сержантів військової частини, підрозділу.

4.3 Члени ради сержантів зобов’язані:

брати участь в роботі Ради сержантів;

показувати приклад дисциплінованості, додержання вимог цього Положення та Кодексу сержанта Збройних Сил України;

підтримувати авторитет Ради сержантів, сприяти створенню у військових колективах атмосфери взаємної поваги, товариства;

проводити індивідуально-виховну роботу з рядовим і сержантським складом свого підрозділу;

брати участь в організації заходів культурно-просвітницької, спортивно-масової роботи, дозвілля сержантського складу військової частини, підрозділу та членів їхніх сімей.

4.4 Члени Ради сержантів мають право:

вільно висловлювати свою думку під час проведення засідань Ради сержантів, критикувати будь-якого сержанта за недоліки й упущення по службі;

звертатися до Ради сержантів з питань проходження військової служби та особистих питань;

запрошувати на заходи культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи, дозвілля особового складу, що організовуються у військовій частині, підрозділі членів сімей сержантського складу, близьких родичів, друзів і знайомих.


5. Структура та організація роботи Ради сержантів з’єднання
5.1 Рада сержантів армійського корпусу, повітряного командування, (далі – Рада сержантів з’єднання) створюється для розгляду питань, пов’язаних із проходженням військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу у з’єднанні, та, які не вирішені Радами сержантів військових частин.

5.2 Командир з’єднання та головний старшина з’єднання забезпечують створення Ради сержантів, сприяють та спрямовують її роботу.

5.3 Членами Ради сержантів з’єднання є голови Рад сержантів військових частин з’єднання.
5.4 Голова Ради сержантів з’єднання, його заступник та секретар обираються членами Ради сержантів з’єднання строком на 1 рік, на першому засіданні Ради сержантів з’єднання.

5.5 На засідання Ради сержантів з’єднання обов’язково запрошується головний старшина з’єднання, а в разі необхідності командир з’єднання, інші військові посадові особи управління з’єднання, представники державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, ветерани Збройних Сил України, члени сімей військовослужбовців військової служби за контрактом.

5.6 Засідання Ради сержантів з’єднання проводиться не рідше, ніж один раз в квартал. До протоколу заносяться рішення Ради сержантів з’єднання, які підписуються головою та членами Ради сержантів. Рішення приймаються відкритим голосуванням за наявності 50 відсотків членів Ради сержантів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половини присутніх.

Рада сержантів ініціює проведення зборів сержантського складу з’єднання.

5.7 Рішення Ради сержантів з’єднання та зборів сержантського складу з’єднання є обов’язковим для розгляду командиром з’єднання.

5.8 Головний старшина з’єднання та голова Ради сержантів з’єднання забезпечують організацію виконання рішень Зборів сержантського складу з’єднання та координують роботу Рад сержантів військових частин з’єднання.


6. Структура та організація роботи Ради сержантів виду (оперативного командування) Збройних Сил України
6.1. Рада сержантів виду Збройних Сил України (оперативного командування) створюється для розгляду загальних питань, пов’язаних із проходженням військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу у виді Збройних Сил України (оперативному командуванні), а також питань, які розглядалися на засіданнях Рад сержантів з’єднання і не вирішені у військовій частині чи з’єднанні.

6.2 Командувач виду Збройних Сил України (оперативного командування) та головний старшина виду Збройних Сил України (оперативного командування) забезпечують створення Ради сержантів, сприяють та спрямовують її роботу.

6.3 Членами Ради сержантів виду Збройних Сил України (оперативного командування) є голови Рад сержантів з’єднань, бригад, полків та військових частин безпосереднього підпорядкування Командуванню виду Збройних Сил України (оперативного командування).

6.4 Голова Ради сержантів виду (оперативного командування), його заступник та секретар обираються членами Ради сержантів строком на 2 роки, на першому засіданні Ради сержантів виду (оперативного командування).

6.5 На засідання Ради сержантів виду Збройних Сил України (оперативного командування) обов’язково запрошується головний старшина виду Збройних Сил України (оперативного командування), а в разі необхідності командувач виду Збройних Сил України (оперативного командування), інші військові посадові особи Командування виду Збройних Сил України (оперативного командування), представники державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, ветерани Збройних Сил України, члени сімей військовослужбовців військової служби за контрактом.

6.6 Засідання Ради сержантів виду (оперативного командування) проводиться не рідше, ніж два рази на рік. Рішення Ради сержантів з’єднання заносяться до протоколу, який підписується головою та членами Ради сержантів. Рішення приймаються відкритим голосуванням за наявності


50 відсотків членів Ради сержантів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половини присутніх.

Рада сержантів виду (оперативного командування) має право ініціювати проведення Зборів сержантського складу виду Збройних Сил України, оперативного командування, з’єднання.

6.7 Рішення Ради сержантів та Зборів сержантського складу виду Збройних Сил України (оперативного командування) є обов’язковим для розгляду командувачем виду Збройних Сил України (оперативного командування).

6.8 Головний старшина виду Збройних Сил України (оперативного командування) та голова Ради сержантів виду Збройних Сил України (оперативного командування) забезпечують організацію виконання рішень Зборів сержантського складу виду Збройних Сил України (оперативного командування) та координують роботу Рад сержантів військових частин виду Збройних Сил України (оперативного командування).


7. У військових структурах Збройних Сил України, що мають у своєму підпорядкуванні військові частини (Військова служба правопорядку у Збройних Силах України, Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Тил Збройних Сил України та інші) створюються Ради сержантів, які діють як Рада сержантів виду (оперативного командування) Збройних Сил України відповідно до розділу 6
8. Структура та організація роботи Ради сержантів Збройних Сил України
8.1 Рада сержантів Збройних Сил України створюється для розгляду питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, а також тих питань, що не вирішені Зборами сержантського складу та Радами сержантів видів Збройних Сил України (оперативних командувань).

8.2 Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України та головний старшина Збройних Сил України забезпечують створення Ради сержантів Збройних Сил України, сприяють та спрямовують її роботу.

8.3 Членами Ради сержантів Збройних Сил України є голови Рад сержантів видів Збройних Сил України (оперативних командувань), з’єднань, військових частин безпосереднього підпорядкування Генерального штабу Збройних Сил України.

8.4 Голова Ради сержантів Збройних Сил України, його заступник та секретар обираються членами Ради сержантів Збройних Сил України строком на 2 роки, на першому засіданні Ради сержантів Збройних Сил України.

8.5 На засідання Ради сержантів Збройних Сил України обов’язково запрошується головний старшина Збройних Сил України, а за необхідністю заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, інші військові посадові особи Генерального штабу Збройних Сил України, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, ветерани Збройних Сил України, члени сімей військовослужбовців військової служби за контрактом.

8.6 Засідання Ради сержантів Збройних Сил України проводиться один раз на рік. Складається протокол згідно з рішеннями Ради сержантів, підписується головою та членами Ради сержантів. Рішення приймаються відкритим голосуванням за наявності 50 відсотків членів Ради сержантів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половини присутніх.

Рада сержантів Збройних Сил України для вирішення питань, що віднесені до її компетенції, має право ініціювати проведення Зборів сержантського складу Збройних Сил України.

8.7 Рішення Ради сержантів та Зборів сержантського складу Збройних Сил України подаються на розгляд начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.


Начальник Головного управління по роботі

з особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор І.М.ЧУБЕНКОГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   91


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка