Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку нематеріальних активів кіновиробництваСторінка1/8
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 2 квітня 2008 року N 353/0/16-08

Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку нематеріальних активів кіновиробництва


Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою урахування змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, встановлення єдиних методичних засад обліку нематеріальних активів кіновиробництва наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з обліку нематеріальних активів кіновиробництва.

2. Державній службі кінематографії (Чміль Г. П.) і управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В. В.) на протязі року з дати підписання наказу здійснити моніторинг виконання Методичних рекомендацій з обліку нематеріальних активів кіновиробництва з метою врахування пропозицій, зауважень, рекомендацій, наданих підприємствами, установами і організаціями кіновиробництва при їх доопрацюванні.

3. Державній службі кінематографії (Чміль Г. П.) і управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В. В.) надавати роз'яснення щодо застосування цих Методичних рекомендацій.

4. Державній службі кінематографії (Чміль Г. П.):

• організувати видання та доведення інформації про затвердження Методичних рекомендацій до підприємств, установ і організацій, що є учасниками процесу кіновиробництва і належать до сфери управління Міністерства культури і туризму України,

• розмістити в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства культури і туризму України - наказ, а на офіційному веб-сайті Державної служби кінематографії - наказ із Методичними рекомендаціями.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кохана Т. Г.

 

Міністр 

В. В. Вовкун 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури і туризму України
від 2 квітня 2008 р. N 353/0/16-08 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КІНОВИРОБНИЦТВА

1. Загальні положення


1.1. Методичні рекомендації розроблено відповідно до законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про авторське право і суміжні права", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про кінематографію", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок складення заявки та її подання до державної установи для отримання охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ), методику його оцінки та взяття на облік науковою установою, госпрозрахунковим підприємством, державним фондом фільмів, архівними та іншими бюджетними установами та користувачами.

1.2. Ці Методичні рекомендації застосовуються для обліку об'єктів нематеріальних активів придбання (інтелектуальної власності) на підприємствах, що займаються виробництвом, дистрибуцією та показом (прокатом) кінофільмів.Вищевказаними законодавчими та нормативними актами дається наступна інтерпретація основних понять, серед яких провідна роль належить таким визначенням.

Загальні поняття

Інтелектуальна власність (ІВ) - це результат інтелектуальної діяльності людини, її власного творчого пошуку, який має бути втілений у певну об'єктивну форму і здатний до відтворення.

Право інтелектуальної власності (ПІВ) - це право володіти, користуватися і розпоряджатися належним результатом інтелектуальної творчої діяльності.

Об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ) - відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт, твори мистецтва та інші результати інтелектуальної праці.

Авторське право - особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

Об'єкти авторського права (ОАП) - літературні письмові твори мистецького, наукового, технічного характеру (книги, сценарії, брошури, статті тощо, виступи, лекції, промови, комп'ютерні програми, бази даних та інші твори).

Нематеріальний актив (НА) - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) або утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Ринок інтелектуальної власності - це ринок ОПІВ, що засвідчені патентами, свідоцтвами, ліцензіями, ноу-хау та іншими охоронними документами. На цьому ринку купуються продаються не твори, а право на їх використання.

Роялті - поточні відрахування від доходів у вигляді фіксованих ставок від обсягу реалізованої (виробленої) за ліцензійним договором продукції (послуг).

Паушальний платіж - це твердо фіксована сума, яка виплачується до початку дії ліцензійного договору, за право використання ОПІВ одноразово або частками.

Ліцензійній договір - угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання ОПІВ (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання ОПІВ, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

Поняття в галузі кінематографії

Кінематографія - галузь культури, що об'єднує комплекс видів професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів, навчально-науковою роботою у цій галузі.

Підприємницька діяльність у кінематографії - діяльність, пов'язана з виробництвом, розповсюдженням та демонструванням (публічним показом) фільмів, з метою одержання прибутку.

Суб'єкт кінематографії - фізична або юридична особа, яка займається будь-яким видом професійної діяльності у галузі кінематографії.

Виробництво фільму - діяльність, що поєднує співпрацю авторів і виконавців фільму та інших суб'єктів кінематографії, спрямовану на втілення твору кінематографії технічними засобами.

Вихідні матеріали фільму - матеріальні носії оригіналу твору кінематографії, використання яких дає можливість виготовляти (тиражувати) фільмокопії.

Демонстратор фільму - суб'єкт кінематографії, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму.

Державний фонд фільмів - державний заклад культури, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.

Дублювання фільму - творча і виробнича діяльність, яка полягає у синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду фільму іншою мовою шляхом перекладу, що відповідає складовій артикуляції дійових осіб.

Зберігання фільму - діяльність, яка спрямована на забезпечення довгострокового зберігання вихідних матеріалів і фільмокопій та їх реставраційно-профілактичної обробки.

Кінопроект - комплект документів, на підставі яких здійснюється виробництво фільму.

Кінолітопис - регулярні зйомки документальних сюжетів, які відображають характерні особливості часу, місця, обставини, розрахованих у перспективі на виробництво фільму.

Національний фільм - створений суб'єктами кінематографії України фільм, виробництво якого здійснено в Україні та авторське право чи право власності на який повністю або частково належить суб'єктам кінематографії України.

Корисна хвилина відтворення (показу) - кількісна одиниця виміру готової продукції у кіновиробництві повністю придатного для використання кінофільму.

Озвучення фільму - творча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, який передає зміст мовного ряду фільму.

Продюсер фільму - фізична або юридична особа, яка організовує або організовує і фінансує виробництво та розповсюдження фільму.

Розповсюдження (дистрибуція, прокат) фільму - виготовлення фільмокопій (тиражування), продаж та передача їх в прокат юридичним та фізичним особам.

Хвилина екранного часу - кількісна одиниця виміру показу готової продукції кіновиробництва, тобто повністю придатного для виробництва кінофільму чи іншої продукції.

Фільм - аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників. За способами фіксації зображення та розповсюдження фільми поділяються на кіно- відеофільми тощо.

Повнометражний фільм - фільм тривалістю не менше 52 корисних хвилин.

Короткометражний фільм - фільм тривалістю менше 52 корисних хвилин.

Фільмокопія - примірник фільму, виготовлений із застосуванням вихідних матеріалів фільму.

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо).

База даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку.

Виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

Відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій.

Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

Державна система правової охорони інтелектуальної власності - установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до сфери управління Установи.

Інформація про управління правами - інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує ОАП і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей ОАП і (або) суміжні права, або інформація про умови використання ОАП і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома.

Запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою;

Здавання у майновий найм - передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми.

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій).
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка